Sweden > Landsarkivet i Göteborg

SE/GLA/10760

Rhedinska arkivet - GLA/C0005:1

1788--1915

Archival history

PM angående Rhedinska arkivet Det rhedinska arkivet överlämnades till landsarkivet åren 1935, 1940 och 1944 av medlemmar av släkten Rhedin och hämtades då från Ellesbo gård, där stora delar av arkivet förvarats helt orörda sedan arkivet bildades. Vissa serier ha på grund av förvaring i fuktiga utrymmen delvis skadats och enstaka volymer kunna i sitt nuvarande tillstånd därför ej utlånas. Arkivet omfattar såväl den äldste arkivbildaren Martin Wilhelm Rhedins (1790-1856) privata handlingar som dennes affärsarkiv, göteborgsfirman M. W. Rhedins räkenskaper och handlingar. Detta handelsföretag drev fr.o.m. 1808 (firman registrerades dock först 1811) import med en mångfald varor, däribland livsmedel, kolonialvaror och vin. En viss export av järn och bräder förekom till en början också, liksom handel med spannmål. Affärsförbindelserna med Danmark, särskilt Jylland, voro redan från början av stor betydelse för firman. Under 1820-talet övergick M. W. Rhedin alltmer till att specialisera sig på import av ull (jylländsk och isländsk) och av kaffe från Hamburg. Ull förblev den viktigaste handelsvaran till firmans avveckling år 1876. Vid Martin Wilhelm Rhedins död 1856 övertogs företaget av sonen Carl Werner Rhedin, som fr.o.m. 1872 till 1875 drev det i bolag med W. Sternhagen jr. Även under firmans första år hade delägare utom familjen haft smärre andelar i företaget såsom framgår av de äldsta huvudböckerna. Affärsarkivet är i stort sett komplett för tiden 1808-1875 med såväl kopieböcker och ankomna brev som fakturor och kassaallegat väl bevarade, endast med enstaka luckor på gund av fuktskador. Räkenskapsserierna äro praktiskt taget obrutna. Förutom de ovan nämnda privata handlingarna och affärsarkivet förekommer i arkivet gårdshandlingar för egendomar, vilka ägts av familjen Rhedin, i första hand Ellesbo fr.o.m. 1826. Även en del andra arkivhandlingar, såväl privata som härrörande från diverse företag, ha tillförts arkivet genom olika medlemmar av släkten Rhedin. Här kan särskilt nämnas landskronaköpmannen Lütgen Seldeners affärsarkiv från senare 1700-talet. Lütgen Seldener var fader till Martin Wilhelm Rhedins hustru Hedvig Catharina Seldener (1796-1874), vilket förklarar förekomsten av arkivet bland de rhedinska arkivhandlingarna. Vidare finnas handlingar tillhörande översten Paul Melin, som var gift med Martin Wilhelm Rhedins dotter, Hilda Rhedin, och sedermera ägare till Ellesbo och Surte glasbruk, liksom brev och räkenskapsböcker för Martin Wilhelm Rhedins son Carl Werner Rhedin och sonson Martin Werner Rhedin. Genom den senare ha förmodligen diverse handlingar inklusive brevkopieböcker, ankomna brev och räkenskaper för Surte glasbruk bevarats för några år, då Surte glasbruks eget arkiv företer luckor. För samtliga de genom släkten Rhedin tillkomna arkiv som nu förvarats i landsarkivet användes i det följande samlingsbeteckningen "Rhedinska arkivet". Denna benämning gäller - utan ytterligare undertitel - även för själva huvudarkivet, d.v.s släktarkivet jämte bevarade gårdshandlingar. Affärsarkiven ha förtecknats som särskilda delarkiv, vart och ett för sig och med egen volymnumrering. För samtliga bilagor se manuellt skriven förteckning. Bilaga 1. Register över brev till firman M. W. Rhedin. Bilaga 2. Register över brev till M. W. Rhedin privat. Bilaga 3. Register över brev till Carl W. Rhedin privat. Bilaga 4. Register över brev till Paul Melin (även brev till Surte Glasbruk och M. W. Rhedin). Bilaga 5. Register över brev till div. personer. Bilaga 6. Förteckning över ritningar i Rhedinska arkivet.

System of arrangement

Arkivnr GLA/10760 Privatarkiv C 5:1 Förteckning 133/62 Förteckning över Rhedinska arkivet

Conditions governing access

Ja

Tillståndsgivare: Landsarkivarien

Other finding aids

Extent

3 Hyllmeter

Records creator

Rhedinska samlingen Surte glasbruk Ellesbo gård Karstorp gård Göteborgs Handelsocietets kassakladd Rhedin, Martin Wilhelm - vol 1 till 10

1 - 2 / 2
  • 1
SE/GLA/10760/- Se anmärkningskolumn
SE/GLA/10760/# Kartor och ritningar från Kartia