Directory

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Augusta Cesarca 1, 35000 Slavonski Brod
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 35 446 573
Fax:
+385 404 040
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

8:00-14:00

Directions:

Državni arhiv u Slavonskom Brodu nalazi se u ulici A. Cesarca br. 1, 5 minuta od autobusnog i željezničkog kolodvora. Do Arhiva se može doći pješice, osobnim automobilom.Nalazi se i u blizini glavnog Trga Ivane Brlić- Mažuranić (Korzo).

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DASB.

Searchroom: 8 places
Archives research service:

Čitaonica raspolaže sa 8 radnih mjesta, opremljeno čitačem mikrofilmova i računalom koje omogućava pristup bazi podataka s opisima arhivskoga gradiva. U Čitaonici se nalaze inventari fondova i zbirki DASB te manja priručna referentna zbirka knjižnog gradiva koja se sastoji od enciklopedija i priručnika, objavljenih pomagala i gradiva, arhivskih časopisa i sl. U Čitaonici se uz arhivsko naručuje i koristi i knjižnično gradivo. Sva su mjesta u čitaonici opremljena priključcima za rad računala tako da korisnici mogu koristiti svoja računala. Osoblje u čitaonicama pruža stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i naručivanju gradiva. Za savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama DASB korisnici se mogu obratiti dežurnom djelatniku u Čitaonici. Istraživanje gradiva za potrebe stranaka naplaćuje se prema Cjeniku DASB.

Exhibition:

U potkrovlju zgrade DASB u Slavonskom Brodu postavljena je tematska izložba arhivskog gradiva za svaku godinu.U Odjelima u Požegi i Novoj Gradiški izložba je također svake godine postavljena na drugu temu ali na raznim lokacijama budući da nemaju osiguran vlastiti prostor.Izložba u Slavonskom Brodu može se besplatno razgledati u radno vrijeme Arhiva. Od ponedjeljka do petka (za vrijeme radnog vremena) Arhiv je otvoren za posjetitelje.

Guided tours:

Prema dogovoru se u čitaonicama Arhiva organiziraju povijesna, genealoška i druga predavanja i radionice za učenike i studente.

Other services:

Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DASB. • Snimci se u načelu rade iz zaštitnih mikrosnimaka. • Snimci iz dopunskih mikrofilmova dobivenih iz drugih arhiva mogu se izrađivati samo ako za to postoji odobrenje tih arhiva. • Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. • U zahtjevnici, ili na posebnom prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje. • Pojedinome korisniku dopušteno je na fotokopirnom aparatu izraditi 100 kopija tijekom jednog mjeseca. • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DASB koji godišnje odobrava Ministarstvo kulture. • DASB pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. Naknade • Za izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DASB. • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva. • Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva, a prema posebnom ugovoru koji se sklapa sa korisnikom.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Državni arhiv u Slavonskom Brodu čuva ukupno 3.525,97 d/m, odnosno 1020 arhivskih fondova i zbirki. Od toga u sjedištu ustanove u Slavonskom Brodu ima 426 fondova i zbirki s 1.925,25 d/m arhivskog gradiva. Odjel u Novoj Gradiški ima 231 fondova i zbirki s 618,16 d/m, a Odjel u Požegi 363 a fonda i zbirke s 982,56 d/m arhivskog gradiva. Najstarije gradivo potječe iz 18 st.

Extent of holdings: 3154 m
History of the archive:

Prve tragove arhivske službe na području djelovanja Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji) nalazimo već 1305. godine kada je požeški Kaptol kao «locus credibilis» («vjerodostojno mjesto») za izdavanje isprava imao u sakristiji škrinju za isprave. Nakon što je zajednički Ugarsko-hrvatski sabor donio 1764/1765 Odredbu o uvađanju i popisivanju arhiva svih «vjerodostojnih mjesta», te arhiva županija i gradova, a potom, nakon akcije koju je nastavilo Hrvatsko kraljevsko vijeće s ciljem sređivanja pitanja sistematiziranja i ispravnog čuvanja županijskih, gradskih i kaptolskih arhiva, i požeška Županija se ažurno uključuje u skrb za svoju pismohranu. Po zapisu Julija Kempfa (1864-1934), požeškog prosvjetno-kulturnog i društvenog djelatnika, doznaje se da ga je Zemaljski arhiv u Zagrebu 1902. imenovao za svog povjerenika. Upravitelj Kraljevskog Zemaljskog arhiva dr. Ivan Bojničić povjerio je 1908. sređivanje požeškog županijskog arhiva 18. i 19. stoljeća (do 1850.) Juliju Kempfu što je ovaj i učinio do 1910. godine. Inicijativom Julija Kempfa osnovan je 1924. Kulturno-historijski muzej u Požegi u koji je pohranjen i dio arhivske građe Požege i Požeštine. Pod nadzorom Emilija Laszovskog, upravitelja Kraljevskog Državnog arhiva u Zagrebu, arhivska građa Požeške županije pohranjena je 1927. u Kraljevskom Državnom arhivu gdje se i danas nalazi (danas je to Hrvatski državni arhiv). Prve pisane tragove o organiziranoj skrbi za arhivsku građu u «civilnom» Brodu nalazimo u Statutu grada o uređenju gradske uprave izdanog 1883. U njegovom 52. članku ističe se da: «Manipulaciju pisarsku ravna gradski perovođa, on vodi ujedno i registraturu, te je ravnatelj gradskih pisarnah i ujedno gradski arkivar.» Osnivanjem Gradskog muzeja u Brodu 1934. u njega se pohranjuje i najveći dio arhivske građe Broda i okolice. Zbog nagomilane dokumentacije, te neadekvatnog čuvanja arhivske građe i potrebe za njenim sistematskim prikupljanjem 1957. je inicirano osnivanje Arhiva u Slavonskom Brodu, a sukladno planu stvaranja nove mreže Arhiva u Hrvatskoj. Arhivski savjet Hrvatske je pozitivno odgovorio na ovu inicijativu. Sukladno tome 16. ožujka 1959. Odlukom Narodnog odbora kotara Slavonski Brod osnovan je Historijski arhiv Slavonski Brod za područje kotara: Slavonski Brod, Slavonska Požega i Nova Gradiška. Iste godine su osnovani i arhivski sabirni centri u Slavonskoj Požegi i Novoj Gradiški. Tijekom 1960. došlo je do nesporazuma u vezi financiranja Arhiva zbog čega se Odlukom NOK-a Slavonska Požega arhivski sabirni centar osamostalio i od 1. svibnja 1961. do 31. prosinca 1966. djeluje samostalno kao Historijski arhiv u Slavonskoj Požegi. Rješenjem Skupštine općine Slavonska Požega s nadnevkom od 17. prosinca 1966. ukinut je Historijski arhiv u Slavonskoj Požegi i pripojen Historijskom arhivu u Slavonskom Brodu kao njegov arhivski sabirni centar. Na zahtjev SO Pakrac i uz suglasnost Sabora SR Hrvatske Historijski arhiv u Slavonskom Brodu je svoju teritorijalnu nadležnost proširio i na bivšu SO Pakrac koja je do tada bila u nadležnosti Historijskog arhiva u Bjelovaru.Ukidanjem kotareva pravo osnivača Arhiva je 1963. prenijeto na bivšu SO Slavonski Brod, a bivše SO Slavonska Požega, Nova Gradiška i Pakrac su bile njegovi suosnivači. Arhivski sabirni centri u Slavonskoj Požegi i Novoj Gradiški su 1978. dobili status Odjela Historijskog arhiva u Slavonskom Brodu, a što su i danas. Nakon uspostave Republike Hrvatske pravo i dužnost osnivača Arhiva obavlja Ministarstvo kulture RH u okviru ovlasti Vlade od 27. svibnja 1994. Teritorijalnim preustrojem Republike Hrvatske 1992. godine područje djelovanja Arhiva proteže se na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju. Sukladno Naputku Ministarstva kulture RH od 21. siječnja 1993. a u «sklopu provedbe Obvezatnog naputka o usklađivanju statuta ustanova kulture s odredbama uredbi Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 1992.» izvršena je promjena naziva Historijski arhiv u Slavonskom Brodu u Povijesni arhiv u Slavonskom Brodu». U skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (N.N.105/1997.) promijenjen je naziv Povijesni arhiv u Slavonskom Brodu u Državni arhiv u Slavonskom Brodu.

Archive building:

Arhiv je 1973. dobio od grada na uporabu secesijsku zgradu u Ulici A. Cesarca 1, gdje se i danas nalazi. Zgrada je izgrađena 1910. u duhu secesije i ima svojstvo spomenika kulture iz razloga što definira urbanistički prostor i urb. arhitektonsku genezu ulice. Umjetnička obrada fasadnog plašta i štuko dekorativne aplikacije na fasadi govore o visokom umjetničkom nivou graditelja. Svojom veličinom i izgledom zgrada je primjerena ambijentu svog okruženja. Posjeduje sve atribute arhitektonsko-umjetničkog oblikovanja secesijskog, stilskog određenja, dekorativno plastičnu obradu fasade i štuko ukrasa i umjetnički rađenu stolariju visokog zanatskog likovnog kvaliteta. Po svom izgledu ide u red kvalitetne secesijske arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj. Lokacija i izgled objekta uz sačuvane okolne objekte, građene na prijelazu stoljeća daju ovom objektu kvalitete. Zbog gore navedenog i predočene dokumentacije donijeto je rješenje o registraciji i upis objekta u knjigu Registra spomenika kulture „IV“ kategorije.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 02.11.2015
Archival Material