Directory

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Zgodovinski arhiv Ljubljana (Headquarters)

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Mestni trg 27, 1001 Ljubljana
Country:

Slovenija

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
00 386 (0)1 306 13 06
Fax:
00 386 (0)1 426 43 03
Role of the archive:
Headquarters
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

ČITALNICA ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 - 14.00, sreda: 8.00 - 16.00; SPREJEMNA PISARNA ponedeljek 8.00 - 14.00 sreda 8.00 - 16.00 petek 8.00 - 12.00 Dan pred državnim praznikom se arhiv zapre 2 uri prej.

Closing dates:

Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

Directions:

Prostori Zgodovinskega arhiva Ljubljana se nahajajo v Ljubljani na Mestnem trgu 27. Stisnjeni so pod grajski hrib tik poleg mestne hiše oziroma magistrata in Robbovega vodnjaka treh krajnskih rek. Ker se arhiv nahaja v področju peš cone je dostop z avtomobilom onemogočen.

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Reader's ticket:

NE

Searchroom: 10 places
Searchroom contact
Telephone:
00 386 (0)1 306 13 03
Photograph allowance:
Depending on the material
Public internet access: Available

V čitalnici je omogočen brezžični (wifi) dostop do Interneta.

Reproduction services: Reproduction services available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Zgodovinski arhiv Ljubljana se je razvil iz Mestnega arhiva ljubljanskega, ki je bil ustanovljen leta 1898. To je bila prva arhivska ustanova na ozemlju današnje Slovenije, ki je delovala samostojno in ne v okviru muzeja ali knjižnice. Prvi mestni arhivar je postal pesnik in teolog Anton Aškerc. Z njegovo zaposlitvijo se je začelo obdobje sistematičnega in kontinuiranega dela z arhivskim gradivom ljubljanskega magistrata. Od leta 1966 se je območje delovanja mestnega arhiva postopoma širilo na vso osrednjo Slovenijo, vse do Jesenic, Idrije, Novega mesta in Metlike. Leta 1973 so v organizacijskem smislu nastopile večje spremembe, saj so se iz tedanjega Mestnega arhiva oblikovale štiri organizacijske enote: Enota za Gorenjsko Kranj, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Enota za obljubljansko območje z sedežem v Ljubljani in Enota Mestni arhiv Ljubljana. Ker ime arhiva ni več ustrezalo geografskemu območju in organiziranosti delovanja, se je s 1. oktobrom 1973 Mestni arhiv Ljubljana preimenoval v Zgodovinski arhiv Ljubljana. 1997 leta se je formirala tudi Enota v Idriji. Arhiv opravlja svojo dejavnost na sedežu in v dislociranih organizacijskih enotah. Sedež arhiva je v Ljubljani, kjer poleg splošne službe deluje tudi Enota Ljubljana s svojimi strokovnimi službami. Dislocirane organizacijske enote so območne enote arhiva, ki pokrivajo določeno število upravnih enot glede na historično razdelitev ozemlja. ZAL ima štiri dislocirane organizacijske enote: Enota za Gorenjsko Kranj, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Enota v Škofji Loki in Enota v Idriji.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Gorenjsko Kranj (Branch)

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Savska cesta 8, 4000 Kranj
Country:

Slovenija

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
00 386 (0)4 280 59 00
Fax:
00 386 (0)4 202 44 48
Role of the archive:
Branch
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

ČITALNCA: ponedeljek, sreda:8.00 – 14.00 torek, petek:8.00 – 12.00 SPREJEMNA PISARNA: ponedeljek, sreda:8.00 – 14.00 petek:8.00 – 12.00 Dan pred državnim praznikom se arhiv zapre 2 uri prej.

Closing dates:

Ob četrtkih, sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Searchroom contact
Telephone:
00 386 (0)4 280 59 21
Public internet access: Not available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Enota za Gorenjsko v Kranju je začela poslovati 1. oktobra 1973. Opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, nastalo pri delu pravnih in fizičnih oseb na območju upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica in Tržič. Z ustanovitvijo Enote za Gorenjsko se je začelo sistematično strokovno delo z arhivskim gradivom na območju osrednje in severozahodne Gorenjske: vrednotenje in prevzemanje ohranjenega upravnega arhivskega gradiva, nastalega v obdobju do leta 1945, obsežnih fondov ukinjenih okrajnih ljudskih odborov, občinskih in krajevnih upravnih organov do leta 1955 oziroma do srede šestdesetih let ter arhivsko gradivo nekaterih šol, denarnih zavodov, društev, sodišč, zbornic, zadrug, gospodarskih podjetij in zasebnikov.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto (Branch)

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Skalickega ulica 1 (grad Grm), 8000 Novo mesto
Country:

Slovenija

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
00 386 (0)7 394 22 40
Fax:
00 386 (0)7 394 22 48
Role of the archive:
Branch
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

ČITALNICA ponedeljek, sreda: od 8. do 14. ure torek, petek: od 8. do 12. ure SPREJEMNA PISARNA ponedeljek, sreda: od 8. do 14. ure petek: od 8. do 12. ure Dan pred državnim praznikom se arhiv zapre 2 uri prej.

Closing dates:

Ob četrtkih, sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

Directions:

Arhiv se nahaja v gradu Grm

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Searchroom contact
Telephone:
00 386 (0)7 394 22 40
Public internet access: Not available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Začetki ustanovitve arhiva v Novem mestu segajo v leto 1935, ko je Muzejsko društvo pričelo zbirati muzealije in arhivalije za bodoči novomeški oziroma dolenjski muzej. Po drugi svetovni vojni je bil ustanovljen okrajni arhiv. Od leta 1952 je bil upravnik muzeja istočasno tudi vodja arhiva. Z izidom Zakona o arhivskem gradivu in o arhivih leta 1966 so postopoma vse dolenjske in belokranjske občine poverile službo varstva arhivskega gradiva Mestnemu arhivu Ljubljana. Za območje teh občin je bila leta 1973 ustanovljena Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, ki danes obsega štiri upravne enote (Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje). Starejšega gradiva je malo. Nekaj več ga je iz 19. stoletja; gre predvsem za gradivo uprave (kresije, okrajnega glavarstva, občin), sodišča, hranilnic, posojilnic, društev in šol ter normalije in zemljiškoknjižne zadeve. Gradivo NOB skoraj ni ohranjeno. Sorazmerno dobro je ohranjeno gradivo iz prvih povojnih let z izjemo gradiva gospodarskih organizacij.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota v Škofji Loki (Branch)

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Partizanska c. 1c, 4220 Škofja Loka
Country:

Slovenija

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
00 386 (0)4 506 07 00
Fax:
00 386 (0)4 506 07 08
Role of the archive:
Branch
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

Ponedeljek, sreda, četrtek: od 8. do 13. ure Dan pred državnim praznikom se arhiv zapre 2 uri prej.

Closing dates:

Ob torkih, petkih, sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Public internet access: Not available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Leta 1936 je profesorski ceh na uspeli obrtni razstavi prikazal stare cehovske arhivalije in muzealije. Naslednje leto so v Škofji Loki ustanovili Muzejsko društvo, ki je nadaljevalo zbiranje muzejskega in arhivskega gradiva. Društvo je že leta 1939 odprlo prvo muzejsko zbirko, kjer so razstavili tudi zbrane arhivalije. Po medvojni prekinitvi se je muzej leta 1948 profesionaliziral in leta 1950 zaposlil zgodovinarko Dorotejo Gorišek. Od leta 1952 do odhoda iz muzeja na začetku šestdesetih let je delala kot arhivarka (arhivistka). Leta 1960 je izšel arhivski zakon, ki je zahteval delitev muzealij in arhivalij. Skupščina občine Škofja Loka je leta 1967 zaupala varstvo arhivskega gradiva Mestnemu arhivu Ljubljana, ki je zaradi pomembnosti zbranega gradiva zaposlil samostojnega arhivista v Škofji Loki. Zgodovinski arhiv Ljubljana je leta 1973 v Škofji Loki organiziral svoj oddelek, pozneje pa samostojno enoto. Leta 1975 se je arhiv iz muzeja na gradu preselil v prostore bivše nunske kašče. Od decembra 2003 pa se nahaja v obnovljenih prostorih bivše vojašnice na Partizanski cesti 1C . Enota v Škofji Loki pokriva območje upravne enote Škofja Loka z novimi občinami Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota v Idriji (Branch)

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija
Country:

Slovenija

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
00 386 (0)5 372 22 70
Fax:
00 386 (0)5 372 22 71
Role of the archive:
Branch
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

Ponedeljek, sreda, četrtek: od 8. do 13. ure Dan pred državnim praznikom se arhiv zapre 2 uri prej.

Closing dates:

Ob torkih, petkih, sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Searchroom contact
Telephone:
00 386 (0)5 372 22 70
Public internet access: Not available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Začetki delovanja arhiva v Idriji segajo v zgodnja 60. leta, ko je pod okriljem Mestnega muzeja Idrija deloval arhivski oddelek s stalno zaposlenim arhivarjem. V začetku 70-ih let pa je idrijska občina poverila varstvo arhivskega gradiva s svojega območja Mestnemu arhivu Ljubljana; oddelek je prešel pod njegovo upravo in bil vključen v slovensko arhivsko mrežo. Enota v Idriji je pristojna za varstvo arhivskega gradiva z območja upravne enote Idrija. Najpomembnejše arhivsko gradivo idrijske enote je gradivo, nastalo v obdobju delovanja rudnika živega srebra. Fond je eden najstarejših in najpomembnejših gospodarskih arhivskih fondov v državi. Vsebuje tudi obsežno zbirko načrtov in kart. Ohranjeno je še gradivo s področja uprave, šolstva, gospodarstva, hranilništva in društev, nekoliko slabše pa tudi gradivo s področja pravosodja. Do leta 1914 je gradivo pisano večinoma v nemškem jeziku in gotici, med obema vojnama pa je bil uradni jezik poslovanja italijanski.

Other information
Related resource:
Link to related resource
Name of the archive (in other languages):

Historical archives Ljubljana

Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.01.2015