Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2309

Eesti Entsüklopeediakirjastus

1963-1998

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

kõrgemalseisvate organite direktiivid, koosolekute protokollid, organisatsioonilised dokumendid ja aruanded, käsikirjad (retsensioonide ja passidega), maketid, arutelud ja täiendusettepanekud, veerud ja korrektuuripoognad, märksõnastiku projektid, retsensioonid, kirjavahetus, metoodilised ja illustratsioonide materjalid

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

EKP Keskkomitee büroo istungil 15.04.1958 otsustati välja anda “Eesti nõukogude entsüklopeedia” (ENE) 12 köites. Teatmeteos pidi ilmuma aastail 1958-1965. Samas kinnitati peatoimetajaks majandusteaduste kandidaat R.Antons, toimetaja asetäitjaks A.Vaarandi. Eesti NSV Ministrite Nõukogule tehti ülesandeks organiseerida Eesti NSV Teaduste Akadeemia juurde ENE toimetus teadusliku uurimise instituudi õigustega ning kinnitada selle toimetuse koosseisud.

Lähtudes NLKP Keskkomitee sekretariaadi otsusest 16.10.1962 “Leedu, Läti ja Eesti nõukogude entsüklopeedia väljaandmisest” tegi EKP Keskkomitee presiidium oma otsusega 14.05.1963 Eesti Riiklikule Kirjastusele ülesandeks anda aastatel 1965-1967 välja 3-köiteline “Eesti NSV väike entsüklopeedia”. Selleks tuli Eesti Riikliku Kirjastuse juurde luua ajutiselt koosseisuline entsüklopeedia toimetus. Eesti Riikliku Kirjastuse direktori käskkirjaga nr 91-k 21.06.1963 määrati L.Raudtits entsüklopeedia toimetuse juhatajaks.

Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ettepanekul kinnitati EKP Keskkomitee presiidiumi otsusega 16.07.1963 ENE peatoimetuse koosseis: peatoimetaja J.Eichfeld, peatoimetaja asetäitjad T.Klement ja G.Naan, vastutav sekretär R.Kleis, liikmed: A.Aarna, H.Allik, A.Veimer, A.Laus, V.Maamägi, A.Panksejev, E.Tõnurist, H.Haberman. Komplekteeriti toimetus ja 01.10.1963 alustati tööd. Seoses väikese koosseisu ja suure töömahuga moodustati 31 ühiskondlikel alustel töötavat teaduslikku osakonda, mille juhatajad kinnitati peatoimetuse koosolekul 19.11.1963. Samaaegselt moodustati redaktsioonikolleegium (alates 29.09.1964 nimetati teaduslikuks sekretariaadiks), mille ülesandeks oli sisuliste küsimuste lahendamine, kogu entsüklopeedia käsikirja läbiarutamine. Redaktsioonikolleegium koos 31 ühiskondliku teadusliku osakonna juhatajaga moodustas entsüklopeedia toimetusnõukogu, mis arutas märksõnastiku koostamise probleeme, juhendeid artiklite autoritele. Ühiskondlikel alustel töötavate teaduslike osakondade ülesandeks oli märksõnastiku koostamine, artiklite retsenseerimine, teaduslik toimetamine.

Märksõnastike projektid valmisid 1965.aastal. 1966 valmis I köite makett.

Eesti NSV Riikliku Kirjastuskomitee esimehe käskkirjaga nr 76 22.05.1965 anti korraldus riikliku kirjastuse “Valgus” loomiseks (aluseks oli NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Kirjastuskomitee esimehe käskkiri nr 16 15.03.1965) Kirjastus “Valgus” moodustati 01.07.1965 Eesti NSV Riikliku Kirjastuskomitee vahetus alluvuses Eesti NSV Ministrite Nõukogu 16.07.1965 määruse nr 331 põhjal). ENE toimetus kuulus “Valguse” raamatutoimetuste hulka.

EKP KK büroo otsusega 01.11.1966 “Eesti nõukogude entsüklopeedia väljaandmise küsimused” reorganiseeriti kirjastuse “Valgus” entsüklopeedia toimetus 70 koosseisulise kohaga ENE toimetuseks. Peatoimetaja kohalt vabastati J.Eichfeld ja asetäitja kohalt F.Klement (nende isiklikul palvel). Peatoimetus kinnitati järgmises koosseisus: peatoimetaja G.Naan (kuni 1989.a), peatoimetaja asetäitjad R.Kleis ja H.Õiglane, vastutav sekretär L.Raudtits, liikmed: A.Aarna, H.Allik, J.Vares, A.Veimer, K.Ird, L.Kaik, F.Klement, A.Laus, V.Maamägi, V.Masing, A.Panksejev, J.Peegel, H.Riikoja, J.Semper, E.Tõnurist, H.Haberman, J.Eichfeld, A.Pung. Vastavatele instantsidele tehti ülesandeks eraldada ENE toimetuse jaoks täiendavad koosseisulised kohad, palgafond ja Pärnu mnt 10 majas täiendavalt tööruume.

Töö paremaks organiseerimiseks ja kooskõlas Eesti NSV Ministrite Nõukogu 06.05.1967 korraldusega nr 490-k ning NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Töö ja Töötasu Komitee ja Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu 13.02.1967 kirjaga nr 326-SN reorganiseeriti kirjastuse “Valgus” ENE toimetus ENE peatoimetuseks sama kirjastuse struktuuris.

ENSV Kirjastuskomitee kolleegiumi otsuse 13.03.1970 “Abinõudest ENE väljaandmise parandamiseks” peeti vajalikuks hakata ette valmistama 1-köitelise entsüklopeedilise leksikoni väljaandmist. ENSV Kirjastuskomitee esimehe käskkirjaga nr 220 10.12.1971 tehti ülesandeks tagada entsüklopeedilise teatmeteose “Nõukogude Eesti” ilmumine vene ja inglise keeles 1974-1975.

Kirjastuse “Valgus” direktori käskkirjas nr 6 26.02.1975 nähti ette entsüklopeedilise teatmeteose “Nõukogude Eesti” väljaandmine 1975.a.

EKP KK büroo istungil 19.12.1978 võeti vastu ENSV Kirjastuskomitee ja ENSV Teaduste Akadeemia ettepanek ENE 10-köitelise uustrüki väljaandmisest. 1982-1984 ilmus keskastme õpilasleksikon ENEKE.

18.01.1991 moodustati Eesti Entsüklopeediakirjastuse Aktsiaselts, mis on ENE peatoimetuse õigusjärglane. Aastatel 1989-1992 ja 1995-1999 oli peatoimetaja Ü.Kaevats, 1992-1995 Toomas Varrak.

Archival history

Ajalugu

Alalisele säilitamisele on jäetud kõik originaalteosed (v.a tõlketeosed teistest keeltest) ja mitmes trükis ilmunud identsed käsikirjad. Samuti autorite käsikirjad, toimetajate ning peatoimetuse liikmete parandustega ja märkustega eksemplarid. Tootmisnõupidamiste, peatoimetuse ja selle büroo koosolekute protokolle on peetud ebarahuldavalt ja osa neist pole säilinud (seetõttu on alles jäetud U.Ussisoo põhjalikud märkmed koosolekutest, mille protokollid puuduvad). ENE I köite käsikirjad on säilinud lünklikult, puuduvad paljude märksõnade autori- ja toimetatud ning peatoimetuse parandustega käsikirjad, säilinud ainult ladumisvalmis variant.

Accruals

Korrastamine

Säilikud on dateeritud vastava köite ilmumisaja järgi ja järjestamise aluseks on võetud teatmeteose märksõnastik või struktuurne ülesehitus. Retsensioonid on pandud vastava märksõna käsikirja juurde, kuid muusika (ka spord- ja teatri-) artiklite retsensioone tuleb otsida s nr 3731, kuna neid polnud võimalik panna eraldi vastavate märksõnade juurde. Nimistusse nr 1 kuuluvad ENE 1. ja 2. väljaanne. Nimistu nr 2 kuuluvad ülejäänud teoste käsikirjad.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1963-1992 Kirjastuse Valgus Eesti Nõukogude Entsüklopeedia Peatoimetus 1992-1999 Eesti Entsüklopeediakirjastus


Final provenance:

1963-1999 Eesti Entsüklopeediakirjastus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2309 Eesti Entsüklopeediakirjastus