Return to search

Archief Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB)

(1981) 1983-1985 (1987) 1983-1985 Reference: IIAV00000156

View context

Netherlands
Atria

Finding aid sub-groups

Finding aid
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)
Finding aid is in Dutch
Overzicht collectie

Scope and content

Inhoud

Stichting VLWB: notulen en correspondentie van de stichting in oprichting 1981-1983; notulen van bestuurs-, collectief- en cursistenvergaderingen 1983-1985; correspondentie en adresbestand van bestuur, collectief en cursisten 1983-1985; verslagen over het project 1982-1986; stukken betreffende de oprichting 1983; financiële stukken 1983-1987; stukken betreffende personeel 1984-1985; stukken betreffende de opleiding en de cursisten 1983-1984; stukken en knipsels betreffende de schippersacties tegen het collectief 1983-1984; stukken betreffende publiciteit voor het project en de opleiding 1983-1984; stukken betreffende contacten met andere vrouwenbedrijven en -organisaties 1982-1986.

Scheepsarchief Ms. Mooie Trui: dagboeken en logboeken 1983-1985; adressenlijst 1984; kasboek 1983-1985; vervoersvergunning 1984; stukken betreffende vrachten 1983-1985; stukken betreffende scheepsverzekeringen 1983-1986.

Nelly Duyndam: persoonlijke brieven aan Nelly, schipper van de Mooie Trui 1981 en z.j.

Record creators history

Geschiedenis

Eerste bijeenkomst van de initiatiefneemsters was in oktober 1981; na een voorbereidingsperiode van twee jaar, waarin men zich Schipsterskollektief noemde, werd op 3 september 1983 de Stichting Vrouwen Leren Vrouwen Werken in de Binnenvaart, ook wel Stichting Het Schipsterskollektief,opgericht; opgeheven op 1 december 1985; doel was het bevorderen van de mogelijkheden voor vrouwen zelfstandig in een traditioneel mannenberoep, met name in de binnenvaart, werkzaam te zijn; de middelen waarmee dit bereikt moest worden waren een opleiding 'werken in de binnenvaart' voor vrouwen en het exploiteren van een binnenvaartschip, ms. Mooie Trui, waarmee praktijkervaring kon worden opgedaan.

Processing information

Bewerking

Inventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989

Conditions governing access

Raadpleging

Vrij

Preferred citation

Aanbevolen citeerwijze

Archief Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Extent

0.5 m

Other descriptive information

INLEIDING

Geschiedenis van de stichting

Een advertentie, waarin gevraagd werd naar een medeschipster om een schip te kopen, in de zomer van 1981 was het begin van het schipsterskollektief. Op deze advertentie kwamen tien reacties. In oktober 1981 kwamen de vrouwen die geïnteresseerd waren voor het eerst bijeen. Ze spraken af om één keer per twee maanden bijeen te komen om de mogelijkheden te onderzoeken hoe ze in de binnenvaart zelfstandig konden gaan werken. Van de tien vrouwen bleven er zes over. Deze groep noemde zichzelf het Schipsterskollektief. Een periode van twee jaar heeft het kollektief nodig gehad om alle mogelijkheden voor het opzetten van een eigen bedrijf en het aanschaffen van een schip te onderzoeken. Een manier om subsidie te krijgen bleek te zijn het opzetten van een project waarmee mogelijkheden voor vrouwen werden geboden om te gaan werken in een traditioneel mannenberoep. Toen de plannen en de subsidieaanvraag vaste vorm hadden gekregen, werd gezocht naar een rechtsvorm. Het kollektief koos voor een stichtingsvorm op ideële en financiële gronden: men wilde roldoorberekend werken en men wilde geen individuele financiële winstbelangen en aansprakelijkheden; winst die gemaakt zou worden door het bedrijf zou ten goede komen aan de stichting.

Op 2 september 1983 werd de stichting opgericht door de vier overgebleven leden van het kollektief. De statutaire naam luidde: Stichting Schipsterskollektief Vrouwen Leren Vrouwen Werken in de Binnenvaart. In de praktijk werd de naam Stichting vrouwen leren werken in de binnenvaart (VLWB) gehanteerd, of het Schipsterskollektief. De doelstellingen, zoals in de statuten omschreven, waren: - bevorderen van mogelijkheden voor vrouwen en meiden om zelfstandig in de binnenvaart werkzaam te kunnen zijn; - het aantonen van het feit dat vrouwen in staat zijn zelfstandig een traditioneel voornamelijk door mannen uitgeoefend beroep uit te oefenen; - het ondersteunen van andere instellingen en activiteiten die zijn gericht op de emancipatie van de vrouw in het algemeen en op het verzelfstandigen van vrouwen in hun beroepsuitoefening in het bijzonder. De voornaamste middelen waarmee deze doelstellingen verwezenlijkt moesten worden waren het exploiteren van een binnenvaartschip dat dienst deed als opleidingsschip en dat door het varen van vracht voor een deel voor de inkomsten moest zorgen, en het verzorgen van een oriënterende opleiding voor vrouwen die in de binnenvaart wilden gaan werken.

De stichting kreeg een subsidie voor twee jaar toegekend van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in september 1983 voor hun "modelproject" om vooral de loonkosten te financieren. De provincie Noord Holland kende een aanvullende subsidie toe als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van een schip. Het resterende bedrag voor de aankoop kon het kollektief lenen bij de stichting Mama Cash. Na twee jaar zou het project zo goed moeten lopen dat de stichting zich met de inkomsten uit het bedrijf draaiende kon houden. In oktober 1983 kocht het kollektief een spits. Een spits is een bepaald type binnenschip met standaardafmetingen: lengte 38,5 m en breedte 5,05 m, die "Mooie Trui" gedoopt werd. Het schip werd verbouwd om slaapplaatsen voor de cursisten te maken. De eerste reis werd in november aangenomen op de beurs in Amsterdam: 250 ton veevoer naar Hoogkerk (Groningen). De bemanning bestond uit twee vrouwen in dienst van de stichting (tevens kollektiefleden), de schipster en een matroos, en kollektiefleden in opleiding. Bij terugkomst in Amsterdam kregen de schipsters veel tegenwerking. In de schipperswereld was het doorgedrongen dat zij met subsidie een schip hadden gekocht. Men sprak van valse concurrentie. Op de beurs werden zij bedreigd en werd het hen onmogelijk gemaakt een nieuwe reis aan te nemen. Daarop riepen de schipsters de hulp van de Rijksverkeersinspectie in. Felle akties werden ondernomen om toewijzing van een definitieve vervoersvergunning tegen te houden en om de subsidies ongedaan te maken. Ook de schippersbonden keerden zich tegen het kollektief. De Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond (ONS) heeft de stichting in eerste instantie geaccepteerd als lid, maar uiteindelijk na diverse gesprekken geweigerd. Maar uiteindelijk zijn alle schippersprotesten op niets uitgelopen. Mooie Trui kreeg de vervoersvergunning en het kollektief moest toegelaten worden op de beurs. Door al deze protestacties, maar ook door ziekte en motorpech kon het kollektief pas in februari 1984 zijn tweede reis aannemen. Van toen af hebben ze op een normale manier werk aan kunnen nemen. Intussen had het project door alle protesten in de pers veel aandacht gekregen.

In december, na de eerste reis, organiseerde de Mooie Trui een open dag. Er was belangstelling van familie, vrienden en kennissen, maar ook van de pers, officiële instanties en schippers. In de periode februari tot augustus 1984 begon het project redelijk te lopen. Gemiddeld werd er één reis per maand gemaakt. Er ontstonden echter verschuivingen en verschillen in de opvattingen over de prioriteiten van het project. Omdat de kollektiefleden op één na zelf niet konden varen, ontstond discussie met het bestuur wat de meeste aandacht moest krijgen: de opleiding (of eerst de kollektiefleden leren varen en pas later ook anderen opleiden of direct al cursisten aannemen) of het bedrijf leren voeren. Er werd toen een scheiding gemaakt tussen de opleiding en het bedrijf: de kollektiefschipster hield zich nog uitsluitend bezig met theorielessen aan de wal. Een tweede schipster werd van buiten aangetrokken om te varen en de cursisten tijdens hun praktijkuren aan boord te begeleiden. In augustus 1984 ontstonden er problemen: de samenwerking met de schipster aan boord verliep niet naar wens en zij ging weg. Ze vonden niet makkelijk een nieuwe schipster. Uiteindelijk werd een mannelijke schipper gevonden; toen was het inmiddels februari 1985. In deze periode (augustus 1984 tot februari 1985) kregen ze grote reparaties aan het schip en viel een strenge winter, waardoor er geen reizen meer gemaakt werden. Bovendien kwamen er problemen in de samenwerking. In januari 1985 stapte de kollektiefschipster, die de opleiding verzorgde, op.

Er ontstonden ernstige financiële problemen toen het ESF de tweede termijn van de susidie niet wilde uitbetalen. Toen bij het ESF bleek dat zijn uitgaven aan subsidies voor projecten boven de begroting van het Fonds dreigden te komen en er dus een tekort dreigde, ging het ESF alle lopende projecten bezoeken en bekijken of ze nog in aanmerking kwamen voor de resterende subsidie. Ook dit binnenvaartproject werd bezocht en het contract opnieuw bekeken. Het ESF ontdekte een fout in het contract van de VLWB en besloot op grond daarvan dat de stichting genoeg subsidie had ontvangen. De stichting kon niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen (belastingen, lonen). Het schip voer bijna niet meer omdat ook met de derde schipper moeilijkheden omtrent verantwoordelijkheid over bedrijf en schip ontstonden: hij was in dienst bij het kollektief, maar moest tegelijk gezag voeren over de kollektiefleden die het vak wilden leren. Na twee reizen ging de schipper weg. Een nieuwe schipper werd niet binnen redelijke tijd gevonden. Tenslotte werd het project door nog maar een paar mensen gedragen en was de financiële druk zo groot geworden dat werd besloten het schip te verkopen en de stichting op te heffen. In november 1985 werd het schip verkocht, in december werd de stichting uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel en in 1986 werden alle resterende zaken afgehandeld.

Organisatie en taakverdeling

Zie inv.nrs.17, 28. Ook gebaseerd op mondelinge mededelingen van Greet Rouw en Marianne Huttinga.

Kollektief en bestuur

Het kollektief dat de stichting in het leven riep bestond uit vier vrouwen. Zij vormden het bestuur en waren tevens werknemer in het bedrijf. De functies en bijbehorende taken van de kollektiefleden waren:

- één schipster/ instructrice: varen, bevrachten, opleiding geven

- één coördinatrice: in- en externe contacten

- twee leden: voorkomende werkzaamheden op het schip, bij de opleiding en de stichting.

Al heel snel ontstond de behoefte aan een groter bestuur waarin de kollektiefleden geen zitting wilden nemen, omdat zij wilden varen en de opleiding verzorgen (dus werknemers in dienst van de stichting). Het te vormen bestuur moest voor het kollektief als raad van advies dienen en kreeg aanvankelijk geen beslissingsbevoegdheid; in een later stadium nam het bestuur deze wel. In januari 1984 was de bestuursuitbreiding gerealiseerd: zeven vrouwen, ieder gevraagd vanwege haar specifieke kwaliteiten waarmee ze het kollektief zo gericht mogelijk bij problemen konden adviseren.De taakverdeling binnen het bestuur werd als volgt: personeel, financiën, technische zaken, schipperszaken (emotionele en persoonlijke problemen met betrekking tot het varen), organisatie, onderwijs, procesbegeleiding. Omdat het bestuur alleen een adviserende taak kreeg, bleven de uitvoerende werkzaamheden en eindverantwoordelijkheid rond het bedrijf en de opleiding in handen van het kollektief: loon- en bedrijfsadministratie, subsidiebeleid, cursusopzet en lesgeven, personeelsbeleid. De ideeën over de opleiding die de kollektiefleden hadden en die het bestuur had botsten op den duur, zodat het bestuur steeds meer beslissingen naar zich toetrok. Dit leidde er toe dat eerst twee kollektiefleden, onder wie de schipster, ontslag namen en daarna het bestuur niet meer functioneerde en opstapte (voorjaar 1985). Een nieuw kollektieflid werd wel gevonden, maar het bestuur werd niet meer aangevuld. Het kollektief was nu wederom bestuur. (Zie inv.nr.19.) Deze situatie bleef zo tot de opheffing in najaar 1985.

