Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.V-156

ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehas Vihur

1974-1996

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Direktori kaadrialased käskkirjad, palgakontokaardid, töötasu arvestuslehed, töölevõtu ja üleviimise lehed, kvalifikatsioonikomisjoni protokollid, õnnetusjuhtumite aktid ja seletuskirjad, lahkunud töötajate isiklikud kaardid, vallandamislehed, vallandatud töötajate regisreerimisraamatud

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

ALMAVÜ Eksperimentaalne Tootmiskombinaat "Vihur" alustas tegevust 2. jaanuaril 1974. Ettevõtte loomise aluseks oli ALMAVÜ ENSV Keskkomitee Presiidiumi otsus nr. 10 26. oktoobrist 1973. Kombinaat loodi kolme varem tegutsenud asutuse baasil: ALMAVÜ Tallinna Linna Mere Rajooni TSK "Sport" töökoda, ALMAVÜ Tallinna Linna TSK "Võit" töökoda ja ALMAVÜ Harju Rajooni TSK "Sõprus" töökoda. Kombinaat allus vahetult ALMAVÜ ENSV Keskkomiteele ja tegeles sportautode, mootorrataste ja teiste tehnikaspordivahendite tootmise, ümberehituse ja remondiga, dispetšerside aparaatide, rinnamärkide, medalite, vimplite ja spordimütside valmistamisega. Lähtudes Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusest nr. 781 31. detsembrist 1980 ja Eesti NSV ALMAVÜ Keskkomitee esimehe käskkirjast nr. 23 12. jaanuarist 1981.a. reorganiseeriti alates 1. veebruarist 1981 tootmiskombinaat "Vihur" Spordivahendite Katsetehaseks "Vihur". Vastavalt konverentsi otsusele 17.05.1990 lõpetas ENSV ALMAVÜ oma tegevuse. Spordivahendite Katsetehas tegutses edasi kuni 1996. aastani isemajandava ühiskondliku organisatsioonina, mille põhitegevusalaks oli autoteenindus, õmblustoodete ja elektroonikaseadmete valmistamine.

Archival history

Ajalugu

ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehase "Vihur" personali- ja palgadokumendid aastatest 1974-1996 võeti Eesti Riigiarhiivi vastu 2009.a. mais. (üleandmis-vastuvõtmisakt nr. 70, 25.05.2009). Üleandjaks oli Vihur KVB OÜ. "Vihur" põhitegevuse dokumendid aastate 1974-1990 kohta anti Riigiarhiivi üle samuti mais 2009 (fond ERA.5028).

Accruals

Korrastamine

Arhivaalid on korrastatud kronoloogiliselt, aasta piires dokumendi liikide järgi.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1974-1981 ALMAVÜ ENSV Eksperimentaalne Tootmiskombinaat Vihur 1981-1990 ENSV ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehas Vihur 1990-1996 Spordivahendite Katsetehas Vihur


Final provenance:

1974-1996 ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehas Vihur

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.V-156 ALMAVÜ Spordivahendite Katsetehas Vihur