Return to search

Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen, (1285) 1317 - 1870 (1872)

Reference: 708

View context

Nederland
Groninger Archieven

Finding aid sub-groups

C. Tromp
2014
Groninger Archieven
Nederlands

Conditions governing reproduction


Rights to access and re-use digital objects:

null

null

null


Rights to access and re-use archival descriptive information:

null

null

null

Physical description

1,3 m standaardarchiefberging

General remarks

Inventaris van de archieven van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen

1993

Rijk

In druk verschenen als inventaris 4 in 1994 in A.L. Hempenius en C. Tromp, <i>Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten.</i> Groningen 1994. Publikaties van het Rijksarchief in Groningen 11. In deze publikatie ook de algemene inleiding en de inventarissen van de archieven van het Waterschap Hunsingo. Eerder zijn deze inventarissen gepubliceerd in J.A. Feith, <i>Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen</i> (Groningen/Den Haag 1901).

Other descriptive information

Inleiding

Afb. 1 Kaart, waarop de ligging van het waterschap

De Drie Delfzijlen

Het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen is opgericht in het begin van de 14e eeuw. Het Slochter-, Scharmer- en Dorpsterzijlvest besloten toen tot samenwerking. Zij hadden gemeenschappelijke belangen. Alle drie waterden af door de Fivel, het latere Damsterdiep en alle drie hadden een eigen afwateringssluis in Delfzijl. In een oorkonde uit het jaar 1317 [NOTE Inv.nr. 61 (bijlage 1, regestnummer 4). Gedrukt: OGD nr. 255.] treden ze voor het eerst gezamenlijk op als de abt van het klooster Wittewierum en zes scheppers van "Trium Aqueductuum videlicet de Delsilum" een reglement opstellen.

De bestuurlijke indeling is in de loop der jaren niet altijd dezelfde geweest. Hierboven was sprake van de abt van Wittewierum, als overste schepper [NOTE Na de Hervorming is er een proces gevoerd over de vraag of de abt van het klooster Wittewierum uit hoofde van zijn functie ook overste schepper van de Drie Delfzijlen was. Zie inv.nr. 83.] , en zes scheppers. In 1755, in het reglement van prinses Anna, worden een overste schepper en veertien scheppers genoemd. Dat reglement van 1755 is bij uitstek geschikt om de organisatie te leren kennen. Het beschrijft namelijk het Generale Zijlvest in z'n meest uitgebreide vorm en het opstellen ervan is hoofdzakelijk het vastleggen van de bestaande situatie geweest, waardoor het ook voor de kennis van de oudere organisatie van belang is. Het heeft daarom steeds als uitgangspunt gediend in het beschrijven van het zijlvest.

Het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen was een samenwerkingsverband van het Slochter-, Scharmer- en Dorpsterzijlvest, waarbij ieder van de drie delen zijn eigen bestuur, inkomsten en uitgaven had en het ene zijlvest zich niet met de huishouding van het andere mocht bemoeien. Het werd geleid door een hoofdbestuur en de besturen van de afzonderlijke delen. Het hoofdbestuur werd gevormd door de scheppers van de in totaal veertien schepperijen in het Generale Zijlvest. Zij hadden zitting voor de duur van drie jaar. Het voorzitterschap werd bekleed door de overste schepper. Deze werd bij toerbeurt gekozen door één van de drie zijlvestenijen. Het hoofdbestuur werd bijgestaan door een secretaris-ontvanger, een waarman en een bode. De schouw van het Damsterdiep en van afwateringskanalen, goten en riolen binnen Delfzijl waren de voornaamste taken voor het hoofdbestuur. Verder behoorde daartoe de opperste schouw van een aantal dijken buiten het gebied van de Drie Delfzijlen.

Zowel het Slochter-, Scharmer-, als het Dorpsterzijlvest was onderverdeeld in kleinere eenheden. In schepperijen en eden of zijleden. De schepperijen in het Dorpsterzijlvest waren bovendien verdeeld in zijlrechten. B.W. Siemens heeft studie verricht naar die indeling. Kaartjes met de ligging van de verschillende zijleden zijn te vinden in zijn artikel in de Groningse volksalmanak.

Het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen werd in 1870 opgeheven en het grondgebied ging op in de nieuwe waterschappen Duurswold en Fivelingo [NOTE De waterschappen Duurswold en Fivelingo werden gereglementeerd op 21 december 1870. Provinciaal blad, 1871 nrs. 43 en 54.] .

Het Dorpsterzijlvest

<i>Schepperij Noordzijde van Appingedam</i><br/>Onderdelen: <br/>Tjamsweerster zijlrecht <br/>- Groot Biessumer eed <br/>- Klein Biessumer eed <br/>- Ringenumer (Ringumer) eed <br/>Biessumer zijlrecht <br/>- Tjamsweerster eed <br/>- Noorddamster eed <br/>- Solwerder eed

<i>schepperij Zuidzijde van Appingedam</i><br/>Onderdelen: <br/>Amsweerster zijlrecht: <br/>- Amsweerster eed <br/>- Tuukwerder eed <br/>- Eelwerder eed <br/>Opwierder zijlrecht: <br/>- Zuiddamster eed <br/>- Opwierder eed

<i>schepperij Loppersum of 't Zandt</i><br/>Onderdelen: <br/>Leermenster zijlrecht: <br/>- Leermenster binnen eed <br/>- Leermenster buiten eed <br/>- Korrels eed <br/>- Ompteda (Omta) eed <br/>- Zandster voorwerkster eed <br/>Loppersumer zijlrecht: <br/>- Eenumer eed <br/>- Zeerijpster eed <br/>- Loppersumer oostereed <br/>- Loppersumer westereed

<i>schepperij Oldersum of Ten Post</i><br/>Onderdelen: <br/>Wittewierumer zijlrecht: <br/>- Huisbuurster eed <br/>- Wittewierumer eed <br/>- Tappeweerster eed <br/>- Enzelenser eed <br/>- Merumer eed <br/>Enzelenser zijlrecht: <br/>- Nienhuister eed <br/>- Oldersumer eed <br/>- Ten Poster eed

<i>schepperij Wirdum</i><br/>Onderdelen: <br/>Eekwerder zijlrecht: <br/>- Wirdumer westereed <br/>- Wirdumer oostereed <br/>- Bovendijkster eed <br/>- Eekwerder eed <br/>Olinger zijlrecht: <br/>- Garreweerster eed <br/>- Olinger eed

In het Dorpsterzijlvest werd het bestuur gevormd door de scheppers, de vertegenwoordigers van de vijf schepperijen. De oudste schepper in rang vervulde het voorzitterschap. Aangelegenheden die het bestuur behandelde, betroffen het Dorpsterzijlvest als geheel. Onderhoud van de Dorpsterzijl in Delfzijl, vaststelling van de hoogte van het te heffen schot en toezicht op de schouw waren bijvoorbeeld zaken waarover het bestuur besliste. Het bestuur had geen eigen secretaris-ontvanger, maar maakte gebruik van de diensten van de secretaris-ontvanger van het Generale Zijlvest. Verder had het Dorpsterzijlvest een ewolt of bode in dienst.

De schepperijen werden bestuurd door een schepper, in sommige zaken samen met de twee zijlrechters, van ieder zijlrecht één. In andere zaken sprak een zijlrechter alleen recht. Na het Reglement Reformatoir en het daarop gevolde Reglement van prinses Anna van 1755 is de macht van de zijlrechters sterk afgenomen. De scheppers werden om de drie jaar gekozen door de zijlrechters. Het ambt van zijlrechter werd bekleed door of namens de eigenaar van het zijlrecht. Of, om beurten, door de eigenaren van een deel van het zijlrecht. In het archief van het Dorpsterzijlvest (inv.nr. 310) zit een register waarin de registratie van eigenaren en benoemingen van zijlrechters plaats vond. De secretaris-ontvanger van het Generale Zijlvest fungeerde ook als secretaris- ontvanger van elke schepperij.

Het Slochterzijlvest

<i>schepperij Oostzijde van Slochteren</i><br/>Onderdelen: <br/>Eekwerder eed <br/>Warnster (Wirdumer kleine) eed <br/>Loppersumer kleine eed <br/>Hoeksmeerster eed <br/>Slochter eed

<i>schepperij Westzijde van Slochteren</i><br/>Niet nader onderverdeeld

<i>schepperij Kolham</i><br/>Niet nader onderverdeeld

<i>schepperij Westeremden en 't Zandt</i><br/>Onderdelen: <br/>Zeemster eed <br/>Garsthuister voorwerkster eed <br/>Garsthuister Hofster eed <br/>Wijnjetilster eed <br/>Hoornster eed <br/>Zijldijkster (Oosterhuister) eed <br/>Westeremder voorwerkster eed <br/>Westeremder Hardester (Harkster) eed <br/>Westeremder Dijkster (Diepster) eed <br/>Groefster eed

De bestuurlijke indeling van het Slochterzijlvest lijkt sterk op die van het Dorpsterzijlvest, alleen de zijlrechten ontbreken. De schepperijen waren direct in eden onderverdeeld. Er werkten dus ook geen zijlrechters, alleen schotgaarders voor het innen van waterschapsbelasting. Een uitzondering geldt voor de schepperij Westeremden en 't Zandt. Daar had iedere zijleed een zijlrechter. De schepper werd door de nieuwe zijlrechters gekozen.

Het Scharmerzijlvest

<i>schepperij Ten Boer</i><br/>Onderdelen: <br/>Ten Boerster eed <br/>Garmerwolder eed <br/>Bouwenschapper (Waschhuister) eed <br/>Heidenschapper eed

<i>schepperij Woltersum</i><br/>Onderdelen: <br/>Woltersumer eed <br/>Blookster eed <br/>Klein Harksteder eed

<i>schepperij Grote Harkstede</i><br/>Niet nader onderverdeeld

<i>schepperij Scharmer</i><br/>Niet nader onderverdeeld

<i>schepperij Oosterstadshamrik</i><br/>Niet nader onderverdeeld

De bestuurlijke indeling van het Scharmerzijlvest is gelijk aan die in het Slochterzijlvest. Ook hier waren scheppers, met een voorzitter, de secretaris-ontvanger van het Generale Zijlvest en een bode. In de zijleden werkten zijlrechters die alleen als schotgaarders fungeerden.

Meerdere keren zijn er gebieden ingelaten, dat wil zeggen toegevoegd aan het zijlvest. De bekendste zijn: het Oosterstadshamrik, in 1424, het Westerstadshamrik, in 1434, Westeremden en 't Zandt, in 1464, Engelbert en Middelbert, in 1620, en de kolonie Hoogezand, Sappemeer en 't Achterdiep tenslotte in 1780. Op 16 september 1799 werd besloten om het Farmsumerzijlvest tot het zijlvest der Drie Delfzijlen toe te laten.

Geschiedenis van het archief

De secretaris-ontvanger van het Generale Zijlvest was tevens secretaris-ontvanger van het Slochter-, Scharmer- en Dorpsterzijlvest en van de veertien schepperijen. Hij beheerde als zodanig dus achttien archieven, van het geheel en van alle onderdelen. De zijlrechters bezaten geen archief. Evenmin de onderdelen van de zijlrechten, de zijleden. J.A. Feith vermeldt in zijn Catalogus dat gebleken is dat het oorspronkelijk de bedoeling is geweest om de verschillende archieven gescheiden te houden. Hij zegt verder dat niet iedere functionaris zich altijd bewust is geweest van de organisatorische indeling en dat de inventaris, in 1870 opgemaakt bij de opheffing van het Generale Zijlvest geen afspiegeling is van de bestuurlijke inrichting. Het woord wanorde gebruikt Feith niet, dat daar sprake van was suggereert hij wel.

Bij de opheffing van het Generale Zijlvest in 1870 werden de archieven grotendeels overgebracht naar het Provinciehuis in Groningen. Een kleiner deel bleef berusten onder het hoofdbestuur van het waterschap Fivelingo. Beide delen werden in 1897 door het hoofdbestuur in bruikleen overgedragen aan het Rijksarchief in Groningen. Daar werden de archieven aangevuld met stukken uit het huisarchief Farmsum. Daarin was ook beland het archief van het huis Tuwinga in Ten Post, en het zijn voornamelijk de bewoners van de borgen in Farmsum en Ten Post geweest, die allerlei hoge ambten in het zijlvest der Drie Delfzijlen en zijn onderdelen hebben bekleed.

De inventarisnummers 83, 111, 115, 272, 273 (gedeeltelijk), 274, 281, 283, 313, 355 (gedeeltelijk), 359, 363, 364, 366, 367, 369-373, 381-384, 387, 389-406, 410-412, 414, 430, 435, 468, 469 en 471 zijn afkomstig uit het huisarchief Farmsum. Behalve stukken die duidelijk behoorden tot de archieven van de Drie Delfzijlen, zaten er in het huisarchief Farmsum stukken die de bewoners voor particulier gebruik hadden opgemaakt of ontvangen. Deze zijn natuurlijk blijven berusten in het huisarchief Farmsum. Na inventarisatie van de archieven door Feith zijn daar in de loop der tijd nog verschillende stukken aan toegevoegd. De beschrijvingen, met a-, en b-nummers en nummers met sterretjes, werden in de inventaris Feith bijgeschreven. De herkomst van deze stukken was niet meer te achterhalen. Bij de laatstelijk aan de archieven toegevoegde stukken is de herkomst wel vermeld.

Geraadpleegde literatuur

Geertsema, H., Bronsema, J.B. en Roggenkamp, C. <i>Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente</i>. Winschoten, 1977.

Feith, J.A. <i>Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen</i>. Groningen/Den Haag, 1901.

"Rapport van de Commissie voor de verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen en de verdeeling der provincie in nieuwe waterschappen" van 7 juli 1869. <i>Notulen van het verhandelde in de zomervergadering der Staten van Groningen van het jaar 1869</i>, 164- 192.

Siemens, B.W. "Het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen". <i>Groningse volksalmanak </i> (1954) 118-152.

Veen, J. van. "De Fivel en hare verzanding". <i>Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap</i>, 47 (1930) afl. 4 en 5.

Regestenlijst

Bewerking van de door J.A. Feith samengestelde regestenlijst

Egbertus, prefect in Groninge, Adolfus, zijn zoon, Otto, ridder in Groninge, en Snelgerus van Skiramere ( = Scharmer) doen uitspraak in een geschil tussen abt en convent van Adwerth enerzijds en de ingezetenen van Osterwalda en Gha anderzijds over een dam, Slachte genaamd, in de waterloop de Growe en over een aan het convent toebehorend moeras te Ewerdeswald.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 142 <br/>Gedrukt: <i>Oorkondenboek van Groningen en Drenthe</i> (OGD) nr. 168.

A., abt van Bure, Gayko Gaykinga, Bevo Liudamena en de overige rechters of "athaman de Aftersilfestenge" verklaren, dat rechters uitspraak hebben gedaan in een geschil over het onderhoud van de dijk, geheten Burgwal, tussen de ingezetenen van Gedmerawalda enerzijds en het klooster van Bure met de ingezetenen van dit dorp en die van Hemthrawalda anderzijds.

Origineel inv.nr. 520. Met het zegel van het klooster Wittewierum (?). De zegels van het klooster Ten Boer en van het landschap Fivelgo zijn verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 145. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 210.

Hayco, abt van Floridus Ortus te Werum, vaardigt met de gezworenen een verordening uit over het bedijken van nieuw aangewonnen land te Sande ( = 't Zandt). De akte wordt bekrachtigd door de overheden van Fiwelgoniae.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 1. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 254.

Hayco, abt van Werum, en de zes scheppers "Trium Aqueductuum videlicet de Delsilum" stellen rechtsbepalingen vast voor het zijlvest der Drie Delfzijlen.

Origineel inv.nr. 61. Met het zegel van Fivelgo. Het zegel van de abt van Wittewierum is verloren gegaan. <br/>In dorso: littera de Ommerke van die ammerdijc ende die pande ende lodijcke <br/>Het charter is gedateerd anno Domini MCCC[X]VII. Op de plaats van de X zit een gat in het perkament. Het jaar is aangevuld naar 17e en 18e eeuwse afschriften. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 3 v. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 255 en Sjölin, B. "Die "Fivelgoer" Handschrift". <i>Oudfriese taal- en rechtsbronnen</i>, XII 392-394.

Overheden en ingezetenen van Groninghen, Wold en Goe, de Octo Sijlvestiarum en Fivelgonie sluiten een overeenkomst over de aanleg en het onderhoud van de afwateringssloot Muthe tussen Hersenze en Muthe.

Origineel inv.nr. 521. Met het zegel van het landschap Fivelgo. Het zegel van de stad Groningen is verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 147. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 537.

De rechters "Trium Aqueductuum in Delsilum" verklaren in overleg met de abten van Werum en Bure de kerspelen Midelbergh en Egnebergh in hun zijlvest op te nemen, onder vaststelling van een aantal bepalingen over verschillende waterlopen en dijken, waaronder de waterloop Burgh en de dijken Omerke en Edikan.

Origineel inv.nr. 498. Met de zegels van de abten van Wittewierum en Ten Boer, Andreas en Menoldus, pastoors van de Martinikerk te Groningen, en van Ecbertus. Het zegel van de pastoor van Engelbert is verloren gegaan. <br/>Origineel inv.nr. 62. De zegels aan dit charter zijn verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 49 v. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 571.

De rechters van Fywelga-Westerompte, de zijlrechters van de "Achta Silfestnum" en de zijlrechters van de "Thrim zilum tho da Delsylum" verklaren een verdrag te hebben gesloten over geweld en onrecht door de ingezetenen van Thrantum en Gha gepleegd, met name aan de dijken Ommerke en Edikan.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 149. <br/>Gedrukt:<i> OGD</i> nr. 748.

De zijlrechters en "gemene meente" van Wynzummer zijlvesten geven het kerspel Noertdijck toestemming om in hun zijlvest af te wateren, onder voorwaarde, dat de ingezetenen van Noertdijck twee zijlen maken, een bij het Abbemaer, door de dijk genaamd de Borch en een bij de sloot genaamd Zuydtwoldema, door de dijk genaamd de Bemer Zuydtwende, te gebruiken in verband met de Karnyngezijl en de Bederazijll, met bepalingen over het onderhoud van de Oosterdiepsdijck "van S. Walfridus brugge op toe dye Wijrckes Zuydtwende", over het betalen van schot, het kiezen van rechters, de rechtspraak, enz.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 90. <br/>Gedrukt: R.K. Driessen.<i> Monumenta Groningana veteris aevi inedita, of verzameling van onuitgegeven oude charters en stukken, betreffende de provincie Groningen: aanvang nemende met de vroegste tijden en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw.</i> 4 dln. Groningen, 1822-1830. (<i>Mon. Gron</i>.), blz. 268.

Burgemeesters en raad van Gronyghen sluiten een overeenkomst met de Achte Zijlvesten en met het Dorpmanne Zijlvesten over de aanleg en het onderhoud van een sluis in het Gronygherdepe, buiten de Wynsemerzijle bij Aldynghehusen.

Origineel inv.nr. 522. Met het secreet zegel van de stad Groningen. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 48. <br/>Gedrukt: Driessen,<i> Mon. Gron.</i> blz. 384.

De abten en conventslieden van Felwerdt en Werum, jonge Egbert en Butte bij de nieuwe zijl, Tammo Luppinga, Oesbrants Slijchtinga, Lemme en Ubba Fockema te Zijldijck en Menolt Birdsma verklaren een overeenkomst te hebben gesloten over hoeveel "scheer" uiterdijk ieder heeft op de hoge uiterdijk (bij 't Zandt).

Afschrift in inv.nr. 71 blz. 48.

Burgemeesters en raad en "mene meente" van Gronyngen enerzijds en abt Dyoerd en het convent van den Buer met de "mene rechters en de meente van Schermerster zijlvestene" anderzijds, sluiten een overeenkomst over de voorwaarden, waaronder het Oester hemrick door de sluis van het zijlvest te Delfzijl mag uitwateren.

Origineel inv.nr. 499. Met de zegels van de stad Groningen en de abt van Ten Boer. <br/>Afschrift in vidimus van 15 juli 1629 (inv.nr. 500). Met de zegels van Rembt Rengers, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Haike Froma, schepper van het Slochterzijlvest, Hendrick Sygers, schepper van het Dorpsterzijlvest, en Geert Schaffer, wegens het Scharmerzijlvest. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 34 v. <br/>Gedrukt: Driessen,<i> Mon.Gron.</i> blz. 271.

Prelaten, hoofdelingen en rechters van de Achte Zijlvesten, met uitzondering van Creepelswoldt, en de "meene buiren" van Groninger Hemrick, die naar Delffzijl uitwateren, verklaren zich te zullen houden aan de overeenkomst van 1343 over het Zuiderwater, de Loedijken en de Prunnesleke, met vaststelling van verdere bepalingen over rechtspraak, de warven in de Achte Zijlvesten, de schouw van dijken enz.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 46 <br/>Gedrukt: Driessen,<i> Mon.Gron.</i> blz. 385.

Scheppers en zijlrechters van Wynzummer zijlvestens doen uitspraak in een geschil tussen de buren van Zuydtwolde en Beijum enerzijds en de buren van Noertdijck anderzijds, waarbij het westerhemrick van Noerdtdijck wordt gescheiden van het oesterhemmerijcke.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 93 v. <br/>Origineel: zie inventaris van het archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest.

Burgemeesters en raad van Groningen en "de ghemene buren ende erffghenamen van der Wester hemmerike" enerzijds en abt Dyurd en het convent van den Bure met de "ghemene richters ende meente van Schermerster zijlvestene" anderzijds, sluiten een overeenkomst over de voorwaarden, waarop "den buren ende erffgenamen in der stad van Groningen mitter Westerhemmerike" door de sluis van het zijlvest in Delfzijl zullen mogen uitwateren.

Afschrift in inv.nr. 63. Vidimus van 24 februari 1629 met de zegels van Assueer Clandt, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Seinno Henrich Rengers, schepper van het Slochterzijlvest, Hendrich Sighers, schepper van het Dorpsterzijlvest, en Reindt Alberda, gecommitteerde schepper van het Scharmerzijlvest. <br/>Afschrift in inv.nr. 64. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Asweer Clandt, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Seino Hendrich Rengers, schepper van het Slochterzijlvest, en Gerhardt Schaffer, gecommitteerde schepper van het Scharmerzijlvest. Het zegel van Hendrick Sigers, schepper van het Dorpsterzijlvest ontbreekt. <br/>Afschrift in inv.nr. 65. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Rembt Rengers, Willem Ubbena, Zeine Hindrick Rengers en Reint Alberda, schepper van het Scharmerzijlvest. <br/>Afschrift in inv.nr. 501. Vidimus van 15 juni 1629 met de zegels van Rembt Rengers, overste schepper van de Drie Delfzijlen, Willem Ubbena, schepper van het Dorpsterzijlvest, Zeine Hendrick Rengers, schepper van het Slochterzijlvest en Geert Schaffer, wegens het Scharmerzijlvest. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 39 v. <br/>Gedrukt: Driessen,<i> Mon. Gron.</i> blz. 274.

Ema Albama en zijn vrouw Bauke te Zijldijck in het kerspel ten Zande verklaren de kloosterlingen te Werum het recht van overpad over hun heem te hebben gegeven en daarvoor elf "schaer" uiterdijk te hebben ontvangen.

Afschrift in inv.nr. 71, blz. 51. <br/>Een afschrift van deze akte in de kloosterarchieven is gedateerd 1437.

Hileke, hofmeester te Roederschoele, Allert Eysynge te Rasquardt, Johannes Huysman te Baffloe, Jeltke in den Oert, Abele Sygersma, Evert, keldermeester te Lutike Aedwerder klooster, Dodo op die Vene te Stedum, Luwert Schultynge te Bedum en Gadeke, hofmeester in het Wynzummer voorwerk, scheppers en rechters van Wynzummer zijlvesten, doen uitspraak in een geschil tussen de buren van Zuydtwolde en Beijum enerzijds en de buren van Noerdtdijck anderzijds over de afwatering van de landen van het wester- en oosterdeel van Noerdtdijck.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 94 v. Dit stuk wordt gevolgd door een aantekening over de grootte van de Noerdtdijckster Hemmericken in het jaar 1457. <br/>Origineel: zie inventaris van het archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest.

De rechters in Fywelingelande laten met het oog op het te betalen van schot een beschrijving maken van de grootte van alle rechtstoelen en van het grondbezit van kloosters in Fywelijgelande.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 106. Dit stuk is geen oorkonde maar een historische aantekening. Het is foutief gedateerd: anno Domini MCCCCXXXVII, (1437). Uit de toevoeging: "doe die greve van Gelre wolde Stallijngelandt eygenen", blijkt dat dit 1337 moet zijn.

Abt Petrus en de kloosterlingen van Werum sluiten een overeenkomst met de kerspellieden van Slochter over het betalen van schot voor de Slochtrazijl te Delffzile over land, gelegen ten noorden van Katerhals.

Afschrift in inv.nr. 71, blz. 8.

Dutmer Rengers, proost te Fermissum, Focco Schulkama, Bolcko te Delfzijlen, Boweko Schroder te Damme en Herko te Wierdum, scheppers van Dorpmannesiel te Delfsilen doen in overleg met de zijlrechters der Drier silen to Delfsilen in hoger beroep uitspraak over een vonnis in hoger beroep van de zijlrechters van het Fermiszera sielfesten, over een vonnis van de zijlrechters van Oeterdum in een geschil tussen Aldert to Oesterwerum en het klooster Oesterwerum over het verrichten van arbeid en het betalen van zijlschot voor het onderhoud van de Oterdummerzijl.

Afschrift in vidimus van 26 juni 1602 (inv.nr. 66). <br/>In dorso: datmen van dat Fermsumer zijlvest ant zijlvest van den Delffzijlen appelleren mach. <br/>Anno 1439 sondages voer Michaelis <br/>zijlvesten <br/>no 31 <br/>Deze akte is ook beschreven als Farmsumerzijlvest regestnr. 2. Vergelijk de schrijfwijze van de namen.

De zijlrechters te Slochter sluiten een overeenkomst met de zijlrechters te Schermer overeenkomstig een uitspraak van de scheppers van het Dorpmannezijlveste over het onderhoud van de brug (til) bij de Mude en over het ruiden van de Delf.

Origineel inv.nr. 523. Met de zegels van de abt van Ten Boer, de proost van Schildwolde en Detmer Rengers, proost te Farmsum. Het zegel van Focke Schulte, hoofdeling in 't Zandt is verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 113. <br/>Deze akte is ook beschreven in Joosting, J.G.C. <i>Catalogus van de boekerij mr. L. Oldenhuis Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen</i> ('s- Gravenhage, 1914) onder nummer 143.

De zijlrechters en "meente" in het Verndell, ten Buren en Garmerwolde sluiten een overeenkomst over het beheer en onderhoud van de dijk langs het Nijendeep, met vaststelling van bepalingen over het kiezen van dijkrechters, de schouw, boetes enz.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 107 v?. Dit afschrift wordt gevolgd door een aantekening over de verdeling van het onderhoud van de nieuwe wal bij het Dampsterdeep tussen de landen "des Verdells unde Garmerwolde van der Borch hent toe Dijcxhorne". <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 89 v.

Peter, abt van Wittewierum, Duirt, abt van den Buir, Gelmer Canter, zijlrechter te Scharmerzijll en enige anderen bepalen dat de Santzaters, geheten Ompteda Tjada, die door Omptedazijll uitwaterden, voortaan mogen uitwateren door de Delffzijlen en deel zullen uitmaken van de Dorpzijle.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 98. De persoonsnamen voorkomende in dit onnauwkeurige en onvolledige afschrift zijn niet allemaal in het regest vermeld, omdat de schrijfwijze van de overige namen te veel afwijken van die in andere en betere afschriften. Zie Farmsumerzijlvest regestnr. 3, huisarchief Farmsum inv.nr. 94, regestnr. 83 en twee afschriften (R.F. 1444.18) in de Verzameling van afschriften.

De abten van Werum en van Buire, hoofdelingen en zijlrechters van de Drier Zijllvestenen van Delffzijlen stellen rechtsbepalingen vast voor het zijlvest der Drie Delfzijlen.

Afschrift in vidimus van 16 februari 1581 (inv.nr. 67). <br/>Afschrift in vidimus van 15 juni 1629 (inv.nr. 68). <br/>Afschrift in inv.nr. 70. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 7. <br/>Het afschrift van dit zijlrecht in het zijlrechtboekje van Johan Bellinckhoven van Rees uit 1534 (zie archief van het Aduarderzijlvest) en de latere afschriften daarvan, zijn gedateerd: sint Petersdag ad Cathedram (22 februari). <br/>Gedrukt: C.C. Geertsema,<i> De zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden</i>. Groningen, 1879. Blz. 71-79.

Burgemeesters en raad van Groningen verklaren, dat de Drie zijlvesten van Delffzijlen een overeenkomst hebben gesloten met de kerspelen Middelbert en Engelbert over het te betalen schot, over de verhouding tot de Schermersterzijll, over het verbeteren van dijken enz.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 57 v. Vidimus van 1456 Juli 3 (zie regestnr. 29). <br/>Deze akte is ook beschreven in Joosting, J.G.C. <i>Catalogus van de boekerij mr. L. Oldenhuis Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente, te Assen</i> ('s- Gravenhage, 1914) onder nummer 141.

Abelo Heynema verklaart bij stoklegging te hebben overgedragen aan de abt van Wirm en Johan Rengers, ten behoeve van de Achte Siilvestene, vier akkers land, gelegen naast Vrouwekenlande aan de noordzijde van het kerspel Broke, om daar een nieuwe dijk aan te leggen, met onder andere bepalingen over het schouwen van de Emmerdijck en de nieuwe dijk, over het ruiden van de Borch en over de afwatering van de landen van Abelo, "ghelijck den van Engelbert ende den van Middelbert totten Deelffzilen".

Origineel inv.nr. 524. Met de zegels van Ricquin, pastoor in Westerbroek, en Gherd, pastoor in Middelbert. Het zegel van Johan Nycolay, pastoor in Engelbert is verloren gegaan. <br/>Afschrift inv.nr. 59 fol. 61.

Meynt upten Zijl, Hemmo Dodonis, Boelke upden Korendijck en Jacop Jasens up den Horn doen uitspraak in een geschil tussen de abt van Oldenkloester enerzijds en de abt van Werum en de buren van Zijldijck anderzijds, over afbraak van de dijk, genaamd de Armstrecke en over het leggen van een nieuwe dijk bij Koldehol.

Afschrift in inv.nr. 71 blz. 44.

Henrick, abt van Selwert en Julianus, pastoor in Bedum en proost in Usquardt, verklaren een overeenkomst te hebben opgesteld in een geschil tussen het voorwerk te Roederschoele en de kerspelen Myddelstum en Doernwart over hulp bij het herstellen van een brug (steentylle), genaamd Woltematylle, waarover een vonnis was geveld door de rechters uit Oesterampt en in hoger beroep door de scheppers en zijlvesten van Wynsummerzijl.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 101.

Unika Ripperda, proost van Fermssum, Dodoko Alersumma te Godlinze, Meynko inden Ham en Johan Rengers ten Post, namens Zijze Kassens, dijkgraven van Oesternijenzijll van de Delffzijlen doen uitspraak in een geschil tussen de kloosters Werum en Oldencloester en de Zijldijcksters enerzijds en de Korendijcksters anderzijds over het herstellen van de dijk bij Coldehol.

Afschrift inv.nr. 272. <br/>In dorso: dijckgraven sententie van Corendijxsters inde Gerardi Ahuis, abt to Tesing, hant

Burgemeesters en raad van Groningen geven vidimus van een oorkonde van 1449 januari 9 (zie regestnr. 24).

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 57 v.

Henrick, abt van Adewart, Emeke, abdis van Lutticke Aedwart, Egbert, pastoor te Myddelstum, Abel Sijgersma te Eedijngeweer verklaren een overeenkomst te hebben gesloten over een dam (waterpendijnge) en over het uitwateren van een aantal landen in het Krumme Maer te Onderdendamme in het Winsumerzijlvest.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 96. Dit stuk wordt gevolgd door aantekeningen over de verdeling van het onderhoud van de nieuwe dam (pendinge) in het Stedummermaer van 1440; over een overeenkomst van 1456 over een weg ten oosten van Dornwart en over een besluit van het Winsumerzijlvest van 1456 over het leveren van mannen voor de werken.

Burgemeesters en raad van Groningen, rechters in een geschil tussen Wyzummerzijlvesten en Oesternijezijlvesten over het leggen van een nieuwe sluis, doen uitspraak over de afwatering van de drie delen van Oesternijezijlvesten naar de Wyzummerzijlen, het plaatsen van sluisdeuren, de uitwatering van verschillende maren, het betalen van schot enz.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 87 v.

De rechters en "ghemene meente" van Damsater rechtstoel (reschipp), Schildwoldmannesijlvesten, Eechster halve rechtstoel, Enymer, Godlinser, Holwyrder, Uthwyrder en Wijdewarder rechtstoel verklaren een overeenkomst te hebben gesloten, dat zij het Damsaterdeepp niet verder zullen ruiden (graven) dan de voorvaders hebben gedaan, tenzij de hoger gelegen rechtstoelen daarmee beginnen.

Afschrift in inv.nr. 273.

Henrick van Baffelt, abt van Selwert, Ebbe van den Dam, abt van Rottum, Johan, abt van Thezynge, Henrick van Rees, abt van Aedwert, Henrick, commandeur van Warphum, Johan, commandeur van Wijtwert, Julianus, proost van Usquardt en pastoer van Bedum, Onno Ewsuma, hoofdeling in Myddelstum, Abel Onste, hoofdeling in Ubbega, Evert Syckynge, proost van Loppersum en hoofdeling in Wynsum, Andeloff Nyttersma, hoofdeling in Stedum, Blyke Frame, schepperse te Huysinge, Hydde Aulkumma, hoofdeling in Rasquardt, Azenge te Myddelstum, prelaten, hoofdelingen en zijlrechters van Wyntsummer zijlen, stellen rechstbepalingen vast voor het Winsumerzijlvest.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 2.

Thymannus, abt te Werum, Uneko Ryperden, proost te Loppersum en Fermyssum, Johan Rengers te Schermer, Goesen toen Grave, burgemeester in Groningen, Syso Cassens, hoofdman in Gronyngen, en Egbert Rengers ten Poste, hoofdelingen, rechters in een geschil tussen de ingezetenen van Westeremede, Gershusen en een deel van Rijp en Sant en andere landen, thans afgescheiden van het Wynsummersilvesten, enerzijds en de Drie silvestenen van Dellffzilen anderzijds, doen uitspraak over het uitwateren van die landen in de Delfzijlen en de opneming in het Slochterzijlvest.

Origineel inv.nr. 435. Met de zegels van de abt van Wittewierum, Egbert Rengers en de stad Groningen. De zegels van de overige rechters zijn verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 100 v.

Johan Potter, Wigbold Leewe, Johan Thedema en Roeleff Huginga, burgemesters van Groningen, meester Vriese, pastoor en kerkheer van Baffelt, Arent Sygers, kerkheer van Farmsum, Goesen van den Grave, raadsheer van Groningen, en Menno Houwerda, hoofdeling ten Damme, rechters, doen uitspraak in een geschil tussen abt en klooster van ten Beuren enerzijds en de "gemeenen regteren en meente" van het Ooster- en Westerdiel van het Westeramptes van Fyvelingoland anderzijds, over de op beide partijen berustende verplichting tot onderhoud van de weg, genaamd de Suydwendinge, gelegen bij den Beuren tussen Dijxhorne en Beurster rechtstoel (redschap).

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 94.

Tye, abt van Werum, overste schepper, proost Unico, schepper van Dorpmenezijlvesten, Johan Renggher van den Poste, schepper van Schermsterzijlvesten en Egbert Rengghers, schepper van Slochterzijlvesten, stellen in opdracht van de scheppers en zijlrechters van de Drie Delfzijlen de voorwaarden vast, waarop aan de abten en conventen van Thesinge en Lutke Aedwerdt is toegestaan een brug (tyl) te leggen "in hoeren wech, myt schotdoeren, daer doer tho varen myt oeren schepen als hun unde oeren cloesteren nutte unde noet mach wesen".

Afschrift inv.nr. 274.

Johannes, abt, Geertruet, priores en de kloosterlingen van Thesingecloester, van de orde van sint Benedictus, Lamme Hublinge, abdis, Hindrick, prior, en Everhardus Lichtvoet, keldermeester en de kloosterlingen van Lutke Aedwerth, van de orde van sint Bernardus, verklaren, dat de scheppers en zijlrechters van Delffzijlen hun hebben toegestaan "een schipvaert doer den Verendeelswech bij den Buren mijt enen schotdoere", waarvan zij een oorkonde met de volgende inhoud (volgt regestnr. 36) hebben ontvangen, die zij beloven te zullen naleven.

Afschrift inv.nr. 274.

Gerhardus Lichtvoet, prior van Lutticke Aedwert en hofmeester van Rhoederschoele, Onno Eewzumma, ridder, en Bartolt Enthens, hoofdeling in Myddelstum, scheppers van het zijlvest te Wynzum doen uitspraak in een geschil tussen de kloosterlingen en buren van Warffum enerzijds en het klooster te Wijtwart en de kerspellieden van Usquardt anderzijds over herstel en onderhoud van de brug te Onderdendamme.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 112 v.

Henricus, abt van Aedwert, Margarete van Laer, abdis van Sanct Annencloester, mede namens hun kloosters, Johan van Wesup, pastoor van Myddelstum, Claes Kater te Bedum, Bartolt Enthes te Myddelstum en Abel Sygersma te Edijngeweer verklaren een overeenkomst te hebben gesloten over een dam (waterpendynge) bij Doetil, over het uitwateren van een aantal landen in het Krumme Maer bij Underdendamme in het Winsumerzijlvest, met bepalingen over het benoemen van een zijlrechter, over schouw en over rechtspraak.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 98 v.

Burgemeesters en raad van Groningen verklaren, dat de zijlvesten van Scharmersterzijl aan Johan Schaffer en zijn erfgenamen, onder voorwaarden hebben overgedragen een duiker (pumpe) in de dijk, "daar de Groenenborg mede bedijcket is, toe behoeff der Reitwolders ende zynes landes".

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 77.

Johannes Graef, commandeur van Oesterwerum, verklaart, dat er vroeger een getuigenverhoor is gehouden over het onderhoud van de brug te Onderendam, de brug (tyll) naar het voorwerk Roewolt en de Menkeweerstertil, waarbij werd bepaald welke dorpen, buurtschappen en voorwerken met het onderhoud belast waren.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 115.

Johannes Hergraeff, commandeur van Oesterwerum, schepper van Delffsyle en het Wirdummer schepperschap, verklaart dat er in het geschil tussen de ingezetenen van het Poster schepperschap en het schepperschap van Woltersum over een gedeelte dijk in de Hamryckendycken achter Scharmer een vonnis is gewezen door de scheppers van de Delffsijle en dat er een samenkomst op de dijk heeft plaats gehad, waarbij de ingezetenen van de Poster schepperij zich bereid hebben verklaard de eed af te leggen, en dat de ingezetenen van de schepperij van Woltersum de eed niet wilden ontvangen.

Afschrift in inv.nr. 83.

De zijlvesten van Delffzijl stellen een aantal bepalingen vast voor het gebruik van de sluizen te Delfzijl.

Afschrift in inv.nr. 71 blz. 67. Deze oorkonde komt in andere handschriften voor als van 1 augustus 1404 en is als zodanig gedateerd, gedrukt in het <i>Oorkondenboek van Groningen en Drenthe </i> onder nummer 1243.

Edzardt en Uko, broers, graven van Oostvrieslandt, en burgemeesters, raad, gezworen meente, bouwmeester, gilden en "ander gemeente" van de stad Groningen sluiten een overeenkomst over de voorwaarden, waarop eerstgenoemden de stad Groningen zullen binnentrekken en door hen de regering van Stad en Ommelanden zal worden aanvaard.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 131 v. <br/>Gedrukt o.a.: Sicke Beningha, <i>Chronickel der Vriescher landen, en der stadt Groningen</i>. M. Brouerius van Nidek, ed. Amsterdam-Middelburg, 1725. Blz. 167; en Eggerik Beninga, <i>Volledige chronyk van Oostfriesland</i>. E.F. Harkenroht, ed. Emden, 1723. Blz. 501.

Edzardtt, graaf van Oestfriesslandt, bevestigt op verzoek van de gevolmachtigden van de zijlvesten van de Dren Delffzijlenn de oude zijlbrieven, voegt daaraan enige bepalingen over het schouwen toe en draagt op aan Boelen Ripperda, proost en hoofdeling van Farmszum en Damme, en de ambtman te Oterdum, met de dijkgraven van de Drie Delfzijlen, de schouw van de dijken ten oosten van Delffzijlen.

Afschriften in vidimussen van 16 februari 1581 (inv.nrs. 67 en 69). <br/>Afschrift in vidimus van 15 juni 1629 (inv.nr. 68). <br/>Afschrift in inv.nr. 70. <br/>Afschriften in inv.nr. 59 fol. 14 v? en 127. <br/>Gedrukt: J.M. Nap,<i> Ommelander zijl- en dijkrechten uit de 15e en 16e eeuw</i>. Blz. 58 (182).

De "gheschykten und gedeputeerden des Hoffgerichte unses genedigen heren greeven to Oestvreeslandt, stadholders etc." verklaren dat op de warf, gehouden te Damme, een uitspraak is gedaan in het geschil tussen de zijlvesten van Delfzijl en Eggerick Ripperda over wederzijdse oude rechten.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 31.

Wilhelmus Frederici, pastoor van de Martinikerk in Gronningen, Pieter Sickinge, burgemeester in Gronningen, Johan Rengers en Duttmaer Renghers, hoofdelingen ten Posth, doen uitspraak in een geschil tussen abt en kloosterlingen van Witteweerum en de eigenerfden en buren van Slochteren over het onderhoud en de schouw van de weg van Slochter Schiltdamme "suidwerdt upstreckende an de buiren".

Afschrift in inv.nr. 390. Afschrift uit 1604 in inv.nr. 73, fol. 15-15v. Dit door Fecko Omteda gecollationeerde afschrift is gedateerd: donnerdages vor dessentionis (?!) domini.

De buren van Woltersum en de eigenerfden in het Oesterzijllrecht van Woltersum sluiten een overeenkomst met het klooster te Weerum over het onderhoud en de schouw van de weg en de waterkering (kaeynge) tussen het klooster en Woltersum "mytten wege doer Woltersum gaende nae Focke Tammens hus myt die clampen tot die hamme toe umme dye woltwateren ende westerwateren".

Afschrift in inv.nr. 390. <br/>Afschrift (gedeeltelijk) in inv.nr. 73, fol 14.

De scheppers van de Dryen Delffzijlen nemen een besluit over het graven van turf in het Wolt.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 60 v

Bevelhebbers van Kairle, hertog van Gelre, en Burgemeesters en raad van Groningen verklaren, dat de eigenerfden van Westerhemricken, Heyngehemrick, Fryemehemrick en Herbergemaden bij Groningen niet verplicht zijn bij te dragen aan het onderhoud van de Oestersche dijken bij de Eemse of de Dullert.

Afschrift in vidimus van 17 februari 1562 (inv.nr. 556). Met het secreetzegel van de stad Groningen.

Wigbolt van Eewzumma, hoofdeling in Myddelstum en gekozen gevolmachtigd overman, Peter te Froemtyl en Reyner Ebelens te Westerwijtwart, doen uitspraak in een geschil tussen de kerspelen Huysinge en Stedum over het ruiden van een gedeelte van een maar (Deelstermaar) bij Wijtwarderhorne.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 104.

Hermannus van Deventer, commandeur van het klooster te Warffum, Rodolphus Mepsche, doctor en pastoor van Bedum, Luloff Coenraden en Eltet to Lellens, doen een uitspraak in een geschil tussen de zijlvesten van Delfzijl en het klooster Essen over het doorlaten van het water van Essen door de hamrikdijken.

Origineel inv.nr. 74. Met de zegels van Hermannus van Deventer, Rodolphus Mepsche, het klooster, Luloff Coenraden en Eltet to Lellens. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 83.

De scheppers van Wijnzummerzijlen verklaren de bewoners van de hoog gelegen landen te Warphum, Warphummerbuyren, Usquardt, Rottum, Cantens, Myddelstum, Doernwart, en Menkeweer toestemming te hebben gegeven om te Onderdendam een brug te bouwen tegenover het "hoege heem" en een "vaerwech" te graven over dat heem. De toestemming wordt verleend na herhaalde verzoeken aan Andries en (na 1520) Johan van Nijnwegen, als abten van Thesinge en eigenaren van het genoemde heem.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 114.

Wibbe Henricksen en Steffen te Doernwert, scheppers en zijlrechters van Myddelstum en Doernwert, doen uitspraak in een geschil tussen de schepper en zijlvesten van Stedum en de ingezetenen van Westerwijtwart over het ruiden en onderhouden van het Deelstermaer.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 102.

Gerardus Zwollis, abt van Witteweerum, Gerardus, abt van Thesingha, Melchior Rengers te Scharmer, Johann Rengers tenn Poste, Fecko Ompteda upt Zandt, Otto Clandt, hoofdelingen, scheppers van de Drienn Delffsylen; Johannes Steenwijck, hofmeester van de Roedeschoelle, Gerardus, abt van Thesinge, Rodolphus Mepsche, doctor en pastoor van Bedum, Syart Mepsche, hoofdeling, Butto Awlsumma, Peter op Onnemaheerdt, scheppers van Winsummersijl; Johannes Rees, Wilhelmus Grevingen, kelners van Aedewart, Reindt Koeninck, broeder Ede namens het klooster Zelewert, Jacob Sibeltz, Sirp Allersumma, zijlvesten van Aedewarderzijl, sluiten een overeenkomst om de oude rechten en gewoonten van deze drie zijlvesten te handhaven en elkaar te beschermen en te steunen.

Afschriften in vidimussen van 19 februari 1629, inv.nrs. 76 en 77. <br/>Afschrift in vidimus van 15 juni 1629, inv.nr. 78. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 28 v. <br/>Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 86. <br/>De spelling in deze afschriften wijkt af van die in het zijlrechtboekje van Johan Bellinckhoven van Rees uit 1534 (zie archief Aduarderzijlvest). In het zijlrechtboekje worden genoemd: Butto Awlkumma, Peter op Enemaheert, Wilhelmus Gronnynghen en Raynck Koninck.

Gerardus Swollis, abt van Wierum, en drie gedeputeerde scheppers van de Delffzijlen, te weten Gerrardus, abt van Thesinge, Johan Rengers, hoofdeling ten Poste en Johan Schermer, pastoor in Colham, doen uitspraak in een geschil tussen de kerspelen Middelbert en Engelbert enerzijds en de beide Harcksteeden anderzijds over sloten die gegraven zijn naar de afwatering genaamd de Borch.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 64.

Stadhouder en hoofdmannen dragen Johan Rengers, Remmert te Lellens en Edzart Rengers de zorg op voor het aanleggen van dijken te Reyde en het toezicht over de dijken van Oterdum tot Siddebuyren.

Afschrift op papier in inv.nr. 83.

Keizer Caerle V bevestigt het tractaat 8 juni 1536 gesloten tussen zijn gecommitteerden Georg Schenk van Toutenborch, stadhouder van Frieslandt enz., Claude van Benthem, en Gerrit Mulardt enerzijds en burgemeesters, hoofdmannen, bouwmeesters, gildemeesters, gezworen meente, gemene meente en inwoners van de stad Groningen, met de abten, prelaten, hoofdelingen, eigenerfden en ingezetenen van de Ommelanden van Groningen anderzijds, over de voorwaarden, waarop Groningen en de Ommelanden keizer Karel als erfvorst en heer aannemen.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 136 v. <br/>Gedrukt: C. Schotanus. "Brieven ende documenten dienende tot de Friesche historie" in: <i>De geschiedenissen kerckelijck ende wereldtlijck van Friesland oost ende west</i>. Franeker, 1658. Blz. 108; en <i>Werken van den Ommelander edelman Johan Rengers van ten Post. Kronyk</i>. H.O. Feith, ed. Groningen, 1852. Deel 1, blz. 239.

Bartolt Enthens, hoofdeling in Myddelstum, en Hercules Eewzum, namens de jonkers van Eewzum, scheppers in het Oesterampt", geven de richters van Menkeweer, Warphum, Stytswerd, Rottum, Eelseward en Cantes opdracht een pond schot van elk gras land te heffen, ten behoeve van het herstel van de brug te Onderdendam, en het schot af te dragen aan de richters op de Breda of aan Lambert te Roewolt.

Afschrift in oud inv.nr. 12 (nu archief van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest) fol. 116.

Hinrick Omptda verklaart dat Iteko Rychtes en Redmer Wolters en zijn vrouw Katharina aan Sywert Luytkens en zijn vrouw Katharina hebben verkocht en overgedragen hun aandeel land in de heerd op de Korendijck, dat zij geërfd hebben van hun moeder Remmeke

Origineel inv.nr. 106. Met het zegel van Hinrick Omptda.

Menolt Omptda, hoofdeling in 't Sandt, verklaart dat Rychte Ytkens aan Sywert Lutkens en zijn vrouw Katharina heeft verkocht en overgedragen drie grazen land op de Koerendijck, in de heerd waar Rychte woont, met de bepaling dat Rychte dit land zijn leven lang in huur mag behouden.

Origineel inv.nr. 107. Met het zegel van Menolt Omptda.

Otto Clandt, gedeputeerde van de scheppers te Dellffzijl, Johan Vechters te Woltersum en Johan Hynrycks te Engelbert doen uitspraak in een geschil tussen de scheppers en zijlrechter in Grote Harckstede en de meijers van het Fraterhuis te Groningen over het ruiden van de Cleeysloet.

Origineel inv.nr. 542. Met het zegel van Otto Clant. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 78.

Gerrardus Zwollis, abt van Werum, Gerrardus Groningen, abt van Tesinga, Jurien van Munster, hoofdeling te Loppersum, Henricus Hasekamp, prior van Schermer, Edtzardt Renghers van den Post, hoofdeling, Menno Hoeuwerda, hoofdeling te Damme, Otto Clant, hoofdeling te Schermer, Balle Frama te Wirdum, Haero Wincken te Damme, Lubbert Ensinck, pastoor te Colham, Iwe in de Hercksteede, Simen in den Seem, Sibrandus te Slochteren, Johan Luetiens te Slochteren, scheppers van de Dren Delffzilen, sluiten een overeenkomst met abdis Wijbbe Buerbancks van Zwolle en het klooster Essen over de voorwaarden, waarop de landen van het klooster mogen uitwateren in het zijlvest der Drie Delfzijlen.

Origineel inv.nr. 75. Met de zegels van de abt van Wittewierum, de abt van Thesinge, Menno Hoeuwerda, Otto Clant, het klooster Essen en Johan Schatter. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 folio 84 v?.

Harmen Ompteda, hoofdeling in 't Zandt, verklaart dat Richt Ytkens te 't Zandt aan Sywert Luytiens en zijn vrouw Katrina heeft verkocht en overgedragen twee grazen land op de Koerendijck, in Ocko Janssheert.

Origineel inv.nr. 108. Met het zegel van Harmen Ompteda.

Harmen Omptda, hoofdeling in 't Zant, verklaart dat Sywart Luytkens en zijn vrouw Chatryna een ruil hebben aangegaan met Claes Huyghens en zijn vrouw Chatryna van landen in 't Zant op de Zyeldijck.

Origineel inv.nr. 109. Met het zegel van Harmen Omptda.

Stadhouder en hoofdmannen van Stadt en Ummelanden van Groenyngen doen uitspraak in een geschil tussen de rechtstoelen (redschuppen) van het Oester- en Westerdeel van wester Fywelingeampte en de abt van Thesinge over herstel en onderhoud van een stuk weg tussen den Bueren en Dijkeshorne.

Origineel inv.nr. 275. Met het zegel van de hoofdmannenkamer.

Zeyno Rengers, Lambertus, pastoor te Colham, Everdt Allens te Westerembden en Sybrandt Eppens, scheppers van Slochter Delffsijls, enerzijds en Gosswynus, abt van Oldencloester bij den Damme, anderzijds, verklaren een overeenkomst te hebben gesloten over de afwatering van de Hoernster landen

Origineel inv.nr. 436. Met de zegels van Zeyno Rengers en Gosswynus, abt van Oldenklooster bij Appingedam. Het zegel van Petrus Reyneri a Stellingewarff, abt van Wittewierum, is verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 114 v.

Edtzaerdt Renghers legt ingevolge opdracht van Cornelyo Hermanni, abt van Werum, een verklaring af over hoe hij als daartoe gekozen zijlvest van de Dellefzilen schouw heeft gehouden over de dijken in Oestewolt achter Sydeburen, over de aardhaling tot herstel van de dijken en de daarover ontstane moeilijkheden met de drost van het Oldenambte.

Afschrift inv.nr. 296.

De zijlvesten der Drie Delfzijlen verklaren op verzoek van Wigbold van Ewsum dat de bevoegdheid om in hun gebied de dijken, wegen, bruggen ("tillen"), duikers ("pompen"), maren enz. te schouwen, behoudens een tweetal uitzonderingen in het Scharmerzijlvest (de Stadsweg en de Hinkemahornsterweg), van ouds aan henzelf toekomt.

Afschriften in inv.nrs. 80, 81 en 502. Vidimussen van 19 Februari 1629. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 32. <br/>Gedrukt J.M. Nap. "Ommelander zijl- en dijkrechten der 15e en 16e eeuw". <i>Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. </i> Deel 4, nr. II. Blz. 185.

Burgemeesters en raad in Groeninghen geven een vidimus van een oorkonde van 1518 augustus 14 (regestnr. 49*).

Origineel inv.nr. 556. Met het secreetzegel der stad Groningen.

Cornelis Harmanny, abt van Wittewyrum, Gerardus Ahus, abt van Thesinga, Edsard Rengers, hoofdeling in ten Poste, Ballo Froma, hoofdeling in Wirdum, als gekozen en gedeputeerde volmachten van de Dreen Delffzijlen; Johannes Daventriensis, hofmeester van de Roodeschoele, Mello Broersema, hoofdeling in Sandeweer, Reneke Gellema, Johan Hiddinga, als gekozen en gedeputeerde volmachten van de Winsummerzijlen; Theodorus Daventriensis, jonge keldermeester te Adewert, Wolter in den Ham, redger in Aedewert, Hilbrant Gruys, Hayco Froma, als gekozen en gedeputeerde volmachten van de Aedewerderzijlen, sluiten een overeenkomst met als doel het verminderen van de hoge kosten van rechtspraak in hoger beroep.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 151 v.

Edtzardt Rengers van den Post als daartoe gekozen schepper van de Drie Delfzijlen doet naar aanleiding van klachten van de eigenaren van de lage landen van Sydebueren, Hellem, Schiltwolda, Wolterssum, Post en Gerlssweer uitspraak in een geschil met het klooster Tesinghen over een waterkering (waterpendinge) in de stadsweg tussen Dijxhorne en de Borch en over de Abteszijll en de Rottevalle.

Twee originelen inv.nrs. 276 en 525. Beide met het zegel van Edtzardt Rengers. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 95 v.

Burgemeesters en raad van Gronningen sluiten namens de Oldeampten in dem Kley, met name voor de abt en prelaat ter Munthe, namens het klooster ter Munthe en het klooster van de Grysefrouwen, verder voor de volmachten van de vier kerspelen: de beide Munthen, Burgschwer en Woldendorp, een overeenkomst met de prelaten, ridders, jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en uit de kerspelen van de Umlanden ook volmachten, over herstel van de zwaar beschadigde Oostersche dijken, van Oterdum tot aan Fymelingen, onder goedkeuring van stadhouder Casper de Robles, heer van Billy, en van Luitenant en hoofdmannen.

Origineel inv.nr. 277. Met de zegels van de hoofdmannenkamer, Casper de Robles en de stad Groningen. <br/>In dorso de aantekening: acta van den hulpe an den Oosterschen dijcken und daervan gevrijet te sijn.

Cornelius Harmannus, gewezen abt van Wittewerum, thans overste schepper, en de scheppers van de Drien Delffzijlen geven de ingezetenen van Farmszum toestemming voor het graven van een schipsloot van de Delfft naar het Farmszummerzilldeep, onder voorwaarde dat zij daar een brug (till) met een schutdeur plaatsen en deze onderhouden.

Origineel inv.nr. 278. Met het secreetzegel van Cornelius Harmannus en het zegel van Jacob Ryperda te Farmsum. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 111 v.

De scheppers van de Delffzijlen vaardigen een verbod uit op het graven van turf in "ploeglanden off hoylanden" in het Woldt.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 60 v.

Edsart Rengers van den Post, overste schepper, en de scheppers van de Delffzijlen doen uitspraak in hoger beroep van een vonnis van Eppe Bauckens, richter in het zijlvest van de Delffsylen, in een geschil tussen de scheppers van Schilwolda, Hellim en Siddeburen en Esse Popinga, weduwe van Menno Houwarda, over een waterloop door de Groeve, Crabbetyll en Heer Boltensijll tot in de Delff.

Afschrift in inv.nr. 83.

Edzart Rengers van den Poste geeft, naar aanleiding van klachten over nalatigheid in het kiezen van een schepper voor het Slochter Delffzijll, de ingezetenen van de schepperij van het kerspel Colham opdracht een schepper te kiezen en deze de 5e februari naar Ten Post te sturen.

Afschrift in inv.nr. 83.

Stadhouder en hoofdmannen van Stad en Ommelanden van Groningen geven vidimus van oorkonden van 1445 augustus 1 (regestnr. 23) en 1506 juni 19 (regestnr. 45).

Origineel inv.nr. 67. Het zegel van Stadhouder en hoofdmannen verloren gegaan. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 7.

Stadhouder en hoofdmannen der Stad en Ommelanden van Groningen geven vidimus van een oorkonde van 1506 juni 19 (regestnr. 45).

Origineel inv.nr. 69. Met het zegel van Stadhouder en hoofdmannen.

De hoofdmannen doen uitspraak in een geschil tussen de dijkrechters van het Santt en de Vierbueren enerzijds en de gewezen abt van Wittewerum, Ailko Wijneken en consorten, scheppers, zijlvesten en superintendenten van de Drien Delffzijlen anderzijds, over het recht van schouw over de zeedijken van de genoemde dijkrechters.

Origineel inv.nr. 297. Met het zegel van de hoofdmannenkamer. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 117.

Cornelius Hermannus, gewezen abt van Wittewerum, en Aeilco Wynken, hoofdeling te Reingeheem, gecommitteerde dijkgraven van de Dren Delffzijlen, geven opdracht alle zeedijken en andere dijken te herstellen voor de aanstaande schouw.

Origineel op papier in inv.nr. 83. Met de opgedrukte zegels van Cornelius Hermannus en Aeilco Wijnken.

Cornelius Hermannus, gewezen abt van Wittewierum, overste schepper van de Dren Delffzijllen, schrijft zijn medescheppers, dat de meeste scheppers overeengekomen zijn om niet op de aanstaande Gregorywarf te Dellffzijll te verschijnen vanwege "dese vaerlijcke ende periculose tijden". Hij verzoekt de scheppers dit de zijlrechters te berichten, met de mededeeling dat de scheppers hun eerste gewone warf denken te houden op 28 april a.s.

Origineel op papier in inv.nr. 83. Met het opgedrukte zegel van de abt van Wittewierum.

Gedeputeerde staten van de Vrieschen Omlanden tussen de Eems en de Lauwers, overwegende dat het oversteschepperschap van de Dreen Delffzijlen, dat vroeger aan het klooster Wittewerum toekwam, nu aan hen is vervallen, benoemen Johan Rengers ten Poste tot overste schepper, met een jaarsalaris van 100 Carolus gulden, te betalen uit de opbrengsten van de goederen van het klooster Wittewierum.

Origineel op papier in inv.nr. 83. Met het opgedrukte zegel van de Staten van de Ommelanden.

De scheppers van de Drie Delffzijlen verklaren, dat het recht om de overste schepper te benoemen niet aan de Gedeputeerden van de Ommelanden, vanwege het bezit van het klooster Wittewerum, maar alleen aan hen toekomt en benoemen uit hun midden Aylco Wyncken als overste schepper

Afschrift op papier in inv.nr. 83.

Aylco Wyncken, overste schepper van de Dryen Delfzijlen, Dirk van Batenborgh, schepper, plaatsvervanger van de prelaten, Mello Coenders, burgemeester van Groningen en eigenerfde in de kerspelen Engelbert en Middelbert, en Claas Willems, richter aldaar, doen uitspraak in een geschil tussen eigenerfden, gezamenlijke huislieden en inwoners van Engelbert en Middelbert en de scheppers van Scharmster Delffzijll over het verschuldigde zijlschot.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 65.

Tammo Popkens, schepper van Ten Post, doet uitspraak in een geschil tussen de zijlrechters van de Huessbuerer- en Postereed en de zijlrechter van de Oldersummereed, over het betalen van schot voor het onderhoud van de Posteril.

Origineel op papier in inv.nr. 406.

De scheppers van de drie zijlvestenijen: Delffzijll, Aduwerderzijll en Winsumer en Schaaphalsterzijlen, bevestigen de tussen hen gesloten overeenkomst van 13 december 1563 (zie regestnr. 69).

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 155.

De scheppers van Scharmster Delffzijll roepen de zijlrechters van Engelbert, Middelbert en Noordijck, die van Groote en Lutke Harckstede, die van Woltersum, die van Germerwolde en Heidenschap, die van ten Buir en in de Bawers op om met een volmacht uit hun kerspel op 14 augustus in Scharmer te vergaderen over het ruiden (graven) van het Dampsterdeep van Dijckshorne tot Ten Post.

Afschrift in inv.nr. 273.

De scheppers van Scharmster Dellffzijll schrijven een schot uit van 9 Brabantse stuiver per gras ten behoeve van het ruiden (graven) van het Dampsterdiep.

Afschrift in inv.nr. 273.

Stadhouder en hoofdmannen van stad Gronningen en de Ommelanden geven vidimus van een oorkonde van 1439 april 26 (zie regestnr. 19).

Origineel inv.nr. 66. Met het zegel van de hoofdmannenkamer.

Stadhouder en hoofdmannen van stad Gronningen en de Ommelanden doen uitspraak in een geschil tussen Rottger van Renssen enerzijds en Johan Rengers van Slochteren, overste schepper, Edzardt Rengers van Hellum, Reyndt Alberda van 't Sandt, en de overige scheppers van de Drie Delffzijlen, anderzijds, over het herstellen van dijken.

Origineel inv.nr. 279. Met het zegel van de hoofdmannenkamer.

Johan Rengers, jonker en hoofdeling in Slochteren en Colham, schepper van Slochter Delffzijl en overste schepper van de Dryen Delffzijlen, Assuerus Clant, jonker en hoofdeling in Scharmer en de Vierbuiren, schepper van Scharmer Delffzijll, en Johan ten Holte, jonker en hoofdeling in de Zeerijpen, schepper van Dorpster Delffzijll, namens de gezamenlijke scheppers van de Dryen Delffzijlen, verklaren een overeenkomst te hebben gesloten met de zusters Geertruit Schaffers, weduwe Froma, en Evirdt Schaffers over de voorwaarden waarop een stuk land bij Oelgunne gelegen, groot 20 grazen, zal mogen uitwateren in het zijlvest van de Drie Delfzijlen.

Afschrift in inv.nr. 59 fol. 75.

De overste schepper en de scheppers van de Drie Delfzijlen bepalen, dat de scheppers en de secretaris voortaan zelf hun verteringen en die van hun dienaren, schippers of voorlieden, moeten betalen (behalve op de drie gewone warfdagen), en dat zij in plaats daarvan een vacatiegeld van twee daalders per dag zullen ontvangen.

Afschrift inv.nr. 82.

De scheppers van de Drier Delffsijlen besluiten dat Albert Coenders, redger te Adewert, als gebruiker van het Essernijlant, een duiker (pompe) mag leggen in de Essernijlantsdijcken.

Afschrift inv.nr. 76.

Johan Rengers, overste schepper van de Drie Delffsijlen en schepper van Slochter Delffsijl, Assuerus Clandt, schepper van Scharmer Delffzijl, Johan ten Holte, schepper van Dorpster Delffsijl, gecommitteerden van de scheppers van de Drien Delffsijlen verlenen Johan van Deest, rentmeester van de stad Groningen, toestemming om zijn 55 grazen land, gelegen ten westen van de dijk bij Middelbert, te laten uitwateren door de Drie Delfzijlen.

Origineel inv.nr. 503. Met de zegels van Johan Rengers, Assuerus Clant, Johan ten Holte en Johan van Deest. <br/>Afschrift in inv.nr. 59 fol. 71.

Opgave van de afzonderlijke reglementen behorende bij het Reglement van prinses Anna van 1755 (inv.nr. 89)

* Reglement voor het zijlvest van Aduard. Blz. 97-100.

* Reglement voor het schutgericht van Appingedam. Blz. 95-96.

* Reglement voor Den Andelster uiterdijken. Blz. 47-48.

* Reglement voor het zijlvest van de Drie Delfzijlen. Blz. 59-65.

* Reglement voor het dijkrecht van Eenrum, Pieterburen, Westernieland, Wierhuizen, Usquert, Uithuizen, Hornhuizen, Kloosterburen en Ulrum. Blz. 41-42.

* Reglement voor het Farmsumer zijlvest. Blz. 67-68.

* Reglement voor het dijkgraafschap van Farmsum. Blz. 71-72.

* Reglement voor het dijkrecht van Farmsum. Blz. 73-74.

* Reglement voor predikant en kerkvoogden van Holwierde, nopens het schouwen der vonders etc. Blz. 89.

* Reglement voor het dijkrecht van Houwerzijl. Blz. 33-35.

* Reglement voor het dijkrecht van Humsterland. Blz. 101-103.

* Reglement voor het zijlvest van Kommerzijl. Blz. 105-107.

* Reglement voor het Nijeslooter zijlvest. Blz. 109-113.

* Reglement voor het dijkrecht van Oosterwijtwerd. Blz. 75-78.

* Reglement voor het zijlvest van Oostwold. Blz. 83-84.

* Reglement voor het Oterdummer zijlvest. Blz. 69-70.

* Reglement voor het dijkrecht van de Ruigewaarden. Blz. 115-116.

* Dispositie op de schouwinge in de Schilligeham. Blz. 51.

* Reglement voor het dijkrecht van Schouwerzijl. Blz. 37-40.

* Reglement voor het dijkrecht van de kadijken te Uithuizermeeden. Blz. 43-46.

* Reglement voor het dijkrecht van Uitwierde, Biessum, Solwerd, item de dijkschepperij van Holwierde en Marsum. Blz. 91-93.

* Reglement voor het dijkrecht van de Vierburen. Blz. 85-87.

* Reglement voor het dijkrecht van Visvliet. Blz. 117.

* Reglement voor de dijken van Warffum. Blz. 49.

* Reglement voor het Wetsinger, Sauwerder en Selwerder zijlvest. Blz. 29-31.

* Reglement voor Wierum en de Hooge en Laage Paddepoelen. Blz. 53-54.

* Reglement voor het zijlvest van Winsumer en Schaphalster zijlen. Blz. 21-28.

* Reglement voor het wegrecht in het Wold. Blz. 81-82.

* Reglement voor het Woldzijlvest. Blz. 79-80.

* Dispositie op de eerste rekening. Blz. 119.

* Dispositie op de schouwinge van het jagtgeregt. Blz. 57.

* Generale dispositie omtrent de schouwinge over vonders, ommetreeden enz. in de respective quartieren. Blz. 55.

* Generale ordre voor de scheppers, grietmannen, dijk- en zijlrechters. Blz. 121.

&#60;a href=http://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?miview=inv2&mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=708 target=_blank&#62;Nummering van de zijleden in inv.nr. 119-260&#60;/a&#62;

Dorpsterzijlvest

1 Eenumer eed ;

2 Leermenster buiten eed ;

3 Leermenster binnen eed ;

4 Korrels eed ;

5 Ompteda eed ;

6 Loppersumer oostereed ;

7 Loppersumer westereed ;

8 Zeerijpster eed ;

9 Zandster voorwerkster eed ;

10 Tjamsweerster eed ;

11 Noorddamster eed ;

12 Solwerder eed ;

13 Groot Biessumer eed ;

14 Klein Biessumer eed ;

15 Ringenumer eed ;

16 Amsweerster eed ; ; 14

17 Zuiddamster eed ;

18 Eelwerder eed ;

19 Tuukwerder eed ;

20 Opwierder eed ;

21 Nienhuister eed ;

22 Huisbuurster eed ;

23 Ten Poster eed ;

24 Oldersumer eed ;

25 Wittewierumer eed ;

26 Merumer eed ;

27 Tappeweerster eed ;

28 Enzelenser eed ;

29 Wirdumer oostereed ;

30 Wirdumer westereed ;

31 Olinger eed ;

32 Garreweerster eed ;

33 Eekwerder eed ;

34 Bovendijkster eed ;

Slochterzijlvest

35 Zeemster eed ;

36 Westeremder Dijkster eed ;

37 Garsthuister Hofster eed ;

38 Garsthuister voorwerkster eed ;

39 Westeremder Hardester eed ;

40 Wijnjetilster eed ;

41 Hoornster eed ;

42 Zijldijkster eed ;

43 Westeremder voorwerkster eed ;

44 Groefster eed ;

45 Eekwerder eed ;

46 Warnster eed ;

47 Loppersumer kleine eed ;

48 Hoeksmeerster eed ;

49 Slochter eed ;

50 schepperij Westzijde van Slochteren ;

51 schepperij Kolham ;

Scharmerzijlvest

53 Ten Boerster eed ;

54 Garmerwolder eed ;

55 Bouwschapper eed ;

56 Heidenschapper eed ;

57 schepperij Grote Harkstede ;

58 schepperij Scharmer ;

59 Woltersumer eed ;

60 Blookster eed ;

61 Klein Harksteder eed ;

62 Engelberter zijleed ;

63 Middelberter zijleed ;

64 schepperij Oosterstadshamrik ;

65 ingelaten landen onder het Oosterstadshamrik ;

Keywords

Subjects:
Verkeer en Waterstaat

Record creator

Dorpsterzijlvest

Oostzijde van Slochteren, schepperij

Harkstede, schepperij Groot

Kolham, schepperij

Loppersum of 't Zandt, schepperij

Noordzijde van Appingedam, schepperij

Oldersum of Ten Post, schepperij

Oosterstadshamrik, schepperij

Zuidzijde van Appingedam, schepperij

Scharmer, schepperij

Scharmerzijlvest

Slochterzijlvest

Ten Boer, schepperij

Westeremden en 't Zandt, schepperij

Westzijde van Slochteren, schepperij

Wirdum, schepperij

Woltersum, schepperij

Generale zijlvest der drie Delfzijlen, ca.1300 - 1870

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution