Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-262

ENSV Ministrite Nõukogu Koondis Eesti Põllumajandustehnika

1941-1983

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Põhimäärused, põhikirjad, juhataja käskkirjad, juhendid, nõukogu, kolleegiumi ja nõupidamiste protokollid, teiste asutuste direktiivid, finantsmajanduslikud plaanid ja aruanded, tööjõuplaanid ja -aruanded, kapitaalehituse tiitelnimekirjad ja aruanded, eelarved, kirjavahetus, rajoonikoondiste, osakondade ja ettevõtete finantsmajanduslikud plaanid, tegevusaruanded ja revideerimisaktid, ekspluatatsiooni aktid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1941.a loodi ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi Põllumajanduse Varustuskontor, mis jätkas tegevust 1944.a. 1953.a-st ENSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeeriumi Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus.1959.a liideti sellega ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Valitsus "Avtotraktorsnabsbõt" ja ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Mehhaniseerimise Peavalitsus, kellele allusid masina-traktorijaamadest loodud remondi- ja tehnikajaamad. Moodustati ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Remondi- ja Tehnikajaamade ning Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus. 1960.a jagati vastloodud peavalitsus kaheks: Remondi- ja Tehnikajaamade Peavalitsuseks ning Autode, Traktorite, Põllutöömasinate, Tagavaraosade ja Muude Põllumajanduslikuks Tootmiseks Vajalike Kaupade Müügi ning Rahvamajandusele Auto- ja Traktoritööstuse ja Põllumajandusliku Masinatööstuse Toodangu Hankimise Peavalitsus (Eesti Masinakaubanduse Peavalitsus "Estglavtorgmaš"). 1961.a toimus uus reorganiseerimine: eelpool märgitud peavalitsused, maaelektirvõrgud "Põllumajanduselekter" ja ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Ehitus-montaaživalitsus liideti ENSV Ministrite Nõukogu Koondiseks "Eesti Põllumajandustehnika". 1978.a nimetati ENSV Riiklikuks Põllumajanduse Tootmistehnika Komiteeks. Likvideeriti 1983.a seoses ENSV Agrotööstuskomitee loomisega.

Archival history

Ajalugu

1948. aastal andis Tallinna Linna ja Harju Maakonna Riiklik Arhiiv ORKA-le ( Riigiarhiivile ) üle ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi Põllumajanduse Varustuskontori arhivaalid, millised pärast korrastamist kanti fondi R-262 nimistusse 1.

Accruals

Korrastamine

Fondi täiendati 1971. aastal, aastail 1982-1988 ning 2002. aastal. Dokumendid süstematiseeriti struktuurilis-kronoloogilise põhimõtte alusel nelja nimistusse. AIS-i sisestatud 2008. aastal sarjapõhiselt.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1941 ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi Põllumajanduse Varustuskontor, Tallinn 1944-1946 ENSV Põllutöö Rahvakomissariaadi Põllumajanduse Varustuskontor, Tallinn 1946-1947 ENSV Põllutööministeeriumi Põllumajanduse Varustuskontor, Tallinn 1947-1953 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Põllumajanduse Varustuskontor, Tallinn 1953 ENSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeeriumi Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus, Tallinn 1954-1959 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsus, Tallinn 1959-1960 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Remondi- ja Tehnikajaamade ning Materiaal-Tehnilise Varustuse Pea 1960-1961 ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Remondi- ja Tehnikajaamade Peavalitsus, Tallinn 1961-1978 ENSV Ministrite Nõukogu Koondis Eesti Põllumajandustehnika Tallinn 1978 ENSV Riiklik Põllumajanduse Tootmistehnika Komitee


Final provenance:

1941, 1944-1983 ENSV Ministrite Nõukogu Koondis Eesti Põllumajandustehnika

Content provider

Rahvusarhiiv