Sweden > Riksarkivet

SE/RA/730333/01

Frikyrkliga studentrörelsen. Huvudarkivet

Records creator

Frikyrkliga studentrörelsen

Extent

4,5 Hyllmeter, 64 Volymer

System of arrangement

FÖRTECKNING ÖVER FRIKYRKLIGA STUDENTRÖRELSENS ARKIV

Other finding aids

Other descriptive information

FRIKYRKLIGA STUDENTRÖRELSENS ARKIV Inledning En sammanslutning för kristna studenter vid landets universitet och högskolor bildades 1908 under namnet Sveriges Kristliga Studentrörelse (SKS). Liknande föreningar och förbund fanns sedan tidigare, fast på det lokala planet. Så t ex det 1901 grundade Uppsala Kristliga Studentförbund, i sin tur en sammanslagning av flera föreningar. Inom ramen för SKS samsades till en början både statskyrkliga och frikyrkliga studenter. Den s k ungkyrkorörelsens idéer slog dock snart rot inom SKS och medförde splittring i leden. 1912 bröt sig en grupp frikyrkliga studenter ut ur SKS och bildade Sveriges Fria Kristliga Studentförening (FKS). Bland grundarna finns namn som Axel Andersson, Elov Laurentz, Bernhard J:son Ernestam och August Strömstedt. En Uppsala-avdelning av FKS bildades redan samma år, 1912; avdelningar i Stockholm och Lund startades 1915 resp. 1916, med flera senare efterföljare (Göteborg före 1930, Umeå 1965, Linköping och Örebro 1967). Även om den organisatoriska splittringen mellan stats- och frikyrkliga studenter skulle komma att bestå till ca 1969, förekom redan tidigt samarbete dem emellan. 1927 bildades samarbetsorganet Kommittén för Sveriges Förenade Kristliga Studentrörelser (SFKS). Genom SFKS var Fria Kristliga Studentföreningen och Sveriges Kristliga Studentrörelse båda anslutna till World's Student Christian Federation (Kristliga Studentvärlds- förbundet). 1922 var FKS:s medlemsantal 259. Knappt 30 år senare, 1951, hade medlemsskaran vuxit till 1 100; 1964 hade man ca 1 300 medlemmar. 1913-17 utgav FKS ett månadsblad. 1917 påbörjades sedan en tidskriftsserie, till en början under namnet Frikyrklig Tidskrift, fr o m 1923 benämnd Frikyrklig Ungdom. Ytterligare en namnändring företogs 1954, denna gång till Kristet Forum. 1957-70 utgavs tidskriften i samarbete med Frikyrkliga Studieförbundet. På FKS:s program stod bl a de årligen återkommande vintermötena, liksom sociala studieveckor, ledardagar m.m.; representanter sändes regelbundet till internationel

1 - 10 / 27
SE/RA/730333/01/A PROTOKOLL
SE/RA/730333/01/A 1 Protokoll med bilagor
SE/RA/730333/01/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/RA/730333/01/B 1 Eget tryck
SE/RA/730333/01/B 2 Föreningscirkulär
SE/RA/730333/01/B 3 Stadgar
SE/RA/730333/01/B 4 Årsberättelser
SE/RA/730333/01/B 5 Remissvar, uttalanden, pressmeddelanden m.m.
SE/RA/730333/01/C DIARIER - finns ej
SE/RA/730333/01/D REGISTER OCH LIGGARE