Hungary > Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

M-KS_288-22

Agitációs és Propaganda Osztály (Társadalompolitikai Osztály)

1957-1989

Scope and content

Az Agitációs és Propaganda Osztály a KB apparátusának részeként az MSZMP vezetőtestületi határozatainak ill. a KB mellett működő Agitációs és Propaganda Bizottság állásfoglalásai alapján működött. Feladatkörébe tartozóan elősegítette a párt politikájának elvi és gyakorlati érvényesülését a propaganda, agitáció eszközeinek segítségével. A párt és a kormányszervek döntéseinek, határozatainak ismertetésén, megmagyarázásán túl a tömegek mozgósításában és ideológiai, politikai nevelésében is fontos szerepe volt az APO-nak. Elvi, politikai és módszertani útmutatás kidolgozásával segítette a pártszervezetek és tömegszervezetek munkáját ill. összehangolta a megyei pártbizottságok agitációs és propagandamunkáját. Figyelemmel kísérte a lakosság hangulatát, szervezete és irányította a közvélemény vizsgálatát, ezekről meghatározott időszakonként jelentéseket készítettek. A pártszervezetek részére fontosabb bel- és külpolitikai eseményekről tájékoztató készült. Az APO számára meghatározott feladatkörben fontos szerepe volt a pártoktatás kérdéseinek. Ennek megfelelően irányította és ellenőrizte a pártiskolai tanfolyamokat, a Politikai Főiskola ellenőrzése mellett az egyetemi marxizmus-leninizmus oktatás irányítása is feladatához tartozott. A tömegkommunikáció területén az elektronikus és az írott sajtó irányítása, felügyelete mellett foglalkozott a sajtó, televízió és a rádió anyagi, technikai kérdéseivel is. Az osztály munkamódszerét tekintve egyrészt szorosan együttműködött a KB többi osztályával ill. részt vett a pártbizottsági üléseken amelyeken a hatáskörébe tartozó témákat tárgyaltak. Az APO hatáskörébe tartozó szervezetek voltak: Politikai Főiskola, Kossuth Kiadó, Hazafias Népfront, Magyar Nők Országos Tanácsa, Országos Béketanács, Magyar Szovjet Baráti Társaság, Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Állami Egyházügyi Hivatal, Kormány Tájékoztatási Hivatala, országos és megyei sajtó, Magyar Rádió és Televízió, Magyar Távirati Iroda. Az Osztály politikai munkatársi létszáma 31 és 51 fő között mozgott, az adminisztrátori alkalmazottak létszáma a kezdeti 8-ról 17 főre nőtt. A hatvanas években egy osztályvezető mellett három osztályvezető-helyettes és alosztályvezetők irányították a munkát. A hatvanas évek végén az alábbi alosztályok működtek: Tömegpropaganda, Oktatási, Agitációs, Információs, Sajtó. Külföldre irányuló propagandával egy politikai munkatárs foglalkozott, és az ún. szak-archívum agitációs-propaganda munkával egy szakalkalmazott. A nyolcvanas években hat alosztály (Agitációs, Propaganda, tájékoztatási, Külföldi propaganda, Információs, Szerkesztési ) mellett a Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár és a Propagandista c. kiadvány szerkesztősége alkotta az APO szervezetét. Az Agitációs alosztály elsősorban a pártszervezetek rendezvényeinek szervezésében és agitációs munkájának segítésében vett részt. A Propaganda alosztály a pártoktatás tervezésében és a végrehajtás ellenőrzésében, A Tájékoztatási alosztály a tömegtájékoztatás területének munkájának ellenőrzésében és irányításában, A Külföldi propaganda alosztály az idegen nyelvű propaganda ellenőrzésével foglalkozott, ill. szervezete a sajtóünnepségeken való részvételt. Az Információs alosztály a heti, havi és negyedéves jelentésekben összegezte a pártélet főbb eseményeit, a párttagság véleményét és a lakosság hangulatát. A Szerkesztési alosztály a Bizalmas és a Titkári Tájékoztatókon keresztül segítette a pártapparátus tájékoztatását. Az iratok szerkezeti, tartalmi felépítése tükrözi az osztály felépítését, működését. A vegyes keletkeztetésű (KB apparátus mellett állami szervek, intézmények) jelentések, feljegyzések, javaslatok (pl.: agitációval, politikai munkával összefüggő PB, KB határozatok végrehajtása, egyházpolitikai kérdések, az Osztály külügyi terve, vezetőtestületi tagok publikációinak megjelentetése, pártdelegációk jelentései stb.) mellett az Osztály munkaterve, a politikai oktatással összefüggő jelentések (pl.: politikai vitakörök megyei tapasztalatai ), megyei pártbizottságok jelentései a munkásosztály szerepéről, helyzetéről készült anyagokhoz kapcsolódóan, információs és hangulatjelentések pártszervektől, sajtóval kapcsolatos levelezések, jelentések, Kossuth Kiadó tevékenységéhez kapcsolódó iratok, Állami Egyházügyi Hivatal működésével foglalkozó dokumentumok, Külügyminisztérium tevékenységéhez kapcsolódó jelentések, javaslatok.

Extent

51,3 ifm