Opleiding

Doel van de opleiding was vrouwen, die zelf niet uit de schipperswereld kwamen kennis te laten maken met de binnenvaart. De cursus was opgezet als een 'opstap', een oriënterende opleiding als voorbereiding voor het zoeken naar werk in de binnenvaart en als voorbereiding op de officiële opleidingen, zoals die van het Koninklijk Opleidings Fonds voor de Scheepvaart (KOF). Men kon dus geen officieel diploma behalen. Er werden met het KOF contacten onderhouden; het KOF stond positief tegenover dit initiatief. (Zie inv.nr.129.)

De cursus bestond uit een aantal onderdelen:

1. Meevaren aan boord van de Mooie Trui, waarbij kennis gemaakt werd met de praktijk van het varen met vrachten zoals bevrachting, navigatie, laden en lossen.

2. Onderhoud van het schip: verven, teren, schoonschip maken, onderhoud van de motor en de machinekamer.

3. "Leegvaren". Praktische oefeningen in maneuvreren, losmaken, vastleggen etc. als het schip zonder reis ligt.

4. Theorie. Deze werd tijdens de praktijk uitgelegd. Er werd gewerkt aan het schrijven van een theoretische cursus met behulp van materiaal van het KOF en kennis van andere vrouwen. Elke cursist kreeg bij aanvang een boekje waarin ze kon bijhouden welke onderdelen van het lesprogramma ze doorlopen had. Dit boekje was door het kollektief samengesteld.

De cursus werd 'bewaakt' door de opleidingscommissie. Deze was samengesteld uit de kollektiefschipster, één cursiste, één bestuurslid en één onderwijsdeskundige. Doel van deze commissie was het opzetten van en inhoud geven aan de cursus, evaluatie van de opgedane ervaringen en rapportage over de voortgang van de opleiding aan het bestuur.

De cursisten waren in eerste instantie de drie leden van het kollektief die nog niet konden varen. Na de eerste reis werden ook andere cursisten aangenomen. Bekendheid verkreeg de opleiding via een folder, verspreid onder arbeidsbureaus, vormingscentra en scholen, en ook door alle publiciteit in de pers. Een flink aantal vrouwen had zich aangemeld. Per cursus kon maar een klein aantal (10) geplaatst worden wegens de beperkte opleidingscapaciteit (één schip).

Alle cursisten grepen deze opleiding aan als tweede kans onderwijs. De cursisten waren georganiseerd in de cursistenvergadering. Deze vergadering kon naar behoefte bijeengeroepen worden door elke cursiste. Ook de kollektiefleden die de opleiding volgden woonden deze vergaderingen bij. Ze konden dan de cursisten op de hoogte brengen van de beslissingen van het kollektief; de cursisten konden hier haar wensen kenbaar maken aan het kollektief.

Het schip waarmee de inkomsten verdiend moesten worden en waarop de opleiding gegeven werd was een spits, gebouwd in 1929 te Flawine (België). De motor was een 165 pk GM diesel, bouwjaar 1966. Na aankoop werd het schip "Mooie Trui" gedoopt.

Spitsen zijn binnenvaartschepen die geschikt zijn om naar Noord-Frankrijk te varen. Bij de bouw is namelijk rekening gehouden met de afmetingen van de sluizen in Frankrijk. De afmetingen van een spits zijn zodanig dat ze precies in een Franse sluis passen en toch een zo groot mogelijk laadvermogen hebben. De bemanning van de Mooie Trui bestond uit een schipster en een matroos, beide van het kollektief, die verantwoordelijk waren voor aanname en vervoer van vrachten, onderhoud van het schip en begeleiding van de cursisten. Later werd opleidingsverantwoordelijkheid overgedragen aan de kollektiefschipster, die niet meer met het schip hoefde te varen. Voor het varen werd een tweede schipster aangesteld. Deze voerde weliswaar het gezag, zorgde dat er vracht vervoerd werd, maar had niet de eindverantwoordelijkheid daarover. Die lag bij het kollektief, die nog in de leer aan boord was.

Met de Mooie Trui heeft het kollektief in totaal tien reizen gemaakt. De lading bestond hoofdzakelijk uit veevoer. Alle reizen werden (op de laatste na) via de schippersbeurs in Amsterdam aangenomen. Dit betekende dat na elke vrachtreis de Mooie Trui leeg terugvoer naar Amsterdam. Aan boord werden de gebruikelijke zaken bijgehouden zoals dagboek en oliedruk.

Geschiedenis van het archief

De oudste stukken dateren van de eerste bijeenkomst naar aanleiding van de advertentie. Sindsdien is het archief bijgehouden tot na de opheffing. Het archief van de stichting werd bijgehouden door de coördinatrice, in een kantoor aan boord van de woonboot "Janna" te Amsterdam: correspondentie, boekhouding, alles betreffende de opleiding, subsidieregeling. Aan boord werd de administratie betreffende het schip en de reizen bijgehouden: de papieren om te varen (kaarten, vervoersvergunning, meetbrief, verzekeringspapieren), charters en connossementen. In februari 1988 heeft een ex-kollektieflid contact gezocht met het IIAV. Het archief is voor vijf jaar in bruikleen gegeven, daarna zal het worden geschonken. Een aanvulling is gekomen in september 1988.

Verantwoording van de inventarisatie

Het archief bestond uit vier multomappen, twee ordners, twee dozen, een tentoonstelling, een spandoek en de naamvlag. Het was geordend naar onderwerp. Zowel in de multomappen als in de ordners en de dozen zaten stukken op onderwerp gerangschikt. Deze onderwerpen zijn in de ordening aangehouden. Daarnaast zat in de dozen en multomappen aan aantal losse stukken. Deze zijn bij de ordening geplaatst bij de al bestaande onderwerpen. Tijdens het beschrijven werd duidelijk dat een aantal losse stukken niet tot het hoofdarchief behoorde, maar tot de administratie van de schipster aan boord. Deze stukken hebben betrekking op typische scheepszaken: laden, lossen, varen en onderhoud van het schip. Dit werd gestaafd door het Interimverslag (inv.nr.17). Daarnaast waren er een aantal losse brieven die tot de persoonlijke stukken van de kollektiefschipster behoorden. Deze stukken zijn afgescheiden van het hoofdarchief en geplaatst als gedeponeerde achiefjes: "Archief van m.s. Mooie Trui" en "Persoonlijke stukken van Nelly Duyndam". Na de eerste beschrijving en ordening bleken er delen van de boekhouding te ontbreken. Deze zijn later aangevuld. Er hoefde weinig vernietigd te worden. In aanmerking kwamen: dubbele exemplaren, fotokopieën van stukken die origineel aanwezig waren, oningevulde nietverstuurde aangiftebiljetten en acceptgirokaarten voor omzetbelasting en loonbelasting en premie en een gebruikt boekje girokaarten.

Keywords

Onderwerpen

Geographic names:
Netherlands
Corporate names: Stichting Vrouwen Leren Vrouwen Werken in de Binnenvaart, Stichting Het Schipsterskollektief,
Corporate names: Stichting VLWB
Personal names:Nelly Duyndam:

Language of the material

Dutch

Record creator


Creator:

Stichting Vrouwen Leren Werken in de Binnenvaart (VLWB)


Other Creator:

Duyndam, Nelly Stichting Het Schipsterskollektief ; Ms.

Content provider

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

(Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, Nederland)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution