Return to search

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

1918-1939 Reference: PL/2/PL-2-9/0

View context

Polska
Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Finding aid sub-groups

Joanna Lisowska
2009-12-21
Archiwum Akt Nowych
polski

Scope and content

Zawartość

Część I. Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja administracji, policji i ochrony granic - protokóły, sprawozdania, raporty, korespondencja, zarządzenia, notatki, wydawnictwa, 1918-1936, sygn.1-790; Wydział Ogólny: sprawozdania redakcji dzienników urzędowych administracji terenowej, okólniki w sprawach finansowych, 1929, 1933-1939, sygn. 791-794; Sekretariat Ministra: Sejm, Senat, działalność wydziałów MSW – korespondencja, sprawozdania, notatki, 1919, 1927-1939, sygn. 795-839; Wydział Społeczno-Polityczny: legalne związki i stowarzyszenia, prasa komunistyczna: sprawozdania, przeglądy, korespondencja, notatki, 1919, 1921-1939, sygn. 840-934; Wydział Narodowościowy: organizacje i prasa mniejszości narodowych, wyznania – przeglądy prasy, sprawozdania, 1926-1939, sygn. 935-1082; Wydział Bezpieczeństwa: stan bezpieczeństwa, partie polityczne legalne i nielegalne, ochrona granic- sprawozdania, opracowania, raporty, korespondencja, notatki, wydawnictwa, 1918-1939, sygn. 1083-1342; Wydział Administracji Samorządowej: zmiany ustroju samorządu, organizacja administracji, sytuacja na Wołyniu i w Warszawie – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1919, 1925, 1926, sygn. 1343-1352; Wydział Finansów Komunalnych: korespondencja, 1927, sygn.1353. Wydział Komunalnej Polityki Gospodarczej: zamówienia w Stoczni w Gdyni, zapadliska w Inowrocławiu, 1928, 1932, 1933, 1936, sygn. 1354-1355; Wydział Administracyjno-Budowlany: przebudowa gmachu w Nowym Tomyślu na szkołę, 1936, sygn. 1356; Wydział Spraw Stanu Cywilnego i Ruchu Ludności: sprawy obywatelstwa, sprawy stanu cywilnego, ewidencja i ruch ludności, migracje zagraniczne, statystyka wyznaniowa, ruch cudzoziemców w Polsce - zestawienia, podania, ankiety, meldunki, 1918-1939, sygn. 1357-2307; Wydział Porządku Publicznego: zgromadzenia, zezwolenia na broń, wyjazdy zagraniczne, ochrona granic – korespondencja, zarządzenia, sprawozdania, notatki, 1925, 1930-1939, sygn. 2308-2318; Wydział Administracyjny: stowarzyszenia religijne, przedsiębiorstwa rozrywkowe – korespondencja, sprawozdania, zarządzenia, 1925, 1932-1939, sygn. 2319-2326; Wydział Zabudowania Osiedli: budownictwo mieszkaniowe, ochrona podwarszawskich lasów, obrona przeciwlotnicza – korespondencja, zarządzenia, 1926, 1937-1939, sygn. 2327-2337; Referat Techniki Sanitarnej: zaopatrzenie ludności w wodę – korespondencja, notatki, 1936-1939, sygn. 2338-2339; Referat Techniki Budowlanej: budowa schronów przeciw-lotniczych – korespondencja, 1931, 1937-1939, sygn. 2340-2345; Wydział Zarządu Gmachów i Placów Państwowych: przejmowanie gmachów, cmentarze wojenne- korespondencja, sprawozdania, notatki, 1933-1939, sygn. 2346-2352; Dział Dokumentacji Technicznej: plany urbanistyczne, projekty budowli użyteczności publicznej, 1919-1939, sygn. 2353-4235; Biuro Personalne: karty kwalifikacyjne, dyplomy odznaczeń pracowników, 1918-1939, sygn. 4236-4346; Biuro Wojskowe: wykaz akt, 1933, 1939, sygn. 4347-4349; Biuro Aprowizacyjne: kontyngenty nałożone na rolników – korespondencja, 1920, sygn. 4350. Sygnatury złożone: 87a, 775a, 859a, 955a, 1097a, 1141a, 1201a, 1242a, 1319a, 1548a, 1683a,b, 2338, 3693a Część II Wydział Spraw Cywilnych i Ruchu Ludności: sprawy pozbawiania obywatelstwa i paszportów 1920-1939, sygn. 1-1576; Akta osobowe pracowników MSW, sygn. 1577-1848; Część III. Akta osobowe pracowników MSW, 1918-1939, sygn. 1-971; Departament I Polityczny: stan bezpieczeństwa, inwigilacja, działalność ugrupowań lewicowych, 1918-1939, sygn. 972-1097; Biuro Wojskowe: instrukcje, 1936, 1938, 1939, sygn. 1098-1106; Departament Administracyjny: sprawy paszportowe, 1918-1939, sygn. 1107-1119. Część IV: Gabinet Ministra Wydział Organizacyjno-Prawny: organizacja i działalność administracji, policji i ochrony granic - schematy, instrukcje, protokoły z zjazdów, obrad, posiedzeń naczelników, listy starszeństwa służbowego urzędników administracyjnych Województw: Tarnopolskiego, Wileńskiego, Wołyńskiego, Zarządu Centralnego MSW, rozporządzenia, okólniki, 1918-1921, 1924-1925, 1928-1933, 1937-1938, sygn. 1-39; Departament Polityczny: Wydział Społeczno-Polityczny: raporty dzienne i sytuacyjne, przeglądy prasowe, "Akcja Katolicka" w woj. kieleckim i pomorskim - raporty, kazania, rezolucje, schemat organizacyjny, Stowarzyszenie księży rzym-kat. "Unitas" we Wrocławiu - statut, rejestracja; 1918-1920, 1928-1929, 1931-1932, 1934-1937, 1939, sygn. 40-45; Wydział Narodowościowy: sprawozdania z życia mniejszości narodowych, 1928, 1931, sygn. 46-47; Wydział Bezpieczeństwa: raporty wojskowe, sprawozdania, Komunistyczna "Akcja Więzienna", akt oskarżenia członków Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, 1919, 1924, 1930, 1937, sygn. 48-55; Departament Samorządu: protokoły posiedzeń Rady Miejskiej miasta Lwowa, budżety Gminy Motykały i Gminy Wiczówka, Starostwa Powiatowego w Grodzisku, Magistrat miasta Brześć i miasta Równe - regulaminy, statuty, instrukcje Miejskiej Straży Pożarnej, protokół z posiedzenia Rady Miejskiej, listy płac urzędników Starostwa w Wieluniu, 1923-1924, 1932-1934, 1938, sygn. 56-62; Departament Administracyjny: sprawy obywatelskie, meldunkowe, statystyka filmowa, 1926, 1932-1934, 1936-1939, sygn. 63-69; Departament Służby Zdrowia: stan szpitalnictwa, sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia do Spraw Walki z Gruźlicą, wykaz etatów, 1924-1927, 1929, 1939, sygn. 70-72; Departament Techniczno-Budowlany: dokumentacja techniczna, 1937-1938, sygn. 73-74; Biuro Personalne: służba państwowa Stefana Mazurkiewicza, 1920-1921, 1923, 1927, 1935, sygn. 75; Żydowskie grupy religijne i polityczne w Polsce - tabele, 1920, sygn. 76.

Record creators history

Dzieje ustrojowe

Resort spraw wewnętrznych – poprzez szeroki zakres kompetencji rzeczowych – stanowił jeden z głównych instrumentów sprawowania władzy w państwie polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowo miało ono znaczący wpływ na działalność administracji ogólnej na terenie całego państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych utworzone zostało w lutym 1918r. (na mocy dekretu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim, poprzez przejęcie zadań Departamentu Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Rady Stanu) i w chwili odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości miało już ukształtowaną strukturę organizacyjną: funkcjonowały w nim 4 sekcje (departamenty) i w ich ramach 16 wydziałów, ponadto istniały 3 wydziały samodzielne. W maju 1919r. Ministerstwo otrzymało nowy statut organizacyjny, wyróżniający 6 sekcji, podzielnych na wydziały (początkowo było ich 22, później 24). Następny statut nadany został resortowi już w styczniu 1920r. – na strukturę Ministerstwa składały się wtedy cztery sekcje, liczące dziewiętnaście wydziałów (niebawem dwa z nich uległy likwidacji, a powołano do życia jeden nowy). Po roku – w styczniu 1921r. – Ministerstwu nadany został kolejny statut organizacyjny, ustanawiający 4 departamenty i 14 wydziałów; statut ten obowiązywał ponad dwa lata. W międzyczasie utworzony został piąty departament, składający się z 4 wydziałów. W lipcu 1923r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało kolejną już strukturę organizacyjną – tworzyły ją 4 departamenty (w nich 12 wydziałów), 2 referaty samodzielne i 2 wydziały wydzielone. Jednak już w marcu 1924r. wprowadzony został w Ministerstwie kolejny statut organizacyjny (co wiązało się z przejęciem większości kompetencji zlikwidowanego Ministerstwa Zdrowia Publicznego). Ministerstwo podzielone zostało na cztery departamenty (którym podlegały 22 wydziały i inspektoraty) oraz dwa wydziały wydzielone. Niebawem powołane zostały do życia dalsze 2 wydziały i kolejny wydział wydzielony. W lipcu 1926r. zatwierdzony został nowy statut organizacyjny centrali resortu spraw wewnętrznych – przewidywał funkcjonowanie 5 departamentów i 21 wydziałów. W następnych miesiącach powstały 2 nowe wydziały, jeden wydział (biuro) wydzielone oraz jeden samodzielny referat, ponadto 2 z dotychczas istniejących wydziałów przekształcono w wydziały (biura) wydzielone. Zmiany wprowadzane w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1926-1931 znalazły wyraz w jednolitym tekście statutu Ministerstwa, ogłoszonym we wrześniu 1931r. Ministerstwo dzieliło się na 5 departamentów, 24 wydziały, 2 referaty samodzielne, 3 wydziały (biura) wydzielone. W związku ze zmianami zakresu kompetencji Ministerstwa, nadano mu nowy w czerwcu 1932r. statut organizacyjny, i tak funkcjonowały 4 departamenty, 18 wydziałów, 4 wydziały (biura) wydzielone. W następnych latach, do chwili wybuchu wojny zniesiony został 1 wydział wydzielony i 3 wydziały w ramach departamentów, utworzono 1 nowy wydział (biuro) wydzielone oraz przekształcono 1 wydział na wydział wydzielony. Kompetencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – jak wspomniano na wstępie: bardzo szerokie – określone były zarówno w sposób ogólny (odpowiednimi zapisami zawartymi w dekretach, ustawach i rozporządzeniach) jak i sprecyzowane w sposób szczegółowy (zapisami w statutach organizacyjnych oraz podziałach czynności komórek organizacyjnych urzędu). Generalnie jednak w zakresie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyróżnić można kilka wyraźnych działów problemowych: dział spraw politycznych, dział spraw administracyjnych, dział spraw samorządowych, dział spraw wojskowych, dział spraw służby zdrowia (w latach 1924 -1932), dział spraw techniczno-budowlanych (w latach 1918-1919 oraz 1932-1939), dział spraw aprowizacyjnych (w latach 1922-1938), dział spraw organizacyjnych. Ostatni z owych działów nastawiony był na zaspokojenie potrzeb w działalności własnej centrali Ministerstwa. Dział spraw politycznych obejmował kwestie: – społeczno-polityczne: zagadnienia polityki wewnętrznej państwa polskiego (ustrój i kształt administracji, działalność stronnictw politycznych, przygotowania i przebieg wyborów parlamentarnych, kształtowanie opinii społecznej, działalność prasy), problemy społeczne (działalność stowarzyszeń i związków, kultura i oświata, kinematografia i radio, sprawy wyznaniowe), zagadnienia polityczno-gospodarcze (działalność samorządu terytorialnego, rynek pracy, problemy emigracji, ruch zawodowy); – narodowościowe (zagadnienia analogiczne do powyższych, w kontekście do zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych); – bezpieczeństwa: zagadnienia utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (ogólny stan bezpieczeństwa państwa, przestępczość, sabotaż, dywersja, działalność wywiadowcza państw obcych). Dział spraw natury administracyjnej obejmował: – sprawy stanu cywilnego i ruchu ludności: obywatelstwo (nadawanie, utrata, stwierdzanie), sprawy pobytu i aktywności cudzoziemców na terenie Polski, prawo małżeńskie, nazwiska (zmiana, ustalanie), akta stanu cywilnego, meldunki i ewidencja ludności, dowody tożsamości; – sprawy porządku publicznego: działalność policji administracyjnej i porządkowej, kwestie posiadania broni i materiałów wybuchowych, ochrona przeciwpożarowa, zgromadzenia i zjazdy, godziny handlu, ochrona granic państwa (ruch graniczny, emigracja i reemigracja, paszporty zagraniczne), więziennictwo, problematyka handlu żywym towarem i wydawnictw pornograficznych; – sprawy administracyjne: postępowanie administracyjne, stowarzyszenia i związki, fundacje i zapisy, działalność przedsiębiorstw rozrywkowych, sprawy likwidacyjne strat wojennych i stosunków okupacyjnych; – sprawy kinematografii i filmu: cenzura, propaganda filmowa (państwowa, oświatowa, społeczna), kwestie produkcji, przywozu i wywozu filmów. Dział spraw samorządowych obejmował zagadnienia z zakresu: – administracji samorządowej: ustrój i zakres działania gmin wiejskich, miast, powiatowych i wojewódzkich związków samorządowych oraz związków międzykomunalnych, nadzór nad funkcjonowaniem administracji rządowej (poruczonej); – finansów komunalnych: nadzór nad opracowywaniem i wykonaniem budżetów, rachunkowością i sprawozdawczością finansową organów samorządowych i ich związków; – komunalnej polityki gospodarczej: nadzór nad sprawami prowadzenia przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, nadzór nad działalnością komunalnych instytucji kredytowych, pożyczkowych i oszczędnościowych, zwalczanie i zapobieganie bezrobociu, ochrona lokatorów, budownictwo mieszkaniowe, targi i jarmarki; – administracyjno-budowlanego: kwestie administracyjno-prawne działu spraw techniczno-budowlanych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych, kwestie uprawnień i wykonywania zawodów inżyniera, mierniczego, technika. Dział spraw wojskowych z kolei obejmował kwestie: – uzupełnienia sił zbrojnych: obowiązek służby wojskowej, wojskowa służba pomocnicza i zastępcza, świadczenia osobiste i rzeczowe; – udziału władz rządowych, samorządowych, organizacji społecznych i ludności cywilnej w przygotowaniach do obrony państwa na wypadek wojny (obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa, przysposobienie wojskowe, wychowanie fizyczne). Dział spraw służby zdrowia rozpatrywał problematykę dotyczącą: – higieny: zagadnienia utrzymania higieny społecznej (ludność, mieszkania, miejsca publiczne, gleba, woda, powietrze, komunikacja, żywność), higieny zawodowej, zapobieganie i zwalczanie chorób społecznych, walka z nierządem i alkoholizmem; – walki z chorobami zakaźnymi: zwalczanie i zapobieganie chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, szczepienia ochronne, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja; – zakładów leczniczych i uzdrowisk: sprawy zarządu zakładów leczniczych i uzdrowisk pozostających w administracji państwowej, nadzór nad innymi ośrodkami i obiektami tego typu; – farmaceutyki: sprawy wyrobu i obrotu środków leczniczych i kosmetycznych, nadzór nad działalnością aptek i drogerii, taksa aptekarska, uprawnienia do wykonywania praktyki farmaceutycznej. Dział spraw techniczno-budowlanych obejmował kwestie: – zabudowania osiedli: plany zabudowania osiedli, polityka osiedleńczo-terenowa i osiedleńczo-mieszkaniowa, sprawy rozbudowy miast, prowadzenie pomiarów kraju; – techniki sanitarnej: osiedli, mieszkań, gmachów publicznych, zaopatrzenie ludności w wodę pitną i użytkową, usuwanie nieczystości, ochrona powietrza i rzek przed zanieczyszczeniami; – techniki budowlanej: projekty budowlane, uprawnienia budowlane, normalizacja materiałów i konstrukcji; – zarządu gmachów i placów państwowych: zarząd terenów, gmachów i placów państwowych, przydział lokali, mieszkań służbowych i reprezentacyjnych. Dział spraw aprowizacyjnych obejmował: – sprawy zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe i przedmioty powszechnego użytku; – nadzór nad gospodarką aprowizacyjną związków samorządowych i komunalnych; – sprawy mobilizacji gospodarczej dla celów wojskowych. Wreszcie dział spraw organizacyjnych realizował zadania z zakresu: – spraw organizacyjno-prawnych: organizacja Ministerstwa (statuty organizacyjne, regulaminy, podziały czynności, tryb urzędowania), podział administracyjny kraju, organizacja władz administracji ogólnej podległej resortowi spraw wewnętrznych; – spraw natury ogólnej: całokształt kwestii finansowych Ministerstwa (budżet, rachunkowość), jego kwestie gospodarcze, nadzór nad organizacją i działalnością Kancelarii urzędu; – spraw personalnych: całokształt spraw osobowych Ministerstwa, władz i urzędów podległych; – spraw inspekcji: kontrola władz i urzędów podległych, nadzór nad działalnością inspekcji wojewódzkiej.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Akt Nowych 2000-07-17 Numer Księgi nabytków 3356 z lat 1918 Forma przejęcia I przejęcie Stan fizyczny do konserwacji Rodzaj A Uwagi dopływ Archiwum Główne Akt Dawnych
 • 2. Przejęto do Archiwum Akt Nowych 2009-10-13 Numer Księgi nabytków 4489 z lat 1920 Forma przejęcia kupno Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Krakowski Antykwariat Naukowy s.c.
 • 3. Przejęto do Archiwum Akt Nowych 2009-06-26 Numer Księgi nabytków 4549 z lat 1924-1939 Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Wyłączono z Księgozbioru "K" i Księgozbioru "C" MSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 1 Gabinet Ministra
 • 2 Departament I Polityczny
 • 3 Departament II Samorządu
 • 4 Departament III Administracyjny
 • 5 Departament IV Techniczno-Budowlany

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

7433 j.a. jednostka archiwalna, 103.81 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 7433 j.a. 103.81 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski

Record creator


Aktotwórca:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Hankiewicza 1, 00-973 Warszawa)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution