Netherlands > Nationaal Archief

3.09.12

Mobiele Zuid-Hollandse Schutterijen

Mobiele Schutterij ZH

1830-1839
E.H. Korvezee
1948
Nationaal Archief, Den Haag
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

Dit archief heeft betrekking op de afdelingen schutterij (militie), voor zover afkomstig uit de provincie Zuid-Holland, die gemobiliseerd waren tijdens de Belgische Opstand (1830-1839). Het grootste deel van het archief wordt gevormd door de zogenaamde "controleboeken" waarin de ontvangen gelden en goederen werden verantwoord en waarin de veranderingen en bewegingen van het personeel werden aangetekend. Voorts zijn in dit archief ondergebracht stukken met betrekking tot de toekenning van het Metalen Kruis aan degenen die in 1830 en 1831 onder de wapenen zijn geweest.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

De controleboeken van de Mobiele Zuidhollandse Schutterij

Op dezelfde dag dat in België het voorlopig bewind besloot een Nationaal Congres bijeen te roepen, vaardigde Willem I het besluit uit waarbij de dienstdoende schutterij in de trouw gebleven provinciën mobiel verklaard werden (4 October 1830, no. 29 [NOTE Recueil Militair 1830, II, blz. 1.] ). Zij werden uitgebreid en georganiseerd bij de besluiten van de 11e October d.a.v., no. 11, en de 1e November 1830, no. 12 [NOTE Recueil Militair 1830, II, blz. 26 en 61.] .

De inwendige administratie werd geregeld bij besluit van 26 November 1830, no. 31 [NOTE Recueil Militair 1830, II, blz. 100.] en het is tengevolge van artikel 46 van dit voorschrift dat de hieronder beschreven contrôleregisters zijn aangelegd.

De lijsten aangaande de toekenning van het Metalen Kruis

Het Metalen Kruis werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 12 September 1831, no. 70, en was bestemd voor al diegenen die in 1830 en 1831 onder de wapenen waren geweest, zonder onderscheid van rang of stand.

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1839 werden de contrôleregisters na en door de ontbinding der korpsen Mobiele en Reserve-schutterij bij Koninklijk Besluit van 4 Augustus 1839, Stb. no. 34, bij het departement van Oorlog ingezonden.

Processing information

Verantwoording van de bewerking

Bij de overdracht van de contrôleregisters aan de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief werd tevens een aantal stukken betreffende de uitreiking van de Metalen Kruisen aan de Zuidhollandse schutters overgedragen, die bij de archieven van de vier afdelingen zijn gevoegd, hoewel er enige twijfel bestond of deze niet tot de departementsarchieven behoorden.

Source of acquisition

Van het departement van Oorlog werden de contrôleregisters overgebracht naar de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, die in 1948 registers, op Zuid-Holland betrekking hebbende, aan de Derde Afdeling overdroeg.

De rechtstitel is (nog) onbekend

System of arrangement

Ordening van het archief

De ordening van het archief weerspiegelt de indeling van de Zuid-Hollandse schutterij in vier afdelingen, welke zijn onderverdeeld in bataljons, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in een staf en enkele compagnieën.

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Mobiele Zuid-Hollandse Schutterijen, 1830-1839, nummer toegang 3.09.12, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Mobiele Schutterij ZH, 3.09.12, inv.nr. ...

Extent

7.60 meter; meter, 562 inventarisnummers. files

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .

Records creator


Archiefvormers: :

Schutterij Zuid-Holland, 1e AfdelingSchutterij Zuid-Holland, 1e Afdeling, 1e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 1e Afdeling, 2e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 2e Afdeling

Schutterij Zuid-Holland, 2e Afdeling, 1e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 2e Afdeling, 2e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 3e Afdeling

Schutterij Zuid-Holland, 3e Afdeling, 1e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 3e Afdeling, 2e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 4e Afdeling

Schutterij Zuid-Holland, 4e Afdeling, 1e Bataljon

Schutterij Zuid-Holland, 4e Afdeling, 2e Bataljon

Vrijwillige Artilleriecompagnie van Brielle en het eiland Voorne

Compagnie Vrijwillige Jagers der Leidse Hogeschool

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.