Return to search

R 1526 utáni gyűjtemény - R szekció

1339-2012 Reference: R___(5740)

View context

Magyarország
Magyar Nemzeti Levéltár

Finding aid sub-groups

Scope and content

Az Országos Levéltár fennállásának 200. évfordulója tiszteletére jelentette egy első alapleltárát, amelyben a történeti korszakfelosztás akkori elveinek megfelelően, mint az 1526 előtti gyűjtemény folytatása, az 1526 utáni gyűjtemény megnevezéssel illették az addig Újkori gyűjteménynek nevezett iratanyagot. A gyűjtemény legkorábbi eredeti irata 1526-ben kelt, egyes fondjai, folyamatos gyarapodás révén napjainkban keletkezett iratanyagot is tartalmaznak. Számos esetben 1526 előtti dátum is szerepel a fondokban, ezek az iratok minden esetben másolatok, amelyek családi iratok között, vagy történészek hagyatékában maradtak fenn. Az 1526 utáni gyűjtemény magját a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályán kialakított ún. Törzsanyag alkotja. A proveniencia elvének magyarországi elfogadása előtt kezdte meg a történeti értékű anyagok gyűjtését a Magyar Nemzeti Múzeum. Az 1876-tól tömegesen átvett iratokat - a családi letétek kivételével - egy egységes időrendi sorozatba kívánták beosztani. Munkaerő hiány miatt a munka lassan folyt, ezért elsőször a kisebb irategyüttesek besorolásával kezdték meg a munkát. A Levéltári Osztály 1882-es megalakulása után tovább folyt ez a rendezési elv, annak ellenére, hogy ekkorra már heves szakmai vitát váltott ki az iratokat összefüggéséből kiemelő rendezési elv. A századfordulóra hazánkban is elfogadottá vált a proveniencia elvén alapuló levéltári rendezési elv, és ezzel megszűnt az egységes időrendi sorozat tovább építése, illetve megkezdődött a nagyobb családi anyagot és egyes tárgyi csoportok kiemelése az időrendi sorozatból. (Az időrendben sorolásukkor eredeti rendjüket vesztett családi levéltárakat ekkor ebben a rendben megtartva emelték ki, és csak az 1970-es években kezdődött meg a 10 csomót meghaladó levéltárak eredeti rendjének rekonstrukciója.) A Törzsanyag nevezett időrendi sorozat "lebontása" a MNM Levéltári Osztályának 1927-es Országos Levéltárba költöztetése után tovább folytatódott. 1934-ben a MNM Levéltári Osztályát és az Országos Levéltárat szervezetileg összevonták, amit azt is jelentette, hogy az Országos Levéltár nem kormányhatósági iratait összevonták a Levéltári Osztály hasonló jellegű irataival. A Törzsanyag teljes felszámolása továbbra is fontos levéltárosi feladat volt, amely többszöri kényszerszünet után 1965-ben vett egy utolsó nagy lendületet, és a munka lezárását az 1977-ben megjelent repertórium jelezte. A repertórium bevezetőjében ez utóbbi átrendezést irányító és a munka túlnyomó részét végző Iványi Emma sorait idézem az alábbiakban Az 1526 utáni gyűjtemény jellege az átrendezés után című alfejezet végéig, azaz három alfejezeten keresztül. A gyűjtemény kialakulása és változása 1965-ig A Levéltári Osztály anyagának az Országos Levéltárba való bekerülése után sokáig megmaradt az anyag múzeumi eredetének emléke, s az 1526 utáni gyűjtemény ismertetésekor ma is mindig rámutatunk erre. Az Országos Levéltár az 1930-as évek közepétől kezdve eleinte óvatosan, bizonyos tartózkodással kezelte a kapott gyűjteményt. Apránként emelte ki belőle a hatósági, hivatali, családi, Mohács előtti iratokat (ld.: R 224 bevezetésében). Ugyanakkor fokozatosan tett hozzá a saját hatósági és családi levéltáraiban el nem helyezhető kisebb gyűjteményeket. 1928-tól itt helyezték el Újkori iratok cím alatt, évrendben, az Országos Levéltár tulajdonába került azon iratokat, amelyeket addig a Neoregestrata Acta sorozatnak egy külön számmal megjelölt fascikulusában tartották. Az alapleltár készítésekor (1956) ez a Törzsanyaghoz hasonlóan vegyes sorozat az 1945 előtti növedék címet, 1959-ben pedig az R 225 törzsszámot kapta- 1945 után új sorozatban gyűlt a növedéknek meglevő fondokba el nem helyezhető - olykor csak el nem helyezett - része. Az alapleltárban ez a sorozat az 1945 utáni növedék címet, 1959-ben pedig az R 226 törzsszámot kapta. Anyaga 1974-ben való lezárásáig kb. 2000 tételre szaporodott fel. [Az Országos Levéltárban a szekció beosztást, azon belül a fond és állagszámok rendszerét 1959-ben vezették be. Ekkor lett az 1526 után gyűjtemény az R szekció, a Múzeumi törzsanyag kapta a 224-es, továbbá az előbb említett 1845 előtti gyarapodás a 225, ill. az 1945 utáni gyarapodás a 226-os fondszámot.] Az 1526 utáni gyűjteménynek 1945 után kialakult állapotát az 1950-ben megjelent alapleltár és az 1959-ben készült fondjegyzék rögzíti. Utóbbi szerint ekkor a gyűjteménynek 270 fondja volt, terjedelme pedig 128 iratfolyómétert tett ki. Akkor a Kossuth gyűjteményen és az1945 utáni növedéken kívül kevés fondnak volt külön segédlete. Ez a helyzet az utóbbi 20 év alatt [1960-as - 1970-es évek] kedvezően megváltozott. 1959-ben, a hazai fondelmélet kialakulásának még kezdeti, bizonyos tekintetben "kísérleti" évében különösen ez a gyűjtemény telt meg sok olyan apró személyi fonddal, amelyet ma már nem állítunk fel. Az átrendezések során nagy részük máshova került s mint önálló fond megszűnt, de kényszerűségből néhány kis fond így is megmaradt: máshová nem tehető, s összevonásuk nem lehetséges. Ezek főleg XIX. századi anyagot tartalmaznak, túlnyomórészt vékony papír felhasználásával készült magániratok, így a kis fondokban viszonylag sok fér el. A szekció anyaga állandóan nő, így feltehető, hogy ezeknek terjedelme is megváltozik Az 1526 utáni gyűjtemény 1963. október 1-jei állapotát rögzíti az a minden legkisebb raktári egységet felsoroló, áttekintő raktári jegyzék, amely ma már az átrendezések folytán elavult. Ez a jegyzék már 299 fondot tartalmaz. A fondok szaporulatát 1959 és 1963 között nemcsak az új szerzemények elhelyezése okozta, hanem a Múzeumi Törzsanyagnak kezdődő átrendezése, ahonnan több, addig évek szerint szétszórt önálló gyűjtemény került ki (ld. R 224 bevezetését). Ezzel párhuzamosan a szekció néhány fondja megfelelő helyre, más szekciókba került. Az 1560-as évek alapján az 1526 utáni gyűjtemény nem nyújtott egységes és megnyugtató képet. Apró tükre volt az Országos Levéltár szinte egész anyagának, mindenből volt benne egy kevés. Alapjában véve szabadságharcos és emigrációs iratoknak, kisebb terjedelmű személyi iratoknak és kiemelt iratfajtáknak (pl. címereslevelek, céhiratok) gyűjtőhelye volt. Profiljának határozottabb vonalát az 1945-ös tűzvész alkalmával vesztette el, amikor a jellegét adó iratcsoportok nagy része megsemmisült (ld. R 224 bevezetését). Rögtön ezután még nem látszott, mi lesz további fejlődésének iránya. Akkor kezdődött meg ismét, főleg évfordulókhoz s egyéb időszerű feladatokhoz kötve, a jórészt ismeretlen összetételű Törzsanyagának az elemzése és belőle kisebb csoportok kialakítása. Ezzel kapcsolatban a gyűjteményben oda nem tartózó hatósági és családi fondok alakultak ki, hangsúlyozottan ideiglenes jelleggel. A továbbhaladás érdekében azonban először tudni kellett, mit rejt magában a Törzsanyag és mi van a hozzá hasonló összetételű vegyes sorozatokban. A gyűjtemény ebben az ideiglenes, elegyes állapotban olykor amolyan átmeneti lerakodóhelyül szolgált a legkülönfélébb, másutt hirtelen el nem helyezhető, rögtöni elemzésnek alá nem vethető iratszerzeményeknek. Referensének 1954-1965 között főfoglalkozása a P szekció családi levéltárainak rendezése volt. Csak 1966-tól indult meg most már az egész Törzsanyag (R 224) bontása, majd ezt követte a többi, hasonló jellegű gyűjtemény átrendezése is. De már ezt megelőzően is, párhuzamosan az Országos Levéltár rendezési munkájának általános fellendülésével, az egyes szekciók körvonalai határozottabban bontakoztak ki; ezzel az járt együtt, hogy az oda nem tartozó anyag átkerült a megfelelő szekcióba. Így adott át ez a szekció is pecsétgyűjteményeket a pecséttárnak, kamarai iratokat a magyar kamarai levéltárnak, családi iratokat a családi levéltáraknak stb. Ezt az irányzatot rögzíti az 1963-as állapotot tükröző áttekintő raktári jegyzék, ahol több fond helyén már csak az új szekcióbeli jelzet található. S ez az irányzat folytatódott az átrendezés idején is. Az volt az elv, hogy aminek más szekcióban van a helye, az oda kerüljön. Az 1526 utáni tárgyi átrendezések Legelőször azt a nemegyszer vitatott kérdést kell tisztáznunk, hogy miért volt szükséges a Törzsanyagnak és a többi vegyes sorozatnak az átrendezése. A kutatónak ugyanis átmenetileg nehézséget fog okozni az a tény, hogy az iratok régi helyükről máshová - saját helyükre - kerültek. Konkordanciajegyzéket, különösen olyat, amilyen az 1951-es években a Kossuth gyűjtemény átrendezésekor készült, az anyag nagy terjedelme folytán nem lehetett készíteni. Átmeneti jellegű konkordanciajegyzékek - rendezés közben készült tétel- és darabjegyzékek - vannak, de mert kb. 100.000 db irat átvizsgálásáról volt szó, ezek csak kiindulópontul szolgálhatnak. Az anyag rendezője és mindazok, akik annakidején a munkát elindították, világosan látták ezt a nehézséget. Az anyagot azonban ennek ellenére sem lehetet tovább rendezetlen állapotban hagyni. Milyenek voltak a fenti iratgyűjtemények az átrendezés előtt? Legfőbb jellemzőjük az volt, hogy egymás mellett, egymással párhuzamosan felállítva nagyjából azonos fondok töredékeit vagy nagyobb egységeti tartalmazták. Mindegyikben volt mindenből, több vagy kevesebb. Az új fondok anyaga majd mindíg több gyűjtemény együvé tartozó irataiból alakult ki. Ez a helyzet múlt és részben jelen [XX.] századi kialakulásuk módjával magyarázható. A történeti érdeklődésű vagy a történelemmel és a rokontudományokkal hivatásszerűen foglalkozó személyek, különösen a múlt [XIX.] században, egyuttal forrásanyagot is gyűjtöttek, ami ma nem szokás. Általában vásárolták az iratokat, de volt a gyűjtésnek másik, ma ugyancsak már nem szokásos módja: az iratok kikölcsönzése, sőt olykor egyszerű elvitele. Utóbbi esetben nem is volt szándékuk a visszaadás, előbbi esetben megfeledkeztek erről. Ilyen módon magánszemélyek, tehát nem hivatásos iratőrzők kezére került az egész ország köz- és magánlevéltáraiban őrzött anyagnak bizonyos hányada. A hatósági levéltáraknál előfordultak selejtezések is. A gyűjtők halála után irathagyatékukat mindenestül megvette a Nemzeti Múzeum, illetve annak Levéltári Osztálya. Az átrendezés során a fenti "eltünt" iratok visszakerültek fondképzőiknek az Országos Levéltárban lévő anyagába, ha pedig a fondképzőnek itt nincs anyaga, akkor, kellő terjedelem esetén, új fondok alakultak belőle. Az "eltűnést" elősegítette az iratok szerves összefüggését megszüntető, már említett múzeumi évrend. De az Országos Levéltárnak e szekciójában levő, szintén említett növedékei is teljesen vegyes sorozatok voltak. Meg kellett érnie az elhatározásnak, hogy ebből a kevert, áttekinthetetlen anyagból kiemelkedjenek az eredeti, szervesen összetartozó fondok és tárgyi alapon összefüggő gyűjtemények. Az átrendezés együtt járt valamennyi irat darabonkénti megvizsgálásával, az egyes iratok fondképzőjének megállapításával. Ezen az alapon elindulva lehetett tovább rendezni az egybetartozó iratokat. A Múzeumi Törzsanyagnak (R 224) 45 iratfolyóméternyi anyagán kívül átrendezésre került még 20 iratfolyóméter: az Ernst Múzeumtól vásárolt vegyes iratanyag (R 30), a Tunyogi Csapó gyűjtemény (R 210), a fentebb említett R 225 és 226 számot viselő két növedék, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiától átvett iratok (R 274), a Nagy István gyűjtemény (R 280), a Szimonidesz Lajos gyűjtemény (R 281), a Wenzel Gusztáv gyűjtemény (R 282), a Nagy Iván gyűjtemény (R 283), a Véghelyi Dezső gyűjtemény (R 284), a Szalay Ágoston gyűjtemény (R 285), a Nyáry Albert gyűjtemény (R 286), a Sólyom Fekete gyűjtemény (R 287) és a Thuránszky- és Borbás gyűjtemény (R 294). Az átrendezés során teljesen megszűnt mint külön gyűjtemény az R 30, R 225, R 226, R 274, R 280-282, R 286 és R 291 számú fond; anyaguk az iratok fondképzői szerinti a megfelelő helyre kerültek. A többi felsorolt fond anyagának csak egy része került máshová, míg a megmaradt rész a régi időrend helyett tárgyilag átrendeződött. Ezenkívül az egész szekciónak aok magmaradt fondja is kiegészítő rendezéseken esett át, új anyag behelyezése folytán. A szekcióban kialakult helyzetet az 1974. évi fondjegyzék, valamint az [1977-ben megjelent] repertórium [rögzítette]. Az [1974-es] fondjegyzék az 1526 utáni gyűjteménynek 1974 januári állapotát tükrözi. Az 1526 utáni gyűjtemény jellege az [1975-ben lezárult] átrendezés után Az átrendezés során fokozatosan jelentkezett az a már régen felmerült igény, hogy a korábban bizonytalan összetételű, elegyes anyagú szekciót körülhatároljuk, s így megkülönböztessük, elválasszuk az Országos Levéltár többi szekciójának anyagától, amelyek közül néhánnyal, mint fentebb láttuk, meglehetősen összemosódott. Régebben átrendezésének egyik akadálya a múzeumi eredet túlzott tisztelete volt. A családi levéltárakat azonban már az anyag átkerülése óta igyekeztek kiválasztani belőle, még a Törzsanyagból is; ezeket külön állították fel (ld. R 224 bevezetése). Az anyag nagy részének jellegét ma is a szabadságharcos, emigrációs iratok adják. Emellett benne maradtak a korábbi, tárgyi alapon létrejött gyűjtemények. Az átrendezés célja az volt, hogy a szekció minél nagyobb mértékben gyűjtemények együttesévé váljon. Ennek érdekében kikerült belőle a hatósági, hivatali, valamint a családi anyag, az [utóbbi ]apró fondtöredékeit egybegyűjtő R 319 számú fond kivételével. A szekciónak sem a Múzeumban, sem az Országos Levéltárban nem tartozott körébe a csalkádi anyag. Az a néhány családi fond, ami benne volt és kikerült onnan, 1945 utáni Törzsanyag-robbantások eredményeképpen keletkezett, de nem azzal a céllal, hogy ott is maradjon. Meg kellett találni az elválasztó vonalat az R szekció és a vele azonos osztályon levő családok, testületek és intézmények levéltárait őrző P szekció között. Az R szekcióban ma nincs olyan cím, amely a "család" szót magába foglalná. Anyagának egy része ugyan személyek köré épül. de ezeknek iratai nem tartalmazzák a családi fondok jellegzetes iratfajtáit, hanem csupán az illető személy közéleti működésével függenek össze. Zömmel emigrációs iratok, vagy olyan kis személyi fondok, amelyeknek felállytására a P szekcióban nem voltna lehetőség. Általában az maradt meg az R szekcióban, ami több okból, más jellege vagy kis terjedelme folytán, mint önálló egység nem kerülhet át a P szekcióba, illetve az Országos Levéltár egyéb szekciójába. A gyűjtemény az Országos Levéltár szerzeményi részlegének is tekinthető, anyaga állandóan gyarapszik. A szaporulat elhelyezésénél is a fenti meggondolás lehet irányadó. A szekciónak egyes régi fondjai egyes esetekben olymódon bővültek ki a meglevőnél korábbi és későbbi anyaggal, hogy régi címük részbeni átalakítására is szükség volt (pl. egyes 1848/49-es gyűjteményekben ma már nemcsak ezekre az évekre vonatkozó anyag van). [Ilyen például a volt 1848/49-es nyomtatványok, vagy az 1848/49-es események képes ábrázolásai megnevezésű fondok, ahol ma már korszakhatár nélkül kerülnek elhelyezésre az ilyen típusú iratok.] A más osztályoknak, illetve szekcióknak elhelyezésre átadott anyag aktán feltüntetve, jegyzék kíséretében ment át új helyére. * * * Iványi Emma 1975-ben befejezett átrendezésekor 171 fondból állt az R szekció. A fondok többsége tételekre osztott, a tételeken belül az iratokat időrendbe sorolták. A kisebb terjedelmű, gyorsan áttekinthető fondokon belül tételek nincsenek. Az első repertórium munkálatainak lezárulása óta eltelt 25 év alatt a szekció 30 új fonddal bővült. Az új fondok közép- vagy darabszintű rendezése az iratanyag jellegétől és terjedelmétől függően megtörtént. A gyarapodás mellett egy fonddal csökkent a szekció terjedelme: az R 312 - Országgyűlési iratgyűjtemény átkerül az N szekcióba. A Regnicolaris levéltárban találhatók az országgyűlésekkel kapcsolatos iratgyűjtemények, ez indokolta ennek az egységnek az átadását az I. osztály állományába. A korábban rendezett anyagok esetében apróbb finomítások mellett jelentős átrendezést nem végeztünk és nem is tervezünk. A kutathatóságot segédletek készítésével kívánjuk elősegíteni. Számos, erősen kutatott, kiemelkedő forrásértékű anyaghoz darabszintű segédlet készült. A segédleteket az egyes fondoknál jelezzük. Nagyobb terjedelmű anyagnál ezek a segédleteket önálló kötetekbe foglaltuk, mint például a nemesi iratok két sorozatának (R 64 és 126) darabjegyzékét, a Klapka levéltár (R 295) levélírói mutatóját, vagy a Nyomtatványok (R 32) darabjegyzékét. A volt Újkori gyűjtemény a múlt század óta igen kutatott és sokat idézett iratokból állt. A régi jelzetek azonosítása sok esetben jelent komoly gondot okoz a korábban említett okokból elmaradt következetesen vezetett konkordancia jegyzékek hiányában. A Magyar Nemzeti Múzeum Növedéki Naplójába történt esetleges bejegyzések mellett jelentős segítségét nyújt az R 327 alatt elhelyezett részleges segédletek és konkordancia jegyzékek. További segítségül a repertórium végén Függelékben felsoroljuk azokat a családneveket, amelyek a Törzsanyagból, illetve a szekció további fondjaiból kiemelésre kerültek a P szekcióban lettek elhelyezve. Ugyancsak a Függelékben adunk számot arról, hogy az átrendezések során megszűnt, vagy jelentős mennyiségi csökkentésen átment, de az 1963-as áttekintő raktári jegyzékben és alapleltárban még szereplő egyes R törzsszámok mely fondban keresendők. A szekció leginkább kutatott iratainak mikrofilmezése folyamatosan halad, anyagvédelmi szempontokat figyelembe véve. Azokról a fondokról, amelyek teljes egészében mikrofilmen vannak részben a Repertórium, részben a Kutatószolgálatnál használható Fond-X ad aktuális információt. Ezek az irategységek csak mikrofilmen kutathatók. A folyamatosan gyarapodó segédletek, amelyek nyomtatásban nem jelennek meg, szintén a Levéltár belső hálózatán tekinthetők meg. A szekció anyagának használatát Mutató segíti, amelyben azonban az R 313 - Személyek szerinti iratok és az R 319 Családi fondtöredékek között szereplő nevek nem szerepelnek a nevek rendkívül nagy száma miatt. Az R szekció a repertórium kéziratának lezárásakor, 2001. december 31-én 162,14 ifm., amely 801 raktári egységben található, évköre, a gyűjteményben található másolatok eredeti irata keletkezését figyelembe vételével, melyet mindíg zárójellel jelzünk: (1339-1526)1527-2001, az utolsó törzsszám R 353. Felhasznált és ajánlott irodalom az R szekció történetére vonatkozóan: Sulika Szilárd: A Múzeumi Levéltár és legújabb gyarapodásai. Magyar Könyvszemle. Bp., 1925. 93-133. Uő.: A Múzeumi Levéltár gyűjteményeiről. Magyar Könyvszemle. Bp., 1926. 54-110. Uő.: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931-1933. évben. Magyar Könyvszemle. Bp., 1932/43. 1-4. füzet. Bakács István: A Magyar Országos Levéltár és a Magyar Nemzeti Múzeumi Levéltár 1926-1934 közötti kapcsolatairól. Magyar Könyvszemle. Bp., 1972. 310-322. Uő.: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának története az Országos Levéltár keretében 1934-1945. Levéltári Közlemények. Bp., XLIII. évf. 33-83. Iványi Emma: Az 1526 utáni gyűjtemény repertóriuma. Bp., 1977. Kézirat.

Extent

folyóméter

General remarks

Scope ID

6289

Jelzet hierarchikus nézet

R

Record creator

Content provider

(1014 Budapest, Becsi kapu_ter 2-4.)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution