Directory

Archiwum Państwowe w Koszalinie

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Marii Skłodowskiej-Curie 2, 75-803 Koszalin
Country:

Polska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+ 48 94 317-03-60
Fax:
+ 48 94 317-03-61
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.00

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Searchroom: 30 places
Computer places: 3 places
Reproduction services: Reproduction services available
Conservation laboratory: Conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Extent of holdings: 2690 m
History of the archive:

Geneza Archiwum Państwowego w Koszalinie związana jest bezpośrednio z decyzją o utworzeniu w 1950 roku województwa koszalińskiego. Jednym ze skutków tej decyzji było powołanie w 1953 roku Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie. Konieczność zapewnienia bazy lokalowej licznej grupie nowych urzędów i instytucji szczebla wojewódzkiego spowodowało jednak, że wystąpiły duże trudności z pozyskaniem odpowiedniego lokalu na działalność WAP w Koszalinie. Opóźniło to o kilka lat podjęcie działalności archiwalnej i realizacji określonych dla wojewódzkich archiwów państwowych zadań na obszarze działania nowo powołanego archiwum. Z tego też względu do czasu rozwiązania problemów lokalowych w Koszalinie utworzono w 1955 roku na okres przejściowy Powiatowe Archiwum Państwowe w Białogardzie, które organizacyjnie i merytorycznie zostało podporządkowane WAP w Szczecinie. W efekcie faktyczną działalność WAP w Koszalinie rozpoczęło z dniem 1 lutego 1961 roku, z zasobem archiwalnym przejętym po zlikwidowanym w tym samym roku PAP w Białogardzie. Archiwum objęło swoim zasięgiem teren ówczesnego województwa koszalińskiego, a w jego skład weszły także dwa istniejące już archiwa szczebla powiatowego: PAP w Słupsku, działające we wschodniej części województwa, oraz PAP w Szczecinku, obejmujące swoim zasięgiem południe województwa koszalińskiego. W pierwszych latach AP w Koszalinie prowadziło działalność na podstawie statutu nadanego Zarządzeniem Nr 6 NDAP z dnia 15 marca 1961 roku. Statut ten w § 4 przewidywał, że WAP w Koszalinie „wykonuje zadania określone w art. 4 dekretu o archiwach państwowych w stosunku do materiałów archiwalnych wytworzonych po 1945 roku na terenie objętym jego właściwością”. To poważne ograniczenie w funkcjonowaniu koszalińskiej placówki archiwalnej zniesiono w kolejnym statucie nadanym w sierpniu 1970 roku, w myśl którego APK uzyskało prawo do realizacji w pełni zadań związanych z zarządzaniem zasobem bez względu na okoliczności zdeponowania. Skutkowało to zmianą w strukturze organizacyjnej i utworzeniem komórki – Oddziału I – zajmującej się dokumentacją wytworzoną do 1945 roku. Na mocy ZarządzeniA Nr 9 NDAP z 10 maja 1971 do zasobu koszalińskiej placówki przekazano z AP w Szczecinie część materiałów proweniencji pruskiej, w tym m.in. bardzo cenny dla badań regionalnych zespół aktowy Rejencja w Koszalinie z lat 1816-1945. Ta decyzja miała kolosalne znaczenie dla regionalnego środowiska koszalińskiego i słupskiego, gdyż pozwoliła na prowadzenie części badań w miejscowych AP.

Archive departments:

Komórki organizacyjne AP w Koszalinie stanowią oddziały, działy i stanowiska, które jednocześnie prowadzą nadzór merytoryczny nad oddziałami zamiejscowymi w Słupsku i Szczecinku. Zadania merytoryczne w koszalińskiej „centrali” realizują: Oddział I – gromadzenia zasobu archiwalnego i nadzoru archiwalnego Oddział II - opracowania archiwalnego (sekcja akt niemieckich i sekcja akt polskich) Oddział III – informacji, ewidencji archiwalnej i udostępniania (pracownia naukowa i biblioteka) Oddział IV – digitalizacji i zabezpieczenia zasobu archiwalnego Dział Finansowo-Księgowy Dział Administracyjno-Gospodarczy Stanowisko ds. komputeryzacji

Other information
Name of the archive (in other languages):

-

Type of archive:

Regional archives

Last update: 29.11.2015
Archival Material