Sweden > Stockholms stadsarkiv

SE/SSA/0262A

Sofi Almquists samskola

Scope and content

SOFI ALMQUISTS SAMSKOLA HISTORIK Höstterminen 1892 grundades samskolan officiellt av Sofi Almquist som också var dess föreståndarinna. Redan 1886 hade hon påbörjat undervisningen med sammanlagt sju pojkar och flickor, däribland sjuåriga dottern Signe. Först bedrevs undervisningen i lokaler i Brummerska skolan, Johannesgatan 18, och i fru Almquists hem, Artillerigatan 8. 1904 flyttade skolan in i en nybyggd fastighet vid Nybrogatan 19 (f d 11c-13) ritad av arkitekt Konrad Elmeus. Skolhuset omfattade 22 klassrum och hade plats för ca 500 elever. Under skolans första fem år, 1892-1897, ökade elevantalet från 30 till 214 elever. Fastigheten inrymde även familjen Almquists privata våning. Numera används huset av Hillelskolan. Skolan bestod ursprungligen av förberedande klasser (småskola). Fr o m läsåret 1900/01 blev skolan fullständig som flickskola, d v s fick sin åttonde klass. Läsåret därpå fick skolan en gymnasieavdelning och blev därmed ett fullständigt läroverk för både pojkar och flickor. Vid skolan fanns även ett kindergarten för barn i förskoleåldern åren 1892?-1930. Vårterminen 1904 utexaminerades skolans första fem studenter. Ett år senare erhöll skolan dimissionsrätt, d v s rätt att utfärda studentexamen vid den egna skolan. Normalskolekompetens för flickskolans klass VIII erhölls vårterminen 1910, d v s samma rättigheter som godkänd realskolekompetens. Den innebar bl a rättighet att söka vissa statliga tjänster och tillträde till vissa högre utbildningar, t ex till Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Sofi Almquist utformade ett särskilt program för sin skola omfattande 32 punkter, se ”Vad skolan vill” (serie Ö 2). Den viktigaste punkten var samskoleidéen som innebar att flickor och pojkar undervisades tillsammans. Andra tankar som var karakteristiska för skolan var exempelvis korta arbetsdagar, klasser som högst skulle omfatta 20 elever och engelska som grundläggande främmande språk. Värdesättningen skedde efter moraliska mått: noggrannhet, flit och hederskänsla värderades högre än fallenhet för studier. Sofi Almquist införde t o m skrivningar utan vakt som ett tecken på att hon litade på sina elevers förmåga att ta ansvar. Skolan var också en av de första som införde ämnet slöjd på schemat. Skolan ägdes av fru Almquist till 1922 då den övertogs av de båda ogifta döttrarna Signe och Märta. Signe Almquist var även skolans föreståndarinna läsåren 1915/16-1935/36. Ett vikande elevunderlag och därmed försämrade ekonomiska förhållanden ledde till att skolan började avvecklas 1933. Samma år lades den förberedande avdelningen ned. Samskolan upphörde vårterminen 1936. Arkivet Sofi Almquists samskolas arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1936 (accession nr 29/36), en tilläggsleverans lämnades 1951 (nr 23/51). Samtidigt har arkivet Sofi Almquists enskilda papper levererats, se arkivförteckning nr 262 B. Under februari 2007 har samskolans arkivförteckning moderniserats, arkivet omordnats, tilläggsleveransen inordnats och studentexamensskrivningar (serie F 2A), 5,5 hm, gallrats enligt Riksarkivets beslut nr 329. Arkivet omfattar nu 4,5 hm. Ett fåtal handlingar, t ex provskrivningar (serie F 2B), finns bevarade från skolans allra äldsta tid. Bäst inblick i skolans verksamhet får man i årsredogörelserna (serie B 1) och i stockholmsmonografin nr 167 ”Stiftarinnegenerationen”, av Annika Ullman, Stockholm 2004. Stockholms stadsarkiv den 1 mars 2007 Christina Hellgren

Other finding aids

1 - 10 / 31
SE/SSA/0262A/A PROTOKOLL
SE/SSA/0262A/A 1 Styrelsens protokoll
SE/SSA/0262A/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/SSA/0262A/B 1 Årsredogörelser
SE/SSA/0262A/B 2 Diverse utgående handlingar
SE/SSA/0262A/C DIARIER - finns ej
SE/SSA/0262A/D REGISTER OCH LIGGARE
SE/SSA/0262A/D 1 Elevregister
SE/SSA/0262A/D 1 A Klassböcker
SE/SSA/0262A/D 1 B Skolkataloger