Directory

Provincie Fryslân > Finding aid

1 - 40 / 40
  • 1
Gehandicaptenberaad Friesland met de secties provinciaal overleg revalidatie en provinciaal overleg zwakzinnigenzorg en ondergebrachte archieven
Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (BRF)
Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795
Hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaatsdienst
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1906 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1907 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1908 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1909 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1911 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Rinsumageest 1748-1914 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Roodkerk, 1718, 1874-1904 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Roodkerk, 1718, 1874-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Sybranda(huis) 1805-1893 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Veenwouden 1881-1904 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Wouterswoude 1863-1893 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Wouterswoude 1863-1894 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Wouterswoude 1863-1895 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Zwaagwesteinde 1807-1904 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Zwaagwesteinde 1807-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Algemene armvoogden Zwaagwesteinde 1807-1906 (Sociaal-cultureel welzijn)
Inventaris Archieven en verzamelingen "toevallig" overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats (Verzamelingen en collectie)
Inventaris Archieven of stukken betreffende Dantumadeel buiten de gemeente-archiefbewaarplaats (Verzamelingen en collectie)
Keuringsdienst van Waren Friesland
Provinciaal bestuur 1962-1986
Provinciaal Bestuur van Friesland 1813-1922
Provinciaal Commando Bescherming Bevolking van Friesland 1952-1981
Provinciale commissie voor de werkgelegenheid / Regionaal coördinatiecollege voor openbare werken in Friesland
Provinciale dienst verbetering Friese kanalen
Provinciale onderwijsraad van Friesland
Provinciale raad voor maatschappelijke dienstverlening in Friesland en gedeponeerde archieven
Provinciale Waterstaatsdienst 1876-1964
Prov. Stichting Volksherstel / Stichting Friesland voor maatschappelijk werk, en opvolgers
Staten van Friesland voor 1580
Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Friesland 1946-1986
Stichting edukative wurkpleats Fryslân
Stichting Fryske Kultuerried
Stichting Industrialisatieraad der Friese Kernen 1959-1981
Stichting Wolwezen Fryslan