Return to search

Inventaris

1475-1861

View context

Nederland Nederland
Het Utrechts Archief

Finding aid sub-groups

W.L.A. Roessingh
2013
Het Utrechts Archief

Physical description

1,57 m oude verpakking

General remarks

Inventaris van het archief van het huis Wickenburg 1475-1861

1961 / 2001

Volledig openbaar

Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen

Other descriptive information

Huis Wickenburgh

Het tegenwoordige huis Wickenburg ligt in de gemeente Houten ongeveer 800 meter west-noordwestelijk van het oude dorp 't Goy aan de noordzijde van de Wickenburgsesteeg. Het huis Wickenburg was vanouds een Stichts leen. Het ligt ca. 750 meter westelijk van de plaats waar zich oudtijds een groter en machtiger slot, het huis Ten Goye bevond, een allodiaal goed. Over de zich ter zijde van het huis bevindende duiventoren vermeldt Van der Aa dat deze het enige overblijfsel zou zijn van één van de twee bastions welke ter verdediging van dit kasteel diende. De geringe muurdikte en de ligging van dit object maken deze bewering echter hoogst onwaarschijnlijk.

Het huis Wickenburg komt onder deze naam voor het eerst voor tegen het einde van de veertiende eeuw. Bij de aanvang van die eeuw heet het nog de huse te Westensteyne en werd het van het Sticht in leen gehouden door Hubrecht van Go(l)berdingen, die op 29 februari 1300 aan de bisschop van Utrecht beloofde het Sticht niet te zullen schaden uit zijn huis, maar de bisschop daarmede te zullen dienen en het hem te zullen overgeven, als deze in oorlog zou geraken met de heer van Arkel, de heer van Culemborg of de heer van Vianen. In dorso treft men de gelijktijdige aantekening uit de bisschoppelijke kanselarij aan: 'obligatio Huberti de Golberdingen de domo in Westrem seu Westeynde'. Het huis Westrem of Westeynde (d.i. Wickenburg) vormt dan de oostelijke begrenzing van het land Westrem, dat (zie kaart) het tiendgebied van de Westrummerweide beslaat: 'Westrummerweyde gaett aen oestwerd aenden Affterwech (Utrechtse weg) bij Loerickerbrugge; zuydtwerdt aende Vuylbrugge omcrommend doer tZijssdall (de tiendvrije Cijshofstede) tott Wickenborch toe: westwerdt aende Leewech toe; noortwerdt aende Leesloot toe'. De benaming Westrum duidt op de situatie van het gebied als gelegen ten westen van het hierboven genoemde huis Ten Goye. Evenzo ligt het land Oostrum of Oostrummerhofstad ten oosten van het huis Ten Goye (zie kaart): 'Oostrummerhoffstadt gaett aen oestwerdt aent Vrouwen huysken after tGoeye staende; zuytwerdt aen de Meerslott tott int Goeyerderp toe; westwerd aenden Molenwech; Noortwerdt aenden Affterwech (Utrechtse weg)'.

Tot 1409 werd het huis in leen gehouden door het geslacht Van Goberdingen. Op 17 april van dat jaar werd Willem van Oostrum ermee beleend 'des Peter van Goberdingen uutgegaan is'. De omschrijving van het leengoed is in dit charter voor het eerst dezelfde als in de latere in dit archief aanwezige beleningen: 'dat huis toe Wickenborch mitter hofstede en mitten smallen teenden ende mit eenre halven hoeven lants'. Van 1409 tot 1630 was het huis Wickenburg in handen van leden van het geslacht Van Oostrum. Nog in een in het protocol van transporten van het gerecht van Houten en 't Goy geregistreerde akte d.d. 27 mei 1678 wordt het aangeduid als 'van Oostrums hofstede genaemt Wickenborgh'.

Op 11 december 1630 beleenden de Staten van Utrecht Lubbert van Westrenen, kanunnik van St.-Pieter, na opdracht door Willem van Oostrum, heer van Broekhuyzen. Diens zoon Martinus van Westrenen, die in 1659 ermee werd beleend, schijnt geldgebrek te hebben gehad: hij belastte het huis Wickenburg met een zware schuld, onder andere in 1659 met twee plechten van ƒ 4500,- ten behoeve van resp. Hendrik Quintlakenkoopman, en Nicolaas Hamel, oud burgemeester van Utrecht.

Om zijn schulden te dekken, moest hij in 1671 zijn huis in de Breestraat te Utrecht en het huis Wickenburg verkopen. Toen dit laatste openbaar werd verkocht, werd door de koopgegadigden levering bij willig decreet bedongen. De inventaris van het vermogen benevens een gespecificeerde opgave van de schulden van Martinus van Westrenen, bij die gelegenheid ten behoeve van zijn crediteuren opgemaakt, is in dit verband zeer illustratief. Mr. Nicolaas Hamel en Hendrik Quint die bij deze verkoop ook preferentie hadden op de kooppenningen, hebben blijkbaar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het goed te kopen. Het huis Wickenburg met bijbehorende grond-in totaal ca. 40 morgen - bracht ƒ 13.900,- op. Deze procedure heeft blijkbaar niet kunnen verhoeden dat in 1680 de weduwen van Nicolaas Hamel en Hendrik Quint een proces tegen Gijsbert van Voorst met betrekking tot een bij deze verkoop in 1673 niet in rekening gebrachte hypotheek in eerste instantie verloren.

Op 9 mei 1677stierf mr. Nicolaas Hamel. Bij een akte van scheiding en deling onder zijn kinderen en erfgenamen d.d. 19 april 1689 verkreeg Ferdinant van Hatting, die gehuwd was met Mechtelt Maria Hamel, een dochter van mr. Nicolaas Hamel, de helft van het huis Wickenburg met bijbehorende grond. Op 27 november 1697 werd Ferdinant van Hatting beleend met het gehele goed, na opdracht door zijn zwager Frederik Hamel, raad in de vroedschap van Utrecht, voor de éne helft, en door de executeurs van het testament van het echtpaar Hendrik Quint en Sara Goverts voor de andere helft. Op 1 augustus 1698 volgde de overdracht van de helft van het bij Wickenburg behorende allodiale goed door de erfgenamen van het echtpaar Hendrik Quint en Sara Goverts aan Ferdinandus van Hatting.

Toen na de dood van Ferdinant van Hatting op 20 januari 1740 in hetzelfde jaar ook zijn vrouw Mechtelt Maria Hamel stierf, beleenden de Staten van Utrecht op 21 januari 1741 Margaretha van Suchtelen, vrouwe van Stoetwegen en nicht van laatstgenoemde. Deze was gehuwd met Mr. Hendrik Assuerus Wttewaal, raad en burgemeester van de stad Utrecht, die behalve van de tak Wttewaal van Stoetwegen ook stamvader is geworden van de tak Wttewaal van Wickenburgh. Van deze laatste tak heeft een groot aantal leden op het huis hebben gewoond, waaronder zijn zoon Johannis Wttewaal, resident van Gorontalo, die op 10 september 1812 op Wickenburgh overleed, en zijn kleinzoon mr. Gerard Wttewaal (overleden 6 juli 1833), vanaf 1803 schepen van Utrecht en vanaf 1822 hoogleraar in de landhuiskunde aan de Universiteit te Leiden. Over deze laatste vermeldt het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek: 'Waarschijnlijk heeft de landhuishoudkunde hem al vroeg aangetrokken in verband met zijn bekendheid (door Wickenburg) met het landelijk bedrijf'. Zijn zoon Jan, door zijn vader in de liefde voor de landbouw opgevoed, wordt geëerd als een van de grondleggers van de wetenschappelijke landbouw in Nederland. Ook zijn oudere broer Bartholomeus Willem, wijnkoper te Leiden en een der oprichters van het stedelijk museum de Lakenhal aldaar, heeft het een en ander op landhuishoudkundig gebied geschreven, met name in de door zijn broer Jan geredigeerde Landbouw-Courant.

Voor dit archief van belang is het huwelijk van bovengenoemde Bartholomeus Willem Wttewaal met Maria Cornelia Hartevelt in verband met de stukken betreffende goederen onder Katwijk en Zoeterwoude, die oorspronkelijk uit de familie van deze laatste afkomstig zijn. Door haar moeder Johanna Diderica van der Burch, gesproten uit de Goudse tak van het geslacht Van der Burch, is ook een aantal stukken betreffende huizen in Gouda en goederen onder Willens, Gouderak en Hazerswoude in dit archief terechtgekomen.

Archief

In 1957 is dit archief (1,0 m) door de heer B.W.G. Wttewaal te Houten aan het (voormalig) Rijksarchief Utrecht in bewaring gegeven. De vier jaar later door W.L.A. Roessingh gemaakte inventaris is in 2001 met enkele kleine wijzigingen opnieuw uitgebracht.

De inventaris is ingedeeld in drie hoofdafdelingen. Van de eerste hoofdafdeling, 'Stukken van persoonlijke aard', te beschouwen als een klein familiearchiefje, spreken de verschillende onderafdelingen voor zichzelf. Onder de stukken in deze hoofdafdeling bevinden zich ook enkele van financiële aard. Deze zijn hier geplaatst in de overweging dat hun belang zich in het algemeen niet verder heeft uitgestrekt dan het leven van één persoon. Ook de indeling van de tweede hoofdafdeling, 'Stukken van zakelijke aard', spreekt voor zichzelf. Het voornaamste bestanddeel hiervan zijn de stukken betreffende het huis Wickenburg en de daaromheen en bij het dorp 't Goy gelegen goederen. Een derde onderafdeling wordt gevormd door stukken betreffende goederen buiten de provincie Utrecht. De verschillende gerechten en heerlijkheden waaronder de goederen vallen zijn, voor zover het de tegenwoordige provincie Zuid-Holland betreft, alfabetisch gerangschikt, daarna volgen de elders buiten de provincie Utrecht gelegen goederen. Een drietal getransfigeerde eigendomsbewijzen betreffende een 1/2 morgen onder Alten-Calcar zijn ook in deze onderafdeling geplaatst in de overweging dat deze stukken slechts door Johan Adolf Bachman, rechter in het ambt van Grieth en Alten-Calcar, wiens dochter Swana Maria gehuwd was met mr. Arent van der Burch, in dit archief terechtgekomen kunnen zijn.

Regestenlijst

Lijst van beleningen met Wickenburg

Uittreksel uit het Nieuw repertorium op het leenregister (1456-1798), p. 75. (Rechterlijke archieven van Utrecht, inv.nr. 1871). <br/>N.B. Voor de tijd vóór 1581, zie: Johanna Maris: Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landheerlijke tijdvak. I De Nederstichtse Leenacten (1394-1581) nr. 127, p. 106

Met de hofstede Wickenburg met de smalle tiend en een halve hoeve land werden achtereenvolgens beleend: <br/>1582: Dirck van Oostrum, schout te Wijk bij Duurstede, na opdracht door Jan van Hattum en Maria van Oostrum, echtelieden. <br/>1582: Jan van Oostrum Dircksz., na opdracht door Dirck van Oostrum. <br/>1604: Willem van Oostrum, na de dood van Johan van Oostrum, zijn vader. <br/>1630: Lubbert van Westrenen, kanunnik, na opdracht van Willem van Oostrum, heer van Broekhuysen. <br/>1653: Winanda van Westrenen, van Wickenburg, na de dood van Lubbertus van Westrenen, haar vader. <br/>1657: Martinus van Westrenen, van Wickenburg, na de dood van Winanda van Westrenen, zijn zuster. <br/> (1659: Plecht van ƒ4500,- ten laste van Martinus van Westrenen t.b.v. Mr. Nicolaes Hamel, als erfgenaam van Maria de Wijk van Schevickhoven, weduwe van Mr. Johan Hamel, zijn moeder, onder verband van het huis Wickenburg, etc.) <br/> (1659: Plecht van ƒ4500,- ten laste van Martinus van Westrenen t.b.v. Hendrik Quint, onder verband van het huis Wickenburg etc.) <br/>1697: Frederick Hamel, heer van Stoetwegen, voor de helft, bij koop van Martinus van Westrenen; de executeurs van het testament van Hendrick Quint voor de wederhelft. <br/>1697: Ferdinant van Hatting, als echtgenoot van Mechtelt Maria Hamel, na opdracht van beide voorgaande eigenaars als 'quasi-eignaars', met het geheel.

Verzuim: <br/>1741: Margareta van Suchtelen, gehuwd met Mr. Hendrik Assuerus Wttewaal, na de dood van haar nicht Mechtelt Maria Hamel. <br/>1760: Ferdinant Wttewaal, na de dood van zijn moeder Margareta van Suchtelen.

Genealogische staten

Record creator

Familie Hamel 17e eeuw <br/>

Familie Van der Straten 1611 <br/>

Familie Riccen 1613, 1641 <br/>

Heerlijkheid Tienhoven 1622-1870 <br/>

Familie De Carpentier 1624 <br/>

Familie Van Suchtelen 1680, 1725 <br/>

Heerlijkheid Everdingen, Zijderveld en Golberdingen 1707-1708 <br/>

Familie Umbgrove 1709, 1731-1795 <br/>

Familie Hatting 1716, 1728 <br/>

Familie Van der Burgh 1723-1829 <br/>

Familie Bachman 1733 <br/>

Huis Wickenburg 1745-1861 <br/>

Familie Wttewaal 1756-1839 <br/>

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.



You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.



You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution