Return to search

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

(1897) 1908-1978 Reference: 622

View context

Nederland
Stadsarchief Rotterdam

Finding aid sub-groups

https://hdl.handle.net/21.12133/A978564BB3F9465DB1830F927E47D92C
G.Verhoeven
2024
Stadsarchief Rotterdam
Nederlands

General remarks

Plaats van uitgave

Rotterdam

Jaar van uitgave

2024

Overheid of particulier

Particulier

Auteursrechten

U hebt toestemming van de houder van de auteursrechten tot bewerken en verspreiden van de documenten binnen de grenzen van de Creative Commons Licentie by NC ND 4.0.

Other descriptive information

Geschiedenis van de archiefvormers en daarmee verbonden bedrijven

Geschiedenis van de archiefvormers en daarmee verbonden bedrijven

Inleiding

Inleiding

Het hoofdarchief is tot 1939 gevormd door de directie van NV GEM, vanaf 1939 door de directie van HES en GEM NV. Het bevat behalve archieven van deze ondernemingen ook archiefmateriaal van en over dochterondernemingen, overgenomen bedrijven en ondernemingen waarin werd deelgenomen. Van de voornaamste bedrijven waarvan archiefmateriaal is aangetroffen, volgt hieronder een korte geschiedenis, voor zover die te achterhalen was en relevant kon worden geacht. De bedrijven zijn chronologisch gerangschikt op jaar van overname of start van deelneming door GEM of HES.

Hoofdbedrijven

Hoofdbedrijven

NV Graan Elevator Maatschappij (1908-1939)

NV Graan Elevator Maatschappij (1908-1939)

Van 1904 tot 1908 werden in de Rotterdamse haven diverse elevatormaatschappijen opgericht. Ze ondervonden veel weerstand van partijen die handmatige lossing en weging niet wilden inruilen voor mechanisering. Op 26 februari 1908 richtten reders, cargadoors en stuwadoors (aandelen A) en graanimporteurs, expediteurs en factors (aandelen B) een nieuwe onderneming op: de NV Graan Elevator Maatschappij (GEM). Met elevators die betrouwbaar gewogen graan konden leveren, wisten zij de overslag volledig in handen te krijgen. De arbeiders, meters en wegers waren moegestreden en konden geen verzet van betekenis meer bieden. In 1913 verliep al 96% van de graanoverslag via elevators, hoofdzakelijk rechtstreeks naar binnenvaartschepen, voor de rest naar silo's aan de Maashaven.
Zie Ch.A. Cocheret, "Het elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 1908-1933" (Rotterdam 1933) 110-144.

In 1939 wijzigde de NV GEM zijn naam in Haven en Scheepvaartbedrijven NV (HES) om uitdrukking te geven aan de veelzijdigheid van de activiteiten en deelnemingen. HES stond de vertrouwde naam GEM af aan de nieuw opgerichte exploitatiemaatschappij GEM NV, die de vloten van de HES en de Onderlinge GEM kocht. HES en Onderlinge GEM gingen verder als holdingmaatschappijen, met 542 respectievelijk 458 aandelen in de nieuwe GEM NV.

Haven en Scheepvaartbedrijven NV (1940-2014)

Haven en Scheepvaartbedrijven NV (1940-2014)

NV Graan Elevator Maatschappij werd in 1940 voortgezet als houdstermaatschappij Haven en Scheepvaartbedrijven NV (HES). De vertrouwde naam GEM werd afgestaan aan de nieuwe exploitatiemaatschappij GEM NV. Beide bedrijven stonden onder dezelfde directie en gebruikten het Elevatorhuis aan de Parklaan als hoofdkantoor. De eerste jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van HES op 7 juni 1941 kon niet worden gehouden in het Elevatorhuis, omdat een deel daarvan was gevorderd door de Wehrmacht. Er werd daarom vergaderd 'ten kantore der met ons gelieerde NV Damco'.

HES ging deelnemen in talrijke bedrijven die zich richtten op logistieke diensten in havens, met name overslag van droge bulkproducten. In 1985 verwierf HES een meerderheidsbelang in Frans Swarttouw over, in 1991 gevolgd door overname van Interstevedoring. Deze bedrijven werden in 1993 met GEM gefuseerd tot de nieuwe dochteronderneming European Bulk Services (EBS).

In 1992 ging HES Beheer naar de beurs. De onderneming werd in 2014 overgenomen door Hestya en van de beurs gehaald. In 2015 is de naam Hestya gewijzigd in HES International. Het hoofdkantoor zit in 2023 aan het Weena te Rotterdam.

Graan Elevator Maatschappij NV (1940-1972), voortgezet als BV (1972-1993) (dochteronderneming)

Graan Elevator Maatschappij NV (1940-1972), voortgezet als BV (1972-1993) (dochteronderneming)

NV GEM werd in 1940 voortgezet als houdstermaatschappij HES NV. Deze richtte samen met Onderlinge GEM een nieuwe exploitatiemaatschappij op onder de vertrouwde naam GEM NV. HES bezat 542 aandelen, Onderlinge GEM 458. HES en Onderlinge GEM verkochten hun vloten aan GEM.

De schaalvergroting in de bulkscheepvaart na de Tweede Wereldoorlog vereiste grotere opslagcapaciteit. Rechtstreekse overslag op binnenschepen gaf te veel planningsproblemen en tijdverlies. GEM opende in 1967 samen met de Graan Silo Maatschappij (GSM) een nieuwe terminal voor op- en overslag in de Botlek, waar grotere schepen konden aanmeren.

De aandeelhouders HES en Onderlinge Belegging Maatschappij 'Elevator' vormden GEM in 1973 om van NV in BV. Tegelijk richtten zij nog twee BV's op: HESOND en GEM Consulting and Engineering, belast met onder meer nieuwbouw in de Chemiehaven, vijfde Botleklosser, nieuwe drijvende elevators, Europoortinstallatie en nieuw kantoor. Deze drie werkmaatschappijen werden in 1974 samen geplaatst onder Synchron BV.

In 1973 had GEM deelnemingen in silomaatschappijen (SEGMIJ, TGM Terneuzen en MRM Rouen), transportbedrijven (Palte & Haentjens R'dam en Société de Transports Internationaux en Vrac Luxemburg) en diervoeding (Trouw & Co A'dam).

De Europese landbouwpolitiek beperkte de import van graan om Europese boeren te beschermen. HES Beheer besloot in 1993 tot een fusie van de GEM met het aandeel in Koninklijke Frans Swartouw (deelneming vanaf 1985) en Interstevedoring (overgenomen in 1991). Het nieuwe conglomeraat kreeg de naam European Bulk Services (EBS).

Dochterondernemingen, overgenomen bedrijven en deelnemingen

Dochterondernemingen, overgenomen bedrijven en deelnemingen

NV Corporatie van beëedigde wegers en meters 'De Volharding' (1907-1913; deelneming)

NV Corporatie van beëedigde wegers en meters 'De Volharding' (1907-1913; deelneming)

Meters en wegers van de zogenaamde Oude Corporatie weigerden om hun werk te doen op schepen die per elevator werden gelost. Dit leidde tot grote problemen in de graaonoverslag. Belanghebbenden bij de graanhandel zochten een oplossing in de oprichting van een nieuwe, onafhankelijke corporatie. De eerste plannen dateren van 1905, maar het kwam pas tot oprichting op 28 mei 1907 in de vorm van de NV Corporatie van beëedigde wegers en meters 'De Volharding'. De oprichters waren D.L. Uyttenboogaart van Het Nederlandsche Veem, dat de directie voerde over de Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators, en graanfactor W.J. Prins. Zij namen elk tien van de zestig aandelen à 1.000 gulden voor hun rekening. Diverse cargadoors en stuwadoors voorzagen De Volharding van de rest van het benodigde kapitaal. Binnen enkele maanden had De Volharding honderd mensen in dienst. De lonen waren relatief hoog en de gehanteerde tarieven laag. Zo werd het verzet van de Oude Corporatie gebroken en de gunst van de reders gewonnen, maar De Volharding was wel een kostbare onderneming. De in 1908 opgerichte GEM had de aandelen van de MEDE overgenomen en draaide steeds meer op voor de tekorten. GEM ging daarom zelf wegers en meters opleiden en in dienst nemen. Toen duidelijk was dat de elevator de strijd tegen het handwerk definitief had gewonnen en de tarieven omhoog konden, kon GEM aansturen op liquidatie van De Volharding. Die kreeg na de nodige verwikkelingen zijn beslag in 1913.

NV Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators (1904-1908; overname 1908)

NV Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators (1904-1908; overname 1908)

Eeuwenlang werd graan vervoerd in zakken, die met de hand werden gelost. Overslagbedrijf NV Het Nederlandsche Veem gaf rond 1900 de aanzet tot mechanisering van dit arbeidsintensieve proces. Het bouwde silo De Eersteling aan de Rijnhaven en richtte in 1904 samen met vijf Rotterdamse cargadoorsbedrijven de Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators (MEDE) op. De directie werd gevoerd door Het Nederlandsche Veem. De in Duitsland aangekochte elevators gaven echter problemen met het wegen van het graan, wat tot onvrede bij de ontvangers leidde. Bovendien kreeg de maatschappij te maken met protesten van werklieden, wegers en meters. Die voelden zich in hun bestaan bedreigd door de inzet van elevators in de haven. Veel bedrijven die van hen afhankelijk waren, durfden daarom niet in zee te gaan met de elevatormaatschappij. Dit noopte de MEDE tot het aangaan van relatief ongunstige contracten om de nering gaande te houden. Op 1 december 1908 besloten de aandeelhouders de maatschappij te ontbinden. De liquidatie werd opgedragen aan de directie, Het Nederlandsche Veem. De GEM name de elevators en de rest van de inventaris over.

Ch.A. Cocheret, "Het elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 1908-1933" (Rotterdam 1933) 22-115.

NV Onafhankelijke Graan-Elevator Maatschappij (1913-1920; deelneming)

NV Onafhankelijke Graan-Elevator Maatschappij (1913-1920; deelneming)

In 1910 richtte een Nederlands-Belgische combinatie de Independent Grain Elevator Company op, met onder meer Frans Swarttouw in een hoofdrol. Het nieuwe type elevator dat deze gebruikte, gebouwd door Werf Conrad te Haarlem, voldeed niet goed. In 1913 was de maatschappij gedwongen een overeenkomst te sluiten met GEM, vormgegeven in de NV Onderlinge Graan Elevator Maatschappij. De partijen verplichtten zich om nieuwe machines alleen via deze vennootschap in te kopen. Om de directie in staat te stellen dit te doen, werd de Independent in november 1913 omgezet in de NV Onafhankelijke Graan Elevator Maatschappij. Deelnemers waren GEM als onderneming, GEM-directeur Uyttenboogaart en GEM-procuratiehouder Smalt jr. op persoonlijke titel, A.J.M. Goudriaan, koopman te Rotterdam, Frans Swarttouw, The Antwerp Grainwork Company en de Rotterdamse Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij. Tot het ingebrachte kapitaal behoorden de zes elevators van de Independent Grain Elevator Company.

In 1917 nam de Onafhankelijke GEM de machines over van een andere concurrent, de Nederlandsche Elevator Maatschappij, die het mede door de oorlogsomstandigheden niet langer volhield. Ze werden deels betaald in aandelen; de Nederlandsche Elevator Maatschappij bleef daarom bestaan als houdstermaatschappij.

De Onafhankelijke GEM werd geliquideerd in 1920. Een deel van de machines werd verkocht, de resterende gingen over naar de Onderlinge GEM.

Zie Ch.A. Cocheret, "Het elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 1908-1933" (Rotterdam 1933) 123-125.

NV Onderlinge Graan Elevator Maatschappij (1913-1962), voortgezet als Onderlinge Belegging Maatschappij 'Elevator' NV (1962-), en Onderlinge Graan Elevator Maatschappij NV (1962-) (deelneming)

NV Onderlinge Graan Elevator Maatschappij (1913-1962), voortgezet als Onderlinge Belegging Maatschappij 'Elevator' NV (1962-), en Onderlinge Graan Elevator Maatschappij NV (1962-) (deelneming)

De Onderlinge Graan Elevator Maatschappij werd opgericht in 1913 door Independent Grain Elevator Company en GEM. Independent gebruikte elevators van een type dat niet goed voldeed en verloor de concurrentie. Partijen verplichtten zich om alleen nog deugdelijke machines aan te schaffen, uitsluitend via Onderlinge GEM. Independent, intussen omgedoopt tot Onafhankelijke Graan Elevator Maatschappij, werd in 1920 geliquideerd. Een deel van de machines werd verkocht, de overige ondergebracht in Onderlinge GEM.

Per 1 januari 1940 droeg Onderlinge GEM haar elevatorbedrijf over aan de samen met HES opgerichte GEM NV. Zij ging verder als holding company, met een belang van 458 van de 1000 aandelen in GEM NV.

In 1961 werd de doelstelling van Onderlinge GEM gewijzigd, van het exploiteren van elevators in het deelnemen in haven- en scheepvaartbedrijven. De naam werd veranderd in Onderlinge Belegging Maatschappij 'Elevator' NV, een zuivere effectenbeleggingsmaatschappij. Tegelijk werd een dochtermaatschappij opgericht, Onderlinge Graan Elevator Maatschappij NV, die zich uitsluitend bezighield met het sluiten van graanlossingscontracten.

De 'Elevator' gaf 3000 aandelen uit. In 1970 bezat HES er 1640, Nederlandse Elevator Belegging Maatschappij 1000, Frans Swarttouw 182 en Furness 178. De 'Elevator' bezat op zijn beurt aandelen in Onderlinge GEM (100%), GEM (45,8%), Graansilo Maatschappij (25%), SEGMIJ (13,8%), Het Nederlandsche Veem (c. 25%) en de Nieuwe Beurs van Koophandel.

NV Centrale Graanfactorij (1916-1985; deelneming)

NV Centrale Graanfactorij (1916-1985; deelneming)

Een van de taken van een graanfactor was het bemonsteren van lading. Hierbij was vaak sprake van misstanden, zoals het berekenen van te hoge tarieven en het nemen van onnodig veel of grote monsters. GEM richtte met steun van expediteurs en factors in 1916 de onafhankelijke NV Centrale Graanfactorij op, die tegen veel lagere tarieven werkte en betrouwbaarheid garandeerde. GEM beloofde deze NV op te heffen zodra de factors zich zelf aaneensloten tot een krachtige, gezonde onderneming. Door omstandigheden bleef de Centrale Graanfactorij echter bestaan tot 1985, toen het werd geliquideerd.

NV Graansilo Maatschappij (1910-1972), voortgezet als BV (deelneming vanaf 1919, overname 1970)

NV Graansilo Maatschappij (1910-1972), voortgezet als BV (deelneming vanaf 1919, overname 1970)

De Rotterdamse Graansilo Maatschappij NV (GSM) is opgericht in 1910. Het bedrijf bouwde aan de Maashaven de toentertijd grootste silo van Europa, bovendien het grootste gebouw van gewapend beton in Nederland. In 1919 werden GEM en Internationale Controle-Maatschappij (ICM), een dochteronderneming van Société Générale de Surveillance (SGS) te Genève, aandeelhouders. In 1929 namen SGS 50% en GEM en Onderlinge GEM elk 25% van de aandelen over. In 1939 werd het aandeel van GEM in GSM ondergebracht in HES. In 1942 overleed directeur Schutter van GSM; GEM-directeuren, tevens GSM-commissarissen Gips en Smalt werden benoemd tot waarnemend directeuren en ontvingen daarvoor maandelijks salaris. Een van de problemen waar zij mee te maken kregen, was dat mede-aandeelhouder SGS door de Duitsers werd aangemerkt als Joods bedrijf. De dreigende 'Veräusserung' van het aandelenpakket, die ook HES en daarmee GEM in problemen zou brengen, konden zij ternauwernood voorkomen.

In 1969 verkocht SGS haar 50% belang in GSM aan GEM. Een jaar later verkochten ook HES en Onderlinge GEM hun aandelen aan GEM. Die was nu volledig eigenaar en ging per 1 januari 1971 de directie over GSM voeren. De administratie en het personeel van GSM werden ondergebracht bij GEM, zodat GSM alleen nog vast vermogen bezat. In 1972 werd GSM NV omgezet in een BV.

De silo in de Maashaven werd in 1930 uitgebreid. Met zijn 65.000 ton was het opnieuw de grootste graansilo van Europa. Verdere uitbreidingen, tot 90.000 ton, vonden plaats in 1951-1952. In 1966 namen GEM en GSM samen een nieuwe terminal in Botlek in gebruik, waar eind jaren '90 ook een nieuwe silo werd gebouwd. De reeds leegstaande Maassilo werd in 2003 definitief buiten gebruik gesteld en ging na restauratie dienstdoen als evenementenlocatie.

NV Nederlandsche Beleggingstrust (1928-1972), voortgezet als BV (dochteronderneming)

NV Nederlandsche Beleggingstrust (1928-1972), voortgezet als BV (dochteronderneming)

NV Nederlandsche Beleggingstrust (NBT) is in 1928 opgericht als financieringsdochteronderneming van GEM, na 1939 van HES. Na statutenwijziging in 1960 droeg NBT al haar vorderingen over aan HES. Omgekeerd droeg HES al haar aandelen exclusief deelnemingen over aan NBT, die daarmee een zuivere effectenbeleggingsmaatschappij werd.

De jaarstukken van NBT werden vastgesteld en goedgekeurd in de vergaderingen van commissarissen en aandeelhouders van GEM, na 1940 van HES. Zij bevinden zich dus in de desbetreffende rubriek van dat archief.

SEGMIJ Silo-, Elevator- en Graanfactormaatschappij (1895-; deelneming vanaf 1931)

SEGMIJ Silo-, Elevator- en Graanfactormaatschappij (1895-; deelneming vanaf 1931)

In 1895 stichtte de familie Korthals Altes met enkele deelgenoten de Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo's en -pakhuizen, met als doel de bouw van een graansilo aan het Buiten IJ te Amsterdam. Met de gemeente Amsterdam werd een erfpachtcontract afgesloten, in 1896 begon de bouw en in 1898 werd de silo in gebruik genomen. Sinds 1911 werden voor het lossen van schepen elevators gebruikt in plaats van jacobsladders.

In juni 1918 vond een fusie plaats met de firma Wed. C. Stants en Zn. De naam werd gewijzigd in Nederlandsche Silo-, Elevator- en Graanfactormaatschappij NV (SEGMIJ). Als aandeelhouders traden toe enkele factorfirma's, Blaauwhoedenveem-Vriesseveem en een groep reders onder leiding van KNSM. In 1931 deed Blaauwhoedenveem-Vriesseveem zijn aandelen in SEGMIJ over aan een Rotterdamse groep onder leiding van GEM. Sindsdien hadden Rotterdamse en Amsterdamse partijen elk circa 1/3 van de aandelen van SEGMIJ; daarnaast was circa 1/3 in handen van de Société Générale de Surveillance SA te Genève. Het belang van GEM was na 1939 ondergebracht bij HES en Onderlinge GEM. De directeuren van GEM, later HES, waren commissaris bij SEGMIJ.

NV De Beurs van Koophandel (Maatschappij tot Exploitatie van het Beursgebouw) (1933-; deelneming)

NV De Beurs van Koophandel (Maatschappij tot Exploitatie van het Beursgebouw) (1933-; deelneming)

In 1926 begon het Groote Comité ter bevordering van de totstandkoming eener nieuwe Beurs van Koophandel met het maken van plannen voor de bouw en exploitatie van het nieuwe beursgebouw aan de Coolsingel. GEM steunde de plannenmakerij, ook financieel. In 1933 werd de NV De Beurs van Koophandel opgericht. GEM en Onderlinge GEM tekenden elk voor 50.000 gulden in op het aandelenkapitaal van drie miljoen. In 1936 begon de bouw van het beurscomplex. Het bleef bij het bombardement redelijk gespaard en kon in 1941 in gebruik worden genomen.

Damco Scheepvaart Maatschappij NV (1918-1972; deelneming vanaf 1937)

Damco Scheepvaart Maatschappij NV (1918-1972; deelneming vanaf 1937)

NV Rijnvaart Maatschappij Damco, later Damco Scheepvaart Maatschappij NV, werd opgericht in 1918 als voortzetting van C.W.H. van Dam & Co. Het was een schepenverhuurbedrijf dat voorzag in sleepvaart, hoofdzakelijk op de Rijn. In 1937 verschafte de Nederlandse Beleggings Trust, dochteronderneming van GEM, kapitaal voor uitbreiding van de vloot. De hiermee verworven aandelen werden ondergebracht bij GEM, vanaf 1939 HES; de directeuren werden commissarissen bij Damco.

Sleepvaart raakte na de Tweede Wereldoorlog uit de gratie door de opkomst van duwvaart en Damco raakte belangrijke klanten kwijt. In 1972 deed HES haar aandelenpakket over aan Ruys Transportgroep NV.

Scheepvaart-Maatschappij Codam NV (1939-; deelneming)

Scheepvaart-Maatschappij Codam NV (1939-; deelneming)

Scheepvaart-Maatschappij Codam NV werd in 1939 opgericht door Damco en zijn directeur L.A. van Gunsteren. Het voornaamste doel was het mogelijk maken van de aankoop van een vloot van 39 schepen van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij. Deze hypotheekbank was in de crisisjaren door liquidaties in bezit gekomen van veel schepen en wilde deze te gelde maken.

Damco en GEM (vanaf 1940 HES) namen elk voor 50% deel in Codam. De directeuren van HES waren commissarissen.

NV Het Nederlandsche Veem (1896-1968; deelneming vanaf 1939)

NV Het Nederlandsche Veem (1896-1968; deelneming vanaf 1939)

In 1896 bundelde een aantal vemen in Amsterdam de krachten in Het Nederlandsche Veem (HNV). Er werden nieuwe pakhuizen gebouwd: in Amsterdam het Oranje Nassau Veem aan de Barentszkade en in Rotterdam graanpakhuis De Eersteling aan de Rijnhaven. Gedelegeerd commissaris J.C. Smalt sr was belast met de Rotterdamse zaken van HNV en begon daar kort na de eeuwwisseling een elevatorbedrijf, dat uitmondde in de oprichting van GEM in 1908.

In 1939 stapte GEM (vanaf 1940 HES) in HNV als geldschieter en een jaar later verwierf HES na een grondige reorganisatie van HNV de meerderheid van de aandelen. Iets minder dan de helft van dit pakket werd ondergebracht bij de Onderlinge GEM (vanaf 1962 Onderlinge Beleggings Maatschappij Elevator). GEM-directeuren Smalt en Gips traden toe tot de raad van commissarissen van HNV, onder voorzitterschap van D.L. Uyttenboogaart.

In 1941 ging HES deelnemen in een nieuwe dochtermaatschappij van HNV, de NV Het Nederlandsche Koelveem, gevestigd te Amsterdam; de directie daarvan werd gevoerd door NV Wm.H. Müller & Co.

In 1968 droegen HES en Onderlinge Beleggings Maatschappij Elevator hun aandelen in HNV over aan Blaauwhoed, dat na een fusie met Pakhuismeesteren verderging als Pakhoed.

NV Het Nederlandsche Koelveem (1941-1973; deelneming)

NV Het Nederlandsche Koelveem (1941-1973; deelneming)

De NV Het Nederlandsche Veem richtte in 1941 de NV Het Nederlandsche Koelveem op. HES was lid van de raad van toezicht, later de raad van beheer. De directie werd opgedragen aan Wm.H. Müller & Co NV, tevens aandeelhouder. In het archief van die firma bevindt zich een aandelenregister over de periode 1950-1967 (Stadsarchief Rotterdam, Archief 1256, inv.nr 1938). In 1967 droegen NV Het Nederlandsche Veem en NV Amsterdamsch Havenbedrijf hun aandelen over aan de twee resterende partijen: Müller en HES, die elk 50% bezaten.
In 1972 werd besloten de activiteiten van het bedrijf te beëindigen. Per 1 januari 1973 was C.J. Kruijer NV eigenaar van het koelhuis en de naam. De NV Het Nederlandsche Koelveem werd omgezet in een BV. In plaats van een raad van beheer kwam een raad van commissarissen, waarin alleen natuurlijke rechtspersonen zitting konden hebben; namens HES trad directeur P.J.G. Furnée op als enige commissaris. De BV wikkelde de resterende rechten en plichten van de NV af en liquideerde vervolgens het bedrijf.

Het Rotterdamsche Veem Koeltrans NV (1942-1951; deelneming)

Het Rotterdamsche Veem Koeltrans NV (1942-1951; deelneming)

HES, Wm.H. Müller & Co NV en vier Duitse bedrijven richtten in 1942 Het Rotterdamsche Veem Koeltrans NV op. De directie, opgedragen aan Müller, probeerde aan de Lekhaven in Rotterdam een koelhuis te realiseren. Dit kwam echter niet van de grond, mede door gebrek aan bouwmaterialen. Na de oorlog bleven HES en Müller als enige belanghebbenden over, elk voor 50%. In 1950 besloten zij de verplichtingen van het bedrijf te liquideren. Een jaar later droeg HES zijn aandelen over aan Müller.

Nederlandsche Kaiser-Frazer Fabrieken NV (1948-1958; deelneming)

Nederlandsche Kaiser-Frazer Fabrieken NV (1948-1958; deelneming)

Nederlandsche Kaiser-Frazer Fabrieken NV (NEKAF) werd in 1948 opgericht voor de assemblage van auto's, onder meer de uit de VS ingevoerde Kaiser-Frazer en Jeep, en de Europese Simca. Het bedrijf was gevestigd aan de Waalhaven. HES was aandeelhouder en directeur J.C. Smalt werd commissaris. In 1958 werd de onderneming geliquideerd; de gebouwen en machines werden gekocht door Chrysler.

In de bibliotheek van het Stadsarchief berusten de gedrukte statuten en een complete serie jaarverslagen van NEKAF (J 399).

Koninklijke Maatschappij Wegenbouw NV (1922-1973; deelneming vanaf 1948)

Koninklijke Maatschappij Wegenbouw NV (1922-1973; deelneming vanaf 1948)

Maatschappij Wegenbouw (vanaf 1953 Koninklijke) is in 1922 ontstaan door fusie van Stoomwalsenbedrijf Boesewinkel en Bitumenweg. De opkomst van de auto en de behoefte aan asfaltwegen zorgden voor onstuimige groei van het bedrijf. In 1948 trad HES toe als aandeelhouder voor iets meer dan 25%. In 1973 verkocht HES zijn aandelen aan Stevin Deelnemingen BV, dat spoedig de volledige zeggenschap kreeg. Samen met andere wegenbouwbedrijven werd KMW in 1975 ondergebracht in Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS). Door fusies van Stevin maakte KWS vanaf 1978 onderdeel uit van Volker Stevin groep en sinds 1997 van Volker Wessels Stevin groep.

NV Transportmaatschappij Motorboot Atlas (1908), NV Maatschappij Motorboot Lugano (1910) en NV Motorboot Despatch (1911) (overname 1965)

NV Transportmaatschappij Motorboot Atlas (1908), NV Maatschappij Motorboot Lugano (1910) en NV Motorboot Despatch (1911) (overname 1965)

Directieboten en andere schepen voor intern gebruik werden ondergebracht in aparte naamloze vennootschappen, bestuurd door de directeuren van GEM, vanaf 1939 van HES. In 1941 droegen deze vennootschappen de directie op aan HES. In 1965 werd NV Transportmaatschappij Motorboot Atlas, de enige nog bestaande, ontbonden en werden de schepen overgeschreven op naam van GEM NV.

Frans Swarttouw (1887-1993; deelneming vanaf 1985)

Frans Swarttouw (1887-1993; deelneming vanaf 1985)

In 1887 richtte Frans Swarttouw (1868-1949) een stuwadoorsbedrijf op, gespecialiseerd in opslag en overslag van losgestorte mineralen. Het beschikte over faciliteiten voor open én gesloten opslag van ertsen, bauxiet, kolen en fosfaten. Onder zijn opvolgers groeide het bedrijf voorspoedig. In 1968 werd 94% van de aandelen in Frans Swarttouw overgenomen door de Bank voor Handel en Scheepvaart (Thyssen-Bornemisza Groep, 56%) en Wm.H. Müller en Co. (Internatio-Müller, 38%). Het eerste pakket aandelen belandde in 1985 in handen van HES Beheer, dat zijn deelneming in 1993 onderbracht in European Bulk Services (EBS), samen met GEM en Interstevedoring.

Zie Koos de Gast, Bram Oosterwijk en Wim de Regt, 'Wij pakken alles. Honderd jaar Frans Swarrtouw (1887-1987)' (Rotterdam 1987).

Interstevedoring (1971-1991; overname 1991)

Interstevedoring (1971-1991; overname 1991)

Interstevedoring is in 1971 opgericht door Jan Rijsdijk. Het bedrijf richtte zich op de overslag van stukgoederen. Toen de aanvoer hiervan terugliep door de opkomst van de container, stapte hij over naar de overslag van granen, kolen en ertsen. Omdat het havenbedrijf geen kade beschikbaarstelde, ging hij werken met drijvende kranen. Die konden overal in de haven worden ingezet en het lossen van schepen ging sneller. Interstevedoring groeide snel en nam in 1989 het noodlijdende OBA Bulk Terminal Amsterdam over.

De onconventionele aanpak van Rijsdijk werd door het havenbedrijf, de Rotterdamse politiek en de banken gezien als een bedreiging. Hij zag zich in 1991 genoodzaakt Interstevedoring, waar toen 150 mensen werkten, te verkopen aan HES Beheer. Dit fuseerde Interstevedoring in 1993 met GEM en Frans Swarttouw tot één dochteronderneming European Bulk Services.

Geschiedenis van het archief

Geschiedenis van het archief

Het archief is gevormd door het hoofdkantoor van NV GEM, vanaf 1939 HES NV en GEM NV, gevestigd in het Elevatorhuis aan de Parklaan. In 1983 werd het verworven door het Stadsarchief Rotterdam op onduidelijke rechtstitel. In 2022 is het door HES International geschonken.

Samenvatting van de inhoud

Samenvatting van de inhoud

Het archief bevat hoofdzakelijk directiearchieven van NV GEM, vanaf 1939 HES NV en GEM NV. Daarnaast bevat het veel archiefmateriaal van overgenomen bedrijven en van maatschappijen waarvan GEM en HES aandeelhouder waren.

Verantwoording

Verantwoording

De herstructurering van NV GEM 1939 had tot gevolg dat GEM NV in juridische zin een dochteronderneming werd van HES en Onderlinge GEM. De directeuren bestuurden vanuit het Elevatorhuis voortaan zowel GEM als HES. De eigendomsverhoudingen en de tenaamstelling van een deel van de bedrijfsmiddelen wijzigden, maar de bedrijfsvoering en de administratie gingen ongewijzigd door. Dat is ook te zien aan het doorlopen van series gelijksoortige stukken. Om die reden vormt 1940 in de inventaris geen cesuur. Waar nodig en mogelijk is in de beschrijving aangegeven of stukken vanaf 1940 betrekking hebben op HES of GEM. Alleen de stukken betreffende vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen van GEM NV zijn ondergebracht in de rubriek Dochterondernemingen, overgenomen bedrijven en deelnemingen.

Bij de inventarisatie is terughoudend opgetreden ten aanzien van selectie en vernietiging. Het archief bevat namelijk veel informatie over bedrijven en organisaties waarvan elders weinig materiaal bewaard is, of waarvan de archieven niet goed ontsloten zijn.

Verder is er veel in het archief te vinden over de omgang met personeel en de opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog. In de categorie personeelszaken zijn in afwijking van gangbare criteria bijvoorbeeld de sollicitatiebrieven uit de periode 1930-1968 bewaard. Dergelijke stukken zijn gewoonlijk niet meer aanwezig in overgedragen archieven, omdat hun blijvende waarde beperkt wordt geacht. Het feit dat bij GEM de sollicitatiebrieven over zo'n lange periode bewaard zijn gebleven, is reden om deze serie bij wijze van uitzondering integraal te bewaren. Ze geven een boeiend inzicht in de ontwikkeling van de wijze waarop bij een groot bedrijf werd geworven, gesolliciteerd, beoordeeld en geantwoord.

Ook over bijvoorbeeld landgoed Valkenburgskamp bij Ede is nagenoeg alles bewaard. Het archief bevat zeer gedetailleerde informatie over de inrichting en het gebruik van dit vakantiepark, bestemd voor personeel van GEM.

Wel vernietigd zijn onder meer:
- dubbelen.
- concept-teksten en drukproeven voor het personeelsblad De Does.
- loonopgaven aan de SVZ t.b.v. afrekening premies (totaalstaten bewaard, inv.nr 969 e.v.).
- ziek- en betermeldingen door de bedrijfsvereniging (totaalstaten bewaard, inv.nr 960-961).
- facturen inzake werkzaamheden en leveranties ten behoeve van het Botlekcomplex (c. 1962-1966; totaaloverzichten bewaard).

Geschiedenis van de ordening en de beschrijving

Geschiedenis van de ordening en de beschrijving

Het archief is ongeordend overgedragen aan het Stadsarchief. Bij de inventarisatie bleek dat slechts enkele dossiers in de oorspronkelijke mappen zaten met eigentijdse inhoudsopgave. Waar mogelijk zijn die stukken bij elkaar gehouden.

Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen

Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen

Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.

Keywords

Subjects:
Transport
Havens
Verkeer en Waterstaat

Record creator

Graan Elevator Maatschappij

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution