Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1307

Kungsholmens gymnasium

Scope and content

KUNGSHOLMENS GYMNASIUM 1902-1980 HISTORIK År 1902 beslöt riksdagen att inrätta ett nytt läroverk i Stockholm då stadens snabba tillväxt i slutet av 1890-talet medförde att antalet elever till läroverkens första klass kraftigt ökade. Höstterminen 1902 började Kungsholmens allmänna läroverk sin verksamhet i provisoriska skollokaler vid S:t Eriksgatan 24, senare också vid S:t Eriksgatan 14, medan en ny läroverksbyggnad uppfördes vid Hantverkargatan 67 - 69. Det nya skolhuset invigdes den 1 februari 1908. Ursprungligen bestod läroverket av en realskola endast avsedd för pojkar. Höstterminen 1929 fick även flickor tillträde till realskolan. I samband med 1927 års skolreform beslöt riksdagen att inrätta ett gymnasium till läsåret 1929/30 som påbyggnad på Kungsholmens realskola. Det bestämdes att gymnasiet skulle vara treårigt och bestå av en latinlinje och en reallinje med samundervisning för pojkar och flickor. Höstterminen 1938 till vårterminen 1968 anordnades vid skolan en linje med aftonundervisning benämnd Statens aftonskola för real- och studentexamen. Med utgången av läsåret 1963/64 avvecklades den statliga realskolan med undantag för den till aftonskolan knutna realskolan. En fackskolelinje fanns vid skolan från år 1966. Genom riksdagsbeslut kommunaliserades det statliga gymnasiet den 1 juli 1966 och skolan erhöll namnet Kungsholmens gymnasium fr o m hösten 1967. När den nya gymnasiereformen genomfördes 1971 ersattes tidigare skolformer av treåriga naturvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska linjer samt tvååriga sociala och ekonomiska linjer. SKOLANS ARKIV Arkivet har överlämnats till Stockholms stadsarkiv i omgångar. Två äldre arkivförteckningar har nu sammanslagits till en. Läsåret 1979/80 är arkivförteckningens slutår då skolförvaltningen i överenskommelse med Kungsholmens gymnasium har påbörjat ny förteckning gällande fr o m 1980/81. Arkivförteckningen upptar tills vidare även handlingar tillhörande Kungsholmens gymnasiums annexskola fd Fridhemsplans gymnasium, 1/7 1983 - 30/6 1987 (jämför arkivförteckning nr 1259). SKOLANS NAMN 1902-1905 Kungsholmens allmänna läroverk 1905-1929 Kungsholmens realskola 1929-1938 Högre allmänna läroverket å Kungsholmen 1938-1967 Högre allmänna läroverket på Kungsholmen med Statens aftonskola före real- och studentexamen 1967-1968 Kungsholmens gymnasium med Statens aftonskola för real- och studentexamen 1968-1985 Kungsholmens gymnasium 1985- Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium Stockholms stadsarkiv den 28 maj 1996 Christina Hellgren

Other finding aids

1 - 10 / 45
SE/SSA/1307/A PROTOKOLL
SE/SSA/1307/A 1 Lärarkollegiets protokoll
SE/SSA/1307/A 2 Klasskonferensens protokoll
SE/SSA/1307/A 3 Ämneskonferensprotokoll
SE/SSA/1307/A 4 Student- och realexamensprotokoll
SE/SSA/1307/A 5 Lokalstyrelsens protokoll
SE/SSA/1307/A 6 Terminsavgiftsnämndens protokoll
SE/SSA/1307/A 7 Övriga protokoll
SE/SSA/1307/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/SSA/1307/B 2 Årsredogörelser