This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2198

ENSV Riikliku Kirjastuskeskuse Polügraafiatööstuse Peavalitsus

1944-1949

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Direktori käskkirjad ja korraldused, teiste asutuste juhised, tootmisnõupidamiste ja bilansside läbivaatamise protokollid, eelarved ja koosseisude nimestikud, finants- ja tööplaanid, toodangu, tööjõu- ja töötasufondi plaanid, kapitaalmahutuste plaanid, finants- ja tegevusaruanded, toodangu, tööjõu- ja töötasu aruanded, kapitaalmahutuste plaani täitmise aruanded, kollektiivlepingud ja nende täitmise aruanded, sotsialistliku võistluse kokkuvõtted, ratsionaliseerimisalase tegevuse dokumendid.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

28.11.1940 kinnitati ENSV Kergetööstuse Rahvakomissariaadi põhimäärus, millega määrati kindlaks ka tema struktuur. Kergetööstuse Rahvakomissariaadile alluvate polügraafiatööstuse ettevõtete tööd juhtis Polügraafiatööstuse Peavalitsus. Sellele allusid: polügraafiatööstuse ettevõtted, kartonaaž- ja köietööstuse ettevõtted ja värvi- ja lakitööstuse ettevõtted. ENSV RKN määrusega nr 567, 29.03.1941 allutati Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Polügraafiatööstuse Peavalitsus koos temale alluvate käitistega ENSV Riiklikule Kirjastuskeskusele. Polügraafiatööstuse Peavalitsusele allusid: I trükikojad 1)"Kommunist" (end "Tallinna Eesti Kirjastusühisus") 2) "Punane Täht" (end "Vaba Maa") 3)"Oktoober" (end "R.Tohver & Ko") 4)"Ühiselu" 5)"Ühistrükk" (end "Eesti Ühistrükikoda") 6)"Edu" 7) "Hansa" 8) 21.juuni Trükikoda (end A.Sari) Tallinnas 9)"Tartu Kommunist" (end "Postimees") 10)K.Mattieseni Trükikoda (hiljem "Hans Heidemann") 11) "Noor-Eesti" 12)"Ilutrükk" 13)"Aktivist" (end J.Mällo& Ko) Tartus 14)"Punane Kultuur" Valgas 15)"Pärnutrükk" 16)"Haapsalu Graafikatööstus" 17)"Saarte Trükikoda" Kuressaares 18)"Edasi" Viljandis 19)"Koit" Narvas 20)"Ühistöö" Rakveres 21)"Täht" Võrus 22)"Bolševik" Petseris 23)"Paide Trükikoda" 24)"Türi Trükikoda" 25)"Tapa Trükikoda" 26) end Heidmets, J. Põltsamaal 27)"Tõrva Trükikoda" 28)"Otepää Trükikoda" 29)"SARKAMO" 30)"Kiirtrükk" 31)end Laks, V.

II Kartonaažitöökojad: 32)end Pihlakas, G. Tallinnas 33)end Raf. Haarla Tallinnas 34)"Gustav Grenzstein" Tartus 35)Paberikoti ja trükitööstus "Pakend" Tallinnas 36)Pakkimistarvete tööstus "Tarve" Tartus 37)ENSV Trükivärvitööstus 38) Templitööstus "Viisnurk" Tallinnas.

Alates 01.10.1944 alustasid uuesti tööd trükikojad 1)"Kommunist" 2)"Ühiselu" 3)"Punane Täht" 4) "Oktoober" 5)"21.Juuni" 6)"Edu" 7)"Hansa" 8)"Proletaarlane" Tallinnas 9)Köitekoda "Pihlakas" 10)Ümbrikutehas "Murrang" 11)ENSV Trükivärvitööstus Tallinnas 12)Tallinna Raamatuköite ja Kaunistatud Nahatööde Õppetöökoda trükikojad 13)"Aktivist" 14)"Hans Heidemann" 15)"Noor-Eesti" 16)"Tartu Kommunist" Tartus 17) "Haapsalu Graafikatööstus" 18)"Sakala" Viljandis 19)"Punane Kultuur" Valgas 20)"Paide Trükikoda" 21)"Saarte Trükikoda" 22)"Koit" Narvas 23)"Täht" Võrus 24)"Pärnutrükk" 25)"Ühistöö" Rakveres 26)"Türi Trükikoda".

1944. a lõpul lõpetas oma tegevuse "21. juuni Trükikoda" Tallinnas ja 01.05.1945 "Proletaarlane" Tallinnas. 01.06.1945 ühendati trükikoda "Edu" trükikojaga "Kommunist" Tallinnas ja 31.03.1945 trükikoda "Aktivist" trükikojaga "Hans Heidemann" Tartus. Tallinna Raamatuköite ja Kaunistatud Nahatööde Õppetöökoda viidi 01.07.1945 ENSV Riikliku Kirjastuskeskuse Polügraafiatööstuse Peavalitsuse alluvusest Tarbekunsti Keskuse alluvusse.

ENSV RKN määrusega nr 702, 02.08.1945 anti Tallinnas asuvale trükikojale "Hansa" uueks nimeks "Tööstustrükk".

ENSV MN määrusega nr 324, 25.04.1946 anti Tallinnas asuvale köitekojale "Pihlakas" uueks nimeks "Iluköide". Türi Trükikoda likvideeriti augustis 1946 pärast tulekahju.

1947. aastal anti trüki, köite ja kartonaažitööstus "Murrang" üle Tselluloosi- ja Paberitööstuse Valitsusele.

ENSV MN määrusega nr 548, 04.06.1948 nimetati Valga trükikoda "Punane Kultuur" trükikojaks "Valgatrükk".

Vastavalt EK(b)P Keskkomitee otsusele avati Kärdlas trükikoda "Hiiutrükk" 04.02.1949 ja "Jõgevatrükk" Jõgeval 10.08.1949.

ENSV MN määruses nr 142, 10.03.1949 oli ette nähtud likvideerida ENSV Riiklik Kirjastuskeskus ja moodustada ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Polügraafiatööstuse, Kirjastuse ja Raamatumüügi Valitsus. Selle juhataja käskkirjaga nr A-7, 12.11.1949 moodustati senise Polügraafiatööstuse Peavalitsuse baasil ENSV MN j. a. PKRV Polügraafiatööstuse Trust alates 01.12.1949.

Archival history

Ajalugu

Arhiiv anti ENSV ORKA-le üle 12.09.1974. Peavalitsuse ringkirjad on säilinud aastatest 1947-1949, direktori käskkirjad 1946-1949, kollektiivlepingud ja nende täitmise aruanded 1947-1949, ratsionaliseerimisalase tegevuse dokumendid 1948-1949.

Accruals

Korrastamine

Korrastatud kronoloogilis-temaatilise printsiibi järgi.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1944-1949 ENSV Riikliku Kirjastuskeskuse Polügraafiatööstuse Peavalitsus

Content provider

Rahvusarhiiv