Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/1290A

Västertorps gymnasium

Scope and content

Västertorps gymnasium upprättades som försöksgymnasium för såväl manliga som kvinnliga elever den 1 juli 1958. De centrala byggnationerna stod färdiga ungefär samtidigt, vilket innebär att ingen verksamhet förse- gått i lokalerna före 1958. Försöksverksamheten var 1958 i första hand avsedd för elever som genomgått enhetsskolans klass 9g. Hälften av eleverna tillhörde vid bildandet denna kategori. Därjämte fanns, i enlighet med Kungl. Maj:ts utfärdade bestämmelser elever med realexamen intagna. Försöks- gymnasiet var alltså organisatoriskt förenat med enhetsskolans högstadium. Så fortsatte också verksamheten t.o.m. läsåret 1966/67, då en avveckling av högstadiets årskurser, d.v.s. klasserna 7, 8 och 9, påbörjades. Höstterminen och läsåret 1969/70 innebar att denna avveckling om en årskurs per år var slutförd. Noteras bör att parallellt med ovannämnda verksamheter skedde vid skolan undervisning av fackskoleelever perioden 1966/67-1970/71. Därefter övergick den 2-åriga fackskolan i den 2-åriga gymnasieform som kom att drivas parallellt med den etablerade 3-åriga till den totala nedläggningen av den gymnasiala verksamheten vid Västertorps gymnasium 1983/84. I Västertorp har efter 1984 endast bedrivits vuxengymnasial utbildning parallellt med grundskoleutbildning vid Västertorps- skolan. Denna är dock belägen vid Störtloppsvägen 2. Eftersom adressen till Västertorps gymnasium var Skidvägen 1-9 innebär detta att Västertorps vuxen- gymnasium tillika är en annan från Västertorps gymnasium väsensskild arkivbildare. De till S.S.A. (Stockholms stadsarkiv) inkomna handlingar från Västertorps gymnasium verkar i stort sett vara intakta för perioden 1958-1984. Däremot var arkivet vid ankomsten ej gallrat. Bristerna i protokollföringen och systematiseringen av handlingarna var på sina håll dessutom påfallande. Arkivförteckning och mer ingående dokumentation av verksamheten saknades. Som utgångspunkt för ordnandet och förtecknandet av arkivalierna har den vid S.S.A. använda "Arkivbild- ningsplan för gymnasieskolan" använts. När handlingar hänförda till arkivbildningsplanens använda under- avdelningar el. serier saknats, har vid förtecknandet planens lägre prioriterade underavdelningar el. serier lyfts upp närmare huvudavdelningen. Volymerna utgörs av kartonger - om ej annat anges i anmärkningarna på förteckningsblanketten. Den ovannämnda arkivbildningsplanen för gymnasieskolan används som hjälpmedel vid skolornas arkivvård. När arkivet levererades till stadsarkivet medfördes även ett antal handlingar som nu har utgallrats: Kopior av skolförvaltningens sektion av SSTF:s protokoll. Allmänna informationsblad från SKTF:s förening vid skolförvaltningen. Kopior av avgångs- betyg efter avslutad lärokurs (uppgifter återfinns i D I a: 10-11). Kopior av betyg över fyllnads- och särskilda prövningar (uppgifter återfinns i D I d: 1). Skolpersonalens sjukkort (1985), gallringsbara 5 år efter räkenskapsårets utgång. Kopior av fakturor (1983), gallringsbara 5 år efter räkenskapsårets utgång. Rapporter beträffande skolkonton, gallringsbara 5 år efter räkenskapsåret utgång. Arkivet har ordnats och förtecknats under oktober till november 1989 som elevarbete i arkivkursen. En del smärre justeringar av arkivförteckningen och arkivet har utförts under december. Stockholm i stadsarkivet den 21 december 1989 Christina Hellgren

System of arrangement

Arkivnr: SSA/12043 Förteckning 1290 Förteckning över Västertorps gymnasiums arkiv

Other finding aids