Return to search

Inventaris

1814-1939

View context

Nederland Nederland
Het Utrechts Archief

Finding aid sub-groups

C.G.M. Noordam
2013
Het Utrechts Archief

Physical description

37 m

General remarks

Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Vreeswijk 1814-ca. 1939

1986

2011

Volledig openbaar

Overbrenging van een overheidsarchief

Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 08)

Vreeswijk

Other descriptive information

Korte historische karakteristiek

Verantwoording van de inventarisatie

Elders berustende archieven

Vanwege de speciale band, welke Vreeswijk sinds de middeleeuwen met de stad Utrecht heeft gehad, bevinden zich in het archief van die stad belangwekkende bescheiden met betrekking tot Vreeswijk. Ook in de rijksarchiefbewaarplaats te Utrecht bevinden zich vele archieven, welke direct of indirect een licht werpen op de Vreeswijkse historie. Niet alleen betreft dit de reeds eerder genoemde archivalia, welke op grond van het KB van 8 maart 1879 naar de rijksarchiefbewaarplaats zijn overgebracht. Ook talrijke archieven van huizen, families, waterschappen, notariële archieven, kerkelijke archieven, welke zich in deze bewaarplaats bevinden, bevatten stukken, welke betrekking hebben op Vreeswijk. Deze verschillende archieven staan opgesomd in de Archievengids voor de Provincie Utrecht, verschenen in 1985.

Beknopte bibliografie

Boon, J.G.M. Vreeswijk Voorheen, Nieuwegein, 1972.

Historische Kring Nieuwegein Van Ridderhofstad tot Buitenplaats, Nieuwegein, 1979.

Schut, J. Vreeswijk in het Nieuws, Nieuwegein, 1984. <br/>Deel I : 1780-1850 Deel II : 1890-1920 Deel III : 1920-1944

Willemse, N.H. De Vreeswijksche paardentram in vroeger jaren, Utrecht, 1963.

Zeegers, G.H.L. Het Vreeswijksche Zandwinnings-bedrijf. in : Tijdschrift voor Economische Geografie, 33e jaargang, no. 6, 15 juli 1942.

Zutphen, F. van Vreeswijk aan de Lek, momenten uit de dorpsgeschiedenis, Vreeswijk, 1964.

Bijlage A: Nadere toegang op de inventarisnummers 2027-2030: door de ontvanger der directe belastingen te IJsselstein geregistreerde besluiten van het gemeentebestuur

1. Het Hervormd Armbestuur wordt toegestaan de armenwoningen, welke vanwege verhoging van de Lekdijk moeten verdwijnen, en waarvoor het een schadevergoeding van fl.1100, - heeft gehad, te herbouwen op een stuk grond van 24 vierkante ellen achter de kleine hulpschutsluis tussen de woning van Hendrik Pot en de Keet . 1829, 19 mei <br/>N.B. Zie bijlage G, kaartje 1, indelingsnummer 38.

2. Verhuur van het oude schoolhuis aan Jan Dirk Valkenburg, koopman in turf, wonende te Vreeswijk, voor de tijd van 6 jaar tegen fl.18, - per jaar. Het huis mag uitsluitend als woonhuis worden gebruikt. 1833, 30 juli

3. Acte van eedsaflegging door P.J.M, van der Muelen wegens zijn benoeming tot gemeente-ontvanger. 1833, 12 aug.

4. Aanstelling van Jan Wijnand van Arkel in de plaats van zijn overleden vader Nicolaas van Arkel tot veerschipper op Utrecht vice versa, waaraan tevens verbonden is de trekbeurt van schepen en vlotten met 2 paarden. Volgens aantekening in margine van burgemeester W. van der Muelen bedroeg de opbrengst van deze functie fl.500, - per jaar. 1833, 12 aug.

5. Openbare verpachting van de gemeentewaag . Gunning aan Cornelis Tukker voor fl.15, - per jaar voor de tijd van 6 jaar. 1833, 1 okt.

6. Eedsaflegging door voornoemde Cornelis Tukker. 1833, 14 okt.

7. Aanstelling van Hendrik de Jong tot plattelands heel- en vroedmeester voor de gemeente, met de verplichting de armen gratis te helpen met uitzondering van de verstrekking van geneesmiddelen. Met een vast jaarlijks tractement van fl.150, - uit de gemeentekas. 1835, 3 okt.

8. Aanstelling van Willem van Dijk Wzn. te Vreeswijk tot veerschipper op Utrecht vice versa in de plaats van de overleden Jan Wijnand van Arkel. 1839, 23 jan.

9. Aanstelling van Barend Schouten tot veerschipper op Utrecht vice versa, met de verplichting om Justina van Zijl, huisvrouw van Jacobus Brey, levenslang fl. 0, 60 per week uit te keren. 1839, 13 sept.

10. Benoeming van Geurt van Zonnenberg tot stille nachtwacht in de plaats van de overleden Jasper de Rie, tevens benoeming tot vaste klepwaker in de gemeente. 1839, 13 sept.

11. Aanstelling van Hendrik van Enst tot medicinae chi-rurginae doctor en vroedmeester der gemeente op een jaarlijks tractement van fl.200, - uit de gemeentekas. 1839, 11 nov.

12. Aanstelling van Jan van Dijk tot klepwaker in de plaats van de overleden Dirk Bruggeman. 1840, 3 jan.

13. Aanstelling van Pieter Lens tot genees-, heel-, en verloskundige op een jaarlijks tractement van fl.200, - , met de verplichting de armen gratis te helpen, met uitzondering van de levering van medicijnen. 1842, 1 april

14. Aanbesteding van het opsteken, schoonhouden van de dorpslantaarns, met de levering van olie, gedurende de winter 1842-1843. Gegund aan Jan van der Haar, timmerman te Vreeswijk voor fl.135, - . 1842, 6 sept. <br/>N.B. Er waren 14 paallantaarns , welke van het invallen der duisternis tot middernacht brandden, en 4 hoofdlantaarns, welke gedurende de gehele nacht brandden.

15. Transactie tussen de gemeente en de weduwe B . van Hoeven, tapster te Vreeswijk, waarbij geen gevolg zal worden gegeven aan de uitvoering van een opgemaakt proces-verbaal wegens overtreding van de bepalingen met betrekking tot de in-, uit-, of doorvoer van veraccijnsde waren, indien zij aan de gemeente-ontvanger fl.15, - boete betaalt, alsmede fl.2, 82 aan onkosten. 1843, 15 dec.

16. Eedsaflegging door Jan Gerrit Pallada wegens zijn benoeming tot gemeente-ontvanger. 1844, 15 maart

17. Aanstelling van Hendrik van Enst tot dokter en vroedmeester te Vreeswijk op een jaarlijks tractement van fl.150, - benevens fl.100, - voor huishuur, met de ver- 1844, 18 juli plichting de armen gratis te helpen met uitzondering van de levering van medicijnen.

18. Aanstelling van Dirk Kamu tot klepwaker in de plaats van de overleden Jan van Dijk , buiten bezwaar van de gemeentekas . 1847, 17 nov.

19. Openbare verpachting van de gemeentewaag. Gegund aan Jan Hendrik Kars tegen fl.26, - per jaar voor de tijd van 6 jaar. 1847, 14 dec.

20. Eedsaflegging door de voornoemde J.H. Kars. 1848, 14 jan.

21. Benoeming van Eduard Rombout, Hendrik Jan Coenraad Heitman , rijksambtenaren te Vreeswijk, Geurt van Zonnenberg en Dirk Kamu, klepwakers, Hendrik Mol en Gijsbertus de Vette, gerechtsdienaren te Vreeswijk, tot surveillanten met betrekking tot de gemeente-opcenten overeenkomstig het reglement op de in- en uitvoer van veraccijnsde waren. 1848, 15 febr.

22. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat genoemde personen op de volgende data beëdigd zijn als gemeenteraadslid: 1843, 6 jan. : Jan Spinhoven. 1843, 12 mei : Cornelis Kars. 1846, 24 april : Jan Gerrit Pallada. 1848, 26 febr. : Coenraad van Dijk Czn. en Jan Jacob Both. 1848, 4 mei

23. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat de volgende personen op genoemde data zijn geïnstalleerd en beëdigd als assessoren: 1843, 6 jan. : G. van Limbeek. 1846, 13 febr. : Cornelis Kars. 1848, 24 mei

24. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat Pieter Jan de Morree op die dag is geïnstalleerd en beëdigd als gemeenteraadslid . 1848, 4 okt.

25. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat op die dag Gerrit van Limbeek is beëdigd als gemeente-ontvanger. 1849, 7 mei

26. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat op die dag Jan Willem de Groot is beëdigd als gemeente-ontvanger. 1849, 17 aug.

27. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat op die dag Pieter van Dijk en Laurens Brandenburg als gemeenteraadslid zijn beëdigd. 1849, 6 sept.

28. Benoeming van Jan Frederik Coenraad Hufferman tot gemeentebode op een jaarlijks tractement van fl.80, - . 1849, 6 sept.

29. Aanstelling van Dirk van Zonnenberg en Johannes Lieshout tot assistent-klepwakers en waarnemers van de stille nachtwacht. 1849, 17 dec.

30. Verklaring van de gemeentesecretaris, dat Pieter Jan de Morree is beëdigd als assessor. 1850, 18 dec.

31. Aanstelling van Teunis Vink tot veerschipper van Vreeswijk op Utrecht vice versa, waaraan de trekbeurt van twee paarden verbonden is, in de plaats van de overleden Barend Schouten. Tevens benoeming van Jan Brey en Adrianus van Dijk als zetschippers op dat veer, voor de weduwen van Cornelis Brey en Willem van Dijk. 1850, 27 aug.

32. Beëdiging van de nieuw gekozen raadsleden Pieter Jacob Marius van der Muelen, Cornelis Kars, Jan Spinhoven, Pieter Heins, Joris Ambrosius Boereboom, Hendrik Bennik Az., Henrikus Jacobus Cranendoncq. 1851, 15 okt.

33. Benoeming van Krijn de Jong tot gemeente-ontvanger op een tractement van 5% van de gewone inkomsten. 1852, 20 jan. <br/>N.B. Volgens kanttekening van de burgemeester bedraagt dat salaris volgens de begroting fl.125, - .

34. Aanstelling van Jacobus Brey te Vreeswijk tot veer-schipper van Vreeswijk op Utrecht vice versa, waaraan de trekbeurt van 2 paarden verbonden is, in de plaats van de weduwe Cornelis Brey. 1852, 6 mei

35. Toekenning van een tractement van fl.100, - aan P.J.M, van der Muelen voor het waarnemen van de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand, welke betrekking hij tijdens zijn burgemeesterschap onbezoldigd uitoefende . 1852, 23 juli

36. Aanstelling van Willem Oosterlaak tot gemeentesecretaris op een jaarlijks tractement van fl.150, - 1852, 4 aug.

37. Aanbesteding van het uitbaggeren van de Vaartse Rijn en het onderhoud ervan gedurende twee jaar, vanaf de houten beschoeiing bij de noord-westelijke vleugelmuur van de benedenste waterkering van de grote sluis tot de moestuin van het Huis de Wiers, ter lengte van 748, 50 ellen. 1852, 11 aug.

38. Aanbesteding van de verlichting van de olielantaarns in het dorp gedurende de winter 1852-1853, met het onderhoud ervan. Gegund aan Mathijs Kroon voor fl.279, - 1852, 15 okt.

39. Aanstelling en eedsaflegging van het nieuw benoemde gemeenteraadslid Pieter van Dijk Hzn. 1852, 27 okt.

Bijlage B: Nadere toegang op de inventarisnummers 2419-2494 met betrekking tot de daarin voorkomende benoemingen en ontslagen. 1852, L. G, 22 mei

1. Benoeming van Hendrik Mol, gerechtsdienaar te Vreeswijk, tot cipier van het huis van bewaring, een functie die hij al gedurende 7 jaar uitoefent. 1852, L. J, 4 okt.

2. Benoeming van Jan Pouw, op voordracht van jhr. J.J. de Geer van 't Gein en Oudegein, tot buitengewoon veldwachter van de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas, 1853, L. P, 18 maart

3. Benoeming van Jan van Dijkhorst, veldwachter te Eemnes, tot veldwachter te Vreeswijk. 1853, L. P, 28 april

4. Benoeming van Jan van Dijkhorst tot veldwachter te Jutphaas, met ontslag uit zijn betrekking als veldwachter te Vreeswijk en benoeming tot buitengewoon veldwachter te Vreeswijk. 1853, L. P, 30 juli

5. Benoeming van Adrianus Stille, veldwachter te Loenen, tot veldwachter te Vreeswijk. 1856, L. G, 27 mei

6. Eervol ontslagverlening aan Hendrik Mol als cipier v^n het huis van bewaring te Vreeswijk. 1857, L. V, 18 aug.

7. Eervol ontslagverlening aan Jan Pouw als buitengewoon veldwachter van Jutphaas en Vreeswijk, op voordracht van jhr. J.J. de Geer van 't Gein en Oudegein. 1857, L. V, 31 aug.

8. Benoeming van Albertus van der Voort tot onbezoldigd buitengewoon veldwachter van Jutphaas en Vreeswijk op verzoek van jhr. J.J. de Geer van 't Gein en Oudegein. 1858, L. N, 29 dec.

9. Benoeming van dr. A.H. Teljer tot officier van gezondheid 2e klasse bij de rustende schutterij. 1862, L. S, 22 mei

10. Eervol ontslagverlening aan Maria van Zijlst, weduwe van B. Maarschalkerweerd, als schipperes van Utrecht op Vreeswijk vice versa, wegens het in werking treden van de stoombootdienst . 1862, L. S, 12 juni

11. Eervol ontslagverlening aan G. Tetenburg, schipper van Utrecht op Vreeswijk vice versa, wegens het in werking treden van de stoombootdienst. 1863, L. S, 15 jan.

12. Benoeming van G. van Baaien tot schipper tussen Utrecht en Vreeswijk in de plaats van de weduwe Eindhoven . 1864, L. S, 20 dec.

13. Benoeming van A. Bennik Hz. tot 2e luitenant bij de rustende schutterij. 1865, L. S, 10 jan.

14. Eervol ontslagverlening aan N.J. Schouten, schipper op het beurtveer van Utrecht op Vreeswijk, op eigen verzoek, daar er door de concurrentie van de schroef stoomboot weinig meer te verdienen is. 1866, L. B, 22 okt.

15. Eervol ontslagverlening aan J.L.H. Roijen als burgemeester van Vreeswijk en Jutphaas en benoeming van R.A. Verploegh Chassé tot burgemeester van Vreeswijk. 1866, L. S, 1 okt.

16. Eervol ontslagverlening aan A. Bennik Hzn. als 2e luitenant bij de rustende schutterij. 1867, L. V, 21 febr.

17. Ontslagverlening aan Adrianus Stille als veldwachter te Vreeswijk. 1867, L. V, 28 juni <br/>N.B. Waarschijnlijk betrof het oneervol ontslag, zie hiervoor brief 1867, L. V, 20 febr.

18. Aanstelling van G. J. van der Linden tot onbezoldigd rijksveldwachter . 1872, L. B, 20 sept.

19. Herbenoeming van burgemeester R. A. Verploegh Chassé tot secretaris van Vreeswijk. 1876, L. S, 28 sept.

20. Benoeming van P.J.M, van der Muelen tot 2e luitenant van het 2e bataillon van de rustende schutterij . 1881, L. O, 14 jan.

21. Verzoek van hulponderwijzeres H. v. d. Salm om ontslag wegens benoeming te Jutphaas. 1881, L. 0, 17 jan.

22. Verzoek van gemeente-ontvanger Willem Rant om ontslag, daar hij wegens verkoop van zijn woning gedwongen is de gemeente te verlaten. 1881, L. O, 25 febr.

23. Verzoek van P.J.M, van der Muelen namens zijn vader om deze, verhinderd door langdurige ongesteldheid, te ontslaan als wethouder. 1882, L. J, 5 okt.

24. Benoeming van J. Stek, molenaar van het stoomgemaal in de Wierse polder, tot onbezoldigd rijksveldwachter. 1882, L. O, 19 juni

25. Verzoek van het hoofd van de openbare lagere school W. Kloek om ontslag per 1 augustus. 1882, L. O, 14 juli

26. Verzoek van het hoofd van de openbare lagere school W. Kloek om ontslag per 17 juli. 1886, L. 0, 30 dec.

27. Verzoek van P.J.M, van der Muelen om eervol ontslag als gemeente-ontvanger per 1 februari 1887. 1891, L. M, 1 jan.

28. Verzoek van Catharinus Nolen om hem per 1 april 1891 te ontslaan als gemeentegeneesheer en zijn functie gedurende januari, februari en maart te laten waarnemen door C.N. Snellen , medicinae doctorandus en arts, thans gevestigd te Vreeswijk. 1891, L. M, 20 jan.

29. Verzoek van C.M. Snellen, arts, om hem tot gemeentegeneesheer te benoemen nu dr. C. Nolen ontslag heeft gevraagd. 1892, L. S, 3 nov.

30. Benoeming van A. Stuij tot onbezoldigd brugwachter bij de schipbrug over de rivier de Lek. 1892, L. S, 20 dec.

31. Benoeming van P.J.M, van der Muelen tot 1e luitenant bij het 2e bataillon van de rustende schutterij. 1894, L. B, 21 dec.

32. Ontslagverlening aan R.A. Verploegh Chassé als burgemeester van Vreeswijk, en benoeming per 1 januari 1895 tot burgemeester van Vlaardingen. 1894, L. J, 13 sept.

33. Eervol ontslagverlening aan G.J. van der Linden als veldwachter van de gemeente. 1894, L. O, 31 dec.

34. Verzoek van C. Koko om ontslag als onderwijzer aan de openbare lagere school per 1 februari. 1895, L. B, 11 jan.

35. Benoeming van R.M. van den Berg van Saparoea tot burgemeester. 1895, L. S, 8 maart

36. Benoeming van R.M. van den Berg van Saparoea tot gemeentesecretaris . 1896, L. G, 13 dec.

37. Verzoek van C.M. Snellen om verlening van ontslag per 1 januari 1897 als gemeentegeneesheer. 1896, L. G, 14 dec.

38. Verzoek van L. W. Buurman om hem in de opengevallen betrekking van gemeentegeneesheer te benoemen. 1898, L. O, 1 maart

39. Eervol ontslagverlening aan J. J. Bakker, sinds 1 april 1875 onderwijzer aan de openbare lagere school. 1900, L. A, 24 dec.

40. Herbenoeming burgemeester R.M. van den Berg van Saparoea. 1900, L. O, 22 febr.

41. Benoeming per 1 januari 1900 van mej . G. W. Renken, onderwijzeres te Gorinchem, tot onderwijzeres aan de openbare lagere school op een jaarwedde van fl.450, - . 1900, L. O, 25 jan.

42. Benoeming van de ambtenaar ter secretarie F. L. A. van der Kaaij tot gemeente-ontvanger. 1901, L. R, 16 febr.

43. Aanstelling van gemeente-veldwachter A. van der Stel tot onbezoldigd rijksveldwachter. 1901, L. R, 6 maart

44. Aanstelling van A. van Doorn, dijkopzichter van de Lekdijk Bovendams, tot onbezoldigd rijksveldwachter. 1901, L. V, 28 maart

45. Benoeming van A. van Montfoort te Vreeswijk tot buitengewoon veldwachter. 1902, L. V, 21 mei

46. Benoeming van G. van Ewijk, gemeente-arbeider te Vreeswijk, tot buitengewoon veldwachter. 1905, L. A, 9 aug.

47. Verzoek van mej. C. Draaijer, onderwijzeres aan de openbare lagere school, om ontslag om gezondheidsredenen per 1 september. 1905, L. A, 14 dec.

48. Verzoek van F.A. Bastiaans, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag wegens benoeming te Hilversum . 1905, L. O, 14 juli

49. Verzoek van J.G. van Ettingen, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag wegens benoeming te Baarn. 1907, L. A, 31 mei

50. Verzoek van J. Feitsma, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag wegens benoeming te Rotterdam. 1912, L. O, 15 april

51. Verzoek van E. J. Odendaal, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag per 1 juli wegens benoeming te Leiden. 1916, L. B, 14 dec.

52. Verzoek van W. Bouwman om ontslag per 1 januari 1917 wegens benoeming tot baasfitter te Oudewater. 1916, L. G, 27 maart

53. Eervol ontslag van R.M. van den Berg van Saparoea als secretaris van de gemeente. 1916, L. O, 12 febr.

54. Verzoek van R.M. van den Berg van Saparoea, sedert 21 jaar secretaris van de gemeente, om eervol ontslag uit die functie wegens gezondheidsredenen. 1916, L. O, 30 juni

55. Verzoek van W.J. Goedgebuure, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag per 1 september wegens benoeming te Meppel. 1916, L. O, 25 okt.

56. Verzoek van R.A. Timmers, onderwijzer aan de openbare lagere school, om ontslag wegens benoeming te Nijmegen. 1917, L. B, 15 juni

57. Verzoek van M. Bovenberg, boekhouder van gemeentewerken, om ontslag per 1 juli wegens benoeming tot ambtenaar ter secretarie in de gemeente Holten. 1917, L. O, 5 jan.

58. Benoeming van mej. T. Eijsma te Utrecht tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school tegen fl.50, - per maand. 1917, L. O, 22 febr.

59. Eervol ontslagverlening aan mej. T. Eijsma te Utrecht als tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere school. 1917, L. O, 7 sept.

60. Eervol ontslagverlening aan J. J. Rotteveel per 1 september als onderwijzeres aan de openbare lagere school. 1917, L. O, 15 okt.

61. Benoeming van mej. W. Menke tot onderwijzeres aan de openbare lagere school per 16 oktober. 1919, L. A, 13 febr.

62. Ontslagverlening aan R.M. van den Berg van Saparoea als ambtenaar van de burgerlijke stand. 1919, L. A, 24 jan.

63. Ontslagverlening aan C. Ket als correspondent van de districtsarbeidsbeurs te Utrecht en benoeming van G. Driessen als zodanig. 1919, L. A, 30 juni

64. Ontslagverlening aan G. Brij als ambtenaar van de burgerlijke stand. 1919, L. B, 3 april

65. Benoeming van H. G. A. Jacobs te Nijmegen tot administrateur boekhouder van het gas- en waterleidingbedrijf tegen fl.1200, - per jaar. 1920, L. O, 22 april

66. Ontslagverlening aan mej. C. W. Flach als onderwijzeres aan de openbare lagere school per 15 mei.

Bijlage C: Nadere toegang op de inventarisnummers 2419-2494 met betrekking tot daarin voorkomende reglementen, verordeningen, instructies en statuten

1. Reglement voor de sleepdienst van het stoomschip Erasmus, waarvan de directie in handen is van P.J.M, van der Muelen en J.W. de Groot . 1852, L. S, 26 april

2. Reglement en tarieven voor de stoombootdienst van Deventer op Rotterdam en terug, waarvoor vergunning is verleend aan D.J. van Doorninck te Deventer. 1853, L. S, 30 april

3. Reglementen en tarieven voor de stoombootdienst van Arnhem op Rotterdam, waarvoor vergunning is verleend aan J. W. de Groot en L. de Groot onder de firma J. W. de Groot en Comp. te Vreeswijk. 1853, L. S, 9 juli

4. Reglement voor het vervoer van goederen met de sleepboot van de heren Dufour en Schoonheim. 1854, L. S, 27 dec.'53

5. Reglement voor de besturen der parochiale en andere katholieke instellingen van liefdadigheid in het aartsbisdom Utrecht . 1855, L. A, 18 jan.

6. Reglement, waarop door de Culemborgsche Stoombootrederij met haar stoomboot Stad Culemborg gesleept wordt op de Rijn, het Pannerdens kanaal, de Neder-Rijn, de Lek en de Alblas, van Rotterdam naar Lobith en omgekeerd. 1856, L. S, 20 sept.

7. Synodaal reglement voor de diaconiën van de Nederlands Hervormde kerk. 1857, L. R, 11 dec.

8. Reglement en tarief van de stoomsleepdienst De Ver-eenigde 's Hertogenbosche Stoombootmaatschappijen, waarvoor vergunning is verleend aan A. van der Schuijt en Th. van Rijckevorsel. 1858, L. S, 14 jan.

9. Reglement en tarief voor de schroefstoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee tussen Amsterdam en 's Hertogenbosch. 1858, L. S, 17 maart

10. Verordening op het invorderen van schoolgeld voor kinderen, die de openbare lagere school in de gemeente bezoeken. 1859, L. O, 20 juni

11. Instructie voor de openbare onderwijzer in de gemeente. 1859, L. O, 20 april

12. Reglement op de stoombootdienst tussen Rotterdam en Keulen, waarvoor vergunning is verleend aan P. J. Berger te Venlo. 1859, L. S, 10 febr.

13. Reglement voor de stoombootdienst van Amsterdam naar Gorinchem en terug, waarvoor vergunning is verleend aan P. Tegel te Amsterdam en H. J. Belzer te Gorinchem . 1860, L. S, — mei

14. Reglement voor de schroefstoombootdienst van Utrecht op Vreeswijk en terug, namelijk van de Rijnkade of spoorwegbrug te Utrecht tot de schutsluis te Vreeswijk, waarbij ook wordt aangelegd te Jutphaas aan het Brughuis. 1862, L. S, 23 mei

15. Reglement en tarief voor de stoombootdienst van Gorinchem naar Amsterdam en terug. 1864, L. S, 24 mei

16. Ontwerp-keur op het dijkleger in het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. 1867, L. L, 4 sept.

17. Verordening tot het geldig verklaren van de plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd. 1871, L.V, 5 sept.

18. Reglement en tarief voor de stoomsleepdienst, waarvoor vergunning is verleend aan H. Bennik H.Rz. te Vreeswijk met de boot Maria (16 pk). 1880, L. O, 19 aug.

19. Reglement voor de telegraafdienst in verband met de riviercorrespondentie, vastgesteld door de minister van Waterstaat, Nijverheid en Handel. 1881, L. R, 9 nov.

20. Verordening tot regeling van het vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank in de gemeente Vreeswijk. 1882, L. B, 21 nov.

21. Statuten van de vereniging De Kerkelijke Kas. 1888, L. K, 14 sept.

22. Verordening regelende het vorderen van persoonlijke diensten . 1889, L. V, 25 mei

23. Keur of politieverordening van het waterschap De Wiers en De Geer. 1898, L. W, 5 aug.

24. Verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel van de openbare lagere school. 1902, L. O, 6 mei

25. Verordening op de heffing van vergunningsrecht voor de kleinhandel in sterke drank. 1905, L. D, 30 jan.

26. Verordening voor de gemeente Vreeswijk ingevolge artikel 1 van de Woningwet, benevens bepalingen omtrent slopen en bouwen. 1905, L. W, 25 juli

27. Verordening tot het heffen van schoolgelden in de gemeente Vreeswijk. 1906, L. O, 31 juli

28. Verordening bepalende welke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, gelden. 1906, L. V, 29 mei

29. Ontwerp-keur voor de waterschappen Schalkwijk, Blokhoven en Biester. 1907, L. W, 1 febr.

30. Verordening tot regeling van de jaarwedden van het onderwijzend personeel van de openbare lagere school. 1908, L. V, 23 juli

31. Verordening betreffende bestrijding van drankmisbruik op dagen van demobilisatie in de gemeente Vreeswijk. 1916, L. D, 30 sept.

32. Ontwerp-verordening, opgesteld door de linie-commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, regelende de hulp, die de bevolking in de militaire werkzaamheden zal verrichten. 1916, L. V, — sept.

33. Verordening op de invordering van kade-, los- laad-, of liggelden. 1916, L. V, 21 maart

34. Verordening tot regeling van de jaarwedden van onderwijzers in de gemeente Vreeswijk. 1918, L. O, 26 febr.

35. Verordening tot regeling van de jaarwedden van de onderwijzers in de gemeente Vreeswijk. 1918, L. ., 21 nov.

36. Verordening regelende de beloningen voor het geven van het herhalingsonderwijs in de gemeente Vreeswijk. 1918, L.., 21 nov.

37. Ontwerp-keur van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, houdende bepalingen omtrent het graven, planten, weiden enz. op en nabij de dijk en zijn aanhorigheden. 1919, L. K, 17 april

Bijlage D: Nadere toegang op de inventarisnummers 2419-2494 met betrekking tot daarin voorkomende jaarlijkse verslagen

Burgemeesters, secretarissen, ontvangers 1814-1971

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution