Return to search

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie

[1936] 1950-1973 [1976] Reference: PL/42/PL-42-458/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Olsztynie

Finding aid sub-groups

Anna Karpińska, Beata Wacławik
2010-11-08
Archiwum Państwowe w Olsztynie
polski

Scope and content

Zawartość

Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, posiedzeń komisji stałych i doraźnych, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów, materiały do kroniki miasta, zarządzenia i okólniki w sprawach organizacyjnych i kadrowych, skargi i zażalenia, ewidencja obiegu dokumentacji tajnej, teksty audycji nadawanych przez miejski radiowęzeł, materiały do audycji z lat 1953-1956 1950-1973 sygn.1-351 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły i materiały Kolegium MKPG, dokumentacja planowania, sprawozdawczość i analizy dot. gospodarki miejskiej i jednostek podległych i nadzorowanych, opinie i decyzje lokalizacyjne inwestycji [1949] 1951-1973 sygn.352-523 Wydział Finansowy: planowanie i sprawozdawczość dochodów państwowych i administracyjnych, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne jednostek podległych i nadzorowanych, bilanse i sprawozdania sektorów gospodarki miejskiej i przedsiębiorstw komunalnych, sprawy przepadku mienia na rzecz skarbu państwa, rejestry wymiaru podatków nadzwyczajnych [1949] 1950-1973 sygn.524-625 Wydział Budżetowo-Gospodarczy: plany , budżet miejski i jego realizacja 1951-1961 sygn.626-639 Wydział Oświaty: sprawozdania opisowe i statystyczne ze stanu i organizacji szkół, protokoły z konferencji sierpniowych, likwidacja analfabetyzmu [1949] 1950-1964 sygn.640-684 Wydział Kultury: sprawy finansowe Wydziału, sprawozdania , miejskie instytucje kulturalne 1951-1962 sygn.685-706 Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy nadania i utraty obywatelstwa polskiego, nadzór nad stowarzyszeniami, urzędami stanu cywilnego, sprawy repatriacji, narodowościowe i egzekucji administracyjnej [1946] 1950-1973 [1976] sygn.707-808 Referat Rolnictwa i Leśnictwa: osadnictwo rolnicze, produkcja rolna, korespondencja [1946] 1950-1961 sygn.809-810 Miejski Zarząd Architektoniczno-Budowlany: odbudowa, porządkowanie miasta, zabytki, sprawozdawczość [1949] 1950-1964 sygn.811-830 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: plany lokalizacyjne 1969-1969 sygn.831 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: inwentaryzacja i dokumentacja techniczna ocalałych po wojnie obiektów komunalnych, projekty nowych obiektów i nowych dzielnic, zarzadzanie nieruchomościami, plany i sprawozdania przedsiębiorstw komunalnych [1936] 1950-1970 sygn.832-985 Wydział Przemysłu i Handlu: plany i sprawozdania dot. przemysłu i Handlu, analizy rynku, sprawy zaopatrzenia rynku, rejestry przemysłu, rzemiosła i handlu spółdzielczego i prywatnego, kontrola cen, sieć handlowa, kontrole [1947] 1950-1967 sygn.986-1043 Wydział Pracy i Pomocy Społecznej: plany i sprawozdania dot. służby zdrowia 1951-1963 sygn.1044-1048 Samodzielny Referat Zatrudnienia: plany i sprawozdania, bilans siły roboczej, akta osób zatrudnionych ( po amnestii ) 1950-1962 sygn.1069-1074 Referat Inspekcji Miejskiej: akta kontroli, akcja wymiany pieniędzy 1950-1953 sygn.1075-1083 Archiwum zakładowe: protokoły kontroli, korespondencja, wnioski dot. brakowania akt 1952-1973 sygn.1084 Suplement: sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy, stowarzyszenia-Związek Inwalidów Wojennych, Polski Komitet Pomocy Społecznej 1954-1972 sygn.1085-1088 Akta osobowe [1945] 1950-1957[1975] sygn. 1089-1340 Wydział Statystyki: biuletyny, plany pracy i sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania statystyczne dot. ruchu ludności, przemysłu, budownictwa, obrotu towarowego, gospodarki komunalnej i zatrudnienia, oświaty i kultury, spis rolny, kartoteki przedsiębiorstw, metryki statystyczne 1951-1965 sygn.1341-1357 Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych: protokoły akt wybrakowanych 1961-1968 sygn.1358

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie zostało powołane na mocy ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa znosiła samorządowe struktury uchwałodawcze i wykonawcze i wprowadzała rady narodowe jako jednolity organ władzy w terenie. Pierwsza sesja MRN w Olsztynie została zwołana na 5.06.1950 r. Organami rady były Prezydium i Komisje Rady (7). Pierwszym Przewodniczącym PMRN wybrano Franciszka Kurzynogę. Organem wykonawczym i zarządzającym było 5-osobowe Prezydium. W pracy kierowało się ono obowiązującymi przepisami państwowymi oraz instrukcjami i wytycznymi PWRN. Struktura organizacyjna PMRN składała się z wydziałów i referatów. Utworzono wydziały: ogólny, finansowy, oświaty i kultury, społeczno - administracyjny, komunikacyjny, zdrowia, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz referaty: wojskowy, kadr, kontroli, budownictwa itd. Na prawach referatu istniał także Urząd Stanu Cywilnego. W 1952 r. przy PMRN rozpoczęły działalność kolegia orzekające. Na przestrzeni lat kompetencje PMRN zmieniały się. Najważniejsze zmiany wprowadziła ustawa z 25.I.1958 r. Rozszerzyła ona kompetencje rad narodowych. Od 1961r., na mocy rozporzadzenia RM w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych, w Olsztynie utworzono wydziały wspólne dla PPRN i PMRN - m.in.. rolnictwa i leśnictwa, kultury, oświaty. W 1963 r. rady uzyskały uprawnienia koordynacyjne w stosunku do jednostek podporządkowanych radom, a wobec jednostek niepodporządkowanych obowiązek współdziałania z nimi. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie zostało zniesione w 1973 r.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2002-05-08 Numer Księgi nabytków 3535 z lat 1954-1954 Forma przejęcia Dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Akta przesunięto z zespołu nr 655.
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2007-06-18 Numer Księgi nabytków 5381 z lat 1959-1972 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi akta wpisano do bazy IZA Urząd Miasta Olsztyn
 • 3. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2007-11-15 Numer Księgi nabytków 5433 z lat 1950-1973 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi akta przyjęto do APO we wrześniu 2007, po sprawdzeniu i dopisaniu do zespołu (sygn.1089-1109) przekazano do ewidencji w listopadzie 2007. Urząd Mista Olsztyn, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • 4. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2008-07-10 Numer Księgi nabytków 5535 z lat [1945] 1950-1957 [1975] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn.1110-1340 (akta osobowe) Urząd Miasta Olsztyn Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu
 • 5. Przejęto do Archiwum Państwowe w Olsztynie 2010-11-08 Numer Księgi nabytków 5833 z lat 1961-1968 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi sygn. 1358

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Suplement
 • 2 Akta osobowe
 • 3 Wydział Statystyki

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

1358 j.a. jednostka archiwalna, 29.58 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 1358 j.a. 29.58 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Barczewko
Barczewko
Barczewo
Barczewo
Bartąg
Brąswałd
Bukwałd
Bukwałd
Dorotowo
Dywity
Dywity
Gietrzwałd
Giławy
Giławy
Gorzewko
Gotki
Gronity
Gutkowo
Jedzbark
Jonkowo
Klebark
Klebark Mały
Lamkowo
Likusy
Łęgajny
Łęgajny
Łomy
Łomy
Ługwałd
Łupstych
Łyna
Łyna
Łyna
Łyna
Łyna
Mazury
Mątki
Mokiny
Naterki
Nowa Kaletka
Ohmengrund
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztynek
Olsztynek
Olsztynek
Olsztynek
Olsztynek
Olsztynek
olsztyński powiat
Purda
Ramsowo
Sętal
Skajboty
Stara Kaletka
Stare Kawkowo
Stawiguda
Stolpy
Sząbruk
Sząbruk
Szczęsno
Trękus
Tuławki
Warkały
Warmia
Werandy
Wierckuby
Wipsowo
Wipsowo
Woryty
Wymój
Zgniłocha

Indeks osobowy

Personal names:Bardziszewski Fryderyk Dylewski Adalbert Kopernik Mikołaj Stalin Józef

Indeks przedmiotowy

Subjects:
Akcja Choinkowa
akcja wyborcza
akcja wyborcza
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
akta stanu cywilnego
amatorski ruch artystyczny
amatorski ruch artystyczny
amatorski ruch artystyczny
amnestia
analfabetyzm
analfabetyzm
analfabetyzm
analiza
analiza
analiza
analiza
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
analizy
Armia Radziecka
baza lokalowa handlu
biblioteki
biblioteki publiczne
biblioteki publiczne
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans
bilans siły roboczej
budownictwo
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
budżet
Cegielnia Wapienno - Piaskowa w Stawigudzie
Centrala Produktów Naftowych
Cmentarz Komunalny w Olsztynie
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Olsztynie
Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Olsztynie
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czyny społeczne
czytelnictwo
czytelnictwo
czytelnictwo
Delikatesy Dom Handlowy
Dni Oświaty, Książki i Prasy
Dom Książki
domy kultury
drobna wytwórczość
duchowieństwo
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych
Dzielnica Składowo - Handlowa
Dzielnica Składowo - Handlowa
Dzielnica Składowo - Handlowa
Dzielnica Składowo - Handlowa
Dzielnica Składowo - Handlowa
estetyka miasta
gazownia
Gazownia Miejska w Olsztynie
gospodarka komunalna
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka mieszkaniowa
grobownictwo
grobownictwo wojenne
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel
handel prywatny
handel uspołeczniony
handel uspołeczniony
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Miejski w Olsztynie
Hotel Warmiński w Olsztynie
Hotele Miejskie w Olsztynie
Hotele Miejskie w Olsztynie
Hotele Miejskie w Olsztynie
II Zjazd PZPR
Inspekcja Miejska
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
inwestycje
kinematografia
kinematografia
kinematografia
kino "Odrodzenie" w Olsztynie
kino "Odrodzenie" w Olsztynie
Klub Kulturalno - Rozrywkowy PKP
Klub Sportów Ogólno - Wojskowych
kluby
Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie
komisja
komisja
komisja
komisja
komisja
Komisja Administracji i Samorządu Mieszkańców MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej MRN
Komisja Budownictwa MRN
Komisja Budownictwa MRN
Komisja Budownictwa MRN
Komisja Budownictwa MRN
Komisja Budownictwa MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego MRN
Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego MRN
Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego MRN
Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego MRN
Komisja Finansów, Budżetu i Planu MRN
Komisja Finansów, Budżetu i Planu MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Komunikacji MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MRN
Komisja Handlu
Komisja Handlu
Komisja Handlu
Komisja Komunikacji MRN
Komisja Komunikacji MRN
Komisja Komunikacji MRN
Komisja Kultury MRN
Komisja Kultury MRN
Komisja Kultury MRN
Komisja Kultury MRN
Komisja Kultury MRN
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki MRN
Komisja Mandatowa
Komisja Mandatowa
Komisja Mandatowa
Komisja Mandatowa
Komisja Mandatowa
Komisja Mandatowo - Regulaminowa
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Oświaty MRN
Komisja Pracy i Pomocy Społecznej MRN
Komisja Pracy i Pomocy Społecznej MRN
Komisja Pracy i Pomocy Społecznej MRN
Komisja Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności MRN
Komisja Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności MRN
Komisja Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności MRN
Komisja Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności MRN
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gosp
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gosp
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gosp
Komisja Sportu i Turystyki MRN
Komisja Sportu i Turystyki MRN
Komisja Sportu i Turystyki MRN
Komisja Sportu i Turystyki MRN
Komisja Zaopatrzenia Ludności MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisja Zdrowia MRN
Komisje MRN
Komisje MRN
Komisje MRN
Komisje MRN
Komisje MRN
komitet blokowy
komitet blokowy
komitet blokowy
Komitet Opiekuńczy
Komitet Rodzicielski
komunikacja miejska
komunikacja miejska
konkurs czytelniczy
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola
kontrola finansowa
kontrola zewnętrzna
Konwent Seniorów MRN
Kościół Serca Jezusowego w Olsztynie
kronika miasta
kultura ludowa
Lasy i Plantacje Miejskie
Liga Kobiet
likwidacja przedsiębiorstw
ludność cygańska
ludność miejscowego pochodzenia
ludność miejscowego pochodzenia
magiel
Mazurska Spółdzielnia Rybacka w Olsztynie
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Gazownia w Olsztynie
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejska Rada Narodowa
Miejski Handel Detaliczny w Olsztynie
Miejski Handel Detaliczny w Olsztynie
Miejski Handel Detaliczny w Olsztynie
Miejski Handel Detaliczny w Olsztynie
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Olsztynie
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Olsztynie
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkamiowej w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo "Targowiska"
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Olsztynie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztyn
Miejskie Zakłady Ogrodnicze
Miejskie Zakłady Ogrodnicze
mieszkania
Millenium
młyn elektryczny
Narodowy Plan Gospodarczy
nieruchomości
nieruchomości
nieruchomości
nieruchomości
obiekty komunalne
obywatelstwo polskie
obywatelstwo polskie
obywatelstwo polskie
odbudowa miasta
odbudowa miasta
odbudowa miasta
odbudowa zabytków
odgruzowanie
odgruzowanie
odgruzowanie
ogrody działkowe
ogrody działkowe
ogrody działkowe
Okręgowe Przedsiębiorstwo Detaliczne Barów Mlecznych
Olsztyński Klub Filmowy
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Skupu Surowów Wtórnych
Olsztyńskie Zakłady Gastronomiczne
Olsztyńskie Zakłady Gastronomiczne
Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlan
Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlan
opisy mienia
osadnictwo
Państwowa Fabryka Wyrobów Drzewnych
Państwowa Fabryka Wyrobów Drzewnych w Olsztynie
Państwowa Komunikacja Samochodowa
Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych "Estrada"
Park Centralny
Park Centralny
Park Centralny
Park Centralny
Park Centralny
Park Centralny
Park Centralny
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan finansowy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan gospodarczy
plan perspektywiczny
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
plany pracy
podatki
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Polskie Zakłady Zbożowe Przedsiębiorstwo Państwowo - Spółdzielcze w Olsztynie
pomnik na Polach Grunwaldu
Powiatowa Komisja Koordynacyjna Kultury
Powszechna Spółdzielnia Spożyców
Powszechny Dom Towarowy w Olsztynie
praca kulturalno - oświatowa
praca kulturalno - oświatowa
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
program
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
program rozwoju
programy rozwoju
protokoły zdawczo-odbiorcze
protokóły
protokóły
przedsiębiorstwa komunalne
przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Olsztynie
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przedszkole
przemysł państwowy
przesiedlenie
przydział lokalu handlowego
Rada Czytelnicza
Referat Handlu
Referat Inspekcji MRN
Referat Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych
rejestr placówek handlowych
reorganizacja przedsiębiorstw miejskich
repatreacja
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
repatrianci
rewindykacja lokali handlowych
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
Rozgłośnia radiowa
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
sieć handlowa
sieć handlu
sieć zakładów gastronomicznych
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
skargi i wnioski
służba zdrowia
Społeczny Komitet Uporządkowania i Odgruzowania Miasta
spółdzielczość
spółdzielczość
spółdzielczość
Spółdzielczy Dom Handlowy Pss w Olsztynie
Spółdzielnia "Warmia"
Spółdzielnia Ogrodnicza "Ogrodnik Mazurski"
Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska w Olsztynie
Spółdzielnia Pracy "Grunwald" w Olsztynie
Spółdzielnia Pracy "Szklarz" w Olsztynie
Spółdzielnia Pracy "Technochemia" w Olsztynie
Spółdzielnia Pracy "Transportowiec" w Olsztynie
Spółdzielnia Pracy "Transportowiec" w Olsztynie
Spółdzielnia Spożywców "Mazur" w Olsztynie
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdania statystyczne
sprawozdanie
sprzedaż napojów alkoholowych
Stacja Oczyszczania Ścieków w Olsztynie
Stacja Pomp Wodociągów "Zachód" w Olsztynie
Stary Ratusz w Olsztynie
Stary Ratusz w Olsztynie
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w Olsztynie
Szkoła dla Pracujących
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
szkoły
świetlice
świetlice szkolne
świetlice wiejskie
świetlice wiejskie
świetlicowe zespoły artystyczne
tartak
Teatr im. Jaracza
Teatr im. Jaracza
Teatr im. Jaracza
Teatr im. Stefana Jaracza
Teatr Lalek Ziemi Warmińsko - Mazurskiej "Czerwony Kapturek"
Techniczna Obsługa Samochodów w Olsztynie
tworzenie przedsiębiorstw
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
uchwały
upowszechnianie kultury
upowszechnianie kultury
urządzenia przemysłowe
urządzenia przemysłowe
urządzenia przemysłowe
urządzenia przemysłowe
urządzenia przemysłowe
urządzenia przemysłowe
Warsztaty Montażowe
Wędzarnia Ryb w Olsztynie
Wiadomości Mazurskie gazeta
Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów gen.Waltera w Olsztynie
wodociągi i kanalizacja
wodociągi i kanalizacja
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Olsztynie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo "Arged" w Olsztynie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Olsztynie
Wydział Finansowy
wymiana pieniędzy
zabytek
zabytek
Zajezdnia Tramwajowo - Autobusowa w Olsztynie
Zakład Pogrzebowy w Olsztynie
Zakłady Przemysłowe "WEO" Oddział w Olsztynie
Zakłady Przemysłu Terenowego
Zakłady Wodociągowe i Kanalizacyjne w Olsztynie
zakłady żywienia zbiorowego
zamek olsztyński
zaopatrzenie w wodę miasta Olsztyna
Zarząd Miejski w Olsztynie
Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie
Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie
zarządzenia
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
zatrudnienie
Zawodowa Straż Pożarna
zespoły artystyczne
zgromadzenia
zgromadzenia
zmiana imion i nazwisk
zmiana imion i nazwisk
Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości
Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości
żywienie zbiorowe

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution