Netherlands > Gelders Archief

1033

Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC)

1907-1994 (2005)
Centrale Archief Selectiedienst Winschoten
2014
Gelders Archief
Nederlands

Other descriptive information

Openbaarheid en citeren

Openbaarheid<br/>Alle stukken zijn openbaar.<br/><br/>Citeren <br/>Gelders Archief, 1033 Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC)

Geschiedenis van het archiefvormend orgaan

Instelling en doelstelling

Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Pudoc) werd als stichting opgericht door de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bij notariële akte van 30 november 1957. Aanleiding tot de oprichting was een rapport van een werkgroep die in het leven was geroepen door de Directeur- Generaal van de Landbouw.

Een groot deel van de taken werd reeds voor de oprichting van Pudoc uitgevoerd door de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties van de toenmalige Directie van de Landbouw. Als onderdeel van de hoofdafdeling was in 1951 opgericht het Centrum voor Landbouwdocumentatie, dat gehuisvest was in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Bij de oprichting van Pudoc werd dit Centrum in Pudoc opgenomen. Van de hoofdafdeling werden de taken voor het uitgeven van landbouwwetenschappelijke publicaties overgenomen. De hoofdafdeling werd in 1966 opgeheven.

Art. 3 van de statuten omschrijft de doelstelling van Pudoc als volgt:

1. de stichting heeft ten doel de bevordering van de landbouw door:

a. voor zover het publicaties betreft: <br/>- het verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onderzoek bij de vormgeving, het uitgeven en verspreiden van publicaties; <br/>- het uitgeven van publicaties; <br/>- het adviseren omtrent het verlenen van subsidies aan wetenschappelijke tijdschriften, waarin de instellingen van landbouwkundig onderzoek plegen te publiceren; <br/>- het verzorgen van vertaalwerk; <br/>- de vorming van landbouwkundige redacteuren;

b. voor zover het de documentatie betreft: <br/>- het verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie op het gebied van de landbouw en het onderhouden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties; <br/>- het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige literatuur; <br/>- het verrichten van literatuurrecherches; <br/>- het verzorgen van uit deze werkzaamheden voortvloeiende publicaties; <br/>- het geven van adviezen en instructie over literatuurdocumentatie; <br/>- het verbeteren en aanvullen van classificatie systemen voor de landbouw en het ontwikkelen van documentatietechnieken.

De doelstelling van Pudoc als dienstverlenende instelling werd in de loop der jaren niet gewijzigd. Wel werden de taken geleidelijk uitgebreid.

De doelstelling van Pudoc mondde uit in vier afdelingen, te weten: <br/>- afdeling Publikaties (Uitgeverij); <br/>- afdeling Documentatie en Informatie; <br/>- afdeling Personeel en Algemene Zaken; <br/>- Centrale Offsetdrukkerij

Een organogram van Pudoc (situatie in 1975) is te vinden in bijlage 1.

In september 1997 zijn de 12 DLO-instituten voor toegepast onderzoek samengegaan met de Universiteit van Wageningen. Op 29 april 1998 is het Kenniscentrum Wageningen (KCW) opgericht. In 1999 is de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) verzelfstandigd en zijn de oude rijksdiensten / stichtingen overgekomen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Universiteit van Wageningen. Er is toen een nieuwe stichting DLO opgericht en de nieuwe onderdelen (BV's) zijn daar onder geplaatst. PUDOC is toen opgeheven en er is niet een nieuwe stichting PUDOC opgericht. Dit had alles te maken met de lopende reorganisatie en de samenwerking met Wageningen Universiteit. De medewerkers van het voormalige PUDOC bleven in dienst van de Stichting DLO en zijn in 2002 geplaatst bij de nieuwe afdeling Bibliotheek van het Facilitair Bedrijf van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).

Taken

- <i>Afdeling Publikaties</i>:

De afdeling Publikaties was verantwoordelijk voor de taken genoemd onder art. 3 lid 1a van de statuten. Aanvankelijk was de aandacht van deze afdeling vrijwel geheel gericht op redactiewerkzaamheden. In de loop der jaren bleek er echter meer behoefte te zijn aan hulpverlening bij typografische en technische aspecten van publicatievervaardiging en aan hulp bij de verspreiding en verkoop van uitgaven. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de door de afdeling Publikaties verrichte taken.

- <i>Afdeling Documentatie en Informatie:</i>

De afdeling Documentatie en Informatie was verantwoordelijk voor de taken genoemd onder art. 3 lid 1b van de statuten. Zij diende haar activiteiten in de eerste plaats te richten op het geven van informatie uit de literatuur op het gebied van de landbouw, in de ruimste betekenis van het woord landbouw. De informatie werd gegeven zowel rechtstreeks uit de literatuur als indirect via systemen waarin gegevens over literatuur zijn vastgelegd.

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de door de afdeling Documentatie en Informatie verrichte taken.

- <i>Centrale Offsetdrukkerij:</i>

Op 19 november 1962 ontving Pudoc van de Directeur-Generaal van de Landbouw de definitieve opdracht tot de stichting van een centrale huisdrukkerij voor "Wageningse" instellingen voor landbouwkundig onderzoek en onderwijs. De drukkerij werd op 21 mei 1965 officieel in gebruik genomen onder de naam "Centrale Offsetdrukkerij". De Centrale Offsetdrukkerij heeft een erkenning van de Stichting Vestigingsregeling voor de Grafische Industrie voor de uitoefening van het drukkerijbedrijf en is als huisdrukkerij aangesloten bij zowel het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen als bij de Nederlandse Bond van Copieerders en Kleinoffsetdrukkers.

In 1984 werd de Balieservice ondergebracht bij de Centrale Offsetdrukkerij. Voor verdere gegevens over de organisatie en taken van de stichting wordt verwezen naar de serie jaarverslagen (inv. nr. 1) en de orgaanbeschrijvingen (inv. nr. 23).

Bestuur

De directie van Pudoc werd bijgestaan door het bestuur van de stichting.

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling schreef art. 4 van de statuten het volgende voor: <br/>1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven leden. <br/>2. De bestuursleden worden benoemd door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. <br/>3. Aanbevelingen voor de benoeming van één bestuurslid worden gevraagd aan de Senaat van de Landbouwhogeschool, aan het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschappen en aan het Landbouwschap. Voorts worden in het bestuur door de minister benoemd een vertegenwoordiger van de afdeling Documentatie en Publikaties van het ministerie en op voorstel van de Nationale Raad T.N.O. twee leden als vertegenwoordigers van de instellingen van landbouwkundig onderzoek. <br/>4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Voor de eerste maal wordt de voorzitter aangewezen door de minister.

De Directeur-Generaal van de Landbouw, ir. A.W. van de Plassche, installeerde het bestuur op 12 februari 1958.

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de samenstelling van het bestuur zoals dit bij ministeriële beschikking van 10 februari 1958 werd benoemd.

Personeel

Op 27 januari 1959 kwam de benoeming van ir. D.J. Maltha tot directeur van de stichting per 1 oktober 1958 af. De overgang van het personeel van het Centrum voor landbouwdocumentatie en van enkele personeelsleden van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties naar de stichting werd pas later gerealiseerd. De begroting van 1958 liet nog geen uitbreiding van de personeelsformatie toe. De werkzaamheden, die behoren tot de taak van de stichting werden, voor zover het publicaties betreft, in 1958 verricht door personeel van de afdeling Publikaties van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties en, voor zover het de documentatie betreft, door het personeel van het Centrum voor Landbouwdocumentatie.

In bijlage 6 is een lijst opgenomen van directeuren.

Samenwerking met de landbouwhogeschool

Op 16 november 1983 werd het Besluit getekend waarin de uitvoering werd vastgelegd van het beleidsvoornemen tot samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Landbouwhogeschool op het gebied van bibliotheken en de informatievoorziening. Het doel van deze structuur was de totstandkoming van een effectieve en efficiënte organisatie ten dienste van onderzoek, onderwijs, voorlichting en beleid.

Het samenwerkingsverband leidde o.a. tot de aanstelling van een gemeenschappelijk directeur tevens bibliothecaris en de totstandkoming van een gezamenlijke huisvesting van Pudoc en de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool in het Jan-Kopshuis. De nieuwe organisatie wordt in bijlage 2 nader toegelicht.

Geschiedenis van het archief

De administraties-in later stadium de afdelingssecretaressen- van de afdelingen van Pudoc verrichtten ieder voor zich archiefwerkzaamheden. Het directiearchief werd verzorgd door de directiesecretaresse. De archivering vond aldus op decentraal niveau plaats.

In september 1986 kwam hierin verandering. Er werd een nieuwe structuur in de secretariële/ administratieve ondersteuning ingevoerd waarbij voor het gehele Jan-Kopshuis (te weten Pudoc en de ook in het Jan- Kopshuis gehuisveste Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool) een directie- en een algemeen secretariaat werden ingesteld. Voortaan zou op één centraal punt archiefwerkzaamheden ten behoeve van de gehele organisatie plaatsvinden. De administratieve en organisatorische herstructurering van deze werkzaamheden bleek echter in de praktijk niet eenvoudig te realiseren waardoor de gedecentraliseerde archivering feitelijk bleef gehandhaafd met dien verstande dat deze nu op de verschillende afdelingen door de medewerkers zelf werd verzorgd.

Verantwoording van de bewerking

Verantwoording van de bewerking (inv.nrs. 1-169)

De archiefperiode is bepaald op 1957-1989. In 1957 vond de oprichting van de stichting plaats. Omdat de directeur in de beginperiode (tot 1 januari 1960) tevens de functie bekleedde van hoofd van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties van het Ministerie van Landbouw en Visserij heeft er archiefvermenging plaatsgevonden. Er is getracht dit zoveel mogelijk te herstellen. Daar waar dit niet goed mogelijk was omdat de stukken één samenhangend geheel vormden zijn ze niet afgezonderd. Dit verklaart waarom incidenteel stukken uit 1957 zijn opgenomen in de inventaris. De eindcesuur 1989 is willekeurig gekozen en wordt bepaald door het jongst aangetroffen stuk.

Ook was er archiefvermenging opgetreden met het archief van de bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Deze bescheiden zijn volgens het bestemmingsbeginsel afgescheiden en geretourneerd naar de bibliotheek. Vanaf 1985, toen de nauwere samenwerking met de bibliotheek zijn beslag kreeg, ontstonden veel gemeenschappelijke stukken. Deze zijn wel in de inventaris opgenomen (zie hiervoor bijvoorbeeld de notulen van de stafvergaderingen, inv. nr. 15).

De inventaris is ingedeeld in stukken van algemene aard en stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. De stukken ingedeeld bij de afzonderlijke onderwerpen betreffen het organisme, personeel en de taakuitvoering. De indeling van de rubriek taakuitvoering is grotendeels ontleend aan de door de verschillende afdelingen uitgevoerde taken.

De door Pudoc uitgegeven publicaties zijn buiten de bewerking gebleven. Zie voor een opsomming van deze publicaties de jaarverslagen (inv. nr 1) en de kopieën van de stocklists/fondslijsten (inv. nr 104). De publicaties zijn in te zien bij het depot van Pudoc, Gen. Foulkesweg 19, Wageningen. Projectenmappen van Pudoc-uitgaven zijn eveneens niet in de inventaris opgenomen. Deze bevinden zich nog bij Pudoc.

De selectie vond plaats aan de hand van de volgende twee vernietigingslijsten:<br/>- De lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en ambtenaren van 29 december 1966.<br/>- De lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten en in de archieven van de onder deze diensten ressorterende commissies en ambtenaren van 17 november 1966.

De omvang van het archief voor de bewerking bedroeg in totaal 39 meter. Hiervan is ca. 5,4 meter bewaard gebleven. 3 meter werd van de bewerking afgezonderd als zijnde vreemd archief. Aldus leverde de bewerking een vernietigingspercentage op van 86. Na de bewerking is het archief overgedragen aan het Rijksarchief Gelderland.

Deze inventaris is in de periode oktober 1993-februari 1994 tot stand gekomen met medewerking van: <br/>- M.W. Jager <br/>- G. Marquering <br/>- O. Bos (verantwoordelijk teamleider)

Verantwoording van de bewerking van de serie publicaties (inv.nrs. 500-2074)

Algemene toelichting

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant, afgesloten op 25 november 1999, tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archiefselectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode mei 2006-december 2006 het archief (1990-2002) van de Stichting Centrum Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie bewerkt.

Bewerking

Als basis voor de bewerking dienden de volgende selectielijsten: <br/>- selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940- 993); vastgesteld Staatscourant 1998, 142 d.d. 30 juli 1998, gewijzigd bij beschikking vermeld in de Staatscourant van 31 maart 2005, nr. 62

selectielijsten voor het beleidsterrein overheidspersoneel: <br/>- selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsverhoudingen bij de Overheid over de periode 1945-1995 (1997); vastgesteld Staatscourant 16 oktober 2001, nr. 200 <br/>- selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel over de periode 1945-1996; vastgesteld Staatscourant 16 oktober 2001, nr. 200 <br/>- selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Formatiebeleid, Arbeidsmarktbeleid en Personeelsontwikkeling en mobiliteit over de periode 1945-1996; vastgesteld Staatscourant 17 oktober 2001, nr. 201

selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945-1999; vastgesteld Staatscourant 20 oktober 2003, nr. 202

selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999; vastgesteld Staatscourant 16 december 2005, nr. 245

Bij aanvang van de bewerking had het archief een omvang van 22, 25 meter. <br/>1 meter is voor bewaring aangewezen en is overgebracht naar het Gelders Archief. <br/>3, 5 meter is aangewezen als archief dat op termijn te vernietigen is. Dit bestand is geretourneerd aan de beheerder.

Toegang

Op basis van vooronderzoek en gemaakte afspraken tussen zorgdrager, Nationaal Archief en de CAS is besloten het archief op de klassieke wijze toegankelijk te maken.

Bijzonderheden met betrekking tot de serie publicaties (inv.nrs. 500-2074)

Algemeen

- De jaarverslagen, de stocklists en de fondslijsten zijn vergeleken met de genoemde inventaris over de periode 1957 - 1989. De stukken die al zijn opgenomen in die inventaris zijn niet nog een keer opgenomen in deze inventaris. <br/>- De kern van het archief bestrijkt de periode 1990 - 2002. Enkele in de inventaris opgenomen stukken vallen buiten deze periode. Het oudste en het jongste jaar van deze afwijkende dateringen zijn in de datering van het archiefblok tussen haakjes opgenomen.

Publicaties

- Bij meer dan 2 auteurs is gekozen voor de vermelding van de 1e auteur plus de toevoeging; en anderen. <br/>- Veel van de losse publicaties zijn ook opgenomen in de serie Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen. Er is in deze gevallen voor gekozen om de losse publicaties als dubbel aan te merken en voor vernietiging voor te dragen. <br/>- Bij publicaties die bestaan uit meerdere delen maar met dezelfde titel is er voor gekozen deze te plaatsen onder de losse publicaties. Indien de delen zijn uitgegeven in hetzelfde jaar zijn deze publicaties als serie onder het betreffende jaar geplaatst. Indien de delen in verschillende jaren zijn uitgegeven zijn de delen afzonderlijk onder de betreffende jaren geplaatst. Onder de seriële publicaties staan de publicaties die tot een serie behoren maar die wel allemaal afzonderlijk een eigen unieke titel hebben. <br/>- De uiterlijke vorm van de publicaties is per definitie een deel. Afwijkende uiterlijke vormen zijn bij de beschrijvingen vermeldt. <br/>- Veel van de publicaties zijn uitgegeven in een andere taal. <br/>- Als nadere toegang op de publicaties kunnen de catalogi per jaar met de door PUDOC uitgegeven pulicaties dienen. Zie daarvoor inventarisnummer 162.

Bijlagen

Bijlage 1 Organogram 1975

Bijlage 2 Organogram 1984

Bijlage 3 Overzicht van taken van de afdeling Publikaties (Uitgeverij)

1958: <br/>- Verlenen van hulp aan instellingen van landbouwkundig onderzoek; <br/>- Uitgeven van publicaties uit eigen fondsen, o.a.: verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen; pudoc-bulletin.<br/>- Uitgeven van publicaties en tijdschriften van anderen, o.a.: landbouwkundig tijdschrift; European Potato Journal;<br/>- Adviseren omtrent het verlenen van subsidies aan wetenschappelijke tijdschriften;<br/>- Verzorgen van vertaalwerk;<br/>- Vorming van redacteuren en verzorgen van cursussen.

Erbij vanaf 1961:<br/>- Secretariaat van het Gesprekscentrum van Wageningse Redacteuren;<br/>- Bureauredactie en administratie van het Nederlands Melk- en zuiveltijdschrift;<br/>- Bureauredactie van het Nederlands Journal of Agricultural Science.

Erbij vanaf 1965: <br/>- Het beheren van een Centrale Offsetdrukkerij ten dienste van alle landbouwkundige instellingen in Wageningen.

Eraf vanaf 1965: <br/>- Uitgifte Pudoc Bulletin.

Erbij vanaf 1967: <br/>- Bureauredactie van de Netherlands Journal of Plant Pathology; <br/>- Bureauredactie van Euphytica-Netherlands Journal of Plant Breeding.

Erbij vanaf 1970: <br/>- Uitgifte van de "Animal Blood Groups and Biochemical Genetics"; <br/>- Bureauredactie van het "Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians and documentalists"; <br/>- Bureauredactie van het tijdschrift Gewasbescherming.

Eraf vanaf 1972:<br/>- Beheer Centrale Offsetdrukkerij (Overgegaan naar afdeling Personeel en Algemene Zaken).

Erbij vanaf 1979: <br/>- Onderzoek in het kader van de werkzaamheden van de Adviescommissie Publikatiebeleid SAWI naar mogelijkheden om te komen tot een oprichting van een rapportencentrale.

Erbij vanaf 1983: <br/>- Onderzoek naar het gebruik van de computer in het publicatieproces.

Bijlage 4 Overzicht van taken van de afdeling Documentatie en Informatie

1958: <br/>- Verzorgen van een centrale literatuurdocumentatie en het onderhouden van contacten met gespecialiseerde literatuurdocumentaties, o.a. door: het weekblad landbouwdocumentatie; vijf-jaardocumentatiesysteem; bronnenregister; bibliografische lijsten; toegankelijk maken Oosteuropese literatuur. <br/>- Het geven van inlichtingen uit de landbouwkundige literatuur, o.a. door: kleine inlichtingen; attendering; literatuurlijsten; literatuurrapporten; <br/>- Het verrichten van literatuurrecherches; <br/>- Het verzorgen van publicaties; <br/>- Het verbeteren en aanvullen van classificatiesystemen.

Erbij vanaf 1962: <br/>- Maandelijkse periodiek Landbouwkundige aspecten van de Euromarkt.

Erbij vanaf 1965: <br/>- Uitgifte van het kwartaalblad Pudoc Bulletin.

Erbij vanaf 1969: <br/>- Deelname aan de International Food Information Service (IFIS)

Erbij vanaf 1972: <br/>- Onderzoek: <br/>- Samenstellen van de EEG-bijdrage voor de experimentele uitgave van de internationale landbouwkundige bibliografie AGRINDEX van het AGRIS-project van de FAO; <br/>- Ten behoeve van het project Automatisering Landbouwkundige Informatie (ALADIN-project); <br/>- Gebruik van de computer als hulpmiddel bij de literatuurinformatie zowel voor de attendering als voor het retrospectiefliteratuuronderzoek; <br/>- Invoer in internationale systemen.

Erbij vanaf 1979: <br/>- Uitgifte van de Current Bibliography of Agriculture in China (CBAC).

Eraf vanaf 1981: <br/>- Uitgifte Landbouwkundige aspecten van de Euromarkt; <br/>- Uitgifte van de Current Bibliography of Agriculture in China

Bijlage 5 Samenstelling bestuur, benoemd bij ministeriële beschikking van 10 februari 1958

Prof. dr. V.J. Koningsberger te Bilthoven, voorzitter Aangewezen door de Minister van Landbouw en Visserij

Prof. dr. E. Brouwer te Wageningen Op aanbeveling van de Senaat van de, ondervoorzitter van de Landbouwhogeschool

Ir. J.A. Emmens te Rotterdam Op aanbeveling van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap

Ir. D.S. Tuynman te 's-Gravenhage Op aanbeveling van het Landbouwschap

Ir. D.J. Maltha te 's-Gravenhage, secretaris Vertegenwoordiger van de hoofdafdeling Documentatie en Publikaties van het Ministerie van Landbouw en Visserij

Ir. J. Sneep Vertegenwoordiger van de instellingen van te Alkmaar landbouwkundig onderzoek

Ir. G. Veldman te Wageningen Vertegenwoordiger van de instellingen van landbouwkundig onderzoek

Voor verdere informatie over de bestuurssamenstelling gedurende de volgende jaren kan verwezen worden naar de in de jaarverslagen aanwezige overzichten (Zie inv. nr. 1).

Bijlage 6 Lijst van directeuren

ir. D.J. Maltha, 1958-1973

mr. A. Rutgers, 1973-1983

drs. J.M. Schippers, 1984-

Bijlage 7 Afkortingenlijst

AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technolgy

ALADIN - Automatisering Landbouwkundige Documentatie en Informatie

CB - Centrale Bibliotheek

CO - Centrale Offsetdrukkerij

DLO - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

FID - Féderation Internationale de Documentation

IAALD - International Association of Agricultural Librarians and Documentalists

IFIS - International Food Information Service

LH - Landbouwhogeschool

LUW - Landbouwuniversiteit Wageningen

PUDOC - Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie

TNO - Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Keywords

Subjects:

Landbouw, Veeteelt en Visserij