Return to search

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie

[1946-1949] 1950-1973 [1974] Reference: PL/26/PL-26-130/0

View context

Polska
Archiwum Państwowe w Koszalinie

Finding aid sub-groups

Ryszard Marczyk
2008-11-25
Archiwum Państwowe w Koszalinie
polski

Scope and content

Zawartość

Na zespół Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie składają się materiały archiwalne wytworzone przez następujące komórki organizacyjne: 1. Wydział Organizacyjno-Prawny 276 j.a. z lat 1950-1973, 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 55 j.a z lat 1951-1973 3. Wydział Finansowy 47 j.a. z lat 1950-1973 4. Inspektorat Oświaty 7 j.a. z lat 1950-1952,1955-1960,1964,1967,1969-1973 5. Wydział Kultury 48 j.a. z lat 1951-1973 6. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 17 j.a. z lat 1964, 1968, 1971, 1973 7.Wydział Spraw Wewnętrznych 82 j.a. z lat 1952-1973 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1 j.a. z lat 1951, 1956 9.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 17 j.a. z lat 1950-1960,1962-1963,1966,1971 10. Wydział Komunikacji 7 j.a. z lat 1963-1965,1967-1973 [1974] 11. Wydział Przemysłu i Handlu 18 j.a z lat 1953-1957, 1959-1972 12. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 28 j.a. z lat 1951-1973 13. Wydział Zatrudnienia 5 j.a. z lat 1959-1973 14. Urząd Stanu Cywilnego 5 j.a. z lat [1946-1949]1959-1973 15. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1 j.a. z lat 1950, 1951, 1953-1959 1. Wydział Organizacyjno-Prawny – sygn. 1-276 obejmuje w zasadzie dokumentację rady i jej organów. Są to protokoły sesji MRN i akta komisji stałych z lat 1950-1973 oraz protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1951-1973. Protokoły organów kolegialnych posiadają załączniki w postaci uchwał, planów pracy, regulaminów, programów, sprawozdań, informacji i analiz problemowych, referatów i koreferatów. W materiałach sesji zawarte są różnorodne informacje. Przedmiotem obrad były budżety, plany gospodarcze miasta oraz ich realizacja, a także wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, jak: przemysł, handel i zaopatrzenie, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, zatrudnienie, oświata i kultura, zdrowie i opieka społeczna, sport i turystyka, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na uwagę zasługują również rozpatrywane przez radę i jej prezydium sprawozdania i informacje o działalności poszczególnych instytucji i zakładów pracy działających na terenie miasta, takich jak np. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich, Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, Koszaliński Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Miejska i Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego. Tematykę akt komisji stałych określają nazwy poszczególnych komisji. Obok protokołów z posiedzeń występują regulaminy, plany pracy i oceny ich realizacji. W zespole zachowały się akta takich Komisji jak np.: Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budżetu i Planu Gospodarczego, Drobnej Wytwórczości, Handlu, Komunikacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej, Oświaty i Kultury, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Pracy i Pomocy Społecznej, Rolnictwa i Leśnictwa, Samorządu Mieszkańców, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia. Odzwierciedlają one główne kierunki działalności rady i informują o podstawowych dziedzinach życia miasta. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN ilustrują wykonywanie przez ten organ funkcji wykonawczo-zarządzających, a zwłaszcza realizację zadań wynikających z uchwał sesji. Protokóły oraz załączone do nich materiały informują o działalności instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w mieście. W aktach badacz znajdzie między innymi uchwały Prezydium MRN nr: - 16/67/69 z dnia 2 grudnia 1969 roku, o utworzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koszalinie, - 26/103/70 z dnia 17 marca 1970 roku, o powołaniu przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Fabryka Cukierków „Bogusławka” Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Koszalinie, - 88/318/72 z dnia 11 kwietnia 1972 roku, o utworzeniu przy Prezydium Miejskiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka. Wiele miejsca w obradach Prezydium zajmowały kwestie remontów oraz starania o zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Przedmiotem obrad były też m.in.: plany gospodarcze i budżety miasta oraz sprawozdania z ich realizacji, analizy wpływów podatkowych, sprawy handlu i zaopatrzenia, bezpieczeństwa, rolnictwa, zdrowia, opieki społecznej, kultury i sportu. Ponadto w Wydziale znajdują się materiały archiwalne dotyczące: - realizacji uchwał Miejskiej Rady Narodowej wraz z rejestrem uchwał - 5 j.a. z lat 1956-1969, - spotkań posłów i radnych z wyborcami – 6 j.a. z lat 1958, 1960, 1968-1971, - interpelacji i postulatów radnych – 1 j.a. z lat 1965-1968, - Konwentu Seniorów - 3 j.a. z lat 1960-1973, - Zespołu Radnych - 1 j.a. z lat 1965-1971, - realizacji uchwał Prezydium MRN wraz z rejestrami uchwał i ich kontrolą wykonania - 12 j.a. z lat 1953-1969, - narad członków organów kolegialnych - 1 j.a. z lat 1950-1958, - narad kierowników Wydziałów Prezydium MRN - 1 j.a. z lat 1963-1970, - działalności komitetów blokowych - 1 j.a z lat 1964-1973, - sprawozdawczości statystycznej - 6 j.a. z lat 1950-1954, 1957, 1958, 1965-1973, - skarg, wniosków i analiz – 2 j.a. z lat 1961-1973, - własnych wydawnictw – biuletyny – 2 j.a z 1958 i 1960 roku, - kontroli zewnętrznej – 3 j.a. z lat 1955, 1956, 1959, 1960, 1965-1970. Na uwagę zasługują akta z lat 1952-1954 zgromadzone w teczce o sygnaturze 275 zawierające informacje o Komitecie Budowy Pomnika Wdzięczności w Koszalinie. Natomiast teczka o sygn. 276, to archiwalia z 1955 i 1956 roku dotyczące odgruzowywania miasta Koszalina. 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego – sygn. 277 – 331; badacz znajdzie tu materiały o organizacji i funkcjonowaniu MKPG. Istotną bazę źródłową do dziejów społeczno–gospodarczych miasta stanowią plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji. W zasobie Komisji zachowały się następujące rodzaje planów: - plany pięcioletnie na lata 1960-1965, 1966-1970 – 2 j.a., - plany roczne na lata 1953-1958, 1961, 1962, 1964-1969, 1971-1973 – 18 j.a. Zarówno plany gospodarcze, jak i sprawozdania z ich realizacji zawierają m.in. dane z zakresu: planów inwestycyjnych, budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, polityki zatrudnienia, produkcji i usług dla ludności, komunikacji, oświaty, zdrowia, oświaty, turystyki. Uzupełnieniem tej serii są bilanse siły roboczej z lat 1952, 1953, 1959, 1960, 1962, 1966, 1967, 1970 – 6 j.a., informujące o zatrudnieniu. Materiał archiwalny Komisji zamyka teczka ze zbiorczymi zestawieniami pracowników zatrudnionych w zakładach pracy i instytucjach miasta Koszalina w latach 1955-1957 – sygn. 331. 3. Wydział Finansowy – sygn. 332 – 378. Zachowany materiał Wydziału tworzy 47 j.a. z lat 1950 –1973. Są to głównie budżety jednostkowe i sprawozdania z ich realizacji. Dają one całościowy obraz dochodów i wydatków miasta Koszalina w poszczególnych działach gospodarki. W teczkach o sygnaturze 333-336 zgromadzono akta z lat 1967-1973 dotyczące wymiaru podatku, w tym podatku dochodowego i obrotowego. 4. Inspektorat Oświaty – sygn. 379-385 reprezentują go akta zachowane w 7 teczkach i datowane na lata 1950-1952, 1955-1960, 1964, 1967, 1969-1973 dotyczące: wykonania planu i budżetu Inspektoratu, statystyki szkolnej oraz organizacji sieci szkół w powiecie koszalińskim. 5. Wydział Kultury - sygn. 386-433. Spuściznę aktową tworzy 48 jednostek aktowych z lat 1951-1973 zawierających w szczególności informacje o: - naradach własnych, - programach rozwoju i upowszechnianiu kultury w mieście i powiecie, - własnych planach i sprawozdaniach merytorycznych, - wykazie placówek kulturalno-oświatowych na terenie miasta i powiatu koszalińskiego, - sprawozdawczości statystycznej dotyczącej bibliotek, ruchu amatorskiego, zatrudnienia, - kontrolach przeprowadzanych w Wydziale i w jednostkach podległych i nadzorowanych, - funkcjonowaniu szkół i ognisk artystycznych, - Stowarzyszeniu Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie, - afiszach, plakatach, konkursach, wystawach, festiwalach, pokazach, - wpisaniu dóbr kultury do rejestru zabytków, - kronice miasta Koszalina z lat 1961-1972. 6. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki Miasta i Powiatu – sygn. 434-450. Zachowały się materiały z lat 1964, 1968, 1971, 1973 w ilości 17 j.a. i dotyczą one: - posiedzeń Prezydium Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, - sprawozdawczości statystycznej z działalności statutowej Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, - oceny rozwoju kultury fizycznej w mieście, - kalendarzy imprez sportowych i turystycznych, - spartakiad środowiskowych, miejskich i powiatowych, afiszy i plakatów. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych – sygn. 451-532. Zakres funkcjonowania Wydziału obrazuje 82 j.a. z lat 1952-1973, które między innymi zawierają sprawy: - organizacji wewnętrznej Wydziału i zakresu jego działania, planów pracy, sprawozdań z orzecznictwa karno-administracyjnego, kontroli, realizacji uchwał, współpracy z Komisją Porządku Publicznego, - ustalenia treści aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, narodowościowe, - działalności stowarzyszeń, towarzystw, klubów, kół, związków, ognisk dla których Wydział był organem nadzorującym. 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa – sygn. 533 – reprezentuje go 1 j.a. z lat 1951, 1956 zawierająca materiały z zakresu statystyki rolnej. 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sygn. 534-550. Zgromadzone w nim akta w 17 jednostkach archiwalnych datowane na lata 1950-1960, 1962, 1963, 1966, 1971 informują między innymi o: - organizacji Wydziału i przedsiębiorstw komunalnych, - planowaniu i sprawozdawczości opisowej i statystycznej, - kontroli zewnętrznej Wydziału i przedsiębiorstw komunalnych, - przekazywaniu nieruchomości i o posiedzeniach Komisji Przydziału Mieszkań. 10. Wydział Komunikacji – sygn. 551-557. Jest to 7 j.a. z lat 1963-1965, 1967-1973 [1974], które zawierają analizy, sprawozdania opisowe i statystyczne dotyczące ruchu drogowego na terenie miasta i powiatu, w tym liczby zarejestrowanych i zgłoszonych pojazdów wg rodzajów. 11. Wydział Przemysłu i Handlu – sygn. 558-575. Na zawartość 18 teczek składają się materiały archiwalne informujące o: planowaniu rozwoju przemysłu, handlu i usług w mieście, sprawozdawczości opisowej i statystycznej (np. handel, produkcja, usługi, zaopatrzenie), kontroli. Zachowane akta są datowane na lata 1953-1957, 1959-1972. 12. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – 576-603. Zawartość 28 teczek zgromadzonych w Wydziale, to głównie: plany, programy i sprawozdania z rozwoju lecznictwa w mieście Koszalinie, statystyczne opracowania końcowe z zakresu lecznictwa, informacje o szczepieniach ochronnych, kontrole przeprowadzane w jednostkach podległych i nadzorowanych. Teczka o sygn. 600, to akta dotyczące utworzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie. 13. Wydział Zatrudnienia – sygn. 604-608. Reprezentuje go 5 jednostek archiwalnych z lat 1959-1973 zawierających plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich realizacji, statystyczne opracowania z zakresu pośrednictwa pracy oraz protokóły kontroli. 14. Urząd Stanu Cywilnego – sygn. 609-613. Zachowane akta w teczkach zawierają głównie: wytyczne Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego w sprawie trybu działania urzędów stanu cywilnego, sprawozdania opisowe z działalności USC w mieście, statystykę urodzeń, małżeństw i zgonów, zagadnienia budowy „Pałacu Ślubów” w Koszalinie, materiały powstałe w wyniku kontroli zewnętrznej przeprowadzanej w USC. Datacja akt obejmuje lata [1946-1949] 1959-1973. 15. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury – sygn. 614. Jest to 1 teczka, w której znajdują się akta z lat 1950, 1951, 1953-1959, dotyczące organizacji Wydziału oraz sprawozdawczości z działalności w zakresie budownictwa.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie rozpoczęło działalność we wrześniu 1950 roku. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie sesji Miejskiej Rady Narodowej odbyło się 6 września 1950 roku. Wybrano na niej prezydium rady w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch stałych członków. Organizacja wewnętrzna Prezydium w latach 1950 - 1973 ulegała wielokrotnym zmianom. Z dniem 1 września 1973 r. - uchwały nr 126/458/73 - 126/468/73 Prezydium MRN z dnia 31 lipca 1973 r. w urzędzie wprowadzono następującą strukturę organizacyjną: 1. Wydział Prezydialny – powstał w wyniku likwidacji i przejęcia zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Budżetowo-Gospodarczego, 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego, 3. Wydział Finansowy, 4. Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury – przejął zadania po zlikwidowanym Inspektoracie Oświaty i Wydziale Kultury, 5. Wydział Spraw Wewnętrznych, 6. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji – powstał w wyniku połączenia i przejęcia zadań dotychczasowych Wydziałów: a) Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, b) Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, c) Spraw Lokalowych, d) Komunikacji, 7. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, 8. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – wspólny dla miasta i powiatu, 9. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki – wspólny dla miasta i powiatu, 10. Wydział Zatrudnienia – wspólny dla miasta i powiatu, 11. USC. Wymieniona wyżej struktura organizacyjna obowiązywała do likwidacji Prezydium. Ostatnia sesja MRN w Koszalinie odbyła się w dniu 9.11.1973 roku, a ostatnie posiedzenie Prezydium MRN – 27.11.1973 roku. Prezydium MRN zakończyło działalność 9 grudnia 1973 roku. Ustawą z 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych przeprowadzona została reforma terenowych organów władzy i administracji państwowej na szczeblu województw, powiatów i miast. Polegała ona m.in. na: -zmianie kompetencji rad narodowych i ich prezydiów, -wydzieleniu funkcji wykonawczych i przekazaniu ich nowo powołanym terenowym organom administracji państwowej. Zreformowane rady narodowe stały się organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Jednocześnie ustanowione zostały jednoosobowe organy administracji państwowej. Od 10 grudnia 1973 roku organem władzy państwowej w mieście była miejska rada narodowa, zaś organem administracji państwowej – prezydent, naczelnik miasta, spełniający funkcje wykonawcze i zarządzające. Prezydent, naczelnik miasta wykonywał swoje zadania przy pomocy podległego mu urzędu miejskiego. Zmieniła się też rola Prezydium, które przejęło funkcje i zadania organizatora pracy rady.

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Wydział Organizacyjno-Prawny
 • 02 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego
 • 03 Wydział Finansowy
 • 04 Inspektorat Oświaty
 • 05 Wydział Kultury
 • 06 Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki Miasta i Powiatu
 • 07 Wydział Spraw Wewnetrznych
 • 08 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
 • 09 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • 10 Wydział Komunikacji
 • 11 Wydział Przemysłu i Handlu
 • 12 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
 • 13 Wydział Zatrudnienia
 • 14 Urząd Stanu Cywilnego
 • 15 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

indeks osobowy

Extent

614 j.a. jednostka archiwalna, 11.1 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 614 j.a. 11.1 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. M.Skłodowskiej-Curie 2, skr.poczt.149, 75-950 Koszalin)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution