Return to search

Q Mohács előtti gyűjtemény - Q szekció

11. sz.-16. sz. Reference: Q___(5279)

View context

Magyarország
Magyar Nemzeti Levéltár

Finding aid sub-groups

Scope and content

108030 db A Mohács előtti gyűjtemény a Diplomatikai levéltárból, középkori kódextöredékekből és a Diplomatikai levéltárba be nem sorolt másolatokból, továbbá az oklevelekhez készült különböző segédletekből áll. A Magyar Országos Levéltár megalakulása (1875) után alakult ki az a terv, miszerint a levéltárban található középkori okleveleket külön kell gyűjteni. A középkori anyag kigyűjtése megkezdődőtt és Magyar Országos Diplomatikai Levéltár néven egy közös gyűjteménybe került a teljes középkori anyag. Kezdetben minden 1526-ig keletkezett iratanyagot gyűjtötték, mégpedig az iratanyagban található legkorábbi keltezés szerinti rendben. Ekkor jegecesedett ki a középkori hivatalos iratanyag neve: oklevél. Mint ismert, az oklevél szűkebb értelemben csak a meghatározott formában kiállított jogbiztosító iratot jelenti, azonban tágabb értelemben minden hivatalos ügyben kiadott iratot annak nevezünk, amely a középkorban, magyarországi gyakorlat szerint 1526-ig keletkezett. A II. világháborút követően jelentősen megszaporodott az eredeti oklevelek száma azáltal, hogy az 1934-ben a Magyar Országos Levéltárba beolvasztott múzeumi levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának középkori oklevelei is a Diplomatikai Levéltárba lettek besorolva, valamint számtalan más családi levéltár oklevelei is. Ma minden olyan hivatalos irat, amely a Mohácsi csatát (1526. augusztus 29.) megelőzően keletkezett, s a Magyar Országos Levéltár őrizetébe kerül, a Mohács előtti gyűjteménybe lesz besorolva, mégpedig függetlenül attól, hogy eredeti formájában maradt fenn, vagy átiratban, netán későbbi másolatban. Természetesen elsősorban egy-egy oklevél eredeti és a középkorban átírt példányai kerülnek a gyűjteménybe, s csak ezek híján kapnak helyet esetleges későbbi másolatai. Ugyan az 1001-i keltezést viselő pannonhalmi alapítólevél és más korai oklevelek javarészt újabbkori másolatai szép számmal fellelhetők az oklevelek között, a gyűjtemény legkorábbi eredeti darabja azonban Kálmán király 1109-i oklevele, amely megőrizte I. (Szent) István király egyetlen hiteles és a többitől eltérően görög nyelven íródott oklevelének szövegét. Páratlanul szépek a gyűjteményben található címeres levelek. Ezek a királyi adománylevelek nemcsak az adományozás tényét rögzítő szövegből állnak, hanem legtöbbször a címer színes képét is megtaláljuk bennük. Hallatlanul fontosak a különböző korszakban kiadott királyi dekrétumok szövegei. A középkorban a király és a rendek által hozott határozatok rendeletnek (decreta) számítanak, mivel e rendelkezések többnyire csak az uralkodó életében voltak érvényesek. Életüket a következő királyok megerősítése hosszabbíthatta csak meg. Nevezetes dekrétum II. András király 1222-ben kelt Aranybullája, amelynek egyetlen eredetije sem maradt korunkra, noha hét példányban lett kiállítva. Szerencsére megerősítette I. (Nagy) Lajos király (1351), s így legalább hiteles szövege megmaradt korunkra. Aranypecséttel megerősített oklevelek sem ritkák a gyűjteményben. Kiemelkedő ügyek jelentőségét a pecsét aranya is igazolta. A híres és kiemelkedő dokumentumok mellett számtalan, gyakran a mindennapi élet apró-cseprő ügyei is írásba lettek foglalva. A levéltár zömét ilyen oklevelek teszik ki. A Diplomatikai levéltár a legnagyobb és leggazdagabb hazai középkori oklevélgyűjteményünk, amely bár mesterséges rendszerben, de időrendileg áttekinthető, alapvető és nélkülözhetetlen forrásalapja azon kutatásoknak, amelyek e korai századok történetére irányulnak. A gyűjtemény jórészt latin, kisebb részben német, magyar stb. nyelvű oklevelekből áll. Kutatásuk nemcsak e nyelvek alapos ismeretét tételezi fel, hanem igen jelentős gyakorlatot kíván az anyag olvasása is. Az értékes gyűjtemény anyagvédelmi okokból eredetiben nem kutatható, azonban az anyagról mikrofilmek készültek, amelyeket a Magyar Országos Levéltár Filmgyűjteménye őriz, sőt minden egyes eredeti oklevélről kutatásra alkalmas nagyítás készült, amelyet az eredeti oklevelek jelzete alapján lehet kikérni. Az anyag tekintélyes része megjelent nyomtatásban. Az oklevélkiadások bizonyos korszakokban és bizonyos levéltári egységekben nagyobb mennyiségben találhatók, másutt kevésbé jelentek meg nyomtatásban az oklevelek. Az Árpád-korban szinte kivétel nélkül minden oklevél szövege megjelent már. Az egyes családok levéltárából is sok oklevél került közlésre (pl. Apponyi, Bánffy, Kállay, Zichy stb.). Az eredeti nyelven, illetve fordításban megjelent teljes szövegű közlés mellett, több olyan kiadvány készült, amely az anyag számbavételére tartalmi kivonatban, regesztában ismerteti az egyes okleveleket. Az Árpád-kori királyi oklevelek kritikai jegyzéke csaknem teljeskörűen öleli fel a korabeli királyi okleveleket. Mind az Anjou-korból publikált oklevelek, mind pedig a Zsigmond-korra vonatkozó oklevelek jórészt regesztákban történő kiadása folyamatosan történik. AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FONDJAIBÓL KIEMELT OKLEVELEK A Magyar Országos Levéltárban őrzött fondokból és levéltárakból kiemelt középkori oklevelek. Magyar kancelláriai levéltár (A szekció) Litterae archiepiscoporum; Libri regii; Privilegia coehalia abolita et preces pro articulis. Erdélyi kancelláriai levéltár (B szekció) Acta generalia. Helytartótanácsi levéltár (C szekció) Departamentum Urbariale. Kincstári levéltárak (E szekció) A Magyar Kamara Archívumából és az Országos Levéltár más fondjaiból és állagaiból kiemelt és együvé sorolt oklevelek 'OL vegyes'; Benignae resolutiones; Instructiones; Contractus, conventiones et transactiones; Acta Publica; Történelmi emlékek; Neoregestrata acta; Acta ecclesiastica; Acta ecclesiastica ordinum et monialium; Acta Iesuitica; Acta Paulinorum; Urbaria et conscriptiones; Conscriptiones portarum; Regesta decimarum. Családok: Berthóty; Dóczy; Friebeisz; Nádasdy; Rákóczi-Trautson; Selmeczy; Szeghy; Thurzó. Gyűjtemények: Collectio Kukuljevicsiana; Acta excorporationalia Croatica; Lymbus; Miscellanea Cassoviensia; Hagyaték lymbus; Ismeretlen állag; Perényi Zsigmond. Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak (F szekció) A gyulafehérvári káptalan és a kolozsmonostori konvent országos levéltárának különböző állagaiból kiemelt és együvé sorolt oklevelek 'OL erdélyi vegyes'; Protocolla; Centuriae; Cista comitatuum; Cista diversorum comitatuum; Genealogiae; Metales; Miscellanea; Lymbus; Protocolla; Cista comitatuum; Neoregestrata; Manumissionales; Protestatoria; Testamentaria; Kolozsvár városát illető iratok; Vegyes iratok; Metales; Miscellanea; Gubernium Transylvanicum; Cista diplomatica; Erdélyi fiscalis levéltár. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (I szekció) A Haus- Hof- und Staatsarchivban őrzött, magyarországi levéltárakba tartozó iratok a Badeni Egyezmény (1926) révén kerültek vissza a Magyar Országos Levéltárba. Közülük a középkori oklevelek a Diplomatikai levéltárban nyertek elhelyezést. Regnicolaris levéltár (N szekció) Archivum palatinale; Ismeretlen állag; Archivum regni; Különböző állagok. Birósági levéltárak (O szekció) Processus delegatorii; Processus tabulares; Tabula provincialis; Acta post advocatos; Nádori ítélőmesteri levéltár; Processus protonotariorum officii palatinatus; Levelekre széthullott vegyes bírósági iratok; Tiszáninneni kerületi tábla; Wenzel Gusztáv gyűjtemény. Családok, testületek és intézmények levéltárai (P szekció) Családok: Almássy; Antos; Ányos; Atzél; Bajori; Balajthy; Balassa; Balpataky; Bánffy; Bánó; Baranyay; Bárczay; Barcsay; Barkóczy; Bartal; Básthy; Batthyány; Becsky; Békássy; Belházy; Beniczky; Benyovszky; Berényi; Berzeviczy; Bethlen; Bezerédi; Bezerédj; Bicskey; Bíró; Blagay; Bogyay; Bónis; Bosnyák; Bretzenheim; Brunswick; Bugarin-Horváth; Buócz; Csáky; Csemiczky; Csicsery; Csoma; Dancs; Dániel; Dapsy alias Ravasz; Daróczy; Dessewffy; Dezsericzky; Dobos; Döry; Erdődy; Esterházy; Eszterházy; Farkas; Fejérpataky; Fiáth; Forgách; Forgách; Forgon; Gaál; Gámán; Ghyczy; Gosztonyi; Grassalkovich; Gyulay; Hadik-Barkóczy; Hanvay; Harruckern; Hatfaludy; Hiemer; Horváth; Ibrányi; Illésházy; Ilosvay; Irsay; Jankovich; Jekelfalussy; Jeszenák; Justh; Kállay; Kapuváry; Kapy; Kárász; Károlyi; Keglevich; Kende; Kerekes; Kisfaludy; Klobusiczky; Kolosy; Kossuth; Kosztolányi; Kölcsey; Kruplanicz; Kubinyi; Kvassay; Lánczy; Lippay; Lipthay; Lónyay; Lossonczy; Lukács; Madách; Magyary-Kossa; Majthényi; Makray; Mándy; Mara; Máriássy; Máriássy; Marton; Mattyasovszky; Mednyánszky; Melczer; Mérey; Mocsáry; Mokcsay; Motesiczky; Nádasdy; Nagy; Nagyiday; Nedeczky; Nényey; Nopcsa; Ocskay; Odescalchi; Olgyay; Orczy; Ostffy; Palugyay; Patay; Péchy; Pelejthey; Perényi; Pethő; Petróczy; Podhradszky; Pottornyay; Puky; Radák; Radvánszky; Rajky; Rákóczi-Aspremont; Rakovszky; Révay; Reviczky; Rhaell; Rhédey; Rudnay; Rudnyánszky; Salamon; Sallér; Sándor-Metternich; Semsey; Sibrik; Simonyi; Sombory; Soós; Szádeczky-Kardoss; Szathmáry-Király; Szatmár megye; Szatmárnémeti város; Széchenyi; Szent-Ivány; Szentkereszti; Szerdahelyi; Szilágyi; Szilassy; Szily; Szirmay; Szirmay; Szögyény-Marich; Sztáray; Szulyovszky Sirmiensis; Szulyovszky-Pottornyay; Szunyogh; Szüllő; Tallián; Tarányi-Oszterhuber; Tarnóczy; Tarpay; Teleki; Teőke; Tersztyánszky; Thaly; Tihanyi; Tisza; Tornallyay; Török; Töttössy; Ujfalussy; Ujházy; Ujhelyi; Uray; Üchtritz-Amadé; Vály; Vári község; Vécsey; Viczay és Khuen-Héderváry; Vidos; Wattay; Wesselényi; Zathureczky; Zichy; Zombath; Zombory. Intézmények: Baracskai közbirtokosság; Budai káptalan; Ferences rendtartomány; Székesfehérvári keresztesek konventje; Szepsi város. Gyűjtemények: Fekete Nagy Antal; Országgyűlési Múzeum; Titsch. 1526 utáni gyűjtemény (R szekció) Ernst; Hazai címeres levelek és nemesi iratok; K. Papp Miklós; Külföldi címeres levelek és nemesi iratok; Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyaga; Magyar Tudományos Akadémia; Peláthy; Sólyom-Fekete; Szimonidesz; Thuránszky és Borbás; Vörös Antal. II. ÖNÁLLÓ FONDOK, GYŰJTEMÉNYEK A Diplomatikai levéltár azon egységei, amelyek teljes egészükben csak itt találhatók meg, újkori részüket nem őrzi a Magyar Országos Levéltár. Családok: Abaffy; Adorján-Szeleczky; Bánffy; Benedikty; Bittó; Bor; Borbély; Bossányi; Both; Busseul; Czigány; Csajághy; Császy; Csibe; Darvas; Décsey; Dobay; Dőry; Eötvös; Ernyey; Farkas; Farkas; Fáy; Frangepán; Füzesséry; Gönc város; Halász; Hardegg; Hideghéthy; Hódossy; Horváth; Horváth; Hubay; Hunyadi; Hunyady; Ivánka; Izdenczy; Jékely; Jókay; Joób; Komoróczy; Kornis; Korotnoky; Leövey; Leustach; Lippich; Lukács; Madocsányi; Maróthy; Marsovszky; Mérey; Miskey; Missich; Nadányi; Németh; Nyáry; Nyomárkay; Orsich; Óvári; Péterffy; Platthy; Pongrácz; Rákóczy; Rosthy; Rumy; Sidó-Bódy-Kun; Sigray; Siráky; Somosy; Spolarich; Sréter; Szecsődy; Szepes megye; Szilvay; Szinyei-Merse; Tajnay; Takács-Tolvay; Thuránszky; Tivadar; Tomcsányi; Vay; Vermes; Weér; Zerdahelyi; Zichy; Zichy-Meskó. Intézmények: Korneuburg város; Sebenico város; Szepes megye; Vágsellyei közalapítvány. Gyűjtemények: Binnyey; Bristow; Csánki Dezső; Dőry Ferenc; Hajas Ede; Horváth Tibor Antal; Magyar Történelmi Társulat; Nedeczky Szendrő; Petrovay György; Tagányi Károly; Vitális Mór. Vegyes: Idegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai; Ismeretlen provenienciájú iratok; Vétel és ajándék útján bekerült vegyes provenienciájú iratok. III. SEGÉDLETEK A mintegy 100000 középkori oklevél kutatásához több segédlet-sorozat is található. Leltárkönyvek: A darabszinten nyilvántartott gyűjtemény minden egyes darabjáról megfelelő adatsorok állnak rendelkezésre. Ezek javarészt az anyag egyes darabjainak nyilvántartását szolgálják. Számkönyvek: Kötetbe kötött lapokon, jelzetrendben tartalmazzák az egyes oklevelek adatait. A kezdetektől vezetett ún. számkönyvekben az egyes oklevelek sorszáma mellett megtaláljuk az oklevelek keltét, eredeti jelzetét, a rávonatkozó ügyirat számát. Törzskönyvek: Ugyancsak kötetbe kötve, jelzetrendben tartalmazzák az egyes oklevelek adatait. Az 1960-as években kampánymunkában létrehozott ún. törzskönyvekben az egyes okleveleknél külön adatsor jelöli, amennyiben nemcsak az eredeti oklevél, hanem az annak szövegét őrző későbbi másolat is megtalálható az eredeti mellett, az egyes darabok adatsorából kiderül: a legutolsó keltezés, kiadó, fennmaradási forma, anyaga, állapota. Cédulamutatók: Az egyes oklevelek azonos adatai a gyűjtemény létrehozása óta cédulákra kerülnek és a cédulákat különböző szempontok szerint csoportosítják. Kékcédulák vagy időrendi mutatólapok: A legteljesebb segédletsorozat: az ún. kékcédulák, vagyis időrendi mutatólapok, amelyen megtalálható minden oklevélszöveg kelte, kiadója, a gyűjteménybe kerülés előtti, tehát eredeti levéltári jelzete, valamint a jelenleg használatos sorszáma, azaz a ma érvényes jelzete. Ezenkívül utalás található az oklevél fennmaradási formájára, a megpecsételés módjára, valamint némely cédulán olvasható az eredeti elgondolás szerint ideszánt regeszta is. Kiadói mutató: Az egyes kékcédulákról rendszeresen kigyűjtésre kerülnek bizonyos adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kiadók szerint is csoportosíthatók legyenek. A kiadói mutatólapokon az egyes kiadók csoportjában felsorolásra kerülnek a csoportba tartozó oklevélkiadók által kiadott oklevelek régi és jelenlegi jelzete, valamint kelte. Megjegyzendő, hogy ilyen típusú kiadói mutató csak a gyűjtemény második részéhez készült, az első részéhez ld. alább az ún. Óváry regeszta sorozatot. Óváry regeszták: A kezdet kezdetén Óváry Lipót nemcsak elhelyezte az okleveleket új helyükre és időrendi mutatólappal látta el őket, hanem rövid, egy-két soros regesztákat is készített róluk. Utóbb e kézzel írt kivonatokat az oklevélkiadók szerint csoportosították, s nagy lapokra ragasztották fel azokat. Jelenleg ezek kötetekbe kötve az első 30000 oklevél kutatásához használhatók. Regeszták: Az ezt követő oklevelekhez magyar nyelvű géppel írt regeszták készülnek évtizedek óta, sőt elkezdődött az Óváry Lipót által regesztázott anyag újra regesztázása is. A géppel írt regeszták két sorozatban kutathatók: részben az eredeti jelzetrendben, részben azonban időrendben. Az azonos oklevelekről készült kékcédulák és regeszták bizonyos adatai természetszerűleg olykor eltérnek egymástól. A kékcédulák ugyanis hagyományosan csakis azokat az adatokat tartalmazzák, amelyek az oklevélbe írva találhatók. A regeszták gyakran elmélyült kutatómunka eredményeként jönnek létre, aminek következtében olyan adatok is bekerülnek a regesztákba, amelyek más okleveles adatokkal való összevetés vagy más okleveles adatok alapján levont következtetés eredményei, tehát érthető módon a kékcédulákon nem találhatók meg. Elenchusok: Az oklevelek javarészt a Magyar Országos Levéltárban őrzött levéltárak középkori részét képezik, s ennek megfelelően a legtöbb levéltár eredeti elenchusában megtalálhatók a középkori oklevelekre vonatkozó adatok; kitűnő segítséget jelentenek a kutatásban. Az alapos munkával készített elenchusok nemcsak felsorolják az iratokat eredeti rendjükben, hanem rövid, többnyire latin tartalmi kivonatot is adnak, s gyakran betűrendes mutató is készült hozzájuk. Ezek az elenchusok az eredeti anyag mellett találhatók. Konkordancia jegyzékek: Az eredetileg elenchussal ellátott levéltári anyagból kiemelt középkori okleveles anyag jelenlegi jelzete az elenchus megfelelő regesztái mellé lettek beírva. A nagyobb levéltárakhoz azonban gépelt azonosító jegyzékek is készültek, amelyek segítségével ugyancsak azonosítani lehet a kiemelt és a gyűjteménybe sorolt okleveleket eredeti jelzetük alapján. Számítógépes adatbázis: Az 1970-es évektől kezdve az egy évszázada készülő kékcédulák egyes adatainak és a regeszták szövegének számítógépre vitele folyamatos. Megtalálható az interneten (www.natarch.hu) és CD-ROM-on. IV. MÁSOLATGYÜJTEMÉNY A különböző időkben készült másolatok, illetve a Magyar Országos Levéltárban egyes középkori forráskiadványainak kézirata itt található. V. RÉGI SEGÉDLETEK A különböző időkben, a középkori anyaghoz készített cédulák, regeszták, idejétmúlt segédletek (dobozkönyvek, számítógépes listák stb.). VI. KÓDEXTÖREDÉKEK Az 1970-es évektől kezdve a restaurálás folytán és önállóan előkerülő középkori kódextöredékek gyűjtése folyamatos.

Extent

folyóméter

General remarks

Scope ID

5819

Jelzet hierarchikus nézet

Q

Record creator

Content provider

(1014 Budapest, Becsi kapu_ter 2-4.)

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution