Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.4897

EKP Viljandi Rajoonikomitee

1950-1992

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Komitee loodi pärast Viljandi rajooni moodustamist maarajoonide moodustamise seadluse alusel 25.09.1950. Esimene büroo koosolek toimus16.10.1950 , parteikonverents24.03.1951 . Rajoonikomitee oli põhikirjajärgselt rajooni parteiorganisatsiooni juhtiv organ, koosnes konverentsil valitud komiteest ja büroost. Tegelikkuses oli komitee kommunistliku partei kohalik võimuorgan, mis tegeles kõigi maakonna probleemidega, kontrollis asutuste ja ettevõtete (eriti kohalike nõukogude) tööd ning kõrgemate parteiorganite otsuste täitmist neis, kinnitas inimesi (ka parteituid) paljudele ametikohtadele, korraldas poliitharidust ja ideoloogiatööd, pidas kommunistide arvestust, kinnitas parteisse vastuvõtu ning sealt väljaheitmise, arutas parteiliikmete personaalküsimusi. Struktuur : sekretariaat ( üldosakond), partei-, ametiühingute ja komsomoliorganite osakond ( 1955.a-st organiseerimisosakond), propaganda- ja agitatsiooniosakond, parteistatistika ja ühtse parteipileti sektor (arvestussektor). 1959- 1962 suurenes rajoon Suure-Jaani,Abja ja Põltsamaa rajooni arvel. 1963.a. algul loodi eraldi tööstuslikud ja põllumajanduslikud parteikomiteed. Viljandi rajoonis loodi põllumajandusliku tootmise komitee (kolhoosi-sovhoositootmise valitsuse komitee) ja tööstusliku tootmise komitee. EKP Viljandi rajoonikomitee taastati 1.jaan.1965. Struktuur oli järgmine: organiseerimise osakond, ideoloogiaosakond, tööstuse ja transpordi osakond, arvestussektor. Rajoonikomiteede töö muutus 1960.aastate teisest poolest alates formaalsemaks, peamiseks sai kõrgemate parteiorganite otsuste täitmise jälgimine ja aruandlus, säilis poliithariduse korraldamine ja ideoloogiatöö.

1988-1989 süvenesid parteisisesed vastuolud, mis viisid partei lõhenemiseni pärast EKP XX kongressi 23.-25.märtsil 1990. Kongress kuulutas EKP iseseisvaks parteiks, selle järel loodi NLKP platvormi tunnustav paralleelorganisatsioon.

1989a. algas parteist väljaastumine, mis muutus massiliseks 1990.a. Kui kuni aprillini vormistati veel eraldi „personaaltoimik“, siis edaspidi kinnitati väljaastumine nimekirjadega. Paljud algorganisatsioonid lõpetasid tegevuse. Rajoonikomitee koosseisu kärbiti.

Seoses muudatustega Eesti haldusjaotuses nimetati komitee Viljandi maakonnakomiteeks. EKP uue põhikirjaga 26.01.1991 muudeti partei struktuuriüksuste nimetusi: väikseimaks üksuseks sai vähemalt 3 liikmest koosnev kohalik organisatsioon (endine algorganisatsioon), mis kuulus linna või maakonna piirkondlikku organisatsiooni. Pärast 1991.a. augustiputši ja Eesti Vabariigi kuulutamist iseseisvaks tunnistati NLKP ja ÜLKNÜ varad ja arhiivid riigi omandiks. Maakonnaorganisatsiooni esindajad osalesid niihästi EKP 1991.a. novembrikonverentsil kui 28.11.1992 toimunud XXII kongressil, kus

võeti vastu otsus luua uus partei – Eesti Demokraatlik Tööpartei.

Archival history

Ajalugu

Võeti vastu EKP Partei Ajaloo Instituudi Parteiarhiivi (Riigiarhiivi)aastail 1954-1994 74 nimistuga. Nimistud on koostatud aastajaotustena, osa neist struktuuriüksuste kaupa järjestatud üldasjaajamise dokumendid, osa isiklikud toimikud. Kuna vastu võeti ka arhiiviväärtuseta materjali, mis 5-6 aasta pärast arhiivis eraldati ( algorganisatsioonide plaanid ja aruanded, osa kirjavahetust, kandidaaditoimikud, raamatupidamis- ja liikmemaksude dokumendid), siis võib säilikute numeratsioonis esineda lünki. Eri aastatel on vastuvõetud säilikute arv erinev. Alates 1970.aastate algusest on vastu võetud vaid arhiiviväärtusega dokumente. AIS-i on säilikud sisestatud sarjadena, arvestamata struktuuriüksusi. Fondis on ka rajoonikomitee algorganisatsiooni protokollid 1983-1989

Language of the material

Records creator


Final provenance:

1950-1991 EKP Viljandi Rajoonikomitee

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERAF.4897 EKP Viljandi Rajoonikomitee