Return to search

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie

[1958-1981] 1982-1998 [1999] Reference: PL/26/PL-26-876/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Koszalinie

Finding aid sub-groups

Ryszard Marczyk
2008-11-25
Archiwum Państwowe w Koszalinie
polski

Scope and content

Zawartość

W zespole archiwalnym zachowało się 789 jednostek archiwalnych z lat [1958-1981] 1981-1998 [1999]. Zespół Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie tworzą następujące serie materiałów archiwalnych, które dotyczą: - sprawozdawczości rocznej (opisowej) OIP z działalności inspektorów pracy - sygn. 1-13; - sprawozdań finansowych – bilansów - sygn. 14-17; - sprawozdawczości statystycznej OIP z działalności inspektorów pracy - sygn. 18-29; - wizytowania gospodarstw rolników indywidualnych – sygn. 30; - własnych analiz i opracowań problemowych z przeprowadzanych kontroli - sygn. 31, 775-777; - skarg i wniosków, anonimów, rejestrów - sygn. 32-98, 779-786; - wydawnictw, wycinków prasowych, współpracy z instytucjami, zasad wynagradzania, badania warunków i higieny pracy - sygn. 99-120; - chorób zawodowych - sygn. 121; - wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich - sygn. 122-140; - odwołań od decyzji nakazowych wraz z rejestrami - sygn. 141-153, 773, 774, 787, 788; - dokumentacji kontroli przeprowadzanych w instytucjach - sygn. 154-772, 789; - wewnętrznego funkcjonowania OIP w Koszalinie - sygn. 778. Akta o sygn. nr 1-13 zawierają materiały archiwalne z lat 1982-1996, informujące o rocznej działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie w ujęciu opisowo-statystycznym. Badacz znajdzie tu informacje o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów, stanie warunków pracy w poszczególnych branżach, takich jak np. przemysł spożywczy, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport kołowy i kolejowy, przestrzeganiu przepisów prawa, współdziałaniu ze związkami zawodowymi i z organami władzy ustawodowczo-wykonawczej oraz zadaniach związanych z promocją ochrony pracy. Teczki o sygn. 14-17 zawierają własne roczne bilanse za lata 1981-1998 wraz z załącznikami w postaci: wykazów należności i zobowiązań, sprawozdań z wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawozdań statystycznych, protokółów inwentaryzacyjnych, informacji o wydatkach budżetowych w poszczególnych paragrafach takich jak: wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród, materiały i wyposażenie, usługi materialne i pozamaterialne, czynsze i ubezpieczenia, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy. W jednostkach archiwalnych o sygn. 18-29 zgromadzono sprawozdania statystyczne z działalności kontrolnej inspektorów za lata 1981-1998,obejmujące między innymi branże: przemysłową, budowlaną, rolną, leśną, transportową, łącznościową, handlową, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, nauki i rozwoju techniki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej, administracji państwowej i samorządowej, finansowo-ubezpieczeniową. Akta o sygn. 30 zawierają zbiorczą informację z 1995 roku, dotyczącą przebiegu akcji wizytowania prac żniwno-omłotowych w gospodarstwach rolników indywidualnych w województwie koszalińskim i słupskim, a dokumentacja o sygn. 31, 775-777 zawiera własne analizy i opracowania problemowe z przeprowadzanych kontroli w latach 1984-1989, 1998, np. w zakresie: warunków pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w państwowych gospodarstwach rolnych oraz w jednostkach i przedsiębiorstwach, dla których wojewoda koszaliński był organem założycielskim, działalności administracji lasów państwowych na rzecz ograniczenia narażania zawodowego drwali motorniczych oraz eliminowania zagrożeń wypadkowych przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach połowowych i usług rybackich, przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych w instytucjach. W teczkach o sygn. 32-98, 779-786 znajdują się skargi, wnioski i anonimy z lat 1981-1998 załatwiane bezpośrednio przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie. Natomiast ich rejestry zachowały się z lat 1981-1992, 1994-1998. Kolejne materiały archiwalne są zgromadzone w teczkach o sygn. 99-120. Pochodzą one z lat 1981-1998 i stanowią je wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie, wycinki prasowe o działalności OIP, akta dotyczące współpracy z państwowymi i niepaństwowymi instytucjami. Zasady wynagradzania, tabele wynagrodzeń i dodatków obowiązujące w OIP zachowały się z lat 1989-1998 w jednostce o sygn. 119, natomiast w teczce o sygn. 120 badacz znajdzie materiały z 1996 i 1997 roku, informujące o badaniach warunków i higieny pracy. Akta o sygn. 121 informują o decyzjach administracyjnych z zakresu rozpoznania chorób zawodowych wydanych w latach 1982-1987. Akta dotyczące wypadków, wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich posiadają sygn. od 122 do 140 i pochodzą z lat 1981-1987, 1989-1991, 1994-1997. Zawierają one m.in.: zestawienia wypadków wg branż, rejestry wypadków śmiertelnych z wyszczególnieniem nazwy zakładu pracy, daty i godziny zaistniałego wypadku, liczbę poszkodowanych, nazwisko i imię, wiek, stanowisko pracy, stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu, miejsce wypadku, okoliczności i wstępne przyczyny oraz dokumentację z badania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy. Teczki o sygn. 141-153, 773, 774, 787, 788 zawierają akta z lat 1984-1992, 1994-1998, które dotyczą odpowiedzi na wydane nakazy i odwołania od decyzji nakazowych. Ich uzupełnieniem są rejestry oraz rejestr wniosków, wystąpień i decyzji dotyczących sprzeciwu na uruchomienie zakładu pracy obejmujący 1995 i 1996 rok. Dokumentacja pokontrolna została zgromadzona w teczkach o sygn. 154-772, 789 i jest datowana na lata [1958-1981] 1981-1998 [1999]. Stanowi ona gros dokumentacji wytwarzanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie. Tematyka kontrolna obejmowała przestrzeganie prawa pracy i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców na terenie byłego województwa koszalińskiego i słupskiego. W protokółach kontroli zamieszczano między innymi: nazwę kontrolowanego zakładu pracy w pełnym brzmieniu, datę przeprowadzanej kontroli, nazwisko inspektora, pełne dane dotyczące kontrolowanego zakładu pracy wraz z adresem, ilość zatrudnianych pracowników, ustalenia kontroli. Integralną część protokółu stanowiły załączniki, wystąpienia, nakazy, wyjaśnienia i korespondencja. Akta o sygn. 778 wytworzone w 1995 i 1996 roku informują o systemie ocen pracowników PIP oraz o wewnętrznym funkcjonowaniu OIP w Koszalinie

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) utworzona została na podstawie ustawy z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy – Dz. U. nr 6, poz. 23. Początkowo podlegała Radzie Państwa, a od 1989 roku Sejmowi. Była organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Państwową Inspekcję Pracy tworzyły: Główny Inspektorat Pracy, Okręgowe Inspektoraty Pracy oraz działający w ramach okręgowych inspektoratów pracy – inspektorzy pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie – OIP, został powołany 1 kwietnia 1981 roku uchwałą Rady Państwa nr 20/81 z dnia 19 marca 1981 roku w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy – Dz. U. nr 12, poz. 59 i objął swoim terenem działania województwo koszalińskie i słupskie. Podstawą do zorganizowania OIP w Koszalinie była baza likwidowanego Okręgowego Zespołu ds. Inspekcji Pracy, działającego przy Okręgowej Radzie Związków Zawodowych w Koszalinie. Inspektoratem w Koszalinie kierował Okręgowy Inspektor Pracy. OIP w Koszalinie zadania ustawowe wykonywał poprzez: - kontrole i nadzór zakładów pracy w zakresie przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, - wydawanie nakazów i wystąpień, - udział w odbiorach inwestycyjnych, - przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych w instytucjach oraz ustalanie przyczyn chorób zawodowych, - udział w szkoleniach bhp dozoru technicznego i społecznych inspektorów pracy, - poradnictwo prawne i techniczne, - rozpatrywanie skarg, wniosków, listów, interwencji i podejmowanie w tym zakresie stosownych działań. Organizację wewnętrzną Inspektoratu określały regulaminy z 30 czerwca 1981 roku, z marca 1983 i 1985 roku. W 1986 roku struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawiała się następująco: 1. Okręgowy Inspektor Pracy, 2. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Technicznych, 3. Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Inspekcji Pracy w Słupsku, 4. Inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgu: a) 19 etatów inspektorów pracy kontrolujących warunki pracy, w tym 2 mających siedzibę w Wydziale Wojewódzkim w Słupsku, b) 3 etaty inspektorów pracy kontrolujących prawo pracy, w tym 1 etat w Wydziale Wojewódzkim oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach do spraw: - finansowych (główny księgowy), - prawnych, - współdziałania ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy, - informacji i statystyki, - socjalnych i administracyjno-gospodarczych. W 1984 roku w ramach OIP powołano w Słupsku Wydział Wojewódzki, który rozpatrywał sprawy skarg mieszkańców województwa słupskiego. W miarę decentralizacji zadań został on przekształcony w Biuro Terenowe, które w 1995 roku zmieniło nazwę na Oddział Okręgowy Inspektoratu Pracy, mający własne zespoły inspektorskie, obsługę prawną i kancelaryjną. W latach 1981-1984 obowiązywał wśród inspektorów branżowy podział pracy. W 1985 roku został zastąpiony przydziałem według gmin. Praktycznie oznaczało to, że każdy inspektor kontrolował zakłady różnej branży w 2 do 4 gminach oraz od 15 do 20 w ramach nadzoru specjalistycznego. Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze zachodzące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych oraz wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej spowodowały przekształcenia i likwidację zakładów pracy na skalę dotąd niespotykaną. Powstało wiele nowych instytucji niepaństwowych, w tym prywatnych. Zmiany te wymusiły na Inspekcji Pracy zwiększenie zadań oraz zmianę jej roli, a tym samym dostosowania struktury organizacyjnej do nowych zjawisk gospodarczych. W lipcu 1992 roku Główny Inspektor Pracy zatwierdził nową strukturę organizacyjną dla Inspektoratu w Koszalinie, według której Okręgowy Inspektor kierował całokształtem działalności Okręgu, mając do pomocy 2 zastępców i głównego księgowego. Zastępcy kierowali dwoma Wydziałami merytorycznymi, tj. nadzoru i prewencji. Zastępca ds. prewencji odpowiadał również za prawidłowe funkcjonowanie Biura Terenowego w Słupsku. W Wydziale Nadzoru utworzono 5 stanowisk nadinspektorów. Każdy z nich koordynował działalność kontrolną 5-6 osobowego zespołu inspektorów pracy. W Koszalinie działały 2, a w Słupsku 3 zespoły kontrolne. W Wydziale były także samodzielne stanowiska pracy –2 informatyków-programistów, 1 statystyk i 1 archiwista. Pion prewencji obejmował Wydział Prawny oraz Sekcję Profilaktyki Wypadkowej. W Wydziale Prawnym utworzono stanowiska pracy ds. orzecznictwa i skarg, układów zbiorowych pracy, współpracy ze związkami zawodowymi oraz stanowiska referentów ds. porad prawnych. W Sekcji Profilaktyki utworzono stanowisko nadinspektora ds. profilaktyki. Natomiast Wydziałem Finansowo-Księgowym kierował główny księgowy. W powyższej strukturze organizacyjnej (z drobnymi korektami) OIP pozostawał aż do jego likwidacji, która nastąpiła w grudniu 1998 roku. W wyniku wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1999 roku nowego podziału administracyjnego kraju, przestały istnieć dotąd samodzielne województwa - koszalińskie i słupskie. Byłe województwo koszalińskie znalazło się w granicach administracyjnych województwa zachodniopomorskiego, a województwo słupskie w granicach administracyjnych województwa pomorskiego. Zachodzące zmiany spowodowały, że na podstawie zarządzenia nr 1/99 Głównego Inspektora z dnia 6 stycznia 1999 roku, dotyczącego ustalenia siedzib okręgowych inspektoratów pracy od 1 stycznia 1999 roku, Gdańsk i Szczecin stały się siedzibami okręgowych inspektoratów pracy w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W miejsce zlikwidowanego OIP w Koszalinie, od 1 stycznia 1999 roku rozpoczęła działalność Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Szczecinie Oddział w Koszalinie.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Koszalinie 2008-04-14 Numer Księgi nabytków 1938 z lat [1958-1981] 1981-1998 [1999] Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Nowy zespół Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

789 j.a. jednostka archiwalna, 25.5 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 789 j.a. 25.5 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Keywords

Indeks geograficzny

Geographic names:
Barwice
Barwice
Barwice
Barwice
Będzino
Będzino
Będzino
Będzino
Będzino
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Białogard
Biały Bór
Biały Bór
Biały Bór
Biały Bór
Biały Bór
Biesiekierz
Biesiekierz
Biesiekierz
Biesiekierz
Bobolice
Bobolice
Bobolice
Bobolice
Bobolice
Borne-Sulinowo
Borne-Sulinowo
Borne-Sulinowo
Brzeżno
Brzeżno
Brzeżno
Brzeżno
Czaplinek
Czaplinek
Czaplinek
Czplinek
Czplinek
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Darłowo
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
Dygowo
Dygowo
Dygowo
Dygowo
Dygowo
Gościno
Gościno
Gościno
Gościno
Gościno
Grzmiąca
Grzmiąca
Grzmiąca
Grzmiąca
Grzmiąca
Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
Kalisz Pomorski
Karlino
Karlino
Karlino
Karlino
Karlino
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Malechowo
Malechowo
Malechowo
Malechowo
Malechowo
Manowo
Manowo
Manowo
Manowo
Manowo
miejscowości spoza woj.koszalińskiego
Mielno
Mielno
Mielno
Mielno
Mielno
Ostrowice
Ostrowice
Ostrowice
Ostrowice
Ostrowice
Polanów
Polanów
Polanów
Polanów
Polanów
Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
Połczyn Zdrój
Rąbino
Rąbino
Rąbino
Rąbino
Rąbino
Redło
Rymań
Rymań
Rymań
Rymań
Rymań
s
Sianów
Sianów
Sianów
Sianów
Sianów
Siemyśl
Siemyśl
Siemyśl
Siemyśl
Siemyśl
Silinowo
Silinowo
Silnowo
Silnowo
Silnowo
Sławoborze
Sławoborze
Sławoborze
Sławoborze
Sławoborze
Słupsk
spoza woj.koszalińskiego
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Szczecinek
Świdwin
Świdwin
Świdwin
Świdwin
Świdwin
Świerczyna
Świerczyna
Świeszyno
Świeszyno
Świeszyno
Świeszyno
Świeszyno
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Tychowo
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie
Ustronie Morskie
Wierzchowo Pomorskie
Wierzchowo Pomorskie
Wierzchowo Pomorskie
Wierzchowo Pomorskie
Wierzchowo Pomorskie
Wierzchowo Pomorskie
Złocieniec
Złocieniec
Złocieniec
Złocieniec
Złocieniec
Złocieniec

Indeks osobowy

Personal names:Babiarz Kazimierz Bajorka Adam Banach Bolesław Banach Bolesław Banach Bolesław Banach Bolesław Banach Bolesław Banach Bolesław Bartkowiak Mieczysław Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Bednarek Grzegorz Berus Krzysztof Berus Krzysztof Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Birula Mirosław Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Czerkas Cezariusz Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Dołchun Grażyna Donigiewicz Andrzej Donigiewicz Andrzej Donigiewicz Andrzej Donigiewicz Andrzej Donigiewicz Andrzej Donigiewicz Andrzej Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Draszanowski Krzysztof Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Drzastwa Bogdan Dutkiewicz Bogusław Dutkiewicz Bogusław Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Edward Bogdan Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Frankowski Michał Ftankowski Michał Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Giedrojć Roman Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Gnaciński Ludwik Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grunwald Walenty Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyl Andrzej Grzyla Andrzej Grzyla Andrzej Grzyla Andrzej Grzyla Andrzej Grzyla Andrzej Grzyla Andrzej Gutta Aleksandra Gutta Aleksandra Gutta Aleksandra Gutta Aleksandra Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Hoppe Lucyna Kanigowski Zygmunt Kanigowski Zygmunt Kanigowski Zygmunt Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kędzierski Krzysztof Kijewski Ryszard Kijewski Ryszard Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kłokowski Tadeusz Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Kostrzewski Adam Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Lipińska Elżbieta Maciejak Adam Maciejak Adam Maciejak Adam Maciejak Adam Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Maciejak Czesław Majewski Mieczysław Meyer Krzysztof Meyer Krzysztof Meyer Krzysztof Meyer Krzysztof Meyer Krzysztof Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mędrkiewicz Piotr Mieczkowski J. Mieczkowski J. Mieczkowski Jerzy Mieczkowski Jerzy Nowicki Artur Nowicki Artur Nowicki Artur Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Ossowski Ryszard Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Pawlukojć Wojciech Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Piechocińska Alina Polkowski Witold Polkowski Witold Polkowski Witold Romanowska Violetta Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Sawicki Piotr Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Smoliński Dariusz Stokowiec Jan Stokowiec Jan Stokowiec Jan Stokowiec Jan Stokowiec Jan Stryjewski Leszek Stryjewski Leszek Stryjewski Leszek Stryjewski Leszek Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Szemeta Waldemar Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andrzej Śliwiński Andzrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Andrzej Śrubka Janusz Waszkiewicz Roman Waszkiewicz Roman Waszkiewicz Roman Worsztynowicz Robert Zakrzewska Krystyna Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybul Roman Zybula Roman Zybula Roman Zybula Roman Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żelechowski Jerzy Żuralski Janusz Żurański Janusz Żurański Marian Żurański Marian

Indeks przedmiotowy

Subjects:
"Agroma" Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Koszalin
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej
"Akropol" Centrum Medycyny Naturalnej w Słupsku
"Anibo"Przedsiębiorstwo Budowlane i Drodowe Szczecin
"Bałtywia" Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne Kołobrzeg
"Barka" Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Kołobrzeg
"Barka" Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich Kołobrzeg
"Barpol" Specjalistyczny Zakład Termoizolacji Sanitarnych Koszalin
"Betar" S.A. Fabryka Steropianów Słupsk
"Brok" Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Koszalin
"Brok" Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Koszalin
"Budimert" Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Koszalin
"Budmark" Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Słupsk
"DRAWTUR" Przedsiębiorstwo Turystyki i Rekreacji Czaplinek
"Druk-Font" Zakład Poligraficzny Koszalin
"Dumar" Przedsiębiorstwo Konstrukcji Aluminiowych dla Budownictwa w Szczecinku
"Dumar" Przedsiębiorstwo Konstrukcji Aluminiowych dla Budownictwa w Szczecinku
"Eko-Wodrol"przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Koszalin
"Elektro-Metal" Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy Koszalin
"Elektro-Metal" Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy Koszalin
"Guma Pomorska" Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Słupsk
"Guma Pomorska" Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Słupsk
"Guma Pomorska" Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Słupsk
"Guma Pomorska" Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Słupsk
"Guma Pomorska" Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Słupsk
"Hydrotex" Przedsiębiorstwa Robót Hydrotechnicznych Sp. z o.o. Słupsk
"Instal" Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Koszalin
"Jacak" Ubojnia Drobiu Wiejskiego
"Jacak" Ubojnia Drobiu Wiejskiego
"Jacak" Ubojnia Drobiu Wiejskiego
"Kapena" Perzedsiębiorstwo Państwowe w Słupsku
"Kazel" Przedsiębiorstwo Przemysłu Elektronicznego Koszalin
"Kobet" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
"Kobet" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne
"Korab" Przedsiębiorstwo Połowów i Usaług Rybackich Ustka
"Korab" Przedsiębiorstwo Połowów i Usaług Rybackich Ustka
"Korab" Przedsiębiorstwo Połowów i Usaług Rybackich Ustka
"Krusz-Bet"S.A. W Białym Borze Zakład Materiałów Budowlanych
"Loton" Zakłady Chemiczne Słupsk
"Loton" Zakłady Chemiczne Słupsk
"Miran" Salon Sprzętu Biurowego
"Miran"Salon Sprzętu Biurowego Słupsk
"Mlekpol" Zakłady Przetwórstwo Mleczarsko-Mięsnego
"NESTLE" Nestle Polska Zakład Produkcyjny w Słupsku
"NESTLE" Nestle Polska Zakład Produkcyjny w Słupsku
"Plast-Pak" Produkcja Opakowań Import-Eksport Słupsk
"PNEUMATICA" Pomorskie Centrum Pneumatyki Koszalin
"Poczta Polska" Rejonowy Urząd Poczty w Koszalinie
"Polam" Zakłady Przemysłu Instalacyjnego Szczecinek
"Polam" Zakłady Przemysłu Instalacyjnego Szczecinek
"POLMATCH" Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie
"POLMATCH" Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie
"POLMATCH" Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie
"POLMATCH" Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Sianowie
"Pombut" Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Koszalin
"Prasa-Książka-Ruch" Oddział Białogard
"Przemysłówka" Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszalin
"Przemysłówka" Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszalin
"Przemysłówka" Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszalin
"Przemysłówka" Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszalin
"Przemysłówka" Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Koszalin
"Safo" Słupska Fabryka Obrabiarek
"Sigma" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koszalin
"Społem" PSS "Jutrzenka" Złocieniec
"Telkom-Telzas" Zakład Telekomunikacyjny Urządzeń Zasilających Szczecinek
"Tepro" Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
"Tepro" Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
"Tepro" Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
"Tepro" Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
"TU-Pol Tuchenhagen" Spółka z o.o. w Koszalinie
"Unicon" Zakład Zespołów Elektrycznych Białogard
"Unicon" Zakład Zespołów Elektrycznych Białogard
"Unicon" Zakład Zespołów Elektrycznych Białogard
"Unicon" Zakład Zespołów Elektrycznych Białogard
"Unitra-Unicon" Zakład Zespołów Elektronicznych Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
"Unitra-Unitech" Białogard
. PKP Sekcja Drogowa w Miastku
.PKP Sekcja Drogowa w Złocieńcu
Administracja Domu Związkowego Koszalin
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Koszalin
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje dektewistyczne
agencje detektywistyczne
agencje gospodarcze
agencje ochrony
agencje ochrony
agencje ochrony mienia
agencje ochrony mienia
agencje ochrony mienia
agencje ochrony osób i mienia
agencje reklamowe
agencje reklamowo-handlowe
agencje sprzedaży
agencje usług żeglarskich
agencje wydawniczo-reklamowe
apteki
apteki
Archiwum Państwowe w Słupsku
Areoklub Koszaliński
Auto "Polmozbyt" koszalin
Auto "Polmozbyt" KoszalinProdukcyjno-Usługowa Spółdzielnia Techniczna "Produs" Koszalin
Auto Polmozbyt Koszalin
Auto Polmozbyt Koszalin
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Koszalin
Bałtycki Teatr Dramatyczny Koszalin
Bałtycki Teatr Dramatyczny Koszalin
Bałtycki Teatr Dramatyczny Koszalin
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki
banki spółdzielcze
bary
bary
bary
bary
bary
bary
bary
bary
Białogardzki Ośrodek Kultury Białogard
biblioteki
biura handlowo-usługowe
biura i hurtownie
biura i hurtownie
biura i hurtownie
biura i hurtownie
biura i hurtownie
biura i hurtownie
biura rachunkowe
biura szkoleń marketingowych
biura turystyczne
biura usług inżynieryjnych
biura usług inżynieryjnych
biuro szkoleń marketingowych
Biuro Usług Inewstycyjnych i Zaopatrzenia Budownictwa "IN-PART"
Biuro Usług Inewstycyjnych i Zaopatrzenia Budownictwa "IN-PART"
biuro usług inwestycyjnych i zaopatrzenia budownictwa
Biuro Usług Inwestycyjnych i Zaopatrzenia Budownictwa "IN-PART"
biuro usług inżynieryjnych
Biuro Usług Inżynieryjnych "Spako" Koszalin
Biuro Wystaw Artystycznych Koszalin
Biuro Wystaw Artystycznych Koszalin
Biuro Wystaw Artystycznych Koszalin
budowa budynków mieszkalnych
budowa budynków mieszkalnych
budowa budynków mieszkalnych
budowa budynków mieszkalnych
budowa budynków mieszkalnych
budowa hali widowiskowo-sportowej
budowa karesorii i pojazdów samochodowych
budowa karoserii i pojazdów
Budowa Kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie
budowa oczyszczalni ścieków Białogard
budowa oczyszczalni ścieków Białogard
budowa oczyszczalni ścieków i wodociągów Słupsk
budowa wytwórni styropianu
budownictwo
budownictwo i melioracje
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
cegielnia
cegielnia
cegielnia
cegielnie
centra handlowe
Centrala Produktów Naftowych "CPN" S.A. Oddział Słupsk
Centrala Produktów Naftowych "CPN" S.A. Oddział Słupsk
centrale nasienne
centrale produktów naftowych
Centrum Kształcenia "Opoka Signum" Słupsk
Centrum Kształcenia "Opoka Signum" Słupsk
Centrum Kształcenia Pozaszkolnego Słupsk
Centrum Kształcenia Pozaszkolnego Słupsk
Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Centrum Medycyny Naturalnej "Akropol"
Centrum Medycyny Naturalnej "Akropol"
centrum ogrodnicze
centrum ogrodnicze
centrum ogrodnicze
centrum ogrodnicze
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
Centrum Rehabiltacji Rolników KRUS Kołobrzeg
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej
centrum szkolenia praktycznego
Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego "Promor" Koszalin
Centrym Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Centrym Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "Polstyr" Człuchów
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "Polstyr" Człuchów
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "Znicz" Białogard
Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Żelatyna" Słupsk
ciastkarnie
ciastkarnie
ciastkarnie
Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka" Szczecinek
cukiernie
cukiernie
cukiernie
Dom Handlowy "Skorpion" Słupsk
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy dziecka
domy handlowe
domy handlowe
domy handlowe
domy handlowe
domy handlowe
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
domy pomocy społecznej
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi i mosty
drogi mosty
drukarnie
drukarnie
drukarnie
Dyrekcja Rewaloryzacji i Modernizacji Miasta Słupska w Słupsku
Dziennikarska Oficyna Wydawnictwa "Rondo" Koszalin
Dziewiarsk Spóldzielnia Pracy "Weneda" Kołobrzeg
Elektrownia Wodna w Rosnowie
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
energetyka cieplna
enerketyka cieplna
Ewangeliczny Związek Braterski
Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar" Koszalin
Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar" Koszalin
Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" Słupsk
Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Famarol" Słupsk
Fabryka Maszyn Rolniczych "Agtomet" w Darłowie
Fabryka Obuwia "Alka" Spółka Akcyjna Słupsk
Fabryka Obuwia "Alka" Spółka Akcyjna Słupsk
Fabryka Podzespołów Radiowych "ELWA" w Kołobrzegu
Fabryka Pomocy Naukowych Koszalin
Fabryka Pomocy Naukowych Koszalin
Fabryka Pomocy Naukowych Koszalin
Fabryka Tektury i Opakowań "MOK-OPAK"
fabryki farb i lakierów
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn
fabryki maszyn budowlanych
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki okien
fabryki steropianu
fabryki steropianu
fabryki steropianu
Fabtyka Wyrobów Gospodarstwa domowego Bytów
fabtyki maszyn
Filharmonia Koszalińska
Filharmonia Koszalińska
firma budowlano-instalacyjna
firma budowlano-instalacyjna
Firma Handlowa "Korab"
firma projektowo-budowlana
firmy betoniarsko-transportowe
firmy betoniarsko-transportowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowe
firmy handlowo-usługowe
firmy handlowo-usługowe
firmy konfekcyjne
firmy konfekcyjne
firmy połowowo-handlowo-produkcyjne
firtmy betoniarsko-transportowe
Fryzjersko-Kosmetyczna Spóldzielnia Pracy Słupsk
Fundacja "Nasza Przyszłość" Szczecinek
Fundacja "Nasza Przyszłość" Szczecinek
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gastronomia
gazownictwo
gazownictwo
gazownictwo
gazownictwo
gazownictwo
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spóldzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bobolicach
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Darłowie
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Darłowie
gminne ośrodki kultury oświaty , sportu i turystyki
gminne ośrodki kultury oświaty sportu i turystyki
gminne ośrodki sportu i rekreacji
gminne ośrodki sportu i rekreacji
gminne ośrodki sprzętu i rekreacji
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gminne zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół
gminne zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół
gminne zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół
gminne zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół
gminne zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół
Gminny Zespół Oświaty w Dygowie
gninne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gninne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gninne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska"
gorzelnie rolnicze
gorzelnie rolnicze
gorzelnie rolnicze
gorzelnie rolnicze
gorzelnie rolnicze
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka komunalna
gospodarka morska
gospodarka morska
gospodarka morska
gospodarstwa hodowli zarodowej
gospodarstwa hodowli zarodowej
gospodarstwa hodowli zarodowej
gospodarstwa hodowli zarodowej
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa i zakłady rolne
gospodarstwa ogrodnicze
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolne
gospodarstwa rolno-hodowlane
gospodarstwa rybackie
gospodarstwa rybackie
gospodarstwa rybackie
gospodarstwa rybackie
gospodarstwa rybackie
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa skarbowe
gospodarstwa szkółkarskie
gospodarstwa zwierząt zarodowych
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
górnictwo naftowe i gazownictwo
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel i usługi
hadel iusługi
handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi
handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi
handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi
handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
handel i usługi
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska"
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska"
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska"
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska"
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska" Koszalin
handlowe spółki ogrodnicze
hodowla ryb łososiowatych
hospicjum
Hotel "Skampol" Kołobrzeg
Hotel "Solny" Kołobrzeg
Hotel "Solny" Kołobrzeg
Hotel Rekreacyjno-Usługowy "Bałtyk"
hotele
hotele
hotele
hotele
hotele
hotele
hotele
hotele
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hurtownie i biura
hutrownie
hutrownie
hutrownie
instalatorstwo elektryczne
instytucje konsrewacji zabytków
instytucje wymiaru sprawiedliwości
Instytut Ziemniaka Bonin
Instytut Ziemniaka Bonin
Instytut Ziemniaka Bonin
izba skarbowa
Jednostka Budżetowa Kultura i Oświata Grzmiąca
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
jednostki wojskowe
kancelarie notarialne
Kaszubska Wytwórnia Drożdzy w Maszewie
kawiarnie
kawiarnie
kawiarnie
kluby sportowe
kluby sportowe
kluby sportowe
kolumna transportu sanitarnego
Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Bałtywia" Kołobrzeg
Kombinat Budowlany Kołobrzeg
Kombinat Budowlany Kołobrzeg
Kombinat Budowlany Kołobrzeg
Kombinat Budowlany Kołobrzeg
Kombinat Budowlany Koszalin
Kombinat Budowlany Koszalin
Kombinat Budowlany w Koszalinie
Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Karniszewice
Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Karniszewice
Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Karniszewice
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Tychowo
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Tychowie
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrzosowo
Kombinat Rolny "Redło" w Redle
kombinaty budowlane
kombinaty budowlane
Komenda Policji w Słupsku
Komenda Portu Wojennego w Kołobrzegu
Komenda Rejonowa Policji Kołobrzeg
Komenda Rejonowa Policji w Słupsku
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej Koszalin
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej Koszalin
komunalne przedsiębiorstwa budownictwa specjalnego
komunalne przedsiębiorstwo budowlane
Komunalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalnego Szczecinek
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Złocieńcu
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja miejska
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikacja samochodowa
komunikaja samochdowa
Koncern Wydawniczy "Forum" Koszalin
konfekcyjna firma handlowa
konfekcyjna firma handlowa
konfekcyjna firma handlowa
konfekcyjna firma handlowa
konfekcyjna firma handlowa
konsorcjum budowlane
Kopalnia Surowców Mineralnych Parsencko
kopalnie gazu i ropy naftowej
kopalnie surowców
kopalnie surowców
kopalnie surowców
kopalnie surowców mineralnych
kopalnie surowców mineralnych
kopalnie surowców mineralnych
Koszalińska Agencja Imprez Artystycznych Koszalin
Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych
Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych
Koszalińska Fabryka Mebli Koszalin
Koszalińska Fabryka Mebli Koszalin
Koszalińska Fabryka Narzędzi "VIS" Koszalin
Koszalińska Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa "Budowlani" Koszalin
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" Koszalin
Koszalińska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska Koszalin
Koszaliński Ośrodek sportu i Rekreacji Koszalin
Koszaliński OśrodekNaukowo-Badawczy Koszalin
Koszaliński Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Płytolen" w Koszalinie
Koszaliński Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Płytolen" w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Koszalinie
Koszalińskie Elektrownie Wodne
Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Kruszywa" Koszalin
Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Kruszywa" Koszalin
Koszalińskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Kruszywa" Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Złocieniec
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Złocieniec
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Złocieniec
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Złocieniec
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Złocieniec
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ogrodniczej w Karniszewicach
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las" Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Koszalin
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Koszalin
Koszalińskie Towarzystwa Gospodarcze
Koszalińskie Towarzystwa Gospodarcze
Koszalińskie Zakłady Kruszów Mineralnych Koszalin
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów Koszalin
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów Koszalin
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów Koszalin
Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów Koszalin
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie "Brok" Koszalin
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie "Brok" Koszalin
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie "Brok" Koszalin
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie "Brok" Koszalin
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Polczyn Zdrój
Koszalińskie Zakłady Piwowarskie"Brok" Koszalin
Koszalińskie Zakłady Przemysłu Piwowarskiego "Brok" S.A. Browar w Połczynie Zdroju
Koszliński Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Złocieńcu
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
kółka rolnicze
Krajowy Urząd Pracy Warszawa
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
kultura
Kuratorium Oświaty w Słupsku
Kuria-Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
lakiernictwo samochodowe
leśnictwo
Lęborskie Zakłady Roszarnice "Włóknolen" w Lęborku
Lęborskie Zakłady Roszarnice "Włóknolen" w Lęborku
maszyny rolnicze
MC Donalds Polska Sp z.o.o
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika pojazdowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
mechanika samochodowa
Medycyna Naturalna Dalekiego Wschodu Kołobrzeg
Miejski Klub Sportowy "Start" Miastko
Miejski Ośrodek Kultury Koszalin
Miejski Ośrodek Kultury Koszalin
Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
Miejski Zakład Komunikacji Słupsk
Miejski Zakład Komunikacji Słupsk
Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Koszalin
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sławn
Miejskie Towarzystwo Pływackie "Marlin" w Słupsku
Miejskie Zakłady Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
miejsko-gminne ośrodki kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Biały Bór
mieszalnie pasz
między narodowy transport drogowy
międzynarodowy transport i handel
Międzywojewódzka Spółdzielnia Inwalidów i Usług Różnych w Białogardzie
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
młyny i spichlerze
motele
Muzeum Okręgowe Koszalin
Muzeum Okręgowe Koszalin
Muzeum Okręgowe w Koszaline
Muzeum Okręgowe w Koszalinie
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk
Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk
Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk
Muzeum Wsi Słowińskiej w Kulkach Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
myjnie samochodowe
myjnie samochodowe
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwa i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwo i transport leśny
nadleśnictwqo i transport leśny
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Koszalinie
naprawy pojazdów samochodowych
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników "Kazel" Koszalin
Nestle Polska Fabryka w Słupsku
Niezależny Samorządowy ZwiązekZawodowy "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
obuwie i galanteria skórzana
oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie ścieków
oczyszczalnie ścieków
Oddział Budynków PKP Słupsk
Oddział drogowy PKP Słupsk
odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych
Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych "SPOMEL" Lębork
odlewnie żeliwa
odlewnie żeliwa
Odzieżowa Spóldzielnia Inwalidów "Przemorze" w Sławnie
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Sławianka" w Sławnie
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy w Szczecinku
oficyny wydawnicze
Ogółnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Region Pomorsko słowiński w Koszalinie
Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów Koszalin
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Białogard
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Białogard
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Białogard
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kołobrzeg
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kołobrzeg
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koszalin
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koszalin
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koszalin
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Słupsk , Kobylnica
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Szczecinek
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Szczesinek
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Szczesinek
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Białogardzie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Białogardzie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Białogardzie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kołobrzegu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koszalinie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koszalinie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miastku
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławnie
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Słupsku
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Szczecinku
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Szczecinku
Okręgowa spółdzielnia MleczarskaKoszalin
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Koszalinie
Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów Koszalin
oswiata
Ośrodek Młodzieżowy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Złocieniec
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki hodowli zarodowej
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijne
ośrodki kolonijno-wczasowe
ośrodki kolonijno-wczasowe
ośrodki kultury
ośrodki kultury
ośrodki kultury
ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne
ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne
ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne
ośrodki maszynowe
ośrodki maszynowe
ośrodki maszynowe
ośrodki maszynowe
ośrodki maszynowe
ośrodki maszynowe
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki pomocy społecznej
ośrodki rehabilitacji i wypoczynku dzieci
ośrodki rehabilitacji i wypoczynku dzieci
ośrodki rehabilitacji i wypoczynku dzieci
ośrodki rekeracyjne
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki sportu i rekreacji
ośrodki szkoleniowe
ośrodki szkoleniowe
ośrodki szkoleniowe
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki szkolno-wychowawcze
ośrodki turystyczno-rehabilitacyjne
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
ośrodki wczasowe
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
oświata
Państwowa Filcharmonia Koszalinie
Państwowa Filharmonia Koszalin
Państwowe Gospodarstwa Leśne
państwowe gospodarstwa ogrodnicze
państwowe gospodarstwa rybackie
państwowe gospodarstwa rybackie
państwowe gospodarstwa rybackie
Państwowe Gospodarstwo Rolne Malczkowo
Państwowe Gospodarstwo Rolne Przechlewo
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Drawsku Pomorskim
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kaliszu Pomorskim
Państwowe Gospodarstwo Rolnicze Słupsk
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Koszalin
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
państwowe ośrodki maszynowe
Państwowe Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna"
Państwowe Stado Ogierów Biały Bór
Państwowe Stado Ogierów Biały Bór
Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Darłowie
Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej w Darłowie
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Świdwinie
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Świdwinie
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Świdwinie
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wiekowie
Państwowy Ośrodek Maszynowy Człuchów
Państwowy Ośrodek Maszynowy Świdwin
Państwowy Ośrodek Maszynowy Tychowo
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wiekowie
Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk
Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" Słupsk
Państwowy Zakład Wychowawczy Kołobrzeg
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski Człuchów
pensjonaty
pensjonaty
pensjonaty
pensjonaty
pensjonaty
Pernsjonat Biały Pałac Strzekęcino
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie
piekarnie i ciastkarnie
piekarnie i ciastkarnie
piekarnie i ciastkarnie
piekarnie i cukiernie
piekarnie i cukiernie
piekarnie i cukiernie
piekarnie i cukiernie
PKP Zakłady Taboru w Białogardzie
PKP Zakłady Taboru w Białogardzie
PKP Zakłady Taboru w Białogardzie
PKP Zakłady Taboru w Białogardzie
PKP Zakłady Taboru w Szczecinku
PKP Lokomotywownia Koszalin
PKP Lokomotywownia Słupsk
PKP Lokomotywownia Szczcinek
PKP Lokomotywownia I klasy Białogard
PKP Lokomotywownia I klasy w Szczecinku
PKP Lokomotywownia I klasy w Szczecinku
PKP Lokomotywownia Kolei Dojazdowych w Koszalinie
PKP Lokomotywownia Wąskotorowa w Białogardzie
PKP Odcinek Elektroenergetyczny w Białogardzie
PKP Odcinek Robót Zmechanizowanych w Szczecinku
PKP oddział drogowy
PKP Oddział Drogowy Słupsk
PKP Oddział Drogowy w Słupsku
PKP Oddział Socjalny w Słupsku
PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego Białogard
Pkp Sekcja pomiarowo-Naprawcza w Szczecinku
PKP Stacja Białogard
PKP Stacja Koszalin
PKP Stacja Rejonowa Koszalin
PKP Stacja Rejonowa Szczecinek
PKP Stacja Rejonowa Szczecinek
PKP Stacja Rejonowa w Gdyni
PKP Stacja Sławno
PKP Stacja Słupsk
PKP Stacja w Szczecinku
PKP Stacja w Szczecinku
PKP Stacja Wąskotorowa w Koszalinie
PKP Wagonownia w Słupsku
PKP Wagonownia w Słupsku
PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Koszalin Sekcja Drogowa Koszalin
PKP Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Słupsku
PKPSekcjaDrogowa w Białogardzie
PKPStacjaKoszalin
placówki kultury
placówki kultury
placówki kultury
placówki kultury
Płónocne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku Zakład Garbarski w Kępicach
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
poczta polska
policja
policja
policja
policja
policja
policja
policja
Politechnika Koszalińska
Polska Żegluga Bałtycka Kołobrzeg
Polska Żegluga Bałtycka PZB S.A. Prom pasażerski m/f "Rogalin" w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka PZB S.A. Prom pasażerski m/f "Rogalin" w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu
Polski Czerwony Krzyż
Polski Czerwony Krzyż
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Koszalin
Polski Związek Motorowy
Polski Związek Motorowy
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia I klasy w Kołobrzegu
Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia I klasy wBiałogardzie
Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia Pozaklasowa w Słupsku
Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia w Szczecinku
Polskie Koleje Państwowe Stacja Kolejowa w Szczecinku
Polskie Ratownictwo Okrętowe Gdynia
Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze "Foto-Pam" Miastko
Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Koszalin
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Foto-Pam" Miastko
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Foto-PAM" Miastko
Polsko-Grecka Grupa Inwestycyjna "Helpos" Tychówko
Połczyńskie Stowarzyszenia Zapobiegania Bezrobociu -Połczyn Zdrój
Połczyńskie Stowarzyszenie Zapobieganiy Bezrobociu
połów i sprzedarz ryb
połów i sprzedarz ryb
połów i sprzedaż ryb
pomoc społeczna
pomoc społeczna
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku
Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Zarząd Trakcji w Szczecinie
Pomorski Przemysł Mięsny "Argos"
Pomorskie Stowarzyszenie Chorych Neurologicznie -Epilepsja w Słupsku
Pomorskie Zakłady Przemysłu Wełnianego Zakład "B" w Bobolicach
Pomorsko Mazowiecka Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie
Pomorsko Mazowiecka Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie
Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie
Port Lotniczy Koszalin
Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych "Przeszłość" w Świdwinie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Słupsk
powszechna spóldzielnia spożywców "Społem"
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Powszechny Zakład Ubezpieczeń "Życie"
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Koszalin
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku Zakład Garbarski w Dębnicy Kaszubskiej
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku Zakład Garbarski w Białogardzie
Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku Zakład Obuwia w Darłowie
Pracownia Konserwacji Zabytków Koszalin
Pracownia Konserwacji Zabytków Koszalin
Pracownia Konserwacji Zabytków Koszalin
Pracownia Konserwacji Zabytków Słupsk
Pracownia Poligraficzno Reklamowa"Seritext" Słupsk
pracownia rękawiczek
pracownie architektoniczne
pracownie poligraficzno-introligatorskie
pracownie poligraficzno-reklamowe
pracownie projektowe
pracownie projektowo-realizacyjne
pracownie snycerkie
pracownie snycerkie
praedsiębiorstwa handlowo-produkcujne i usługowe
Prasowe Zakłady Graficzne Koszalin
Prasowe Zakłady Graficzne Koszalin
Prasowe Zakłady Graficzne Koszalin
Prasowe Zalady Graficzne Koszalin
prażalnie słonecznika
produkcja artykułów budowlanych
produkcja elektroniki użytkowej
produkcja i montaż żaluzji
produkcja i regeneracja znaków drogowych
produkcja palet
produkcje artykułów budowlanych
produkcje opakowań import-eksport
Produkcyjno Usługowa Spółdzielnia Techniczna "Produs" Koszalin
Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Pracy "Produs" Koszalin
Produkcyjno-Usługowa Spółdzielnia Techniczna "Produs" Koszalin
profesjonalne sprzątanie
projektowanie i wykonastwo budowlane
promy
przdsiębiorstwa obróbki drewna
przedbiorstwa transportowo-sprzętowe budownictw
przedsaiębiorstwa rolne
przedsiebiorstwa budowlano-inwestycyjne
przedsiebiorstwa budownictwa rolniczego
przedsiebiorstwa budownictwa rolniczego
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowe usług turystycznych
przedsiebiorstwa projektowo-inwestycyjne
przedsiebiorstwa projektowo-usługowe
przedsiebiorstwa prywatne
przedsiebiorstwa rolne
przedsiebiorstwa rolno-przemysłowe
przedsiebiorstwa rybackie
przedsiebiorstwa technologii cieplnych
przedsiebiorstwa usług pogrzebowych
przedsiebiorstwa ussług pogrzebowych
przedsiebiorstwa wielobranżowe
przedsiebiorstwa wielobranżowe
przedsiebiorstwa wytwórczo-handlowe
przedsiebiorstwo budownictwa i usług technicznych
Przedsiebiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Koszalin
przedsiebiorstwo materiałów budowlanych
przedsiebiorstwo wyrobów wapienno-piaskowych
przedsiebiorstwobudownictwa rolniczego
przedsiemorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
Przedsiębioprstwo Budownictwa Rolniczego Słupsk
przedsiębiorostwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstw i zakłady remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowe sprzętowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady transportowetowe
przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe
przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe
przedsiębiorstwa budowlane
przedsiębiorstwa budowlane
przedsiębiorstwa budowlane
przedsiębiorstwa budowlane
przedsiębiorstwa budowlane i drogowe
przedsiębiorstwa budowlane i drogowe
przedsiębiorstwa budowlane i hurtownie materiałów budowlanych
przedsiębiorstwa budowlane i hurtownie materiałów budowlanych
przedsiębiorstwa budowlane wykonastwo i obsługa budownictwa
przedsiębiorstwa budowlane, renowacji obiektów zabytkowych
przedsiębiorstwa budowlane, renowacji obiektów zabytkowych
przedsiębiorstwa budowlane, renowacji obiektów zabytkowych
przedsiębiorstwa budowlane.
przedsiębiorstwa budowlano-eksploatacyjne
przedsiębiorstwa budowlano-geodezyjne
przedsiębiorstwa budowlano-handlowe
przedsiębiorstwa budowlano-handlowe
przedsiębiorstwa budowlano-instalacyjne
przedsiębiorstwa budowlano-instalacyjne i usługowe
przedsiębiorstwa budowlano-inwestycyjne
przedsiębiorstwa budowlano-inwestycyjne
przedsiębiorstwa budowlano-inwestycyjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-inżynieryjne
przedsiębiorstwa budowlano-produkcyjne
przedsiębiorstwa budowlano-produkcyjne
przedsiębiorstwa budowlano-produkcyjne
przedsiębiorstwa budowlano-produkcyjne
przedsiębiorstwa budowlano-produkcyjne
przedsiębiorstwa budowlano-projektowe
przedsiębiorstwa budowlano-transportowe
przedsiębiorstwa budowlano-usługowe
przedsiębiorstwa budowlano-usługowe
przedsiębiorstwa budowlano-usługowe
przedsiębiorstwa budownctwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownctwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownctwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownctwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownictwa
Przedsiębiorstwa Budownictwa Mostowego "Mostar" Gdańsk
Przedsiębiorstwa Budownictwa Mostowego "Mostar" Gdańsk
przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego
przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego
przedsiębiorstwa budownictwa regionalnego
przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego
przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim
przedsiębiorstwa gastronomiczno-handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-marketingowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyine i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
Przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
Przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
Przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-ptodukcyjne i handlowe
przedsiębiorstwa handlowo-rolnicze
przedsiębiorstwa handlowo-transportowe
przedsiębiorstwa handlowo-usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-usługowe
przedsiębiorstwa handlowo-usługowe
przedsiębiorstwa handlu usług produkcji i turystyki
przedsiębiorstwa handolwo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwa hurtowo-handlowe
przedsiębiorstwa i usługi transportowo-handlowe
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane , r emontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane, remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remonrowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i Zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa i zakłady transportowe
przedsiębiorstwa i zakłady transportowe
przedsiębiorstwa i zakłady transportowe
przedsiębiorstwa i zakłady transportowo-sprzętowe budownictwa
przedsiębiorstwa i zakłady transpotrowe
przedsiębiorstwa instalacji budowlanych
przedsiębiorstwa instalacji budowlanych
przedsiębiorstwa instalacji budowlanych
przedsiębiorstwa instalacji i konstrukcji
przedsiębiorstwa instalacji i konstrukcji
przedsiębiorstwa instalacyjno-budowlane
przedsiębiorstwa instalacyjno-budowlane
przedsiębiorstwa instalacyjno-budowlane
przedsiębiorstwa instalacyjno-budowlane
przedsiębiorstwa instalacyjno-budowlane
przedsiębiorstwa instalacyjno-usługowe
przedsiębiorstwa instalacyjno-usługowe
przedsiębiorstwa instalatorstwa sanitarnego
przedsiębiorstwa instalatorstwa sanitarnego
przedsiębiorstwa instalatorstwa sanitarnego
przedsiębiorstwa inwestycyjno-budowlane
przedsiębiorstwa inwestycyjno-usługowe
Przedsiębiorstwa Inżnerii Wodnej "HEDROMEL"
Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska "Eko-Wodrol" Koszalin
Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska "Eko-Wodrol" Koszalin
przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane
przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane
przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane
przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane
przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane
przedsiębiorstwa maszyn rolniczych
przedsiębiorstwa melioracyjne
przedsiębiorstwa melioracyjne
przedsiębiorstwa motoryzacyjno-handlowe-usługowe
przedsiębiorstwa nasienne
przedsiębiorstwa nasienne
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
przedsiębiorstwa ogólnobudowlane
Przedsiębiorstwa Państwowe "Polmozbyt" Koszalin
przedsiębiorstwa państwowe centrali nasiennej
przedsiębiorstwa polsko-zagraniczne
przedsiębiorstwa połowowo-handlowo-usługowe
przedsiębiorstwa połowów i usług rybackich
przedsiębiorstwa produkcji materiałów budowlanych
przedsiębiorstwa produkcji materiałów budowlanych
przedsiębiorstwa produkcji zwierzęcej
przedsiębiorstwa produkcyjno-hadlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-hadlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i usługowe
przedsiębiorstwa projektowe
przedsiębiorstwa projektowo-budowlane
przedsiębiorstwa projektowo-budowlane
przedsiębiorstwa projektowo-inwestycyjne
przedsiębiorstwa projektowo-inżynieryjne
przedsiębiorstwa projektowo-inżynieryjne
przedsiębiorstwa projektowo-inżynieryjne
przedsiębiorstwa projektowo-inżynieryjne
przedsiębiorstwa projektowo-usługowe
przedsiębiorstwa projektowo-usługowe
Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowe "Hydronika" Koszalin
przedsiębiorstwa projektowo-wykonawcze
przedsiębiorstwa projektowo-wykonawcze
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa prywatne
przedsiębiorstwa przemysłowo-handlowe
przedsiębiorstwa przetwórstwa tworzyw sztucznych
przedsiębiorstwa przetwóstwa artykułów spożywczych
przedsiębiorstwa remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowe , budowlane i remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa remontowo-budowlane
przedsiębiorstwa robót budowlanych
przedsiębiorstwa robót drogowych
przedsiębiorstwa robót drogowych
przedsiębiorstwa robót instalacyjno-inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót instalacyjno-inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót instalacyjno-montażowych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-budowlanych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-budowlanych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-budowlanych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-drogowych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjno-drogowych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych i budowlanych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych i budowlanych
przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych i budowlanych
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolne
przedsiębiorstwa rolnicze
przedsiębiorstwa rolno-przemyslowe
przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe
przedsiębiorstwa rolno-usługowe
przedsiębiorstwa rolno-usługowe
przedsiębiorstwa rolno-usługowe
przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe
przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe
przedsiębiorstwa sprzętowo-transportowe
przedsiębiorstwa surowców wtórnych
przedsiębiorstwa techniczni-handlowe
przedsiębiorstwa techniczni-produkcyjne
przedsiębiorstwa techniczno - produkcyjne
przedsiębiorstwa techniczno-usługowe
przedsiębiorstwa techniczno-usługowe
przedsiębiorstwa techniki instalacyjnej
przedsiębiorstwa techniki sanitarnej
przedsiębiorstwa technologii cieplnych
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowe
przedsiębiorstwa transportowo-handlowe i produkcyjne
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne i usług różnych
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne i usług różnych
przedsiębiorstwa transportowo-usługowe
przedsiębiorstwa turystyczne
przedsiębiorstwa turystyczne
przedsiębiorstwa turystyczno-handlowe
przedsiębiorstwa turystyki i rekreacji
przedsiębiorstwa tworzyw sztucznych
przedsiębiorstwa tworzyw sztucznych
przedsiębiorstwa urządzeń metalowych, naprawa urządzeń elektrycznych
przedsiębiorstwa usług budowlanych transportowych i handlowych
przedsiębiorstwa usług budowlanych transportowych i handlowych
przedsiębiorstwa usług technicznych
przedsiębiorstwa usługowe
przedsiębiorstwa usługowo-budowlane
przedsiębiorstwa usługowo-gastronomiczno-handlowe
przedsiębiorstwa usługowo-handlowe
przedsiębiorstwa usługowo-techniczno-handlowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wielobranżowe
przedsiębiorstwa wykonawstwa i obługi budownictwa
przedsiębiorstwa wyrobów wapienno-piaskowych
przedsiębiorstwa wytwórczo-handlowe
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zagraniczne
przedsiębiorstwa zaopatrzenia farmaceutycznego
przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie
przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskie
przedsiębiorstwa zieleni
przedsiębiorstwa zieleni
Przedsiębiorstwo "Agroma"
Przedsiębiorstwo "Agroma"
Przedsiębiorstwo "Agroma"
Przedsiębiorstwo Budowlane Renowacji Obiektów Zabytkowych"Plintus" Słupsk
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Handlu i Usług "Budrem" Koszalin
przedsiębiorstwo budownictwa
przedsiębiorstwo budownictwa
przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Złocieniec
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Koszalin
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Słupsk
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Koszalinie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Miastku
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Słupsku
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Koszalin
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne i usługowe
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" Szczecinek
przedsiębiorstwo handlu i usług motoryzacyjnych
przedsiębiorstwo handlu opałem i materiałami budowlanymi
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" Koszalin
przedsiębiorstwo i zakłady remontowe , budowlane , remontowo-budowlane
przedsiębiorstwo i zakłady remontowe , budowlane , remontowo-budowlane
przedsiębiorstwo i zakłady remontowe , budowlane , remontowo-budowlane
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowech "Instal" Koszalin
przedsiębiorstwo instalacji przemysłowych
przedsiębiorstwo instalacji przemysłowych
przedsiębiorstwo instalacyjne
przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlane
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Słupsk
przedsiębiorstwo inwstycyjno-budowlane
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "Eko-Wodrol" Sp. z o.o. Koszalin
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "Eko-Wodrol" Sp. z o.o. Koszalin
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "Eko-Wodrol" Sp. z o.o. Koszalin
Przedsiębiorstwo Kodociągów i Konalizacji Koszalin
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych Koszalin
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych Koszalin
Przedsiębiorstwo Konserwacji Uzrądzeń Wodnych i Melioracyjnych Koszalin
przedsiębiorstwo konstrukcji aluminiowych
Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Montażowe "PRIM-KONSTAL"
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET" Lębork
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET" w Bobolicach
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET" w Lęborku
Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna w Słupsku
Przedsiębiorstwo Odzieżowe "Pomorze" Sp. z o.o Lębork
Przedsiębiorstwo Państwowe "Polmozbyt" Koszalin
Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Ustka w Ustce
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Kołobrzeg
Przedsiębiorstwo Pieców Przemysłowych "PIECOBUDOWA" Sp. z o.o. Gdańsk
Przedsiębiorstwo Pogrzebowe "Hades" w Koszalinie
Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne USP "INTERNATIONAL" w Słupsku
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Korab" w Ustce
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Kuter" Darłowo
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Kuter" w Darłowie
Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich"Barka" w KołobrzeguKuter" w Darłowie
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "PREFABET" Kalisz Pomorski
przedsiębiorstwo produkcji farmaceutyczno-kosmetycznej
Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "AGROLAS" Koszalin
Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Pralniczych "Demet-Wuteh" Debrzno
Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Pralniczych "Demet-Wuteh" Debrzno
Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażu Budownictwa Rolniczego Koszalin
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "ARGOS" w Bytowie
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Selfa" Koszalin
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Selfa" Koszalin
Przedsiębiorstwo Produkcyjne"ARGOS" S.A. Bytów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Plast-Pol" Słupsk
przedsiębiorstwo projektowo-inżynieryjne
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" Koszalin
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" Koszalin
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" Koszalin
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet" Kalisz Pomorski
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet" Kalisz Pomorski
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet" Kalisz Pomorski
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Koszalin
Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ Młyny" w Swidwinie
przedsiębiorstwo remontowo-budowlane
przedsiębiorstwo renowacji zabytków i sztuki sakralnej
przedsiębiorstwo robót drogowych
Przedsiębiorstwo Robót Hydrotechnicznych "Hydrotex"
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Budownictwa Rolniczego Słupsk
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Budownictwa Rolniczego Słupsk
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Drawsko Pomorskie
przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnego Budownictwa Komunalnego Koszalin
przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego Koszalin
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego Koszalin
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego Koszalin
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego Koszalin
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sławno
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sławno
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Chojnice
przedsiębiorstwo robótinżynieryjnych i ochrony środowiska
Przedsiębiorstwo Rolnictwa Nasiennego "Narol" Sp. z o.o. Warcino
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego Koszalin
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego Koszalin Oddział Sianów
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Koszalinie
przedsiębiorstwo surowców wtórnych
Przedsiębiorstwo Technologii Cieplnych "EN-EKO"
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne "CEMENT" S.A. Warszawa Stacja Przesypowa w Skibnie
Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa "Transbud" Koszalin
Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budownictwa "Transbud" Koszalin
Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego Oddział Koszalin
przedsiębiorstwo turystyczno-usługowe
Przedsiębiorstwo Urządzeń Biurowych Słupsk
przedsiębiorstwo usług budowlanych
przedsiębiorstwo usług pogrzebowych
Przedsiębiorstwo Usług Rybackich "KUTER" Darłowo
przedsiębiorstwo wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu
Przedsiębiorstwo Wytwarzania Reklam Świetlnych "Prokomers" Słupsk
przedsiębiorstwo zagraniczne
przedsiębiorstwo zagraniczne
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "NORDICPOL" w Koszalinie
Przedsiębiorstwo Zagraniczne Intercorp-International w Słupsku
Przedsiębiorstwo Zagraniczne Wielobranżowe "Emix" Stare Bielice
przedsiębiorstwo zaopatrzenia budownictwa i transportu
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" - Młyn w Białogardzie
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" - Młyn w Białogardzie
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" -Stoisław
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu
Przedsiębiorstwo Zieleni Dróg i Mostów Kołobrzeg
przedsiębirstwa budowlane i hurtownie materiałami budowlanymi
przedsiębirstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębirstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębirstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębirstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiębirstwa handlowo-produkcyjne i usługowe
przedsiorstwa handlowo-produkcyjne
przedwórstwo rybne
przeedsiębiorstwa i zakłady remontowe, budowlane i remontowo budowlane
przemysł
przemysł
przemysł
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i drzewny
przemysł meblarski i stolarski
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł meblarski, drzewny
przemysł metalowy
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny
przemysł mięsny i spożywczy
przemysł mięsny i spożywczy
przemysł mleczarski
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł odzieżowy
przemysł paszowy
przemysł przetwórczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł spożywczy
przemysł stoczniowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł terenowy
przemysł zbożowo-młynarski
przemysł ziemniaczany
przemysł ziemniaczany
przesiębiorstwa usługowo-produkcyjne i usługowe
przetwórczo wytwórczo-handlowe
przetwórstwa rybne
przetwórstwo artykułów spożywczych
przetwórstwo artykułów spożywczych
przetwórstwo mięsne
przetwórstwo mięsne
przetwórstwo mięsne
przetwórstwo mięsne
przetwórstwo mięsne
przetwórstwo produkcyjno-handlowe
przetwórstwo rolne
przetwórstwo rolne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo rybne
przetwórstwo spożywcze
przetwórstwo spożywcze
przetwórstwo tworzyw sztucznych
przetwórstwo tworzyw sztucznych
przewozy-usługi i handel
PSS Społem "Odrodzenie" Człuchów
Radio "Północ"
Radio Kołobrzeg
Radio Service "Alfa" Kołobrzeg
Radio Service "Alfa" Kołobrzeg
Regionalny Oddział PTTK Słupsk
RegionalnyZwiązekSpółdzielniInwalidów wKoszalinie
RegionalnyZwiązekSpółdzielniInwalidów wKoszalinie
Rejon Dróg Publicznych Białogard
Rejon Dróg Publicznych Białogard
Rejon Dróg Publicznych Koszalin
Rejon Dróg Publicznych Koszalin
Rejon Dróg Publicznych Słupsk
Rejon Dróg Publicznych Słupsk
Rejon Dtóg Publicznych Białogard
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska Szczecinek
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lębork
Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego "Bacutil" w Gdańsku-Wytwórnia Pasz Cewice
Rejonowy Zarząd Inwestycji Słupsk
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miastku
renowacja-wyrób metali i wystroju wnętrz
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
restauracje
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo
rolnicza spółdzielnia produkcyjna
rolnicze domy towarowe
rolnicze spółdzielnie produkcyjne
rolnicze spółdzielnie produkcyjne
rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozgłośnia Radiowa Koszalin
rozlewnie wód gazowanuch
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fryzjerów "Solidność" Koszalin
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosła
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosło
rzemiosłoł
rzeżnictwo i wędliniarstwo
rzeżnictwo i wędliniarstwo
rzeżnictwo i wędliniarstwo
rzeżnie i masarnie
rzmiosło
Salezyjski Ośrodek Wychowawczy
salon sprzętu biurowego
salony gier
salony urody
sanaroria
sanaroria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
sanatoria
Sąd Wojewódzki w Słupsku
sądy i prokuratury
sądy i prokuratury
Sekcja Inżynierii Ruchu PKP w Słupsku
Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego Sianów
Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego Sianów
Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego Sianów
Sianowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego Sianów
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy
sklepy spożywcze
składnice materiałów budowlanych
składy fabryczne
skłepy
skup, rzerób i sprzedaż złomu stalowego
skupy i ubojnie zwierząt gospodarskich
skupy surowców wtórnych i metali kolorowych
skupy surowców wtórnych i metali kolorowych
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słowiński Park Narodowy Smołdzino
Słuoskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych "ZREMB"
Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych "ZREMB"
Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych "ZREMB"
Słupska Fabryka Mebli
Słupska Fabryka Mebli
Słupska Fabryka Mebli
Słupska Fabryka Mebli
Słupska Usługowa Spółdzielnia Pracy Słupsk
Słupski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "SAFO" w Słupsku
Słupskie Fabryki Mebli
Słupskie Fabryki Mebli
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Słupsk
Słupskie Fabryki Mebli Sp. zoo Słupsk
Słupskie Fabryki Obrabiarek "SAFO"
Słupskie Przedsiębiorstwo Budowlane Słupsk
Słupskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Słupsku
Słupskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Słupsku
Słupskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa w Słupsku
Słupskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa w Słupsku
Słupskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Ustka
Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Przymorze" Słupsk
Słupskie Przedsiębiorstwo Turystyczne Restauracja "Pod Basztą i Hotel" Sławno
Słupskie Przedsiębiostwo Przemysłu Ziemniaczanego w Słupsku
solarium
specjalistyczne gospodarstw rolne
specjalistyczne gospodarstwa pieczarkarskie
specjalistyczne gospodarstwa rolne
SpOldzielnia Pracy Metalowo-Drzewna Świdwin
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane Spółdzielnia Osób Prawnych Słupsk
spoółdzielczość pracy
Spóldzielnia Inwalidów "Zwicięstwo" w Lęborku
Spóldzielnia Inwalidów "Zwicięstwo" w Lęborku
Spóldzielnia Pracy Produkcyjno-Usługowa "Bałtyk" Słupsk
Spóldzielnia Pracy Produkcyjno-Usługowa Przemysłu Gumowego "GumaPomorsk" Słupsk
Spóldzielnia Pracy Przemysłu Spożywczego Miastko
Spóldzielnia Przemysłu Metalowego "Postęp" Bytów
spóldzielnie mieszkaniowe
spóldzielnie mieszkaniowe
spóldzielnie mieszkaniowe
spóldzielnie mieszkaniowe
spóldzielnie mieszkaniowe
spóldzielnie mleczarskie
spóldzielnie pracy
spóldzielnie pracy
spóldzielnie pracy
spóldzielnie spożywców "Społem"
spóldzielnie spożywców "Społem"
spóldzielnie usług rolniczo-technicznych
spólki
spólki
spółdzielcz przedsiębiorstwa handlu opałem i materiałami budowlanymi
spółdzielcze przedsiębiorstwa handlu opałem i materialami budowlanymi
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mieszkaniowa
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
Spółdzielczość Mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość mleczarska
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczość pracy
spółdzielczść pracy
Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" w Słupsku
-Spółdzielnia Inwalidów "GRYF" w Słupsku
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Budowlani" Koszalin
Spółdzielnia Inwalidów "Metal " Bytów
Spółdzielnia Inwalidów "Metal " Bytów
Spółdzielnia Inwalidów "Sinogal" Wałcz
Spółdzielnia Inwalidów "Sinogal" Wałcz
Spółdzielnia Inwalidów Inpromet w Koszalinie
Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych w Słupsku
spółdzielnia mleczarska
spółdzielnia mleczarska
spółdzielnia mleczarska
spółdzielnia ogrodniczo-pszczelarska
spółdzielnia pracy
spółdzielnia pracy
Spółdzielnia Pracy "Elektrometal" Koszalin
Spółdzielnia Pracy "Mechanik" Słupsk
Spółdzielnia Pracy "Metalowiec" w Słupsku
Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Konfekcyjna "Słupianka" w Słupsku
Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna w Świdwinie
Spółdzielnia Pracy Ozdób Choinkowych "Morena" w Koszalinie
Spółdzielnia Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych "Intropol" Koszalin
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Metalowego i Usług Miastko
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego "Prodet"
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego "Prodet"
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego Białogard
Spółdzielnia Pracy Rybołóstwa Morskiego "Bałtyk"
Spółdzielnia Pracy Rybołóstwa Morskiego "Bałtyk"
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego "Bałtyk" w Kołobrzegu
Spółdzielnia Pracy RybołówstwaMorskiego "ŁOSOŚ" w Ustce
Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat" w Słupsku
Spółdzielnia Pracy Usługowo-Wytwórczej "SzkłoPomorskie" Słupsk
Spółdzielnia Pracy Wytwórczo-Usługowej "Elmer" w Koszlinie
Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko-Złotnicza w Koszalinie
spółdzielnia spożywców "Jedność"
spółdzielnia spożywców "Jedność"przedsiebiorstwa wielobranżowe
spółdzielnia spożywców "Jedność"przedsiebiorstwa wielobranżowe
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
spółdzielnia spożywców "Społem"
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Białogard
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział Białogard
Spółdzielnia Usług Rolniczych Darłowo
spółdzielnie fryzjersko-kosmetyczne
spółdzielnie fryzjersko-kosmetyczne
spółdzielnie fryzjersko-kosmetyczne
spółdzielnie handlowo-gastronomiczne
spółdzielnie handlowo-gastronomiczne
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidow
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie inwalidów
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie kółek rolniczych
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mieszkaniowe
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczarskie
spółdzielnie mleczrskie
spółdzielnie mleczrskie
spółdzielnie niewidomych
spółdzielnie niewidomych
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie
spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskieielczość mieszkaniowa
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy
spółdzielnie pracy zaopatrzenia rolnictwa
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie produkcyjne
spółdzielnie rzemieślnicze
spółdzielnie spożywców "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Jutrzenka"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie spożywców "Społem" i "Pionier" i "Jedność"
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie transportu wiejskiego
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzielnie usług rolniczych
spółdzilczość mieszkaniowa
spółdzilczość mleczarska
spółdzilczość pracy
Spółka Przemysłowo-Handlowa "POL-SCAN" w Koszalinie
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki
spółki rolne
spółki rolne
spółki wodne
sprzedaż arytykułów fotograficznych i przemysłowych
sprzedaż paliw płynnych
stacja doświadczalna oceny odmian
Stacja Kontroli Pojazdów Koszalin
Stacja Kontroli Pojazdów Koszalin
Stacja Rejonowa PKP Słupsk
Stacja Rejonowa PKP Słupsk
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje benzynowe
stacje doświadczalne
stacje hodowli i unasienienia zwierząt
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin
stacje hodowli roślin i nasiennictwa
stacje hodowli zarrodowej
stacje kontroli pojazdów samochodowych
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje paliw
stacje przesypowe cementu i wapnia
stacje przesypowe cementu i wapnia
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
stacje sanitarno-epidemiologiczne
Stoczna "USTKA "w Ustce
Stocznia Ustka
Stocznia Ustka
Stocznia Ustka
Stocznia Ustka
Stocznia Ustka
Stocznia Ustka
stołówki
stołówki
stołówki
stołówki
stołówki
stołówki
stołówki sezonowe
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
Stowarzyszenia Wspierania Małej i Drobnej Przedsiębierczości
Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodów Botanicznych
straż pożarna
straż pożarna
straż pożarna
straż pożarna
straż pożarna
Studio Mody Ślubnej "Gracja"
Szczecineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Nowogardzie - Zakład w Drawsku Pomorskim
Szczecineckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Nowogardzie - Zakład w Drawsku Pomorskim
szkolnictwo Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 1 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr 16 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr. 1 Koszalin
Szkoła Podstawowa nr.17 Koszalin
Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych
Szkoła Policji w Słupsku
szkoły tańca
szlifiernie wałów karbowych i cylindrów
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
szpitale i ośrodki zdrowia
tartacznictwo
tartacznictwo
tartaki
tartaki
tartaki
tartaki
tartaki
telekomunikacja
telekomunikacja
telekomunikacja
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Telekomunikacji w Koszalinie
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Telekomunikacji w Koszalinie
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Telekomunikacji w Miastku
Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Telekomunikacji w Słupsku
Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Koszalinie
Telekomunikacja Polska S.A.Zakłady Radiowo-Telewizyjne
telewizja
telewizja
telewizja kablowa
telewizja kablowa
telewizja kablowa
telewizja kablowa
telewizja kablowa
telewizja kablowa
Telewizja Kablowa Kołobrzeg
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Towarzystwo Edukacji Bankowej Koszalin
Towarzystwo Ubezbieczeniowo-Reasekuracyjne "Polisa" S.A. Oddział w Słupsku
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. Koszalin
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. Koszalin
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reaskuracji "Warta" S.A. Koszalin
transport samochodowy
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
transport sanitarny
turystyczne przedsiebiorstwo handlowe
turystyczne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
turystyka
ubezpieczenia
ubojnia drobiu wiejskiego
ubojnia i handel mięsa
ubojnie drobiu wiejskiego
ubojnie zwierząt
ubój i handel drobiu
ubój zwierząt rzeżnych
Urząd Cywilny w Białogardzie
Urząd Kontroli Skarbowej Słupsk
Urząd Kontroli Skarbowej Słupsk
Urząd Miejski Darłowo
Urząd Miejski Koszalin
Urząd Miejski Koszalin
Urząd Miejski w Białogardzie
Urząd Miejski w Słupsku
Urząd Miejski w Świdwinie
Urząd Morski w Słupsku
Urząd Wojewódzki w Koszalinie
Urząd Wojwodzki - Ośrodek Doskonalenia Kadr Osieki
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin , miast
urzędy gmin i miast
urzędy gmin i miast
urzędy gmin i miast
urzędy gmin i miast
urzędy gmin i miast
urzędy gmin imiast
urzędy skarbowe
urzędy skarbowe
urzędy skarbowe
urzędy telekomunikacyjne
urzędy telekomunikacyjne
urzędy telekomunikacyjne
urzędy telekomunikacyjne
urzędy telekomunikacyjne
usługi blacharsko-dekarskie
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi budowlane
usługi dekarskie
usługi finansowe
usługi hotelarskie transportowe
usługi hotelarsko-gastronomiczne
usługi hotelarsko-gastronomiczne
usługi instalatorstwa elektrycznego
usługi mototyzacyjne
usługi ogólnobudowlane
usługi ogólnobudowlane
usługi ogólnobudowlane
usługi ogólnobudowlane
usługi ogólnobudowlane
usługi ogólnobudowlane
usługi pralnicze
usługi pralnicze
Usługi Produkcyjne Export-Import
usługi przewozowo-transportowe
usługi rolnicze
usługi rolnicze
usługi rolnicze
usługi rolnicze
usługi rolnicze
usługi rolnicze
usługi sprzątania
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowe
usługi transportowo-handlowe
usługi transportowo-usługowe
usługi turystyczne
usługi turystyczne
usługi załadunkowo-rozładunkowe i transportowe
usługowe zakłady studniarskie
Usługowo-Produkcyjny Zakład Metalowy Koszalin
Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Warcisław" Szczecinek
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
uzdrowiska
warsztaty samochodowe
warsztaty szkolne
Warsztaty Zespołu Szkół Mechanicznych Kołobrzeg
wesołe miasteczko
weterynaria i zootechnika
weterynaria i zootechnika
weterynaria i zootechnika
Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów Słupsk
Wojewódzka Federacja Sportu Koszalin
Wojewódzka Federacja Sportu Koszalin
Wojewódzka Kolumna Trasportu Sanitarnego Koszalin
Wojewódzka Kolumna Trasportu Sanitarnego Słupsku
Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zakład Remontowo-Budowlany Koszalin
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska Słupsk
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Budimert" w Koszalinie
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Kofryz" Koszalin
Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Fryzjersko-Kosmetyczna Koszalin
Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Oddział Białogard
Wojewódzka Spółdzielnia Usług Pralniczych Koszalin
Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Słuosk
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy w Słupsku oddział Bytów
Wojewódzki Dom Kultury Koszalin
Wojewódzki Zakład Budownictwa Wiejskiego Bytów
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego Słupsk
Wojewódzki ZakładUsług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Słupsku
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Słupsk
Wojewódzki Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Słupsk
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie
WojewódzkiDomKulturyKoszalin
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnentrznego Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PPZ" w Koszalinie
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PPZ" w Słupsku
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Jantaria" Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Jantaria" Koszalin
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Słups
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
wojskowe agencje mieszkaniowe
wojskowe agencje mieszkaniwe
wojsowe agencje mieszkaniowe
Wojwódzka Kolumna Transportu Sanitarnego Słupsk
Wojwódzka Komenda Straży Pożarnej Koszalin
Wojwódzka Stacja Krwiodawstwa
Wojwódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Słupsk
Wojwódzki Dom Kultury Koszalin
Wojwódzki Dom Kultury Koszalin
Wojwódzki Dom Kultury Koszalin
Wojwódzki Urząd Pracy Koszalin
Wojwwódzki Dom Kultury Słupsk
wydawnictwa artystyczne
wydawnictwa artystyczne
wydawnictwa artystyczne
wydawnictwa artystyczne
wydawnictwa artystyczne
Wymiana i Regeneracja Sprzętu Przeciwpożarowego Zalesie
wypożyczalnie kaset wideo
wypożyczalnie kaset wideo
wypożyczalnie kaset wideo
wyroby garmażeryjne
wyrób i sprzedarż obuwia
wyrób i sprzedaż świec
wyrób i sprzedaż świec
wyrób i sprzedaż świec
wyrób palet
wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwarzanie skrzyń i opakowań drewnianych
Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia "Unia" Człuchów
Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej w Sianowie
wytwórnia części samochodowych
wytwórnia listew i parkietów
Wytwórnia Lodów "Jaś" Koszalin
wytwórnia napoi chłodzących
Wytwórnia Octu i Musztardy w Swidwinie
wytwórnia opakowań
Wytwórnia Poakowań "Opak" Szczecinek
wytwórnia skrzyń i opakowań drewnianych
wytwórnie aparatury mleczarskiej
wytwórnie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwórnie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwórnie artykułów z tworzyw sztucznych
wytwórnie części samochodowych
wytwórnie części samochodowych
wytwórnie części zamiennych
wytwórnie lodów
wytwórnie lodów
wytwórnie lodów
wytwórnie lodów
wytwórnie lodów
wytwórnie lodów
wytwórnie mebli i wyposażenia wnętrz
wytwórnie octu i musztardy
wytwórnie octu i musztardy
wytwórnie octu i musztardy
wytwórnie opakowań
wytwórnie opakowań "Opak"
wytwórnie prefabrykatów
wytwórnie skrzyń i opakowań drewnianych
wytwórnie styropianu
wytwórnie styropianu
wytwórnie tworzyw sztucznych
wytwórnie tworzyw sztucznych
wytwórnie win
wytwórnie wód gazowanych
wytwórnie wód gazowanych
wytwórnie wód gazowanych
wytwórnie wód gazowanych
wytwórnie wód gazowanych
Wyższa Szkoła Inżynierska Koszalin
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie
ysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ "- Młyn Szczecinek
zaklady wykonastwa i obsługi budownictwa
Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Systemów Informatycznych "Prosys" Koszalin
Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Systemów Informatycznych "Prosys" Koszalin
Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Systemów Informatycznych "Prosys" Koszalin
Zakład Budżetowy Szkół w Szczecinku
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk
Zakład Doświadczalny "Ziemniaka" Bonin
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "Zeto" Koszalin
Zakład Energetyczny Koszalin
Zakład Energetyczny Koszalin
Zakład Energetyczny Słupsk
Zakład Energetyczny Słupsk
Zakład Energetyczny Słupsk- Rejon Energetyczny Człuchów
Zakład Garbarski Białogard
Zakład Garbarski Dębnica Kaszubska
Zakład Infrastruktury Koszalin Sekcja Automatyki I kl. Słupsk
Zakład Karny w Starem Bornem
Zakład Karny w Starem Bornem
Zakład Konstrukcji stalowych i Urządzeń Elektrycznych "Polmar" Bytów
Zakład Kultury i Oświaty w Szczecinku
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Połczyn Zdrój
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Połczynie Zdroju
Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Gdańsk Wydział w Słupsku
Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego Gdańsk Wydział w Słupsku
Zakład Naprawy-Obsługi Samochodów Słupsk
Zakład Narzędzi Skrawających w Koszalinie
Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku
Zakład Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki "Elmor" Bytów
Zakład Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki "Elmor" Bytów
Zakład Piwowarski Koszalin
Zakład Płyt Pilśniowych i Wiórowych Karlino
zakład produkcji części samochodowych
Zakład Produkcji Części Samochodowych Słupsk
Zakład Produkcji Leśnej "Las" Białogard
Zakład produkcji Leśnej "Las" Szczecinek
Zakład Produkcji Leśnej "Las" w Białogardzie
Zakład Produkcji Leśnej "Las" w Białogardzie
Zakład Produkcji Sprzętu Chłodniczego "ARGOS" w Bytowie
Zakład Produkcyjno Handlowy Ozdób Chinkowych Lebork
Zakład Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" w Słupsku
Zakład Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" w Słupsku
Zakład Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" w Słupsku
Zakład Przemysłu Drzewnego Białogard
Zakład Przemysłu Odzieżowego "Jantar" w Lęborku
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plastochem" Świdwin
Zakład Remontowo-Montażowy w Koszalinie
Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych "Insbud" Budzyń
zakład rzeżniczy i wędliniarski
Zakład Sprzętu Instalacyjnego "Polam" Szczecinek
zakład szklarski
Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
Zakład Techniki Próżniowej Koszalin
Zakład Telekomunikacyjnych Urządzeń Zasilających "Telkom-Telzas" Szczecinek
Zakład Telekomunikacyjnych Urządzeń Zasilających "Telkom-Telzas" Szczecinek
Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych Gdańsk-Tartak
Zakład Tuczu Przemysłowego Biały Dwór
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku
Zakład Urządzeń i Utrzymania Zieleni Terenów Utwardzonych i Budownictwa w Słupsku
Zakład Urządzeń Okrętowych "Sezamor" Słupsk
Zakład Urządzeń Okrętowych "Sezamor" Słupsk
Zakład Urządzeń Technologicznych Człuchów
zakład usług inwestycyjnych
Zakład Usług Inżynieryjnych "Trafic" Sp. z o.o. Słupsk
Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych Bobolice
Zakład Wapienno-Piaskowy "Nordbau" Sp. z o.o. Słupsk
Zakład Wdrożeń Produkcji Galanterii Samochodowej
Zakład Wodno-Kanalizacyjny Słupsk
zakład wykonawstwa i obsługi budownictwa
Zakład Wyrobów Metalowych "Stanmet" Słupsk
Zakład Zespołów Elektronicznych "Unikon" Białogard
zakładt rzeżnictwa i wendliniarstwa
Zakłady Budżetowe Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
zakłady instalatorstwa sanitarnego
zakłady betoniarskie
zakłady betoniarskie
zakłady betoniarskie
zakłady betoniarsko-kamieniarskie
zakłady betoniarsko-kamieniarskie
zakłady betoniarsko-kamieniarskie
zakłady betoniarsko-muraskie
zakłady betoniarsko-nagrobkowe
zakłady blacharsko dekarskie
zakłady blacharsko-dekarski
zakłady blacharsko-dekarskie
zakłady blacharsko-dekarskie
zakłady blacharsko-dekarskie
zakłady bślusarskie i stolarskie
zakłady budowlane
zakłady budowlane i montażowo-sprzętowe
Zakłady Budowlano Montażowo-Sprzętowe "Morawski" Lębork
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalacyjne
zakłady budowlano-instalatorskie
zakłady budowlano-inwystecyjneprzetwórstwo artykułów spożywczych
zakłady budowlano-inżynieryjne
zakłady budowlano-montażowo-sprzętowe
zakłady budowlano-remontowe
zakłady budowy karesorii i pojazdów
zakłady budowy maszyn
zakłady budowy maszyn
zakłady budżetowe placówek opiekuńczo-wychowaczych
zakłady budżetowe placówek opiekuńczo-wychowaczych
zakłady budżetowe placówek opiekuńczo-wychowaczych
zakłady ceramiki budowlanej
zakłady ceramiki budowlanej
zakłady ceramiki budowlanej
zakłady ceramiki budowlanej
zakłady ceramiki budowlanej
zakłady ceramiki budowlanej
Zakłady Chemiczne "Loton" Spółdzielnia Pracy w Słupsku
Zakłady Chemiczne "Loton" Spółdzielnia Pracy w Słupsku
Zakłady Chemiczne "Loton" Spółdzielnia Pracy w Słupsku
zakłady ciepłownictwa
zakłady cukiernicze
zakłady cukiernicze
zakłady cukiernicze
zakłady cukiernicze
zakłady cukiernicze
zakłady cukiernicze
zakłady dekarskie
zakłady dekarskie
zakłady dekarskie
zakłady dekarskie
zakłady dekarskie
zakłady dekarsko izolacyjne
zakłady dekarsko izolacyjne
zakłady dekarsko-blacharsakie
zakłady dekarsko-blacharskie
zakłady diagnostyki i naprawy
zakłady doskonalenia zawodowego
zakłady doskonalenia zawodowego
zakłady doskonalenia zawodowego
zakłady doskonalenia zawodowego
zakłady drobiarskie
zakłady eksploatacji kruszywa
zakłady eksploatacji kruszywa
Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Węgorzewie
zakłady elektroinstalacyjne
zakłady elektroinstalacyjne
zakłady elektroinstalacyjne
zakłady elektroinstalacyjne
zakłady elektroinstalacyjne
zakłady elektromechaniczne
zakłady elektromechaniki i mechaniki
zakłady elektromechaniki samochodowej
Zakłady Elektroniczne "ELCON" w Kołobrzegu
zakłady elektryczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyczne
zakłady energetyki cieplnej
zakłady energetyki cieplnej
zakłady energetyki cieplnej
zakłady energetyki cieplnej
zakłady fotograficzne
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady fryzjerskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garbarskie
zakłady garmażeryjne
zakłady garmażeryjne
zakłady garmażeryjne
zakłady garmażeryjne
zakłady gazownicze
zakłady grabarskie
zakłady graficzne
zakłady handlowo-produkcyjne i usługowe
zakłady handlowo-produkcyjne i usługowe
zakłady handlowo-wytwórcz artykułów z tworzyw sztucznych
zakłady handlowo-wytwórcze
zakłady handlowo-wytwórczego
zakłady hydrotechniki
zakłady inctalacyjno-budowlane
zakłady inctalacyjno-budowlane
zakłady instalacji sanitarnych
zakłady instalacji sanitarnych
zakłady instalacji sanitarnych ogrzewczych i gazowych
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalacyjno-budowlane
zakłady instalatorstwa elektrycznego
zakłady instalatorstwa elektrycznego
zakłady instalatorstwa elektrycznego
zakłady instalatorstwa elektrycznego
zakłady instalatorstwa elektrycznego
zakłady instalatorstwa sanitarnego
zakłady instalatorstwa sanitarnego
zakłady instalatorstwa sanitarnego
zakłady instalatorstwa sanitarnego
zakłady inwestycji i wykonawstwa budowlanego
zakłady inwestycji miejskich
zakłady inwestycyjno-budowlany
zakłady kaletniczo-krawieckie
zakłady kaletniczo-krawieckie
zakłady kamieniarskie
zakłady kamieniarskie
zakłady kamieniarskie
zakłady kamieniarskie
zakłady kamieniarskie
zakłady karne
zakłady karne
zakłady karne
zakłady karne
zakłady kominiarskie
zakłady kominiarskie
zakłady kominiarskie
zakłady komunalno-transportowe
zakłady konfekcjonowania i montażu obuwia
zakłady konfekcjonowania i montażu obuwia
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady krawieckie
zakłady malarsko-tapicerskie
zakłady malarsko-tapicerskie
zakłady malarsko-tapicerskie
zakłady malowania na szkle i porcelanie
zakłady masarnicze
zakłady masarnicze
zakłady masarnicze
zakłady masarskie
zakłady masarskie
zakłady masarskie przetwórstwa rolnego
zakłady maszyn i urządzeń pralniczych
zakłady maszyn rolniczych
zakłady maszyn rolniczych
zakłady maszyn rolniczych i konstrukcji stalowych
zakłady mechaniczne
zakłady mechaniczne
zakłady mechaniczne
zakłady mechaniki pojazdowej
zakłady metalowe
zakłady metalowo-produkcyjne
zakłady metalowo-produkcyjne
zakłady metalowo-produkcyjne-handlowe
zakłady metalowo-produkcyjno-handlowe
zakłady mięsne
zakłady mięsne
zakłady mięsne
zakłady mięsne
zakłady montażowo-produkcyjne
Zakłady Montażowo-Remontowe Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego Bydgoszcz
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarskie
zakłady murarsko-betoniarskie
zakłady murarsko-betoniarskie
zakłady murarsko-tynkarskie
zakłady muraskie
zakłady muraskie
zakłady murasko-betoniarskie
zakłady napraw i spawania kotłów
zakłady napraw plandek
zakłady naprawcze mechanizacji rolnictwa
zakłady naprawcze mechanizacji rolnictwa
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach
zakłady naprawcze mechanizacji rolrolnictwa
Zakłady naprawy maszyn spożywczych
zakłady nasiennictwa
zakłady obróbki skrawaniem
zakłady obróbki skrawaniem
zakłady obróbki skrawaniem
zakłady obsługi rolnictwa
zakłady obsługi rolnictwa
zakłady obsługi rolnictwa
zakłady obsługi szkół i przedszkoli
zakłady obsługowo-wytwórcze
zakłady obuwia
zakłady obuwia
zakłady obuwia
zakłady obuwia
zakłady ochrony mienia
zakłady ochrony mienia
zakłady ochrony mienia
zakłady ochrony mienia
zakłady ochrony mienia
zakłady ochrony mienia
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewnicze
zakłady odlewniczezakłady produkcji przyczep
zakłady odzieżowe
zakłady odzieżowe
zakłady odzieżowe
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogólnobudowlane
zakłady ogółnobudowlane
zakłady ogółnobudowlane
zakłady ozdób choinkowych
zakłady piekarniczo-cukiernicze
zakłady piekarniczo-cukiernicze
zakłady piekarniczo-cukiernicze
zakłady piekarniczo-cukiernicze
Zakłady Piwowarskie w Koszalinie
Zakłady Piwowarskie w Koszalinie
Zakłady Piwowarskie w Koszalinie
Zakłady Piwowarskie w Koszalinie
Zakłady Podzespołów i Urządzeń Teletechnicznych "Telkom-Telcza" Czaplinek
Zakłady Podzespołów i Urządzeń Teletechnicznych "Telkom-Telcza" w Czaplinku
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady pogrzebowe
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligraficzne
zakłady poligrafii i opakowań
zakłady posadzkarskie
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady pracy chronionej
zakłady produkcji cukierniczej
zakłady produkcji cukierniczej
zakłady produkcji cukierniczej
zakłady produkcji części samochodowych
zakłady produkcji ekologicznej
zakłady produkcji form wtryskowych tłoczników i wykrojników
zakłady produkcji i przetwórstwa rybnego
zakłady produkcji i sprzętu wędkarskiego
zakłady produkcji i sprzętu wędkarskiego
zakłady produkcji obuwia
zakłady produkcji odzieży
zakłady produkcji odzieży ochronnej
zakłady produkcji przyczep
zakłady produkcji przyczep
zakłady produkcji przyczep
zakłady produkcji przyczep
zakłady produkcji rękawic roboczych
zakłady produkcji rotomoldingu
zakłady produkcji sprzęty wędkarskiego
zakłady produkcji stolarki budowlanej
zakłady produkcji torfowej
zakłady produkcji tworzyw sztucznych
zakłady produkcji tworzyw sztucznych
zakłady produkcji tworzyw sztucznych
zakłady produkcji z tworzyw sztucznych
zakłady produkcji z tworzyw sztucznych
zakłady produkcji z tworzyw sztucznych
zakłady produkcji żywności wegetariańskiej
zakłady produkcyjne
zakłady produkcyjne
zakłady produkcyjne
zakłady produkcyjne
zakłady produkcyjno-handlowe
zakłady produkcyjno-handlowe
zakłady produkcyjno-hanlowe
zakłady produkcyjno-usługowe
zakłady projektowo-budowlane
zakłady projektowo-budowlane
zakłady projektowo-budowlane
zakłady projektowo-budowlane
zakłady projektowo-budowlane
zakłady projektowo-budowlane
zakłady prudukcji z tworzyw sztucznych
Zakłady przemysłu Cukierniczego "Mieszko"
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" Słupsk
Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Pomorzanka" Słupsk
Zakłady Przemysłu Elektronicznego "Kazel" Koszalin
Zakłady Przemysłu Elektronicznego "Kazel" Koszalin
zakłady przemysłu odzieżowego
zakłady przemysłu odzieżowego
zakłady przemysłu odzieżowego
Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie
zakłady przemysłu rolnego
zakłady przemysłu rolnego
zakłady przemysłu rolnego
zakłady przemysłu tartacznego i metalowego
zakłady przemysłu tartacznego i metalowego
Zakłady Przemysłu Wełnianego Złocieniec
Zakłady Przemysłu Wełnianego Złocieniec" w Złocieńcu
zakłady przemysły cukierniczego
zakłady przerobu metali
zakłady przerodolecznicze
zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
zakłady przetwórstwa spożywczego
zakłady przetwórstwa spożywczego
zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
zakłady przetwórstwa żywności
zakłady przetwórstwa żywności
Zakłady Przewozów Pasażerskich PKP w Słupsku
zakłady regeneracji palet drewnianych
zakłady regeneracji podzespołów samochodowych
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-budowlane
zakłady remontowo-montażowe
zakłady robót budowlanych
zakłady robót inżynieryjnych
zakłady robót wiertniczych
zakłady rodukcji tworzyw sztucznych
zakłady rolne
zakłady rolne
zakłady rolne
zakłady rolno-przemysłowe
zakłady rzemieślnicze
zakłady rzemieślnicze
zakłady sprzętu chłodniczego
Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam" Szczecinek
Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam" Szczecinek
zakłady stolarsko-budowlane
zakłady stolarsko-budowlane
zakłady stolarsko-produkcyjne
zakłady szklarskie
zakłady szklarskie
zakłady szwalnicze
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarskie i stolarskie
zakłady ślusarsko stolarskie
Zakłady Taboru PKP Słupsk
zakłady tapicerskie
zakłady tapicerskie
zakłady tapicerskie
zakłady tapicerskie
zakłady tapicerskie
zakłady tapicerskie
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
zakłady tartaczne
Zakłady Techniki Medycznej Koszalin
Zakłady Techniki Medycznej w Koszalinie
Zakłady Tele i Radiomechaniki Usługi Elektroniczne Postomino
zakłady transportowe
zakłady transportowo-sprzętowe
zakłady transportowo-usługowe
zakłady transportowo-usługowe
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady ubezpieczeń społecznych
zakłady unasięnniania zwierząt
zakłady unasięnniania zwierząt
zakłady unasięnniania zwierząt
zakłady uprawy grzybów
zakłady uprawy grzybów
zakłady urządzeń grzejnych i ślusarstwa
Zakłady Urządzeń Okrętowych "Sezamor" Słupsk
zakłady urządzeń technologicznych
zakłady urządzeń technologicznych
zakłady usłg elektrycznych
zakłady usług budowlanych
zakłady usług budowlanych
zakłady usług dzwigowych
zakłady usług dzwigowych-transportowych
zakłady usług energoelektronicznych
zakłady usług inwestorskich i transportowych
zakłady usług inwestycyjnych
zakłady usług inwestycyjnych
zakłady usług inżynieryjno-budowlanych
zakłady usług leśnych
zakłady usług leśnych
zakłady usług motoryzacyjnych
zakłady usług publicznych
zakłady usług publicznych
zakłady usług technicznych
zakłady usług technicznych
zakłady usług technicznych
zakłady usługowe
zakłady usługowe obsługi kotłowni i dozoru
zakłady usługowe obsługi kotłowni i dozoru
zakłady usługowe transportu i sprzętu budowlanego
zakłady usługowe ukladania glazury i terakoty
zakłady usługowo-budowlane
zakłady usługowo-handlowe
zakłady usługowo-handlowe
zakłady usługowo-handlowe
zakłady usługowo-handlowe
zakłady usługowo-handlowe i gastronomiczne
zakłady usługowo-handlowo-gastronomiczne
zakłady usługowo-handlowo-produkcyjne
zakłady usługowo-handlowo-transportowe
zakłady usługowo-produkcyjne
zakłady usługowo-produkcyjne
zakłady usługowo-produkcyjne
zakłady usługowo-produkcyjne
zakłady usługowo-remontowe
zakłady usługowo-remontowe
zakłady usługowo-wytwórcze
zakłady utylizacji
zakłady utylizacyjne
zakłady utylizacyjne
zakłady użyteczności publicznej
zakłady wapienno-piaskowe
zakłady wdrożeniowego systemu informatycznego
zakłady wdrożeń galanterii samochodowej
zakłady wędliniarskie
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wielobranżowe
zakłady wikliniarskie
zakłady wikliniarskie
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wodociągów i kanalizacji
zakłady wukanizacyjne
zakłady wulkanizacji
zakłady wulkanizacji
zakłady wulkanizacyjne
zakłady wulkanizacyjne
zakłady wychowawcze
zakłady wykonastwa sieci elektrycznych
zakłady wyrobów metalowych
zakłady wyrobów metalowych
zakłady wyrobu i naprawy broni myśliwskiej
zakłady wyrobu i naprawy broni myśliwskiej
zakłady wytwarzania artykułów z gumy
zakłady wytwarzania i zdobienia kryształów
zakłady wytwarzania listew
zakłady wytwarzania listew
zakłady wytwórcze aparatury wysokiego napięcia
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia "ZWAR" Lębork
Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia "ZWAR" Lębork
zakłady wytwórczo-handlowe
Zakłady Zespołów Elektronicznych "UNITECH" w Białogardzie
zakłady zgrzewania folii
ZakładyProdukcjiPrzyczep "Awrol" w Barwicach
zakładyprojektowo-budowlane
zakładywodociągów i kanalizacji
ZakłądEnergetycznySpółka Akcyjna wKoszalinie
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
Zarząd dróg Miejskich i Zieleni Koszalin
Zarząd dróg Miejskich i Zieleni Koszalin
Zarząd Dróg w Białogardzie
Zarząd Kolej Dojazdowych w Szczecinie
Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
Zarząd Terenami Komunalnymi w Lęborku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koszalin
Zespół Rekreacyjno-Usługowy Hotel "Bałtyk" Ośrodek Jeżdziecki Kołobrzeg
Zespół Spichrzy i Młynów Białogard-Młyn w Kołobrzegu
Zespół Szkół Medycznych Koszalin
Zespół Szkół Muzycznych Koszalin
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 2 Koszalni
Zespół Szkół Samochodowych Koszalin
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Koszalin
ZHP Komenda Hufca Harcerskiego
zkałady usług budowlanych
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Koszalin
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Związek Spółdzielni Pracy- Spółdzielni Osób Prawnych Koszalin
żegluga
żegluga
żegluga
żegluga
żegluga
żegluga pasażerska
żegluga turystyczna
żwirownie
żwirownie

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Koszalinie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. M.Skłodowskiej-Curie 2, skr.poczt.149, 75-950 Koszalin)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution