Return to search

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie

1950-1973 Reference: PL/34/PL-34-188/0

View context

Poland
Archiwum Państwowe w Lesznie

Finding aid sub-groups

Barbara Ratajewska
2010-03-08
Archiwum Państwowe w Lesznie
polski
Informacje ogólne

Scope and content

Zawartość

I. Wydział Organizacyjno-Prawny zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne Powiatowej Rad Narodowej, plany pracy Powiatowej Rady Narodowej i jej Prezydium, programy wyborcze, protokoły sesji PRN, uchwały PRN i ich realizacja, zespoły radnych, dane statystyczne o radnych, spotkania z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, akta komisji PRN (protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania z działalności), sprawy organizacyjne Prezydium PRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium PRN, narady i konferencje organizowane przez Prezydium PRN, podział administracyjny powiatu, analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne jednostek organizacyjnych PPRN, ogólne zasady pracy i płac, sprawozdania z działalności masowo-organizacyjnej rad narodowych II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze powiatu oraz miast i gromad powiatu leszczyńskiego, plany inwestycyjne, czyny społeczne, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych oraz analizy ekonomiczne, lokalizacje, opis gospodarczy powiatu III. Wydział Statystyki organizacja Wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału, wykaz jednostek sprawozdawczych, metryki statystyczne, dane statystyczne dotyczące: ludności, zatrudnienia, przemysłu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rolnictwa, skupu i kontraktacji, handlu i gastronomii, transportu i łączności, oświaty i kultury IV. Wydział Przemysłu i Handlu przepisy i zarządzenia, zakres działania Wydziału, informacje własne i wycinki prasowe, rozwój sieci handlowej i gastronomicznej, handel prywatny, rozwój usług dla ludności, plany dotyczące rzemiosła, przemysł, kontrole V. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa organizacja Wydziału, roczne plany pracy, protokoły narad i odpraw, plany szkoleń rolniczych, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, analizy sytuacji w rolnictwie, przekazywanie nieruchomości rolnych, wpisy do hipoteki, sprawozdania dotyczące nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, plany robót melioracyjnych, działalność spółek wodnych, narady organizowane przez Powiatową Stację Kwarantanny i Ochrony Roślin, plany i sprawozdania z zakresu ochrony roślin, rejestracja chorób i szkodników, Powiatowe Koła: Hodowców Koni, Hodowców Owiec, Producentów Trzody Chlewnej, Pszczelarzy, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki leśnej, inwentaryzacja zwierzyny, działalność Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, kontrole zewnętrzne Wydziału, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych VI. Wydział Skupu plany skupu, obowiązkowe dostawy, protokoły z narad i odpraw, VII. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zarządzenia i przepisy normatywne, sprawy organizacyjne i ogólne Wydziału, planowanie i sprawozdawczość, lokalizacje, plany zagospodarowania przestrzennego, zabudowa Boszkowa, Terenowy Zespół Usług Projektowych, analizy i oceny ruchu budowlanego, wypadki i katastrofy budowlane, kontrole VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne Wydziału, działalność Powiatowej Komisji Lokalowej, planowanie ogólne, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu inwestycji, urządzenia komunalne, ulice, zieleńce i lasy komunalne, studnie publiczne, oświetlenie i gazyfikacja, elektryfikacja Boszkowa, cmentarze i grobownictwo, budownictwo indywidualne, kontrole jednostek podległych IX. Wydział Finansowy budżety powiatu, dodatkowe kredyty i przeniesienia kredytów, sprawozdania z wykonania budżetu, inwestycje i kapitalne remonty, inspekcje zewnętrzne Wydziału X. Wydział Spraw Wewnętrznych zbiór przepisów i zarządzeń, plany pracy referatów, protokoły posiedzeń Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, szkolenia i narady, sprawy pozbawienia obywatelstwa polskiego, rejestr osób wpisany na niemiecka listę narodowościową, ewidencja i nadzór nad działalnością stowarzyszeń, kontrole urzędów stanu cywilnego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawozdania z działalności Kolegium Karno-Administracyjnego, rejestry spraw karno-administracyjnych, kontrole XI. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej organizacja Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, zarządzenia i instrukcje, odprawy i narady, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, ewidencja pożarów, kontrole jednostek podległych, sprawy budżetowe XII. Wydział Oświaty i Kultury normatywy, plany pracy Wydziału, plany w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich realizacji, domy kultury, świetlice i kluby, kino, biblioteki, muzeum, ochrona zabytków, towarzystwa kulturalne, organizacja obchodów, jubileuszy i konkursów, sieć szkolna, protokoły konferencji pedagogicznych, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, dokumentacja techniczna szkół, sprawozdania statystyczne szkół, sprawozdania dotyczące wychowania fizycznego i turystyki, sprawozdania z realizacji obowiązku szkolnego, kontrole przedszkoli i szkół XIII. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej plany i sprawozdania w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej inwalidów XIV. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sprawy organizacyjne oraz zarządzenia i wytyczne, plany budżetowe Wydziału, sprawozdania budżetowe, analizy z wykonania budżetu, kontrole w Wydziale XV. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza organizacja Wydziału i zakres jego działania, plany i sprawozdania roczne z zakresu gospodarki wodnej, pozwolenia wodno-prawne, księgi wodne, kontrole

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130) zmieniła zasady funkcjonowania administracji w Polsce. Zlikwidowano dotychczasowy dualizm władzy państwowej polegający na oddzieleniu administracji samorządowej od administracji państwowej. Na szczeblu powiatu zlikwidowano Starostwa Powiatowe oraz urząd starosty. W to miejsce powołano prezydium powiatowej rady narodowej, na czele którego stał przewodniczący. Prezydium powiatowej rady narodowej stało się organem wykonawczym i zarządzającym powiatowej rady narodowej. Kierowało pracami specjalistycznych wydziałów i referatów. Ustawa tylko w sposób ramowy określiła zadania, strukturę i funkcjonowanie rad. Kompetencje rad narodowych poszczególnych stopni ustaliła szczegółowo ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. (DzU nr 5, poz. 16). Zgodnie z powyższą ustawą do zakresu działania powiatowych rad narodowych należały sprawy: 1. przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych, obsługi weterynaryjnej, ochrony roślin, upowszechniania wiedzy rolniczej, kontroli działalności kółek i organizacji rolniczych w zakresie spraw zleconych ich przez państwo, 2. pomocy dla spółdzielczości produkcyjnej i innych form zespołowej gospodarki na wsi, 3. przedsiębiorstw przemysłu terenowego i remontowo-budowlanych, 4. budownictwa wiejskiego, 5. przedsiębiorstw miejskiego handlu detalicznego i państwowych przedsiębiorstw gastronomicznych, 6. budowy i utrzymania dróg lokalnych, 7. szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 8. powiatowych domów kultury, teatrów, kin, muzeów i archiwów regionalnych, 9. lecznictwa otwartego o zasięgu powiatowym, szpitali powiatowych, przychodni specjalistycznych, powiatowych stacji pogotowia ratunkowego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, przedsiębiorstw uzdrowiskowych, 10. Zakładów pomocy społecznej. Powierzone zadania rady wykonywały na sesjach oraz przy pomocy komisji i prezydiów. Prezydia powiatowych rad narodowych były organami wykonawczo-zarządzającymi rad. Do ich zadań należało w szczególności: przygotowywanie i zwoływanie sesji rad narodowych, uchwalanie projektu budżetu i planu gospodarczego oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania, ukierunkowanie działalności podległych wydziałów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz ich nadzorowanie, wydawanie zarządzeń na podstawie obowiązujących przepisów. Prezydium tworzyli stali i niestali członkowie. Stałymi członkami byli: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Pod kierunkiem prezydium powiatowej rady narodowej działały wydziały i referaty. Ustawa z 1958 r. nadała im status terenowych organów administracji państwowej. Działalność wydziałów opierała się na zarządzeniach i wytycznych własnych prezydiów oraz prezydiów wyższego stopnia (wojewódzkich) i resortowych ministerstw. Wydziały i referaty były odpowiedzialne za wykonanie zadań przed własnymi radami narodowymi. 18 kwietnia 1958 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. 23 czerwca 1973 r. nastąpiło połączenie Prezydium PRN i Prezydium MRN. Połączone organy nosiły nazwę Prezydium Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie. Prezydia powiatowych rad narodowych działały w charakterze terenowych organów administracji państwowej do końca 1973 r. Uległy likwidacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej z dnia 23 listopada 1973 r. (DZ.U. nr 47, poz. 280). Kompetencje prezydiów przejęły urzędy powiatowe.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Lesznie 1998-03-24 Numer Księgi nabytków 759 z lat 1965-1973 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Urząd Wojewódzki w Lesznie
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Lesznie 2010-03-03 Numer Księgi nabytków 1554 z lat 1959 Forma przejęcia dar Stan fizyczny dobry Rodzaj F Uwagi Dar od Pana Edmunda Jankowskiego

Conditions governing access

Dostępność

Tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

indeks rzeczowy

Extent

1659 j.a. jednostka archiwalna, 34.165 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 1659 j.a. 34.17 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Corporate names: Archiwum Państwowe w Lesznie Urząd Wojewódzki w Lesznie
Corporate names: Archiwum Państwowe w Lesznie Dar od Pana Edmunda Jankowskiego

Language of the material

???

Record creator


Aktotwórca:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lesznie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

Archiwum Państwowe w Lesznie

(ul. Solskiego 71, 64-100 Leszno)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution