Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2314

ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus

1970-1988

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Käskkirjad, määrused, protokollid, kirjavahetus, aktid, koosseisude nimekirjad ja eelarved, kollektiivlepingud, tegevusplaanid, aruanded, bilansid, analüüsid, ülevaated, andmed laevastiku ja sotsialistliku võistluse kohta, registratuurraamatud, ametiühingu komitee dokumendid, isikkoosseisu dokumendid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Aastatel 1962-1969 juhtis ENSV kalamajandust NSVL Kalamajanduse Ministeeriumi Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsus keskusega Riias, millele olid allutatud ENSV-s tegutsevad kalakombinaadid, püügibaasid ja kalasadamad, laevaremondi ettevõtted, vastavad varustus-turustusorganisatsioonid ja muud asutused. Ettevõtete ja asutuste vahetuks organisatsiooniliseks juhtimiseks oli moodustatud Läänemerebasseini Kalatööstuse Peavalitsus isemajandava allasutusena Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus, mis tegutses 1969. aasta lõpuni. Tootmisvalitsuse juhtimisele kuulus ka Eesti Kalurikolhooside Vabariiklik Liit.

NVSL Ministrite Nõukogu korralduse nr 2239-r (17.10.1969) alusel reorganiseeriti kalamajanduse juhtimine kalapüügi ja kalakasvatuse paremaks organiseerimiseks.

EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 54 (12.02.1970) moodustati ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus. Valitsus oli liiduvabariikliku alluvusega isemajandav asutus. Kalapüük ja töötlemine, välismeredel ja ookeanidel jäi Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsuse alluvuses moodustatud Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondise "Ookean" kompetentsi.

Kalamajanduse Valitsust kohustati üle võtma Läänemerebasseini Kalatööstuse Peavalitsuselt seisuga 01.01.1970 järgmised ettevõtted ja organisatsioonid: Tallinna Kalakombinaat, Tartu Kalakombinaat, Pärnu Kalakombinaat, Kingissepa Kalakombinaat, Haapsalu Kalakombinaat, Hiiumaa Kalakombinaat, Toila Kalakonservikombinaat, Eesti Kalaturustuskontori Tallinna Külmhoone, Tartu Rajoonidevaheline Turustuskontor, Pärnu Rajoonidevaheline Turustuskontor, Kohtla-Järve Rajoonidevaheline Turustuskontor.

Ühtlasi moodustati alluvate ettevõtete ja kalurikolhooside materiaaltehniliseks varustamiseks ning kala ja kalasaaduste realiseerimiseks ENSV territooriumil ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse Varustus-Turustuskontor, mis rakendati tööle vastavalt Valitsuse juhataja käskkirjale nr 13 (09.04.1970) Tallinnas. Kontori käsutusse jäi Tallinna Külmhoone ja rajoonidevahelised turustuskontorid Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel muudeti selle filiaalideks. Kalasaaduste realiseerimist ENSV-st väljaspoole teostas Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsuse Kalaturustuse Valitsuse Eesti Kalaturustuskontor.

ENSV Ministrite Nõukogu määrustega nr 55 (12.02.1970) kinnitati Valitsuse struktuur: Püügiosakond, Tootmisosakond, Plaani- ja ökonoomiaosakond, Laevastiku ja side osakond, Tehnika osakond, Töö organiseerimise ja töötasu osakond, Finants- ja raamatupidamise osakond, Kaadriosakond, Administratiiv- ja majandusosakond.

24.02.1970 registreeritud koosseisude nimekirjas muudeti mõningate osakondade nimetusi:

Laevastiku ja side osakond - Laevastiku ekspluatatsiooni osakond

Tehnika osakond - Tehnika- ja ehitusosakond

Töö organiseerimise ja töötasu osakond - Töö- ja töötasu osakond

Finants- ja raamatupidamise osakond - Keskraamatupidamine ja finantsosakond

Administratiiv- ja majandusosakond - Kantselei ja administratiivosakond

ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 580 (29.12.1970) kinnitati ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse põhimäärus, millele vastavalt allus Kalamajanduse Valitsus ENSV Ministrite Nõukogule ja NVSL Kalamajanduse Ministeeriumile. Põhimäärusega sätestati süsteemi asutuste ja ettevõtete juriidiline teenindamine ja ametkondliku arbitraaži moodustamine, fikseeriti juhataja pädevusning kolleegiumi moodustamine ja selle töökord, samuti moodustati Kalamajanduse valitsuse teaduslik-tehniline nõukogu.

1970. aastal rakendati tööle ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse majandusliku analüüsi ja normatiivuurimise laboratoorium, mis ei kuulunud Kalamajanduse Valitsuse struktuuri, kuid oli esialgu sellega ühisel bilansil. Alates 1972. aastast muudeti asutus täielikult iseseisvaks Töö Normatiivuurimise Bürooks, mis oli isemajandav ja mis teostas Kalamajanduse Valitsuse süsteemi ettevõtete töö normeerimist, normatiivide juurutamist ja töö teaduslikku organiseerimist.

1979. aastal oli Kalamajanduse Valitsuse kinnitatud struktuur järgmine: Püügi- ja kalakasvatuse osakond, Tootmisosakond, Tehnikaosakond, Laevastiku ekspluatatsiooni osakond, Kapitaalehituse osakond, Plaani-ökonoomikaosakond, Töö- ja töötasu osakond, Keskraamatupidamine ja finantsosakond, Kaadriosakond, II osakond, Kantselei ja administratiivosakond.

ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr 136 (06.04.1976) alusel likvideeriti Kingissepa Kalakombinaat alates 01.04.1976 ja ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse käskkirja nr 105 (06.04.1976) alusel anti selle põhi- ja käibevahendid üle kolhoosi "Saare Kalur" bilanssi.

ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr 326 (01.12.1977) alusel likvideeriti Toila Kalakombinaat alates 01.01.1978 ja ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse käskkirja nr 350 (23.12.1977) alusel anti selle põhi- ja käibevahendid üle kalurikolhoosi "Oktoober" bilanssi.

ENSV Ministrite Nõukogu määruse nr 442 (26.12.1978) alusel likvideeriti Haapsalu Eksperimentaalne Kalakombinaat alates 01.01.1979 ja ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse käskkirja nr 316 (29.12.1978) alusel anti selle vara üle kalurikolhoosi "Lääne Kalur" bilanssi.

Archival history

Ajalugu

Arhivaalid võeti Riigiarhiivi vastu 1988.aastal.

Accruals

Korrastamine

Fondi materjalid korrastati aastatel 1983 ja1984. Nimistu nr 1 sisaldab põhitegevuse dokumente aastatest 1970-1988. Aastatest 1970. ja 1976. aastast puuduvad Kalamajanduse Valitsuse kolleegiumi protokollid ja mõningal määral puudulikud on statistiliste andmete komplektid, kirjavahetuses esineb lünki.

Laevastiku ekspluatatsiooni osakonna avariide olulisemad materjalid anti riiklikule säilitamisele Ohutu Meresõidu ja Sadamate Järelevalve Eesti Rajooni Riiklikust Inspektsioonist.

Töö normeerimise ja teadusliku organiseerimise materjalid ladestusid Töö Normatiivuurimise Büroos.

Dokumendid aastatest 1972-1975 on osaliselt asutuse poolt hävitatud, mille kohta on koostatud akt (09.01.1978).

Nimistus nr 2 on Kalamajanduse Valitsuse Ametiühingu kohaliku komitee alalised materjalid. Puuduvad 1972. aasta koosolekute protokollid ja eelarve, 1973. aasta üldkoosolekute protokollid ning 1974. aasta eelarve ja finantsaruanne.

Aastate 1963-1980 dokumentidest on eraldatud 2233 teaduslikku, ajaloolist ja praktilist väärtust mitteomavat toimikut.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1970-1988 ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2314 ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus