Directory

Štátny archív v Bratislave

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Križkova 7, 811 04 Bratislava
District:

Bratislava I

Country:

Slovensko

E-mail address:
Telephone:
00421 2 57283 111
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

Pondelok - Štvrtok od 8.00 do 15.30 h

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Reader's ticket:

Bádateľský poriadok

Searchroom: 10 places
Ordering documents in advance:

Bádatelia si objednávajú archívne dokumenty do bádateľne min. 3 dni vopred.

Searchroom contact
E-mail address:
Telephone:
00421 2 57283 261 alebo 262
Computer places: 1 places
Microfilm/fiche readers: 2 places
Photograph allowance:
Depending on the material
Reproduction services: Reproduction services available
Digitisation service: Available
Photocopying service: Not available
Photographic service: Available
Microfilming service: Available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Kmeňovými fondmi archívu sú písomnosti Bratislavskej župy, Krajského národného výboru v Bratislave a krajských justičných orgánov. Najväčšiu skupinu písomností z obdobia Bratislavskej župy I 1398 - 1922 tvoria rozhodnutia generálnych kongregácií ako najvyššieho orgánu župnej samosprávy. Ďalšiu skupinu župných písomností predstavujú daňové súpisy obyvateľstva, významné pre výskum dejín obcí. Obsahovo bohaté sú urbárske písomnosti, ktoré vznikli na základe Tereziánskeho urbára ako dôsledok riešenia sporov medzi šľachtickými vlastníkmi pôdy a poddanými. Každá obec v župe má svoje písomnosti spolu s katastrálnymi mapami. Premenu spoločnosti v podmienkach I. Československej republiky dokumentuje archívny fond Bratislavská župa II 1923 – 1928. Materiál tohto fondu možno využiť na štúdium vývoja politickej moci v župe, dejín obcí, miest, spolkov, politických strán, dopravy, zdravotníctva a pod. Dôležité miesto medzi archívnymi fondmi Štátneho archívu v Bratislave zaujímajú svojím významom fondy súdnej správy. Od roku 1872, kedy sa výkon súdnej moci oddelil od verejnej správy, existoval Krajský súd (sedria) nepretržite až do roku 1954. Okrem občiansko-právnych a trestných písomností je súčasťou fondu Krajského súdu aj firemný register do r. 1948. Obsahuje veľmi bohatý a bádateľskou verejnosťou často využívaný zdroj informácií pre výskum rôznych firiem pôsobiacich na území bývalej Bratislavskej župy. Vzácny je tiež materiál ľudových súdov z rokov 1945 – 1948. Tieto súdy slúžili ako retribučné súdy na stíhanie zločinov z obdobia 2. svetovej vojny. Archívny materiál dokumentuje udalosti z obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945), ako aj nástup komunistického režimu u nás. Z archívnych fondov súdnej správy majú veľký význam fondy Štátneho súdu v Bratislave 1948 – 1952 a Štátnej prokuratúry v Bratislave 1948 – 1952, bez ktorých by nebolo možné vykonať rehabilitáciu a následné odškodnenie občanov, ktorí boli v 50-tych rokoch politicky prenasledovaní. Pre obdobie I. ČSR je zaujímavý aj fond Štátne zastupiteľstvo 1919 – 1950. Osobitnú pozornosť si zasluhuje Zbierka cirkevných matrík z rokov 1616 – 1895. Zákonom č. 268 z r. 1949 Zb. boli všetky cirkevné matriky vyhlásené za majetok štátu a prešli do správy najskôr národných výborov a neskôr štátnych oblastných archívov. V Štátnom archíve v Bratislave sú sústredené matriky cirkví rímskokatolíckej, evanjelickej augsburského vyznania, reformovanej (kalvínskej) a židovských náboženských obcí z územia bývalého bratislavského kraja. Matriky sú bohato využívané pre genealogické bádanie, či výskum regionálnych a obecných dejín.

History of the archive:

Štátny archív v Bratislave sa radí medzi najväčšie archívy v sieti štátnych archívov v Slovenskej republike. Vznikol na základe vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve pod názvom Štátny archív v Bratislave. V roku 1975 dostal podľa zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve prívlastok ”oblastný”. Pomenovanie Štátny oblastný archív v Bratislave mal až do roku 2003. Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach mu s účinnosťou od 1.1.2003 znovu vrátil pôvodný názov. Štátny archív v Bratislave pri svojom vzniku v roku 1954 prevzal do úschovy archívne fondy Bratislavskej župy, fondy ostatných organizácií krajskej pôsobnosti a Zbierku cirkevných matrík od Krajského archívu. Z bývalej pobočky Poľnohospodárskeho archívu v Trenčíne prevzal niektoré rodové archívy. V rokoch 1957-1958 prešiel do jeho úschovy aj materiál bývalých slúžnovských úradov a bývalého Krajského súdu (sedrie) v Bratislave, ktorý zanikol v roku 1954. Súčasné postavenie štátnych archívov na Slovensku upravuje § 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2003. Uzákonil novú sústavu štátnych archívov zriaďovaných MV SR. Bývalé Štátne okresné archívy boli vyňaté spod riadenia okresných úradov a boli začlenené do rezortu Ministerstva vnútra SR ako pobočky štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou. Štátny archív v Bratislave tak získal 5 pobočiek: v Pezinku, Skalici, Šali, Trenčíne a Trnave.

Date of the archives foundation: Štátny archív v Bratislave vznikol na základe vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve pod názvom Štátny archív v Bratislave
Archives act:

Súčasné postavenie štátnych archívov na Slovensku upravuje § 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2003.

Archive building:

Štátny archív v Bratislave sídli na Križkovej ul. v Bratislave, kde je okrem administratívnej časti archívu, bádatelňa, príručná knižnica a časť depotov s najviac využívaným archívnym materiálom.

Length shelf available: 7000 bm m
Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 07.09.2015
Archival Material