Return to search

Inventaris

1837-1970

View context

Nederland Nederland
Het Utrechts Archief

Finding aid sub-groups

Medewerkers project 'Historisch archief Nederlandse Spoorwegen', in samenwerking met het Nederlands Spoorwegmuseum
2013
Het Utrechts Archief

Physical description

7000 bladen tekeningen; 6 m zuurvrije dozen

General remarks

Inventaris van de tekeningen van het rollend materieel

2000

Volledig openbaar

Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen

Other descriptive information

Inleiding

Onder rollend materieel wordt verstaan alles wat over spoorrails rijdt. Dit kan worden verdeeld in een aantal categorieën. Allereerst het materieel dat voor de voortbeweging zorgt. In spoortermen zijn dat de krachtvoertuigen, onder te verdelen in stoomlocomotieven, locomotoren en diesel-electrische en electrische locomotieven. Daarnaast kan het zgn. reizigersmaterieel worden onderscheiden: al het materieel dat gebruikt wordt om personen en reizigers te vervoeren. Tot het oudste reizigersmaterieel worden de rijtuigen gerekend die achter de stoomlocomotieven reden. Later kwamen er rijtuigen die achter electrische en diesel-electrische locomotieven reden. Verder is er nog het zelfvoortbewegend reizigersmaterieel: de electrische treinstellen zoals de Blauwe Engelen, de Hondekop of de Koploper, en de diesel-electrische treinstellen.

De laatste categorie is het goederenmaterieel. Dat zijn de wagens om goederen te vervoeren. Dit is weer verder verdeeld in het materieel dat eigendom is van de spoorwegmaatschappijen, en materieel dat eigendom is van particulieren. Een deel van de goederenwagens van de spoorwegmaatschappijen wordt verhuurd aan particulieren die iets willen laten vervoeren. Er zijn voor de verschillende goederen verschillende type wagens: koelwagens, zandwagens, ketelwagens, platte wagens etc. De spoorwegmaatschappijen hadden ook wagens die ze voor hun eigen werkzaamheden nodig hadden, het zogenaamde Dienstmaterieel. Het particuliere materieel is dus geen eigendom van de spoorwegmaatschappijen, maar het beheer en het onderhoud was wel aan de spoorwegmaatschappijen uitbesteed.

Alleen de maatschappijen die zelf ook exploiteerden, beschikten over rollend materieel. Voor het beheer en onderhoud van dit materiaal was bij elke afzonderlijke maatschappij een aparte dienst verantwoordelijk, meestal dienst van Tractie en Materieel genaamd. Om dat beheer mogelijk te maken hadden de maatschappijen tekeningen nodig. Deze tekeningen kwamen voor een deel van de fabriek die het betreffende materieel leverde. Ook de diensten zelf maakten tekeningen, bijvoorbeeld van wijzigingen die ze aanbrachten, of van materieel (zoals rijtuigen en wagens) dat ze zelf bouwden. Deze tekeningen werden door de Diensten van Tractie en Materieel bewaard.

Wanneer de exploitatie van spoorlijnen werd overgenomen van de ene maatschappij door de andere, werd ook het materieel overgenomen, met de bijbehorende tekeningen. Deze tekeningen werden dan weer opgenomen in het tekeningenarchief van de nieuwe maatschappij. Toen de HSM en de MtEvSS gingen samenwerken in de belangengemeenschap, werden in 1923 ook de beide tekeningenarchieven samengevoegd. Er kwam toen een aparte afdeling die te tekeningen ging beheren. Elke maatschappij had zijn eigen manier om de tekeningen op te bergen en weer terug te vinden. Ze gebruikten elk hun eigen methode om de tekeningen te nummeren. De nummering van de HSM bestond uit een getal met daarachter de letters AGB of BW. AGB stond op tekeningen die in het administratiegebouw (hoofdgebouw) zijn gemaakt, BW op tekeningen uit de werkplaats in Haarlem. Deze code BW wordt nu nog steeds in Haarlem gebruikt. De MtEvSS had de tekeningen over lades verdeeld en binnen lades kregen ze een nummer van meestal 4 cijfers. Bij het weergeven van deze codes is het woord lade weggelaten. 1No1234 staat voor Lade 1 nummer 1234.

De NRS gebruikte de code Arch. Ing. der Maat. kastno 103 nr. 2103, en de NCS een code die erg lijkt op die van de MtEvSS. De NB DS gebruikte geen code. In 1923 is de NS begonnen met een systeem bestaande uit een letter en daarna een getal. Allereerst werden de letters L (voor locomotief) VP (voor personenmaterieel) VD (voor dienstmaterieel) en VG (voor goederenmaterieel) gebruikt voor het eigen materieel en PM voor het particulier materieel. De eerste twee cijfers van het getal gaven de serie van het afgebeelde materieel weer. In de loop der tijd zijn er meer letters gebruikt, en kwam er een 6 cijferige code achter. Deze nummering van de NS is in de jaren 1970 ingrijpend gewijzigd. In 1973-1975 is een nieuw systeem ontwikkeld, bestaand uit een 9 cijferige code. De eerste twee cijfers geven een hoofdgroep weer, die weer verdeeld is in een ondergroep, de volgende twee cijfers, en die weer in een subgroep, de cijfers 5 en 6. De laatste 3 cijfers geven een telnummer aan de tekening. De hoofd-, onder-, en subgroep zijn op de gebruikte techniek gebaseerd. De aanduiding op welk materieel deze tekening betrekking heeft komt niet meer in het tekeningnummer tot uiting, dat is weergegeven in de database die de tekeningen ontsluit.

Er zijn vrij veel tekeningen bewaard gebleven, steeds van het ene archief naar het andere overgaand. De oudste tekeningen zijn de tekeningen van stoomlocomotieven van de HSM uit 1846. De meeste tekeningen zijn een zogenaamd algemeen plan: er staan een aantal aanzichten en doorsneden op. Echte detailtekeningen zijn bijna niet overgeleverd. In de jaren '50 is in het tekeningenarchief van de NS stevig geschoond. Alle tekeningen van materieel dat niet meer reed, voornamelijk het stoom-materieel, zijn daarbij overgedaan aan het het Spoorwegmuseum. Ze zijn eind jaren '50 beschreven door Prof. dr.ir. A.D. de Pater. Later zijn deze tekeningen bij het Historisch Archief van de NS terecht gekomen. De tekeningen zijn toen opnieuw beschreven en opeenvolgend voorzien van een H-nummer. De hoofdindeling van deze beschrijving, in agenda's verdeeld, is dezelfde als die van Prof. De Pater. Deze hoofdindeling, de agenda's, is de basis geweest voor de huidige inventarisatie.

Bij deze inventarisatie is bij bijna eenderde van de tekeningen (31,45 %) een stempel van het Spoorwegmuseum aangetroffen. In de inventaris zijn alle tekeningen met een voormalig H-nummer met een asterisk (*) aangegeven, de tekeningen met een stempel zijn van een dubbele asterisk (**) voorzien. Al deze tekeningen zijn het eigendom van het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht. Van de overige tekeningen was al een groot deel aanwezig, maar hing ongeïnventariseerd in de kast. Ze waren opgeborgen op het nummer dat de NS had toegekend. Het betreft hier voornamelijk tekeningen van personen- en goederenmaterieel. Daarnaast bevonden zich in dit bestand ook detailtekeningen van de stoomlocomotief-serie 3700. Lopende de projectperiode van het project Historisch Archief NS (HANS) zijn nog ongeveer 1000 andere tekeningen geacquireerd, voornamelijk van personen- en goederenmaterieel. Ook de detailtekeningen (circa duizend in getal) van het elektrisch materieel 1954 (de Hondekop) zijn in deze periode geacquireerd.

De tekeningen zijn geordend op maatschappij, die het betreffende materieel in gebruik heeft genomen. Binnen deze hoofdordening volgt een ordening op eerst locomotieven, dan personenmaterieel, dienstmaterieel, goederenmaterieel, (eventueel) particuliere materieel, lokaaltreinmaterieel, trammaterieel en tot slot de rubriek diversen. In deze laatste rubriek zijn tekeningen ondergebracht die nergens anders konden worden geplaatst.

Binnen de rubrieken locomotieven en personenmaterieel zijn de tekeningen op (oorspronkelijk) nummer van het materieel geordend. Waar nodig is eerst nog een onderverdeling gemaakt in stoom-, elektrisch- en diesel- elektrisch-materieel. Het dienstmaterieel en het goederenmaterieel is zoveel mogelijk geordend in de volgorde zoals die door de NS gebruikt is in de materieelparken (zie bijlage 2). Het materieel waar geen nummer van bekend is, komt telkens achteraan in de rubriek. Bij het goederenmaterieel is dit vervolgens weer zoveel mogelijk geordend op tonnage en radstand.

In deze inventaris wordt per tekening aangegeven wat daarop is weergegeven, gevolgd door het jaartal waarin de oorspronkelijke tekening is gemaakt. Alleen het jaar van de laatste wijziging is weergegeven (achter "laatste wijziging"). Hoeveel wijzigingen er in totaal zijn geweest, wordt in deze inventaris niet aangegeven. Het woord "van", gevolgd door een firmanaam, geeft aan dat het betreffende materieel eigendom was van die firma. Deze aanduidingen zijn voornamelijk te vinden bij het particuliere materieel. Het woord "door" gevolgd door een fabrieksnaam geeft aan dat de tekening gemaakt is door de betreffende fabriek.

Na de laatste wijziging volgt de aanduiding van het medium waarop de informatie is opgeslagen, ofwel de drager. Calques zijn tekeningen op doorschijnend materiaal (polyester of dun linnen), waar een afdruk van kan worden gemaakt. Deze afdruk wordt, afhankelijk van het chemisch proces dat hierbij wordt gebruikt, aangeduid met de termen blauwdruk, bruindruk of lichtdruk. Wanneer er in de inventaris niets staat vermeld over de drager, betreft het een originele tekening op karton of papier, of een opgeplakte calque (die dan ook niet als calque gebruikt kan worden).

De getallen die aan het eind van de beschrijvingen staan vermeld, hebben betrekking op de nummers die door de fabrikanten en de spoorwegmaatschappijen aan de tekeningen zijn toegekend. Deze nummers werden gebruikt om naar de tekeningen te verwijzen in de correspondentie, of om bij een wijziging te kunnen verwijzen naar de vorige tekening. Tussen accolades { } staat in voorkomende gevallen het nummer dat de fabriek aan die tekening heeft toegekend; tussen ronde haken ( ) staan de nummers die de maatschappijen aan de tekeningen hebben gegeven.

Inventarisnummers eigendom van het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht

De tekeningen gemerkt met een of twee asterisken (*) zijn eigendom van het Nederlands Spoorwegmuseum.

Inventarisnummers geschonken door Prof. Dr. Ir. A.D. de Pater

6309-6310 <br/>6312-6313 <br/>6315-6320 <br/>6326 <br/>6328-6337 <br/>6340-6346 <br/>6348-6358 <br/>6362 <br/>6367 <br/>6371-6372 <br/>6374-6375 <br/>6378-6383 <br/>6385 <br/>6388

Inventarisnummers geschonken door B. Steinkamp

6347

Record creator

Stoomtram maatschappij oostelijk Groningen z.j. <br/>

N.V. Nederlandse Spoorwegen

Gemeentetram Amsterdam z.j. <br/>

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1837-1937 <br/>

Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij 1845-1890 <br/>

Nederlandsche centraal spoorweg-maatschappij 1860-1934 <br/>

Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen 1863-1937 <br/>

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij 1869-1922 <br/>

Haarlem-Zandvoort spoorweg-maatschappij 1880-1925 <br/>

Nederlandsche buurtspoorweg-maatschappij 1897-1932 <br/>

Stoomtramweg-maatschappij 'West Friesland' 1898-begin 20e eeuw <br/>

Ooster stoomtram maatschappij 1898-1925 <br/>

Noord-Friesche locaalspoorweg-maatschappij 1899-1935 <br/>

Zuid-Hollandsche Electrische Spoorwegmaatschappij 1899-1923 <br/>

Nederlandsche tramweg maatschappij 20e eeuw <br/>

Gooische stoomtram 1908-1940 <br/>

Dedemvaartsche stoomtramweg maatschappij 1913, 1951-1972 <br/>

Noord-Zuid-Hollandsche tramwegmaatschappij 1916-1951 <br/>

Electrische spoorweg maatschappij 1916-1951 <br/>

Limburgsche Tramweg Maatschappij 1921-1937 <br/>

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution