Return to search

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie

[1949-1950] 1950-1990 Reference: PL/26/PL-26-907/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Koszalinie

Finding aid sub-groups

Robert Borucki
2008-03-21
Archiwum Państwowe w Koszalinie
polski

Scope and content

Zawartość

Konferencje Wojewódzkie – sygn. od 1 do 74 zawierają protokoły obrad z lat 1950–1989 wraz z załącznikami: wykazy imienne delegatów, listy obecności delegatów i gości, ankiety statystyczne, protokoły komisji zjazdowych, referaty, sprawozdania z działalności KW, protokoły posiedzeń plenarnych KW, wieloletnie plany gospodarcze województwa, uchwały i regulaminy konferencji. Plenum – sygn. od 75 do 199. Akta zawierają protokoły posiedzeń KW wraz z załącznikami z lat 1950-1989. Plenum na swoich posiedzeniach m. in. podejmowało uchwały o terminie zwołania konferencji wojewódzkich, zatwierdzało referaty sprawozdawcze na konferencje oraz sprawozdania z pracy sekretariatu i egzekutywy; wybierało składy komisji problemowych KW oraz kandydatów rekomendowanych w wyborach do Sejmu i WRN; zatwierdzało: programy realizacji uchwał KC i KW PZPR; problemy pracy partyjnej w przedsiębiorstwach państwowych, kierunki rozwoju oraz oceny wykonania zadań społeczno-gospodarczego województwa, zadania partyjnych organizacji i rad narodowych wynikające z kampanii wyborczej; w zakresie spraw organizacyjnych – wprowadzeniem i wyprowadzeniem ze składu Plenum; zajmowało się pracą ideologiczno-propagandową wojewódzkiej organizacji partyjnej, przygotowaniem do wymiany legitymacji partyjnych, uchwaleniem głównych kierunków pracy ideowo-wychowawczej partii z młodzieżą, problemami umacniania kierowniczej roli partii w województwie, stanem i perspektywami rozwoju nauki i szkolnictwa w województwie. Egzekutywa – sygn. od 200 do 617. Akta zawierają protokoły posiedzeń Egzekutywy wraz z załącznikami z lat 1950-1989. Egzekutywa na swoich posiedzeniach zajmowała się praktycznie wszystkimi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego i politycznego w województwie, a w szczególności sprawami: bezpieczeństwa i porządku społecznego, gospodarczymi, spółdzielczości, zaopatrzenia ludności, rolnictwa, polityki kadrowej, wewnątrzpartyjnymi, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki organizacji młodzieżowych, skarg i wniosków, służby zdrowia. Komisje Problemowe – sygn. od 618 do 728 z lat 1952-1989 zawierają protokoły posiedzeń i notatki komisji problemowych funkcjonujących w KW. W komisjach występują protokoły i notatki z posiedzeń, materiały na posiedzenia, listy obecności. Organizację i zakres pracy komisji określały regulaminy pracy i plany działania. W zespole występują następujące Komisje: Ekonomiczna, Przemysłu, Komunikacji, Transportu, Finansów, Handlu, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Historyczna, Morska, Propagandowo-Ideologiczna, Kobiet, Kultury, Wymiaru Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, ds. Młodzieży, Oświaty (Nauki i Oświaty), Polityki Społecznej, Rolna (Komitet ds. Rolnictwa), Skarg i Wniosków, Socjalna, Ochrony Zdrowia, Statutowo-Organizacyjna, Wojewódzka Komisja Księgi Honorowej. Sekretariat – sygn. od 729 do 880 zawierają protokoły i notatki z posiedzeń Sekretariatu wraz z załącznikami z lat 1958-1989. Sekretariat na swoich posiedzeniach zajmował się m.in. sprawami wewnątrzorganizacyjnymi: wyznaczaniem terminów posiedzeń KW i Egzekutywy; zatwierdzał kandydatury i odwoływał na stanowiska w aparacie partyjnym, w organach władzy, administracji państwowej i gospodarczej, spółdzielczości, organizacjach społecznych i zawodowych; akceptował wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych; oceniał aktualną sytuację rynkową; wdrażał w życie uchwały zjazdów partii, krajowych konferencji PZPR oraz konferencji wojewódzkich. Materiały na posiedzenia przygotowywały poszczególne wydziały KW, WKKP, komitety partyjne, PWRN, Urząd Wojewódzki, KW MO i inne. Sekretariat dokonywał przeglądów sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej na terenie województwa; analizował plany pracy KW i działalność poszczególnych pionów KW; oceniał stopień wykonania przyjętych uchwał przez Egzekutywę i Sekretariat. Wydział Propagandy – sygn. od 881 do 1248. Akta pochodzą z lat 1950-1989 i zawierają m.in. uchwały, instrukcje, wytyczne i materiały nadsyłane z KC PZPR; pisma okólne, wytyczne, zalecenia własne przesyłane do instancji terenowych; protokóły z posiedzeń Wydziału oraz z odpraw i narad; plany pracy; informacje i sprawozdania własne oraz obce. Wydział ten kierował działalnością propagandową PZPR, organizował akcje polityczno-agitacyjne, zajmował się ośrodkami masowego przekazu (radio, prasa), kulturą i sztuką, masowymi organizacjami społecznymi, szkoleniami wewnątrzpartyjnymi, oświatą i szkolnictwem oraz sprawami sportu i turystyki. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego – sygn. od 1249 do 1332. Akta WOKI pochodzą z lat 1975-1988 i zawierają m.in.: uchwały, instrukcje, wytyczne i materiały nadsyłane z KC PZPR; programy i plany pracy WOKI; materiały dotyczące: konferencji teoretyczno-ideologicznych,. lektorów i lektoratu, działalności WUML. WOKI zajmował się szkoleniem ideologicznym kandydatów i członków PZPR w ramach WUML, kursów, konferencji i seminariów. Wydział Nauki i Oświaty – sygn. od 1333 do 1380. Akta Wydziału pochodzą z lat 1975-1989 i zawierają: uchwały, instrukcje i materiały nadsyłane z KC PZPR; instrukcje, zalecenia i materiały wysyłane z Wydziału do instancji terenowych, informacje i notatki z narad i spotkań organizowanych przez Wydział, plany pracy Wydziału; informacje ogólne o sytuacji w oświacie i szkolnictwie wyższym, średnim, podstawowym. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego – sygn. od 1381 do 3053. Akta pochodzą głównie z lat 1944-1948. Większość z nich stanowią akta osobowe działaczy ruchu robotniczego (KPP, PPR, PPS) ułożone w układzie alfabetycznym od A do Z. Wydział Administracyjny – sygn. od 3054 do 3252. Akta pochodzą z lat 1950-1989 i zawierają: wytyczne, instrukcje i zalecenia KC PZPR, protokoły posiedzeń i plany pracy Wydziału, sprawozdania i informacje Wydziału dotyczące: wymiaru sprawiedliwości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, rad narodowych, Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, ochrony zdrowia i opieki społecznej; informacje i sprawozdania nadesłane przez KP PZPR, korespondencję. Wydział Ogólny – sygn. od 3253 do 3389 prowadził sprawy administracyjne i gospodarcze związane z działalnością aparatu etatowego KW PZPR, w tym m.in. zapewniał obsługę techniczną i warunki socjalne-bytowe dla pracy tzw. wydziałów merytorycznych; przygotowywał projekty budżetów KW i jego bilanse. Akta Wydziału pochodzą z lat 1950-1989. Wydział Kobiecy – sygn. od 3390 do 3410. Akta pochodzą z lat [1949] 1950-1956 i zawierają: uchwały i instrukcje KC i KW PZPR, plany pracy, protokoły z posiedzeń i narad Wydziału, sprawozdania instruktorów Wydziału i KP PZPR. Wydział Rolny – sygn. od 3411 do 3627 realizował politykę partii na wsi. Zajmował się m.in. realizacją świadczeń rzeczowych (obowiązkowe dostawy żywności), przebiegiem akcji rolnych, rozwojem przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego i leśnictwa. Wiele uwagi wydział ten poświęcał licznym w województwie PGR-om. Akta pochodzą z lat 1950-1988 i zawierają m.in.: zarządzenia, okólniki i instrukcje KC i KW PZPR, plany pracy, protokoły z narad, zebrań, odpraw Wydziału, analizy, sprawozdania, notatki, korespondencję. Referat Historii Partii – sygn. od 3628 do 3702 z lat [1945] 1950-1972 zawiera: instrukcje i wytyczne dotyczące gromadzenia relacji i wspomnień działaczy partyjnych, plany pracy, wspomnienia i ankiety uczestników Rewolucji Październikowej, korespondencję, materiały Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej; akta działaczy ruchu robotniczego w układzie alfabetycznym. Wydział Ekonomiczny – sygn. od 3703 do 3825 zajmował się sprawami związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym województwa, realizacją planowanych zadań produkcyjnych, przebiegiem procesów inwestycyjnych, eksportem, warunkami socjalno-bytowymi załóg pracowniczych. Akta pochodzą z lat 1950-1989 i zawierają m.in.: uchwały, wytyczne, zalecenia, instrukcje KC i KW PZPR, plany pracy, protokoły, notatki i informacje z narad organizowanych przez Wydział; informacje, oceny, uwagi Wydziału. Kancelaria I Sekretarza – sygn. od 3826 do 4291. Akta pochodzą z lat 1950-1990 i zawierają: uchwały, wytyczne i instrukcje KC i KW PZPR; terminarze posiedzeń i narad w KW PZPR i komitetach powiatowych; plany i regulaminy pracy KW PZPR, egzekutywy KW i sekretariatu KW; realizację uchwał KC i KW PZPR; narady aktywu wojewódzkiego; dalekopisy przesłane do KC PZPR zawierające m.in. informacje o sytuacji politycznej w województwie koszalińskim; korespondencja wychodząca I Sekretarza KW do KC PZPR; notatki z prac Egzekutywy i Sekretariatu KW PZPR, referaty, wystąpienia i wywiady I Sekretarzy KW; pisma i materiały informacyjne nadesłane z KC PZPR; korespondencję. Referat Ewidencji – sygn. od 4292 do 14.937 z lat 1950-1986 zawierają głównie akta osobowe i rejestry działaczy skreślonych, zmarłych i wykluczonyh. Wydział Organizacyjny – sygn. od 14.938 do 15.995. Akta Wydziału pochodzą z lat [1949] 1950-1990 i zawierają: uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia KC i KW PZPR; protokoły i notatki z narad i odpraw własnych; plany pracy, harmonogramy i programy działań KW; terminarze oraz tematyka posiedzeń i narad w KW PZPR; realizacja uchwał KC PZPR i KW PZPR; sprawozdania, informacje i oceny Wydziału; materiały na posiedzenia Plenum, Egzekutywy i Sekretariatu KW PZPR; zestawienia meldunków z terenu; informacje (także w formie teleksów) przesłane i wysyłane do KC PZPR Wydział zajmował się sprawami dotyczącymi m.in. rozwoju liczebnego partii, organizacją udziału członków PZPR w kampaniach politycznych o charakterze ogólnopaństwowym (wybory do sejmu i rad narodowych, referendum) i ogólnopartyjnym (zjazdy, konferencje), utrzymywał kontakty z instancjami terenowymi, zajmował się działalnością administracji państwowej, związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i kobiecych, sportem i turystyką. Wydział Komunikacyjny – sygn. od 15.996 do 16.001. Akta pochodzą z lat [1949] 1950-1956 i zawierają: uchwały Egzekutywy KW; protokoły z posiedzeń, narad i odpraw, sprawozdania i informacje Wydziału; sprawozdania instruktorów Wydziału z wyjazdów w teren oraz korespondencję. Wydział Handlu – sygn. 16.002. Akta pochodzą z lat 1952-1955 i zawierają m.in. materiały dotyczące narad i odpraw własnych; informacji z działalności Wydziału; wykazy podległych instytucji i przedsiębiorstw; sprawozdania i informacje nadesłane do Wydziału. Referat Listów i Inspekcji – sygn. od 16.003 do 16.029 zawiera teczki z lat 1951-1989. Znajdują się w nich m.in.: uchwały, informacje i analizy nadesłane z KC PZPR; sprawozdania i informacje własne; skargi i listy. Akta Archiwum KW o sygn. od 16.030 do 16.051 oraz od 21.393 do 21.416 pochodzą z lat [1949] 1950-1989 i zawierają: przepisy kancelaryjno-archiwalne; plany pracy; sprawozdania opisowe i statystyczne dotyczące działalności Archiwum KW; ewidencję zasobu Archiwum KW; protokoły zniszczenia akt oraz legitymacji członkowskich i kandydackich; skład osobowy wojewódzkich władz PZPR w Koszalinie w latach 1950-1980; korespondencję. Akta Wydziału Kadr (Personalnego) o sygn. od 16.052 do 16.838. pochodzą z lat 1950-1989 i zawierają: uchwały, wytyczne i instrukcje KC i KW PZPR; protokoły z odpraw i plany pracy; sprawozdania, notatki, informacje i analizy Wydziału, akta osobowe nomenklatury KW PZPR. Wydział zajmował się dokumentacją osób zatrudnionych w etatowym aparacie oraz nomenklaturą KW PZPR, przygotowywał wnioski kadrowe na posiedzenia egzekutywy i sekretariatu KW, sprawował polityczny nadzór nad polityką kadrową prowadzoną w organach administracji państwowej oraz organizacjach społecznych. Wojewódzka Komisja Rewizyjna – sygn. od 16.839 do 16.865. Akta pochodzą z lat 1962-1986 i zawierają: protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium WKR; plany pracy; sprawozdania i informacje z działalności WKR; protokoły i sprawozdania z kontroli; wytyczne i zalecenia WRK; pisma i materiały nadesłane przez CKR. WKR zajmowała się kontrolą działalności finansowo-gospodarczej PZPR, trybem załatwiania spraw przez aparat partyjny oraz opłacaniem składek partyjnych. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej – sygn. od 16.866 do 21.249 – kontrolowała ona przestrzeganie zasad statutowych przez członków PZPR, wydawała orzeczenia nakładające kary partyjne zgodnie z obowiązującym statutem. Akta WKKP pochodzą z lat 1950-1986 i zawierają: protokoły posiedzeń plenum i prezydium WKKP; plany pracy; protokoły z narad i odpraw; sprawozdania i informacje z działalności WKKP; uchwały zespołów orzekających WKKP; listy osób skreślonych, wykluczonych z PZPR; listy ukaranych członków i kandydatów PZPR; wytyczne, zalecenia i korespondencję z CKKP; teczki akt spraw osób i instytucji rozpatrywanych przez WKKP w układzie alfabetycznym. Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna – sygn. od 21.250 do 21.393. Akta pochodzą z lat 1986-1990 i zawierają: protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium WKK-R; plany pracy; informacje, protokoły, sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez WKK-R; pisma i materiały informacyjne nadesłane z CKK-R; akta spraw w układzie alfabetycznym – według nazwisk i instytucji. Fotografie – sygn. od 21.417 do 21.504 obejmują w sumie 88 j.a., na które składa się 2.540 zdjęć kolorowych i czarno-białych. Zdjęcia występują w formie albumów lub luźnych fotografii i pochodzą z lat 1945-1989. Obrazują one najważniejsze wydarzenia społeczno-gospodarcze i polityczne w województwie w okresie PRL-u, np.: wizyty I sekretarza KC PZPR Edwarda Giereka zdjęcia I sekretarzy KW PZPR w Koszalinie; wojewódzkie, powiatowe i miejskie konferencje partyjne; propagandę wizualną miast i ulic w woj. koszalińskim; czyny społeczne i partyjne; pochody 1-Majowe; dożynki centralne, wojewódzkie i powiatowe; zdjęcia zakładów pracy i miast z terenu województwa. Medale – sygn. 21.505 medal pamiątkowy z okazji 40-lecia powołania PGR w województwie nadany KW PZPR przez Radę Oddziału Związku Państwowych Gospodarstw Rolnych Oddział w Koszalinie w 1989 r.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

PZPR powstała w wyniku połączenia PPR i PPS na Kongresie Zjednoczeniowym w Warszawie w dniach 15-21 XII 1948 r. Komitety powiatowe PZPR działające na terenie Pomorza Środkowego były początkowo podporządkowane pod KW PZPR w Szczecinie. Dopiero na mocy ustawy z dnia 28 VI 1950 r. o zmianach w podziale administracyjnym państwa utworzono nowe województwo koszalińskie. W czerwcu 1950 r. KC PZPR powołało Komisję Organizacyjną na prawach egzekutywy KW, której celem było kierowanie pracą partyjną na terenie województwa oraz przygotowanie wyboru nowych władz partyjnych szczebla wojewódzkiego. Funkcjonowała ona do 14 X 1950 r. czyli do czasu zwołania I Konferencji Wojewódzkiej w Koszalinie. Konferencja dokonała wyboru władz KW PZPR w Koszalinie. Zgodnie z wielokrotnie zmienianym statutem PZPR najwyższą władzą partyjną w województwie była konferencja wojewódzka. Przyjmowała ona sprawozdania KW PZPR, omawiała najważniejsze zagadnienia polityczne, społeczno-gospodarcze i wewnątrzorganizacyjne dla swojej macierzystej organizacji, wyznaczała kierunki działania KW PZPR na nową kadencję, dokonywała wyboru władz wojewódzkich PZPR. Między konferencjami obradował komitet wojewódzki (plenum). Spośród członków plenum wybierano ścisłe kierownictwo KW, czyli tzw. egzekutywę, z I sekretarzem KW na czele. Komitet wojewódzki wykonywał swoje statutowe zadania mając do pomocy aparat partyjny – komitet wojewódzki. Jego skład, liczba i zadania ulegały nieustannym zmianom. Do najważniejszych z nich należały wydziały: organizacyjny, propagandy, rolny, administracyjny, ekonomiczny, kadr, WOKI, nauki i oświaty, ogólny oraz referaty: listów i inspekcji oraz ds. działaczy ruchu robotniczego. KW PZPR działało na podstawie statutu partii oraz uchwał, zaleceń i instrukcji KC PZPR. PZPR zakończyła działalność wraz z upadkiem komunizmu. Ostatni XI Zjazd PZPR podjął uchwałę z dnia 29 I 1990 r. o jej samorozwiązaniu.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Konferencje Wojewódzkie PZPR
 • 02 Plenum KW
 • 03 Egzekutywa KW Egzekutywa KW
 • 04 Komisje problemowe KW
 • 05 Sekretariat KW
 • 06 Wydział Propagandy
 • 07 Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego
 • 08 Wydział Nauki i Oświaty
 • 09 Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego
 • 10 Wydział Administracyjny
 • 11 Wydział Ogólny
 • 12 Wydział Kobiecy
 • 13 Wydział Rolny
 • 14 Referat Historii Partii
 • 15 Wydział Ekonomiczny
 • 16 Kancelaria I Sekretarza
 • 17 Referat Ewidencji
 • 18 Wydział Organizacyjny
 • 19 Wydział Komunikacyjny
 • 20 Wydział Handlu
 • 21 Referat Listów i Inspekcji
 • 22 Archiwum KW
 • 23 Wydział Kadr
 • 24 Wojewódzka Komisja Rewizyjna
 • 25 Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej
 • 26 Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna
 • 27 Fotografie
 • 28 Medale

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

24045 j.a. jednostka archiwalna, 147 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 21416 j.a. 147 mb., fotografia - 2628 j.a. 0 mb., inne - 1 j.a. 0 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski niemiecki rosyjski ukraiński angielski francuski??? czeski

Record creator


Aktotwórca:

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie


Inne nazwy twórcy:

Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie

Content provider

(ul. M.Skłodowskiej-Curie 2, skr.poczt.149, 75-950 Koszalin)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution