Sweden > Riksarkivet

SE/RA/420313

Statens Hantverksinstitut (SHI)

1937--1970
eac_ead_export

System of arrangement

Förteckning över STATENS HANTVERKSINSTITUTS ARKIV (Fr.o.m. 1963 1/7 statens institut för hantverk och industri) 1940 1/7-1970 30/6 Oktober 1984 Åke Andersson

Other finding aids

Extent

62,6 Hyllmeter

Other descriptive information

Statens Hantverksinstitut Inledning Sveriges hantverksorganisation etablerade 1922 ett hantverksinstitut i mindre skala. Kraven på en mera effektivt fungerande organisation av hantverkets högre yrkesutbildning ledde till att riksdagen i maj 1937 på förslag av 1936-års hantverkssakkunniga beslöt om in- rättandet av ett statligt hantverksinstitut. Styrelse för institutet tillsattes omedelbart. Statens hant- verksinstituts (SHI) egentliga verksamhet började 1940-07-01 (instruktion 1940:378). Institutets uppgifter var i korthet att verka för höjandet av skickligheten för yrkesverksamma inom hantverk bl.a. genom att anordna kurser och före- läsningar. Vidare skulle institutet utöva konsul- terande verksamhet i egenskap av tekniskt rådgi- vande institution samt utföra försöksverksamhet för hantverkets utveckling. Slutligen ålåg institutet att bygga upp ett centralt yrkesbibliotek. Nya instruktioner utfärdades efterhand (1957:302, 1963:108 och 1965:648). Fr.o.m. 1963-07-01 ändrades namnet till statens institut för hantverk och industri (SHI). Institutet upphörde 1970-06-30 varvid uppgif- terna övertogs av det från 1970-07-01 inrättade statens institut för företagsutveckling (instruktion 1970:411). En utförlig redogörelse för SHI:s historik och organi- sation återfinns i arkivet, vol. F 9:5. Arkivet levererades till riksarkivet 1984-03-08, dnr 537/J 1, accession 14/1984. Oktober 1984 Åke Andersson

Records creator

Statens institut för hantverk och industri