Return to search

ELKNÜ Keskkomitee

1940-1991 Reference: ERAF.31 View in original presentation

View context

Estonia
The National Archives of Estonia

Finding aid sub-groups

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Kongresside, pleenumite, aktiivi ,komitee ja büroo protokollid koos lisadega, ÜLKNÜ direktiivid ja määrused, ELKNÜ sekretäride korraldused ja määrused, EKP ja ENSV Ministrite Nõukogu direktiivid, korraldused ja otsused. Tööplaanid, aruanded, ÜLKNÜ Keskkomiteele, EKP Keskkomiteele ,ENSV Ministrite Nõukogule jt asutustele koostatud tööstus-, põllumajandus-, ideloogiatöö jne alased informatsioonid, kolhooside aruanded 1949, õiendid , komsomoliorganite raportid, infobülletäänid (1971-1988), kirjavahetus, avaldused, raadiosaadete materjalid 1942-1944. Maakonna-, rajooni- ja linnakomiteede protokollid (1941, 1944-1958 1258 s), tööplaanid, aruanded, informatsioonid kõrgemate komsomoliorganite otsuste täitmise kohta. Liikmete ja komsomoliorganisatsioonide ning algorganisatsioonide statistilised aruanded, liikmepiletite väljaandmise materjalid. Pioneeriorganisatsiooni Nõukogu protokollid, tööplaanid, aruanded, pioneerilaagrite aruanded, muude keskkomitee juures tegutsenud allorganisatsioonide ( Noorsoo-organisatsioonide Komitee, komsomoliprožektori staabi, turismibüroo Sputnik, Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva, Eesti Õpilasmaleva) tööplaanid, eelarved, finants- ja tegevusaruanded, kirjvahetus. Noorsookeskuse Fookus palgalehed ja finantsdokumendid. Nomenklatuursete töötajate toimikud (8517 s), vastuvõtutoimikud (1940-1941 8517 s), autasustatute nimekirjad ja iseloomustused, komsomolitöötajate nimekirjad, propagandistide nimekirjad ja komandeeringuaruanded, kaadrialased kartoteegid. Eelarved, finantsaruanded, revideerimisaktid, palgalehed, dokumentide hävitamise ja üleandmise aktid. Kohalike komiteede ja pioneeriorganisatsioonide ning Keskkomiteele kingitud lipud, rändpunalipud, vimplid, rändvimplid, kroonikaraamatud, albumid,diplomid.

Record creators history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu asutamisaastaks loeti selle tegutsemise ajal 1920.aastat, kui Tallinnas asutati Üle-Eestimaaline Noorproletaarlaste Ühing, mis luges end Kommunistliku Noorsoointernatsionaali sektsiooniks ja mis suleti 1921.a. riigivastase tegevuse tõttu. EKP Keskkomitee poliitbüroo otsusega 17.okt.1921 asuti looma põrandaalust Eestimaa Kommunistlikku Noorsooühingut, mille kongress (osavõtjaid 12) toimus 3.okt.1922. Hiljem loeti seda ka ELKNÜ esimeseks kongressiks. Kuna kogu kommunistliku noorsooliikumise järgnev ajalugu kuni 1940.a. on olnud erinevate lühikest aega tegutsenud legaalsete ja illegaalsete organisatsioonide ajajärk, mida on ühendanud vaid EKP rohkem või vähem õnnestunud katsed liikumist juhtida, siis puudub siinkohal vajadus neid lähemalt vaadelda. Liiati märgib isegi 1985. a. ilmunud ametlik komsomoli ajalugu, et Eestimaa Kommunistlik Noorsooühing 1930.aastate teisel poolel ei tegutsenud ja puudusid ka muud revolutsioonilised noorsooühingud. ELKNÜ tegevuse kohta 1940-1941 on säilinud vähe dokumente, seetõttu põhineb suur osa sellest kirjutatust peamiselt organiseerijate mälestustel ja EKP dokumentidel. 1940.a. juuli algul otsustas EKP Keskkomitee alustada Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu taastamist. Tallinnas moodustati oletatavasti 3.juulil organiseerimiskeskus, mis juuli lõpul nimetati EKNÜ Keskkomiteeks. Selle juhiks (sekretäriks) määrati Erich Tarkpea. Alustati ajakirjanduspropagandat kohalike organiseerimiskeskuste moodustamiseks. Esimesed organisatsioonid loodi Tallinnas ja Narvas, juuli lõpul ja augustis loodi organiseerimiskeskused enamikus maakondades. Tegevust juhtis EKP poolt määratud keskkomitee, septembriks 1940 olid loodud kõigis maakondades maakonnakomiteed. Augusti keskel loodi pioneeride organiseerimisbüroo, juba septembri algul korraldati pioneerijuhtide laager. 18.sept.1940 hakkas ilmuma ühingu ajaleht „Noorte Hääl“, hiljem ajakirjad „Pioneer“ ja „Noor Leninlane“. Koolides hakati komsomoli juhtimisel looma kommunistliku partei lasteorganisatsioone – pioneeriorganisatsioone. Oma põhikirja vastloodud organisatsioonidel polnud, selleks pidi saama ÜLKNÜ põhikiri. 18.okt.1940 võttis ÜLKNÜ Keskkomitee büroo Eesti, Läti ja Leedu kommunistlikud noorsoo-organisatsioonid ÜLKNÜ-sse. Nende tegevuse aluseks sai ÜLKNÜ 1936.a. põhikiri. Novembris 1940 kinnitas selle otsuse ÜK(b)P Keskkomitee ja 23. novembril avaldati selle kohta ametlik teade ajakirjanduses. Ühingu uueks nimetuseks sai Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing, mille lühendina oli juba enne kasutatud venekeelset lühendit komsomol. Vastavalt 1936.a. põhikirjale kuulus ÜLKNÜ Kommunistlikku Noorsoo Internatsionaali, oli ÜK(b)P reserv ja abiline. Kuigi parteitu massiorganisatsioon, pidi iga selle liige võitlema „bolševike partei pealiini teostamise eest.“. Liikmed võisid olla 15-26 aastased, neid võidi vastu võtta otse või 6-kuulise kandidaadistaažiga. Organisatsioon oli üles ehitatud territoriaal-tootmispõhimõttel, mis haldusjaotuse osas kopeeris kommunistliku partei organisatsiooni. Seda juhtis üleliidulisel kongressil valitud keskkomitee, oblastites, kraides ja vabariikides olid moodustatud kohalikud keskkomiteed, linnade ja rajoonide organisatsioone juhtisid linna- ja rajoonikomiteed. Rahvusvabariikide organisatsioone käsitleti samaõiguslikena oblastite organisatsioonidega. Ettevõtteis, asutustes, koolides, sõjaväeosades ja külades loodi algorganisatsioonid. Nagu parteis, nii ka komsomolis võidi transpordis ja muudes rahvamajandusharudes luua oma ametkondlikke komsomolikomiteesid. Eripeatükk käsitles sõjaväeosade komsomoliorganisatsioone. Kogu tööd juhtis ja kontrollis ÜK(b)P. Põhikiri käsitles komsomoliorganite valimise korda ja nende töö üldkorraldust. Kuigi oli tegemist „parteitu massiorganisatsiooniga“, oli komsomolikomiteede sekretäridele kehtestatud lisaks kohustuslikule ÜLKNÜ staažile ka ÜK(b)P liikme staaž ( 2 – 4 aastat). Kõik eri tasandil organisatsioonid olid seotud alluvuspõhimõttega. Laste kommunistlike organisatsioonide juhtimiseks oli komsomoliorganites loodud pioneeritöö osakonnad. Pärast ÜK(b)P XVIII kongressi 1939.a. toimunud ÜLKNÜ Keskkomitee pleenumi otsusega lisatud täiendustes määratakse oblasti-, krai- ja liiduvabariikide keskkomiteede järgmine struktuur: kaadrite osakond, organisatsioonilis-instrueerimisosakond, propaganda- ja agitatsiooniosakond, koolinoorsoo osakond, pioneeride osakond, maanoorte osakond, üliõpilasnoorsoo osakond, sõjalis-kehakultuuri osakond. Loetelust puudub eriosakond, mis tegeles üldise asjaajamise ja muu hulgas ka koosolekute protokollimisega. Novembri lõpul asuti liikmeskonda kontrollima ja dokumente vahetama. 29.nov.1940 katkestati ajutiselt uute liikmete vastuvõtt, mis jätkus 1.veebr.1941. On väidetud, et 1940-1941 esitas avalduse komsomoli astumiseks 12 000 noort, kellest vastu võeti 10 000. Need arvud vajavad kahtlemata täpsustamist. Keskkomitee struktuuri kohta on vähe andmeid. Selle palgaline aparaat koosnes ca 20 inimesest. 16.dets. 1940 kinnitas EK(b)P Keskkomitee büroo ELKNÜ Keskkomitee koosseisu. 1.sekretäriks kinnitati Erich Tarkpea . Keskkomiteel oli 7 liiget, oli loodud järgmised osakonnad: erisektor, koolide ja pioneeritöö osakond, propaganda- ja agitatsiooniosakond, maanoorte osakond. Samal kuupäeval kinnitati maakondade ja Narva linnakomitee sekretärid. 1941.a. jaanuaris suunati E.Tarkpea Moskvasse õppima. Uueks esimeseks sekretäriks kinnitati Oskar Cher, kes veebruaris toimunud EK(b)P IV kongressil valiti nii Keskkomitee kui ka selle büroo liikmeks. Muudatused ELKNÜ Keskkomitee koosseisus toimusid veebruaris 1941, kui NSV Liidust saadeti osakonnajuhatajateks 3 inimest. Ühingu kongressi enne sõja puhkemist kokku kutsuda ei jõutud. Sõja algul mobiliseeriti ja astus vabatahtlikult hävituspataljonidesse hulk kommunistlikke noori. Osa kommunistlikke noori evakueerus. Mõned juhtivad komsomolitöötajad jäeti tagalas põrandaalust tööd organiseerima, nende hulgas ka ühingu esimene sekretär O.Cher, kelle sakslased vahistasid ja maha lasksid. Keskkomitee tegevus katkes ligi aastaks. 1942.a. tehti muudatused ÜLKNÜ põhikirjas. Kuna Kommunistlik Internatsionaal ja Noorsoointernatsionaal likvideeriti, võeti neisse kuulumine välja ka põhikirjast. Komsomoli liikmete alumiseks vanusepiiriks määrati 14 aastat. ELKNÜ Keskkomitee büroo kokkukutsumist alustati juunis 1942, kui EK(b)P büroo kinnitas ajutiseks esimeseks sekretäriks Juliana Telmanni. Büroo esimene istung toimus 24.okt Moskvas, sellest võttis osa kolm inimest. Järk-järgult büroo ja keskkomitee koosseis suurenes, kevadel 1944 töötas selles juba 18 inimest, selle asukohaks sai Leningrad. 1944.a. struktuur oli järgmine: erisektor, organiseerimis-instrueerimisosakond, propaganda- ja agitatsiooniosakond, protokollisektor. 1943.a. esimesel poolel püüti arvele võtta evakueeritud komnoori, nende arvuks saadi 2475 inimest ( 27 % koguarvust), neist ca 1700 rindel. Evakueeritud komnoorte arv oli olnud kahtlemata suurem. 1944.a. kevadel moodustati Keskkomitee operatiivgrupp nagu kõigis teistes riigi- ja parteiasutustes. Määrati maakondade ja linnade komsomolikomiteede sekretärid. Grupi liikmed saabusid Virumaale pärast Narva vallutamist juuli lõpul ja Võrru augustis. 10.sept.1944 toimus Võrus ELKNÜ 3. pleenum. Septembri lõpul asus ÜLKNÜ Keskkomitee Tallinna. 1945.a. lisandus struktuuri koolisosakond ja üliõpilaste osakond. Büroo koosnes 1.märtsiks 1945 oli ametlikult loodud juba 284 komsomoli algorganisatsiooni 2631 liikmega. Siia on arvatud ka üle 1000 tagalas või rindel viibinud või veel viibiva noore. Esimene sekretär J.Telman vabastati ametist 4.nov.1944, tema ülesandeid asus täitma EK(b)P poolt määratud teine sekretär Boris Tolbast. 11.juulil 1945 kinnitati esimeseks sekretäriks Nõukogude Liidu kangelane Arnold Meri. Laienes kohalike komsomolikomiteede võrk. 1945.a. loodi eraldi Tartu ja Pärnu linnakomiteed ( enne olid need linnad kuulunud maakonnaga samasse organisatsiooni). Ettevõtetes ja eriti õppeasutustes loodi algorganisatsioone, mida juhtisid palgalised komsomolisekretärid. Valdades loodi 1945.a. talvel partei- ja komsomoligrupid, kevadel 1946 loodi valdade komsomolikomiteed. 4.-6.mail 1946 toimus ELKNÜ II kongress ( esimeseks kongressiks loeti 1922.a. toimunud EKNÜ kongressi). Aasta alguseks oli taastunud 1941.a. liikmeskonna arv – ca 9500. Esimeseks sekretäriks jäi A.Meri. Lisaks 1944.a. ilmumist jätkanud „Noorte Häälele“ taastati 1945.a. ajakirja „Pioneer“ väljaandmine, 1946.a. lisandusid pioneeriorganisatsiooni ajaleht „Säde“ ja noorsooajakiri „Stalinlik Noorus“ (alates 1956.a-st „Noorus“). Järgnevail aastail toimusid kongressid üsna tihti: III kongress 17.-19.juunil 1948, IV kongress veidi kurioosselt juba 7 kuu pärast 17.-18.jaan.1949. Selle põhjuseks oli märtsi lõpule määratud ÜLKNÜ kongress, kuhu Eestist valiti vastavalt põhikirjale 5 delegaati. Kongressil võeti vastu ÜLKNÜ uus põhikiri, milles oli eraldi peatükk pioneeriorganisatsioonist. Põhikirja kehtimise aeg jäi lühikeseks, juba 1954.a. võeti vastu uus põhikiri. ELKNÜ V kongress toimus mais 1951. Ühingu liikmeskond oli jõudsalt kasvanud: arvel oli 48 500 liiget. Kongressil uuendati keskkomitee ja selle büroo koosseisu, ühingu esimeseks sekretäriks sai B.Tolbast, kes 1955.a. toimunud pleenumil asendati V.Väljasega. ELKNÜ esimeste sekretäride vanusetsensust ei jälgitud küll väga täpselt, kuid ometi vaheldusid ELKNÜ sekretärid palju kiiremini kui EKP esimesed sekretärid. Mitu komsomolijuhti jätkas oma karjääri EKP Keskkomitees. 1950.a. hakati välja andma venekeelset noorsooajalehte „Stalinskaja Molodjož“ (1956.a-st „Molodjož Estonii“), 1960.a. oktoobrilaste ajakirja „Täheke“. Perioodilistel väljaannetel olid oma toimetused, üldine kirjastustöö käis Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastuse kaudu. 1962.a. loodi parteiliste ajalehtede ja ajakirjade väljaandmiseks EKP Keskkomitee Kirjastus. Komsomoliorganite koosseis kasvas kiiresti. Nii oli 1.jaan.1950 keskkomitees 38 aparaadi- ja 9 tehnilist töötajat, linna- ja linnarajoonikomiteedes vastavalt 50 ja 10, maakonnakomiteede 105 ja 39, asutustes oli palgalisi komsorge 33. Kõigis valdades oli loodud vallakomiteed, mida juhtisid palgalised komitee esimehed, kokku 235 inimest. Palgaliste töötajate arv seega 520 inimest. Muutus toimus seoses maarajoonide loomisega. Vallakomiteed likvideeriti, kuid lisandus 39 rajoonikomiteed oma koosseisuga. Keskkomitee struktuur täienes vastavalt põhikirjas loetletud osakondadele. 1949 nimetati organiseerimis-instrueerimisosakond komsomoliorganite osakonnaks, kooliosakond tegeles üldiselt ka pioneeriorganisatsiooni juhtimisega, üliõpilaste osakond oli vaheldumisi iseseisev või liidetud kooliosakonnaga. 1949.a. lisandus maanoorte osakond. Osakondade tegevuse maht ja tulemuslikkus ei kuulu siia, märgitagu vaid, et aastajaotustena koostatud nimistutes ei ole igas jaotuses sugugi kõigi osakondade arhivaale, neid ei peetud vajalikuks säilitada. 1956.a. oli Keskkomitee struktuur järgmine: üldsektor (senise erisektori asemel) , komsomoliorganisatsioonide osakond, propaganda- ja agitatsiooniosakond, kooliosakond (tegeles ka ülikoolidega), finants-majandussektor, arvestuse ja statistika sektor, kehakultuuri- ja spordiosakond. 1958.a. loodi 40-liikmeline Pioneeriorganisatsiooni Nõukogu (algul Noorte Pioneeride Nõukogu), mis koosnes pioneeride majade jt lastega tegelevate asutuste juhatajatest, ajakirjanikest, pioneerijuhtidest. Nõukogu esimeheks valiti ELKNÜ sekretär, selle tööd juhtis büroo, moodustati 7 sektsiooni. 1962.a. võeti ÜLKNÜ XIV kongressil vastu uus põhikiri, millega muudeti liikmeskonna vanusepiire 14-28 eluaastani. See tõi kaasa organisatsiooni liikmete arvu kasvu kiirenemise. 1962.a. nimetati Keskkomitee finants-majandussektor asjadevalitsuseks, seniste liitmisega loodi spordi- ja kaitse-massitöö osakond. 1962 loodi noorsoo-organisatsioonide komitee, mis oma piiratud võimaluste raames pidi tegema koostööd välismaa noorteorganisatsioonidega. 1958-1963 toimus Eestis maarajoonide järk-järguline vähendamine. Seoses sellega vähenes rajoonikomiteede arv 15, suurenes aga nende asutuste komsomoliorganisatsioonide arv, kus vastavalt põhikirjale oli lubatud luua komitee. 1989.aastaks oli selliseid organisatsioone 18 ( suuremad kõrgkoolid, mere- ja kalalaevastik, ettevõtted). Lühiajaliseks katsetuseks kujunes NLKP Keskkomitee otsusega 1962.a. partei- ja komsomoli kohalike organisatsioonide jagamine tööstuslikeks ja põllumajanduslikeks. Eraldi põllumajanduslikud rajoonikomiteed loodi alates 1.jaan.1963 Valga, Viljandi, Võru, Jõgeva, Kingissepa, Kohtla-Järve, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tartu, Haapsalu, Harju ja Hiiumaa rajoonis, eraldi tööstuslikud komiteed Valga, Viljandi ja Haapsalu rajoonis ning Tapal (rajoon oli juba likvideeritud), sügisel 1963 ka Kingisssepa rajoonis. Eksperiment lõppes 1964.a. lõpul. 1965.a. nimetati agitatsiooni-ja propagandaosakond propagandaosakonnaks, 1967.a. taasloodi üliõpilaste osakond, kooliosakond kandis järgnevail aastail ka koolinoorsoo ja pioneeritöö osakonna nimetust. 1969.a. loodi töölis- ja maanoorte osakond. Komsomoliorganisatsiooni tegevuse sisuline analüüs selle ülevaate eesmärk ei ole. Mõned tegevussuunad tingisid aga ka uute organite loomise. 1964.a. alustas tööd Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev, 1967.a. Eesti Õpilasmalev. Kuigi mõlemal oli oma juhatus, olid nad tihedalt seotud Keskkomiteega. Seoses sidemete tihenemisega sotsialismimaadega reorganiseeriti 1970.a. noorte turismibüroo rahvusvaheliseks noorte turismibürooks „Sputnik“ . 1970.aastaid iseloomustab struktuuri keerukamaks muutmine, osakondade koosseisus sektorite lisamine. 1972.a. loodi kaadrisektor, 1974.a.-st kaadri ja aktiivi ettevalmistamise ja täiendõppe sektor. 1976.a. lisandus üliõpilaste osakonnas noorte teadustöötajate sektor, komsomoliorganisatsioonide osakonnas hakkas tegutsema komsomolitöö kabinet ( 1979.a-st informatsioonisektor, 1980.a-st informatsiooni- ja metoodikasektor), mis jätkas juba 1950.aastate lõpul alustatud infobülletäänide väljaandmist. 1978.a. alustas tööd Komsomoliprožektor, mille töö eesmärgiks oli asutuste ja ettevõtete töö puuduste paljastamine. Keskkomitee koosseisus oli selle staap. Pärast 1987.a. alanud majanduse liberaliseerumist, kooperatiivide loomist jms püüti ka keskkomitees kas sellist tegevust juhtida või siis alustada ise majandustegevust noortelaagrite, turismibüroode, tootmiskooperatiivide vms baasil. Kommunistlike noorte arv oli pidevalt kasvanud. Selle põhjustest mainitagu kõigepealt üldist suunda võtta komsomoli liikmeks nii palju kui võimalik vastavasse ikka jõudnud noori, eriti õpilasi, ja piirangute kadumist sotsiaalse päritolu tõttu. Kuna algorganisatsioonide tegevus muutus järk-järgult formaalsemaks, aga samas mõneti noortepärasemaks, siis vähenes ka noorte isiklik vastuseis komsomoli kuuluvusele. Algul ei olnud kasv väga kiire: 1951.a. 48 500 liiget , 1959.a. 63 300 liiget. 1966.a. oli liikmeid juba 108 000. Siin on tegemist juba ka demograafiliste põhjustega : sõjajärgsete aastate suur iive ja sisserännu tõus 1960.aastail. 1984.a. saavutas ELKNÜ oma liikmeskonna tipu: 167 910 liiget. Edasi toimub liikmeskonna langus, selle demograafilisi põhjuseid tunnustas ka ametlik aruanne. 1988.a. jaanuaris oli liikmeid 129 357, algorge 2564 , gruppe 1874. 1.aprillil 1989 128 851, 1.juuliks 116 844, vastu oli võetud siiski 466 inimest. Kuna komsomoli algorganisatsioonide tegevus oli kohati muutunud väga passiivseks või lakanud ja noored ise ei pidanud oma liikmelisust oluliseks, siis vähenes ametlik liikmete arv niihästi uute liikmete kasvu pidurdumise tõttu kui ka vormistatud lahkumiste või passiivsuse tõttu väljaheitmiste tulemusena. ELKNÜ ametkond on vahepeal kasvanud. 1.jaan.1985 oli keskkomitees 68 vastutavat ja abitöötajat, linna- ja linnarajoonikomiteedes 95, rajoonikomiteedes 160, asutuste komiteedes 9, algorganisatsioonide palgalisi komsorge 194, kokku 526. 27.-28.mail 1988 toimus Keskkomitee IV pleenum, milles arutati perestroika küsimusi ja võeti selles osas vastu 30-punktine resolutsioon, milles nähti ette mõningaid muudatusi töös, kuid mitte organisatsioonilisi muutusi. Juuni algul 1988 toimus esimene sõltumatu noorteüritus – Eesti sõltumatu noortefoorum, mis otsustas, et kõigi vabariigi noorte esindamiseks oleks vaja moodustada Eesti Noorsoo Föderatsioon, milles oleksid esindatud kõik noored ja mille eesmärk on perestroika aktiivne toetamine. Foorumil osalesid ka ERSP, MRP- AEG jt organisatsioonide erindajad. Ettepanekutes ENSV Ülemnõukogule nõuti Eestile uut põhiseadust, Eesti kodakondsuse kehtestamist, poliitilist pluralismi, riigikeelena eesti keelt, elukeskkonna kaitse tugevdamist, eesti kultuuri ja hariduse kaitset, reaalse õigusriigi põhimõtete järgimist ja sõjaväeteenistuse reformi. ELKNÜ XXI kongress toimus 24.-25.10.1989 . Kongressil kuulutati välja üleminekuperiood 1.märtsini 1990, mille järel tuli tunnistada ELKNÜ tegevus senise põhikirja alusel lõppenuks. Otsuse üleminekuperioodi kohta oli eelnevalt vastu võtnud mitme kohaliku organisatsiooni konverentsid. Nende komiteed ei kinnitanud juba algorganisatsioonides vastuvõetud liikmete vastuvõtt. Massiliselt astuti komsomolist välja või arvati sellest välja liikmemaksude maksmata jätmise ja organisatsiooniga sideme kaotamise tõttu. Seetõttu likvideeriti palju algorganisatsioone. Nii puudus vajadus olemasoleva struktuuriga üleriikliku keskorganisatsiooni järele. Ka ei olnud ELKNÜ-l mõju üldpoliitilisele olukorrale. Üleminekuajal oli igal organisatsiooni liikmel vabadus ise otsustada oma kuuluvuse üle. ELKNÜ õigusjärglaseks pretendeerivad ELKNÜ liikmetest moodustatud noorsoo-organisatsioonid pidid kuni 23.veebr.1990 esitama Keskkomiteele oma asutamise dokumendid ja algatama õigusjärgluse saamise. ELKNÜ-d pidi seni juhtima Keskkomitee, milles on kõigi linna- ja rajooniorganisatsioonide esindajad ja Eesti Merelaevanduse ning Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise organisatsioonist kummastki kolm liiget. 1.märtsil 1990 pidi kogunema pleenum, mis fikseerib vahepeal kujunenud olukorra ja hiljemalt 25.maiks 1990 otsustab ELKNÜ õigusjärgluse küsimuse. Liikmetele arutamiseks anti kolme noorsooorganisatsiooni programmide ja põhikirjade projektid. ELKNÜ sai nende dokumentide alusel volitused kuni 25.maini 1990, kuni selle kuupäevani kinnitati ka keskkomitee eelarve. Keskkomitee tööorganiks oli sekretariaat, mis täitis Keskkomitee otsuseid, haldas ja kasutas ELKNÜ varasid, omamata õigust neid võõrandada, juhtis Keskkomitee aparaadi tööd, pidas sidet ÜLKNÜ Keskkomiteega, seda eriti seoses viimase XXI kongressiga. Hääletamisele ei pandud mõnede sõnavõtjate ettepanekut ELKNÜ kongressi järel likvideerida. Kongressil anti õiguslik hinnang Eesti Kommunistliku Noorsooühingu ja 1940.a. likvideeritud noorsooühingute tegevusele ning EKNÜ liitmisele ÜLKNÜ-ga viimase büroo otsusega 18.okt.1940. Kuna see ei vastanud isegi ÜLKNÜ 1936.a. põhikirjale, siis tunnistati see õigustühiseks. Eraldi resolutsiooniga tunnistati ELKNÜ iseseisvaks, kõik senised liikmed uue iseseisva organisatsiooni liikmeteks, jättes neile õiguse ise otsustada oma kuuluvus. Peeti vajalikuks võtta Eesti NSV Konstitutsioonist välja § 6,7 ja 89 (kommunistliku partei, komsomoli ja ametiühingute eriõigused), asendades need kõigi nende noorsoo-organisatsioonidega, mis oma põhikirjast lähtuvalt võtavad osa riigi poliitilisest elust. 18.jaan.1990 toimus ELKNÜ reorganiseerimiskomitee istung, millel otsustati kokku kutsuda vabariiklik komsomolikonverents. See toimus 4.veebr.1990, seega enne kongressil määratud tähtaega. Hääleõiguslikeks delegaatideks loeti sellel ELKNÜ 21. kongressi delegaate, kes toetavad Eesti Kommunistliku Noorsooühingu programmdokumente, ja vabariigi regioonide , komsomoli algorganisatsioonide, komiteede ja gruppide esindajad. Selliseid esindajaid oli 188 12 rajoonist, linnast ja maakonnast, lisaks 50 21. kongressi delegaati. Kokku osales konverentsil otsustava hääleõigusega 238 delegaati. Kuna 21.kongressil oli osalenud 514 delegaati ja täiendavalt valitud isikuid oli esitatud ainult kõigist vabariikliku alluvusega linnadest (Tallinnast eraldi 4 linnarajoonist) ja vaid neljast maarajoonist (maakonnast), oli tegemist organisatsiooni ülevõtmisega vähemuse poolt. Reorganiseerimiskomitee büroo kokkuvõttest selgub, et jaanuariks 1990 oli senisest 26 kohalikust komiteest oma tegevuse lõpetanud 19. Kui 1988-1989 oli formaalselt komsomoli liikmeskonnas üle 120 000 inimese, siis nüüdseks oli ilmselt täpsemalt fikseeritud liikmeskond 25 198 inimest. (31.152.33). Kokkuvõte möönab, et liikmeskond on valdavalt „mittepõhirahvusest“, delegaatidest oli mittevene perekonnanimega vaid paar. Konverents kinnitas Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu uue põhikirja. Hoolimata muudatustest oli see põhilises sarnane varasematega: ELKNÜ kuulus ÜLKNÜ koosseisu, selle organisatsiooniline struktuur järgis territoriaalset ja „tootmisalast“ põhimõtet, siiski klausliga, et algorganisatsioone võib moodustada ka ühiste huvide või sotsiaalse tunnuse põhjal. ELKNÜ-l oli õigus kasutada oma eesmärkide saavutamiseks poliitilisi vahendeid ja seadusandlikku initsiatiivi. Ühingu varaliste vahendite osas oli põhikiri üldsõnaline, avalduses ELKNÜ tegevuse jätkamiseks deklareeriti oma õigusjärglust varasema organisatsiooni ja selle varade suhtes. Konverentsil valiti ka kandidaadid ÜLKNÜ kongressile. 23.märtsil 1991 toimus ELKNÜ XXII kongress, millel organisatsioon nimetati Eesti Noorsoo Ühinguks ( venekeelses protokollis Sojuz Molodjoži Estonii). Kongressist võttis osa 117 delegaati. Võeti vastu selle põhikiri, mis kujutas endast ELKNÜ aastataguse põhikirja muudetud varianti. Muudatustest mainitagu siin vaid ÜLKNÜ-sse kuuluvuse väljajätmist. Märgitud on organisatsiooni täielik iseseisvus ja õigus kuuluda vabariiklikesse, üleliidulistesse ja rahvusvahelistesse assotsiatsioonidesse, kui see ei piira ühingu iseseisvust. Ühingu varadena on loetletud rahalised vahendid, hooned, rajatised ja muu vara , „mis on tema bilansis“, vara täpsemat koostist ja päritolu ei märgita. Põhikiri otsustati esitada kinnitamiseks , kuni kinnitamiseni kehtis vana põhikiri, kasutati aga organisatsiooni uut nime. Ühingu pleenumil vastu võetud dateerimata määruses (ilmselt märts 1991) deklareeritakse edasise koostöö vajaliikust ÜLKNÜ-ga föderatsiooni subjektina. Ühingu keskkomiteesse valiti 51 liiget, kes esindasid Tartu Kommunistlikku Noorsooliitu (?), Kohtla-Järve, Sillamäe ja Tallinna linnaorganisatsioone, Eesti Merelaevanduse ja Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise organisatsioone, ühingut Noor Narva ja Õppiva Noorsoo Liitu (nimetused tõlgitud venekeelsest protokollist). Ühingu tegevust juhtis keskkomitee 8-liikmeline büroo. Suvel korraldati mõned kohalikud üritused. Liidu põhikirja Eesti valitsusasutused ei registreerinud. Büroo koosolekul 2.oktoobril 1991 otsustati Eesti Noorsoo Liidu ja selle keskorganite tegevus sel põhjusel lõpetada. Oluline oli ilmselt ka ÜLKNÜ tegevuse lõpetamine septembris. Keskaparaadi töö lõppdaatumiks määrati 1.nov.1991. Moodustati likvideerimiskomisjon, mille töö peasuund oli ühingu likvideerimisega tekkinud majanduslike vaidluste lahendamine. Kuna üleantud dokumendid ühingu varade likvideerimist ei käsitle, siis ei seda siinkohal ei vaadelda. Likvideerunud kohalikud organisatsioonide üleandmata dokumentide saatus jääb selgusetuks. Keskkomitee üleandmata dokumendid jäid Keskkomitee majja Tallinnas Kentmanni t 20 , kus need jäid arvele võtmata ja korrastamata. Arhivaalid avastati alles pärast maja üleandmist ja toodi Parteiarhiivi, kus need korrastati.

Archival history

Ajalugu

Esmakordselt võeti vastu Parteiarhiivi 1946.a. ( 1940.-1943.a. komnoorte isiklikud toimikud jm materjalid, neist osa korrastamata.) Edasine vastuvõtt jätkus aastajaotuste, struktuuriüksuste ja dokumendiliikide põhjal koostatud nimistutega. Kuni 1960.aastate alguseni võeti vastu ka alatise säilitusväärtuseta dokumente ( raamatupidamisdokumente, kohalike komiteede finantsaruandeid, kirjade registreid jm ), mis arhiivis hiljem maha kanti. Lisaks arhiivimoodustajalt saadule saadi keskkomitee töötajate isiklikke toimikuid ka ÜLKNÜ Keskkomiteest. Osa nimistuid on koostatud arhiivis. Viimast korda andis ELKNÜ Keskkomitee oma dokumente üle 1990.a. novembris ( 1985.a. dokumendid). Seejärel jäi asutuse arhiiv hooletusse, dokumendid, lipud, vimplid, albumid jm materjal avastati Tallinnas Kentmanni t 20 maja üleandmise järel teisele asutusele ja toodi korrastamata arhiivi, kus need korrastamise käigus kanti nimistutesse 147 ,147a ja 148-154 (kokku 1112 s). Arhiivi toodud säilikute hulgas oli ka keskkomitee nomenklatuuri kuulunud kohalike komiteede töötajate toimikuid, mis liideti vastava komitee fondi. Korrastamisel ei lähtutud keskkomitee ametlikust dokumentide loetelust ja jäeti säilitamisele oluliselt rohkem dokumente. Samas ei olnud avastatud dokumentide hulgas mitmeid olulisi liike,näiteks Kentmanni t kinnisvaraga seotud materjale. Kuna olemasolev nimistute süsteem tegi arhivaalide kasutamise keerukaks, loodi AIS-i sisestamiseks struktuuriüksustel ja dokumendiliikidel põhinev uus liigitussüsteem.

Language of the material

Record creator


Final provenance:

1940-1991 ELKNÜ Keskkomitee

Content provider

Rahvusarhiiv

Rate this content

Was this content helpful? Let Archives Portal Europe and the archival institution know what you think.

Add feedback

Contact this institution

Feedback is sent directly to the institution holding this material and should preferably be submitted in English or in the language of the institution, if possible. The institution will aim at getting back to you as soon as possible to help you with your request, though you might need to allow between two and four weeks for this depending on the current workload at the institution.

Not all required fields have been filled in.

Full name*

Your full name is required

Email address*

Your email address is required

Your message*

A message is required

Archives Portal Europe help guide

Please select amongst the relevant tips we can help with. If you still have questions, please do not hesitate to contact us, and we will be in touch as soon as possible.

Starting your search here will include all content available in Archives Portal Europe. Simply enter your keyword(s) and hit the search button. Wrap fixed expressions in quotation marks, e.g. “French Revolution”. Check the box to “Search each term separately” in case you are looking for documents containing at least one word, but not necessarily all keywords; this will also allow you to search for the same term in multiple languages at the same time (e.g. “French Revolution” “Révolution Française”). You can also use wildcards - find more about Research Tools here. If you would like to use more specific settings, try our Advanced search

The additional advanced search options give you the possibility to focus your search in:

 • archival documents (Search in archives),
 • names of person and organisations that created, worked with and maintained these documents (Search in names),
 • Institutions currently holding the documents (Search in institutions).

When searching with multiple terms at the same time, wrap fixed expressions in quotation marks (e.g. "French Revolution"), or check the box "Search each term separately" in case you are looking for either one term of the other. This will also allow you to search for the same term in multiple languages (e.g. "French Revolution" "Révolution française"). You can also choose one of the suggestions matching your search term once you start typing.

This will only show results that include documents that have been digitised and are available online

Use this option to search only one or more keywords, rather than all of them

Select where your search terms should appear specifically inside the archival description:

 • Title: search terms will appear in the title, or name, of the description
 • Content Summary: search terms will appear in the main description of the document or of the collection
 • Reference code: it is the identifier of the archival material as provided by the institution. Use this option if you know the exact reference code of the material you are looking for

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person.
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation.

You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the description of the archive:

 • Name: search term appears in the name of the institution. It can be the full name of an archival institution or only parts of it.
 • Place: search term appears in the address or area of the institution. It can be the city or town, where the archival institution is located or any other place of importance (e.g. previous locations)

 • A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds, up to item level.
 • A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • A source guide is a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions.
  You can filter by one or more entity types:
 • A person (e.g. John Locke, or Jean Jaques Rousseau);
 • A family (e.g. Bonaparte, or Helgason);
 • A corporate body, i.e. the name of an institution, organisation, or company (e.g. Ministerie van Justitie, or Electro Mecánica Antonio Armentano)

Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions:

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Enter a start and/or end date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01-01-1900 for 1 January 1900. This will allow you to focus your search on a specific period of time. You can use the calendar function or type directly in the text field. The checkbox "Exact date search" concentrates the search on one specific date.

Check "View in context" to view the results in the hierarchical structure of archives.

 • Choose "List view" to view the results in a simple list, ordered according to relevance or date
 • Choose "Context view" to view the results in the hierarchical structure of the holding archives.

For more details see Research Tools

Please sign in to save your searches.

A holdings guide is an overview of the collections and fonds of one archival institution.

A finding aid is a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level.

You can filter results by selecting one or more countries of interest. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by one or more holding archival institutions. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can select to view results from a specific Finding Aid, i.e., a structured description of archival materials per collection or fonds up to item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter by type of descriptive document:

 • "Holdings Guide": an overview of the collections and fonds of one archival institution.
 • "Source guide": a topic-oriented overview of collections and fonds of one or several institutions. a description of the archival collections available. Similar to Holdings guides
 • "Finding aid" provides more detailed descriptions of the archival materials of specific collections or fonds

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting "Fonds description" for a general overview or "Other descriptions" for item level. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by selecting only those containing digital objects, i.e. the link to the digitised version of the archival material you are looking for. You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of digital object you are interested in:

 • Text: most documental material, such as administrative records, letters, manuscripts etc.
 • Image: includes photographs, posters, maps.
 • Sound: sound recording with no images
 • Video: moving images with or without sound
 • Unspecified: indicates that the holding institution has not specified the type of digital object
 • 3D: 3-d digital objects

You can also combine this filter with other filters. Your filter selection will appear above. Click "Clear filters" to see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers)

 • Full dates includes normalised date information available for date-based searches. It is recommended to combine this selection with the filters "Start timespan" and "End timespan" for more details.
 • Only descriptive dates provides the date information in human-readable format.
 • No date either includes documents where the creation date is unknown, or where date information is not in a machine-readable format

Please note that not all documents contain a machine-readable date. More information here

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the earliest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the date of creation of the archival material (which may differ from the time period you are interested in - e.g., philosophers from the Enlightenment period reflecting on classic thinkers). This filter will only include materials with "Full dates", i.e. those that include date information available for date-based searches. You can either search for a specific date of interest or focus step by step on the time span of a century, decade, year or month. When searching for a specific date, enter the date in the format DD-MM-YYYY, i.e. 01/01/1900 for 1 January 1900, via the calendar function or by typing directly in the text field.
This filter concentrates on the latest dates mentioned in the materials.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting one or more topics of interest. Please note that this filter will only include materials where the topic has been assigned and is therefore in a machine-readable format. Read how to assign a topic to documents on the Topics page. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.You can filter results by selecting where your search terms appears specifically inside the archival description:

 • The name can be the full name of a person, family or organisation as well as only parts of it, e.g. only the last name.
 • The identifier is used internally by the institution or refers to (inter)national vocabularies such as the Virtual International Authority File (VIAF).
 • The place can be the place of birth (or foundation), the place of death (or closing), the place of work or any other place of importance.
 • The occupation is the profession or job of a person
 • The mandate is a law, directive or charter that establishes and defines an organisation's powers, functions, responsibilities or sphere of activities.
 • The function is an activity, role, or purpose performed or manifested by a person, family or organisation

You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results by type of entities:

 • Person (e.g., John Locke or Jean Jaques Rousseau)
 • Family (e.g., the family Bonaparte)
 • Corporate body (an institution, organisation, or company, e.g. the "Ministerie van Justitie")
You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the language in which the material is written. Please note that this filter will only include materials where specific language information has been provided by the institution and is therefore in a machine-readable format. You can also combine this filter with other filters. Your selection will then be displayed above the search results (see "Search filters"). Clicking "Clear filters" will remove your selection and you will see all results matching your initial search request again.

You can filter results based on the type of holding institution. Please note that this filter will only include institutions, for which a type has been provided as part of their descriptions.

 • A business archive holds the records of (often) commercial organisations.
 • A church or religious archive holds the records of church parishes or religious organisations, e.g. birth or death registers.
 • A county or local authority archive holds the records of the county's administrative bodies.
 • A media archive holds audiovisual or sound records, e.g. a film archive or the archive of a broadcasting company.
 • A municipal archive holds the records of a town or city administration.
 • A national archive holds the records of a country's administrative bodies, i.e. from ministries and other public bodies, sometimes also private papers of former ministers, chancellors, or presidents.
 • A private person or family archive holds the records forming the legacy of a prominent person or family.
 • A regional archive holds the records of a region's administrative bodies.
 • A specialised governmental archive holds records of public bodies, often operating on a national level, that are not part of the national archives' holdings.
 • A specialised non-governmental archive or archive of another cultural heritage institution hold collections from various cultural heritage institutions, eg. museum archives, libraries archives, etc
 • A university archive or archive of another research organisation holds the records pertaining to the administration of the according educational or research body.
 • Political parties, popular/labour movements and other non-governmental organisations, associations, agencies and foundations hold the archival collections of these institutions, outside of governmental records and outside of business archives (e.g., NGOs)

Write your message in your own language and use this drop-down menu to have your message translated into English or in the language of the institution for a swifter response. By checking this box and selecting a language you will send your original message along with the translated version

What kind of suggestion would you like to make?

 • Assign to topic: assign this record to one of our Topics. Topics are created following the Unesco Thesaurus
 • Suggest translation: If you have translated this archival description or the documents themselves, please send it to us as a .doc or .pdf file
 • Connect to another resource: If this object relates to another resource in Archives Portal Europe, or anywhere else on the web (e.g., an article on Wikipedia), you can suggest it to be linked to this resource
 • Other: If you have any other relevant material, such as a transcription of the document, please upload it and let us know here

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Licence

This object is not or no longer protected by copyright and has been labelled with the Public Domain Mark. It can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Public Domain Dedication. All possible existing rights in the content are waived, and the object can be used by anyone without any restrictions.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution (BY) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object, even commercially, as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This is a test area to fill out all the copyright details for Attribution Creative Commons Share Alike Licence

This is a test area to fill out all the copyright details for NoDerivs

This is a test area to fill out all the copyright details for NonCommercial

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak and build upon the licensed object, even for commercial purposes, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, No Derivates (BY-ND) licence. You can copy and redistribute the object, even commercially, as long as no alteration is made to the object and you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA) licence. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the licensed object for non-commercial use only, as long as you attribute the rights holder as described in the licence, and as long as you license your adaptations of the object under the same terms.

This object is made available under the terms of the Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivates (BY-NC-ND) licence. You can copy and redistribute the object for non-commercial use only, as long as no alteration is made to the object and as long as you attribute the rights holder as described in the licence.

If you remix, transform or build upon the object, you may not distribute the modified material.

This object is in the public domain, but has been digitised as the outcome of a public-private partnership, where the terms of the contractual agreement limit commercial use for a certain period of time. You can copy, redistribute, remix, tweak, and build upon the object for non-commercial use only.

This object has been identified as an Orphan Work in the country of first publication and in line with the requirements of the national law implementing Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

This object is in the public domain, but is subject to known legal restrictions other than copyright which prevent its free re-use. Please contact the providing institution for more information.

This object is currently in copyright. Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for re-use.

The copyright status of this object has not been evaluated yet. Please contact the providing institution for more information.

You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy, or moral rights.

This object is currently in copyright and the rights holder(s) have allowed re-use for educational purposes only. You are free to use this object in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. Please note that you are responsible for your own use, including the need to obtain other permissions e.g. with regard to publicity, privacy or moral rights.

Please contact the providing institution for more information and in order to acquire additional permissions for any other uses.

Return to search Make a suggestion Contact this institution